Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

Gián án Diện tích hình tròn-Hình quạt tròn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.81 MB, 13 trang )


LỚP 9/1 KÍNH CHÀO CÁC THẦY
CÔ VỀ DỰ
THAO GIẢNG HÌNH HỌC TIẾT 46

Giáo viên: Trần Anh Tuấn
Trường THCS Vĩnh Phúc – TP Bến Tre

Giáo viên: Trần Anh Tuấn
Trường THCS Vĩnh Phúc – TP Bến Tre

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Viết công thức tính chu vi đường tròn, độ dài cung tròn.
Câu 2: Cho hình vẽ.
a) Chu vi đường tròn (O).
b) Độ dài cung AmB.
TRẢ LỜI
Câu 1:
* Công thức tính chu vi đường tròn: C = 2πR hay C = π d
Trong đó: - C là chu vi.
- R là bán kính.
- d là đường kính.
* Công thức tính độ dài cung tròn:
R.n
180
π
=
l
Trong đó: - ℓ là độ dài cung.
- n là số đo cung.
b) Số đo cung AmB là:


·
0
n AOB 60= =
Câu 2:
¼
AmB
Rn 3,14.3.60
VËy : 3,14(cm)
180 180
π
= ≈ ≈l
a) Chu vi đường tròn là: C = 2πR ≈ 2.3,14.3 ≈ 18,84 (cm)
60
°
3cm
n
m
B
A
O
Lấy π ≈ 3,14, tính:

Tiết: 46
Tiết: 46
1. Công thức tích diện tích
hình tròn
S = R.R.3,14
3,14
π


R
O
S =
2
R
π

×