Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

Gián án Tiết 43.Môi trường và các nhân tố sinh thá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 28 trang )


Giáo viên soạn dạy: Vũ Thị Hà-Thanh Lương-Văn Chấn-Yên Bái

PhÇn II: Sinh vËt vµ m«i tr­êng
Ch­¬ng I: Sinh vËt vµ m«i tr­êng
TiÕt 43: M«i tr­êng vµ c¸c nh©n tè sinh th¸i
Giáo viên soạn dạy: Vũ Thị Hà-Thanh Lương-Văn Chấn-Yên Bái

Em hãy quan sát bức tranh kết hợp với hiểu biết của mình cho biết Hươu
sống trong rừng chịu ảnh hưởng của các y u tố nào dưới đây: Cây cỏ, Thú
dữ, Giun đất, nh sáng, Sâu ăn lá, Con cá, Sán lá gan.

Nhiệt độ
Mưa
Con người
Cây cỏ
Giun đất
Ánh sáng
Thú dữ
HƯƠU RỪNG
Sâu ăn lá
Sán lá gan
Cháy rừngĐất
Không khí
? Môi trường sống của sinh vật là gì?
Giáo viên soạn dạy: Vũ Thị Hà-Thanh Lương-Văn Chấn-Yên Bái

4
4
4
4


2
3
Quan sát và chú thích H 41.1
(Điền các môi trường chủ yếu vào bức tranh trên)
4
1 Môi trường nước
Môi trường trên
mặt đất – Không khí
Môi trường trong đất
Môi trường sinh vật

VI SINH VẬT KÍ SINH TRÊN
QUẢ BƯỞI
BẠCH TUỘC
GIUN ĐẤT
TRÂU, BÒ
QUAN SÁT CÁC BỨC TRANH SAU

Điền nội dung thích hợp vào bảng 41.1 sau khi quan sát
các bức tranh kết hợp với quan sát trong tự nhiên?
Stt Tên sinh vật Môi trường sống


1 Trâu, bò
Đất – không khí
Giun đất
Trong đất 2
4
3
Vi sinh vật Sinh vật

Bạch tuộc Nước
Bảng 41.1. Môi trường sống của sinh vật
Giáo viên soạn dạy: Vũ Thị Hà-Thanh Lương-Văn Chấn-Yên Bái

Nghiên cứu mục II SGK/119 cho biết:
Nhân tố sinh thái là gì?
Nhân tố sinh thái được chia thành mấy
loại là những loại nào?
1
2
?
?
3
? Tại sao con người được tách thành
một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

Em hãy quan sát một số hoạt động của con người tác động đến môi trường
Rác thải sinh hoạt

Tràn dầu

Khí thải, tiếng ồn

×