Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

Bài giảng TTN-THCS TT Chợ Mới-BK

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (759.76 KB, 21 trang )

KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 10 (SGK – 14)
Điểm KT toán (học kì I) của lớp 7C được cho ở bảng sau:
GT (n) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (x) 0 0 0 2 8 10 12 7 6 4 1 N=50
a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng?
giải
a. - Dấu hiệu là: Điểm kiểm tra toán (học kì I) của
mỗi học sinh lớp 7C .
- Số các giá trị là: 50
b, Biểu đồ ĐT
biểu diễn
điểm kiểm tra
toán học kì I
của lớp 7C
Bài 10 (SGK – 14)
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Nêu các bước dựng biểu đồ đoạn thẳng từ
bảng số liệu thống kê ban đầu?
Trả lời
Các bước dựng biểu đồ:
- Lập bảng tần số.
- Dựng hệ trục tọa độ (trục Ox: giá trị x, trục Oy:
tần số n)
- Xác định các điểm có tọa độ (x; n) đã cho.
- Vẽ các đoạn thẳng.

Bài 12 (SGK –14)
Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của
một địa phương được ghi lại ở bảng 16 (đo


0
C):
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N. độ TB 18 20 28 30 31 32 31 28 25 18 18 17
a.Hãy lập bảng “tần số”.
b.Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.
Bảng 16
n
Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ trung bình hàng
tháng trong một năm của một địa phương.
Lời giải.
Giá trị (n) 17 18 20 25 28 30 31 32
Tần số (x) 1 3 1 1 2 1 2 1 N=12
a. Bảng “tần số”
x
b.
Bài tập 2:
Biểu đồ sau biểu diễn lỗi chính
tả trong một bài TLV cuả các
HS lớp 7B. Từ biểu đồ đó hãy:
a, Nhận xét;
b, Lập bảng “tần số”
Giải:
a. Nhận xét
b. Bảng “tần số”
N= 29
Số lỗi (x) 0 1 2 3 4 5 6 7
Tần số (n) 0 3 6 5 2 4 5 4
Hình 3: Dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX
Bài 13 (SGK – 15):

Hãy QS biểu đồ ở hình 3(đơn vị ở các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi.
a. Năm 1921 dân số của nước ta là bao nhiêu?
b. Sau bao nhiêu năm kể từ năm 1921 thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người?
c. Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu?
c. Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm 22 triệu người
a. Năm 1921 dân số của nước ta là 16 triệu người
b. Sau 60 năm kể từ năm 1921 thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người
Lời giải

×