Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

Tài liệu Bai giang Tap huan soan giao an dien tu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 30 trang )

Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
1
TRƯỜNG THCS BÍNH THUẬN
TRƯỜNG THCS BÍNH THUẬN
TẬP HUẤN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
TẬP HUẤN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
Microsoft
Microsoft
PowerPoint
PowerPoint
Năm học 2010 - 2011
Năm học 2010 - 2011
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
2
I. Khởi động và thoát khỏi Power
I. Khởi động và thoát khỏi Power
Point
Point
1. Khởi động
1. Khởi động


Power Point.
Power Point.
- C1: Vào Star/programs/Microsoft Power Point.
- C1: Vào Star/programs/Microsoft Power Point.
-


C2: Kích đúp chuột vào biểu tượng của Power Point
C2: Kích đúp chuột vào biểu tượng của Power Point
trên màn hình
trên màn hình
2. Thoát khỏi Power Point.
2. Thoát khỏi Power Point.
-
C1:
C1:
Kích vào biểu tượng
Kích vào biểu tượng
Close
Close
trên thanh tiêu đề
trên thanh tiêu đề
-
C2: Alt + F4
C2: Alt + F4
-
C3: V o menu File/Exità
C3: V o menu File/Exità
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
3
II.Các thao tác với một bài trình diễn
II.Các thao tác với một bài trình diễn
1.
1.
Lưu và đặt tên cho bài trình diễn

Lưu và đặt tên cho bài trình diễn
-
C1: Vào menu File/save
C1: Vào menu File/save
-
C2: Kích chuột vào biểu tượng save trên
C2: Kích chuột vào biểu tượng save trên
thanh công cụ
thanh công cụ
-
C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + S => xuất hiện
C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + S => xuất hiện
hộp thoại save as
hộp thoại save as
-
Save in: chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file
Save in: chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file
cần lưu
cần lưu
-
Fale name: đặt tên cho tệp tin
Fale name: đặt tên cho tệp tin
-
Kích vào nút Save để lưu tệp tin
Kích vào nút Save để lưu tệp tin
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
4
2. Mở một bài trình diễn mới

2. Mở một bài trình diễn mới

C1: Vào menu File/New
C1: Vào menu File/New

C2: Kích chuột vào biểu tượng New trên thanh
C2: Kích chuột vào biểu tượng New trên thanh
công cụ
công cụ

C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + N
C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + N
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
5
3. Mở bài trình diễn có sẵn
3. Mở bài trình diễn có sẵn

C1: Vào menu File/Open
C1: Vào menu File/Open

C2: Kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công
C2: Kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công
cụ
cụ

C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + O => xuất hiện hộp thoại
C3: Ấn tổ hợp phím Ctrl + O => xuất hiện hộp thoại
Open

Open

Look in: chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file cần mở
Look in: chỉ đường dẫn tới thư mục chứa file cần mở

File name: Nhập tên file cần mở
File name: Nhập tên file cần mở

Kích chọn Open cần mở
Kích chọn Open cần mở


Trần Văn Nam - Trường THCS Bính T
Trần Văn Nam - Trường THCS Bính T
huận - 0919 577 864
huận - 0919 577 864
6
6


- C1:
- C1:
Vào menu File/
Vào menu File/
Close
Close
- C2:
- C2:
Ấn tổ hợp phím Ctrl + F4
Ấn tổ hợp phím Ctrl + F4

4. Đóng bài trình diễn
4. Đóng bài trình diễn
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
7
III. Các thao tác với Slide
III. Các thao tác với Slide
1.
1.
Chọn bố cục trình bày
Chọn bố cục trình bày


cho
cho
slide
slide
-
Bước 1: Kích chọn slide
Bước 1: Kích chọn slide
cần tạo bố cục
cần tạo bố cục
-
Bước 2: Vào menu
Bước 2: Vào menu
Format/ Slide layout…
Format/ Slide layout…
=> xuất hiện bảng
=> xuất hiện bảngSlide
Slide
layout
layout
Kích chọn một kiểu cần trình
Kích chọn một kiểu cần trình
bày có sẵn trong bảng
bày có sẵn trong bảng
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
8
2. Sao chép văn bản (hoặc các đối tượng)
2. Sao chép văn bản (hoặc các đối tượng)
-
Chọn các đối tượng hoặc văn bản cần sao chép
Chọn các đối tượng hoặc văn bản cần sao chép
-
Vào menu Edit/copy (ấn Ctrl + C hoặc chọn
Vào menu Edit/copy (ấn Ctrl + C hoặc chọn
biểu tượng copy)
biểu tượng copy)
-
Đưa con trỏ đến vị trí cần sao chép
Đưa con trỏ đến vị trí cần sao chép
-
Vào menu Edit/paste (ấn Ctrl + V ) hoặc chọn
Vào menu Edit/paste (ấn Ctrl + V ) hoặc chọn

biểu tượng paste
biểu tượng paste
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
9
3. Chọn mẫu màu nền:
3. Chọn mẫu màu nền:

Vào menu Format/Slide
Vào menu Format/Slide
Design/ Design
Design/ Design
Templates
Templates
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
10
4. Bổ sung màu nền cho Slide
4. Bổ sung màu nền cho Slide

Vào menu Format/ Background => Xuất
Vào menu Format/ Background => Xuất
hiện hộp thoại Background
hiện hộp thoại Background
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
11

-


Apply to All: Thay đổi màu nền cho tất cả các
Apply to All: Thay đổi màu nền cho tất cả các
trang.
trang.
- Apply: Thay đổi màu nền cho trang hiện tại
- Apply: Thay đổi màu nền cho trang hiện tại
- Preview: Xem trước màu nền được chọn
- Preview: Xem trước màu nền được chọn
- Automatic: Chọn màu có sẵn trong các ô
- Automatic: Chọn màu có sẵn trong các ô
- More Color: Chọn màu trong bảng màu
- More Color: Chọn màu trong bảng màu
- Fill Effects: Chọn các kiểu hoa văn cho nền
- Fill Effects: Chọn các kiểu hoa văn cho nền
Trần Văn Nam - Trường T
HCS Bính Thuận - 0919 5
77 864
12
5. Chèn thêm Slide mới
5. Chèn thêm Slide mới
-
Kích chọn Slide cần chèn thêm Slide mới vào
Kích chọn Slide cần chèn thêm Slide mới vào
sau
sau
-
Vào Menu Insert/New Slide (Ấn Ctrl + M

Vào Menu Insert/New Slide (Ấn Ctrl + M
hoặc chọn biểu tượng New Slide trên thanh
hoặc chọn biểu tượng New Slide trên thanh
Fo rmatting )
Fo rmatting )
-
Chọn kiểu thể hiện cho Slide mới
Chọn kiểu thể hiện cho Slide mới

×