Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Bài soạn kiem tra chuong 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.57 KB, 4 trang )

Họ tên:
Lớp: 7/. . . .
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán 7 (Đại số)
Đề 1
Điểm: Lời phê:
CâuI: Điều tra năng suất lúa Xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành ( tính theo tạ/ha)
Người điều tra lập được bảng "tần số" sau:
Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31
Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1
Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi
câu: ( 3,5 đ)
1/ Năng suất đًạt thấp nhất là (tạ/ha):
a 50 b 1 c 3 d 20
2/ Số các giá trị của dấu hiệu là:
a 31 b 20 c 35 d 50
3/ Năng suất đạt cao nhất là (tạ/ha):
a 7 b 9 c 35 d 50
4/ Các tỉnh đạt năng suất t[ 40 tạ/ha trở lên chiếm tỉ lệ là:
a
6
31
b
7
31
c
10
31
d
11
31


5/ Số tỉnh thành đạt năng suất 40 tạ/ ha là:
a 1 b 6 c 4 d 9
6/ Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
a 7 b 6 c 3 d 4
7/ Giá trị coَ tần số lớn nhất là:
a 7 b 9 c 35 d 50
Câu II: (6,5điểm)
Số cân nặng của 20 bạn nữ( tinh tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
32 32 36 30 32 36 28 30 28 31
32 31 30 32 31 45 28 31 32 31
1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá trị là bao nhiệu ? ( 1đ )
2/ Lập bảng tần số . ( 1,5đ ً)
3/ Vẽ biểu đًồđoạn thẳng. ( 2,0đ)
4/ Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu (2,0đ)
Họ tên:
Lớp: 7/. . . .
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán 7 (Đại số)
Đề 3
Điểm: Lời phê:
CâuI: Điều tra năng suất lúa Xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành ( tính theo tạ/ha)
Người điều tra lập được bảng "tần số" sau:
Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31
Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1
Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi
câu: ( 3,5 đ):
1/ Số tỉnh thành đạt năng suất 40 tạ/ ha là:
a 9 b 1 c 4 d 6
2/ Số các giá trị của dấu hiệu là:
a 20 b 31 c 35 d 50

3/ Các tỉnh đạt năng suất t[ 40 tạ/ha trở lên chiếm tỉ lệ là:
a
10
31
b
11
31
c
7
31
d
6
31
4/ Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là
a 6 b 3 c 4 d 7
5/ Giá trị coَ tần số lớn nhất là:
a 7 b 50 c 35 d 9
6/ Năng suất đạt thấp nhất là (tạ/ha):
a 50 b 3 c 1 d 20
7/ Năng suất đạt cao nhất là (tạ/ha):
a 9 b 7 c 50 d 35
Câu II: (6,5ً)
Số cân nặng của 20 bạn nữ( tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
32 32 36 30 32 36 28 30 28 31
32 31 30 32 31 45 28 31 32 31
1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá trị là bao nhiệu ? ( 1đ )
2/ Lập bảng tần số . ( 1,5đ ً)
3/ Vẽ biểu đًồđoạn thẳng. ( 2,0đ)
4/ Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu (2,0đ)
Họ tên:

Lớp: 7/. . . .
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán 7 (Đại số)
Đề 2
Điểm: Lời phê:
CâuI: Điều tra năng suất lúa Xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành ( tính theo tạ/ha)
Người điều tra lập được bảng "tần số" sau:
Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31
Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1
Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi
câu: ( 3,5 đ):
1/ Số tỉnh thành đạt nمng suất 40 tạ/ ha là:
a 6 b 4 c 1 d 9
2/ Năng suất đạt cao nhất là (tạ/ha):
a 9 b 7 c 35 d 50
3/ Giá trị có tần số lớn nhất là:
a 9 b 7 c 35 d 50
4/ Số các giá trị của dấu hiệu là:
a 31 b 20 c 35 d 50
5/ Cلc tỉnh đạt năng suất t[ 40 tạ/ha trở lên chiếm tỉ lệ là:
a
10
31
b
11
31
c
6
31
d

7
31
2/ Năng suất đạt thấp nhất là (tạ/ha):
a 3 b 20 c 50 d 1
3/ Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
a 7 b 3 c 6 d 4
Câu II: (6,5 đً)
Điểm kiểm tra Toán của 20 học sinh nam lớp 6A đًược ghi lại như sau:
3 6 6 7 7 6 5 6 8 5
5 5 3 8 8 8 5 9 5 7
1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá trị là bao nhiệu ? ( 1đ )
2/ Lập bảng tần số . ( 1,5đ ً)
3/ Vẽ biểu đًồđoạn thẳng. ( 2,0đ)
4/ Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu (2,0đ)
Họ tên:
Lớp: 7/. . . .
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán 7 (Đại số)
Đề 4
Điểm: Lời phê:
CâuI: Điều tra năng suất lúa Xuân năm 1990 của 31 tỉnh thành ( tính theo tạ/ha)
Người điều tra lập được bảng "tần số" sau:
Năng suất(x) 20 25 30 35 40 45 50 N=31
Tần số (n) 1 3 7 9 6 4 1
Quan sát bảng “ tần số” hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái trước mỗi
câu: ( 3,5 đ):
1/ Năng suất đạt thấp nhất là (tạ/ha):
a 20 b 1 c 3 d 50
2/ Số các giá trị của dấu hiệu là:
a 35 b 50 c 31 d 20

3/ Các tỉnh đạt năng suất t[ 40 tạ/ha trở lên chiếm tỉ lệ là:
a
11
31
b
6
31
c
7
31
d
10
31
4/ Năng suất đạt cao nhất là (tạ/ha):
a 35 b 7 c 9 d 50
5/ Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
a 7 b 6 c 4 d 3
6/ Giá trị coَ tần số lớn nhất là:
a 50 b 7 c 9 d 35
3/ Số tỉnh thành đạt năng suất 40 tạ/ ha là:
a 1 b 9 c 6 d 4
Câu II: (6,5ً)
Điểm kiểm tra Toán của 20 học sinh nam lớp 6A đuợc ghi lại nh ư sau:
3 6 6 7 7 6 5 6 8 5
5 5 3 8 8 8 5 9 5 7
1/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?Số các giá trị là bao nhiệu ? ( 1đ )
2/ Lập bảng tần số . ( 1,5đ ً)
3/ Vẽ biểu đًồđoạn thẳng. ( 2,0đ)
4/ Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu (2,0đ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×