Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Gián án Đề kiểm tra vật lí 12(bài 1 hk2)2010 có đáp án cụ thể

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.01 KB, 3 trang )

Đề kiểm tra 45’ chương 4-5
********
Câu 1 : Tần số riêng của mạch LC xác định bởi công thức nào?
A.
LCf
π
2
=
; B.
C
L
f
π
2
=
; C.
C
L
f
π
2
1
=
; D.
LC
f
π
2
1
=
.


Câu 2 : Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm và điện dung của tụ điện
lên 2 lần thì chu kì dao động của mạch sẽ:
A. không đổi. B. tăng lên 2 lần. C. giảm đi 4 lần. D. giảm đi 2 lần.
Câu 3 : Một mạch dao động gồm 1 cuộn cảm L=
π
2
mH và tụ c =
F
µ
π
8,0
. Tần số riêng của dao động trong mạch.
A. 25 kHz; B. 15 kHz; C. 7,5 kHz D. 12,5 kHz.
Câu 4 : Chọn câu phát biểu sai
Xung quanh một điện tích dao động
A. có điện trường. B. có từ trường. C. có điện từ trường. D. không có trường nào cả.
Câu 5: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ.
A. Sóng điện từ mang năng lượng .
B. Sóng điện từ là sóng ngang.
C. Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất như sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
D.Giống như sóng cơ học, SĐT cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền.
Câu 6: Trong thiết bị nào dưới đây có một máy thu và một máy phát sóng vô tuyến?
A. Máy vi tính. B. Máy điện thoại để bàn.
C. Máy điện thạo di động. D. Cái điều khiển ti vi.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên theo một tần số chung.
B. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm.
D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.
Câu 8: Tìm cơng thức đúng tính bước sóng và các thông số L, C của mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện.

A.
LC
c
π
λ
2
=
; B.
C
L
c
πλ
2.
=
; C.
LCc
πλ
2.
=
; D.
LC
c
π
λ
2
=
.
Câu 9: Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có tần số 100 MHz. Tìm bước sóng
λ
.

A. 10m B. 3m C. 5m D. 2m.
Câu 10: Chọn câu trả lời sai:
Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến điện bộ phận có trong máy phát là:
A. Mạch phát dao động cao tần. B. Mạch biến điệu.
C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện từ trường?
A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong không khép kín.
C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
D. Điện từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.
Câu 12: Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện C = 85pF và một cuộn cảm L= 3
H
µ
.
Tìm bước sóng
λ
của sóng vô tuyến điện mà mạch này có thể thu được.
A. 19m; B. 30m; C. 41m; D. 75m.
Câu 13: Chọn câu trả lời sai
A. Nguyên nhân tán sắc là do chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau là khác
nhau.
B. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng, tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất.
C.Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng, tia tím có góc lệch nhỏ nhất.
D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính.
Câu 14 : Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì
A. tần số không đổi, nhưng bước sóng thay đổi. B. Bước sóng không đổi, nhưng tần số thay đổi.
C. Cả tần số lẫn bước sóng đều không đổi. D. Cả tần số lẫn bước sóng đều thay đổi.
Câu 15: Trong thí nghiệm Young tối nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là:
A.
4

i
B.
2
i
C. i D. 2i
Câu 1 6: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở
cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là
A. i = 4,0 mm. B. i = 0,4 mm. C. i = 6,0 mm. D. i = 0,6 mm.
Câu 17: Bộ phận có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc trong máy quang phổ là:
A. Ông chuẩn trực. B. Hệ tán sắc. C. Buồng tối. D. Tấm kính ảnh.
Câu 18: Chọn câu đúng
A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.
B. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.
C. Quang phổ liên tục của một vật không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.
D. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc cả vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.
Câu 1 9 : Chọn câu trả lời sai về tia hồng ngoại:
A. Là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ.
B. Có bản chất là sóng điện từ.
C. Tác dụng nổi bậc nhất là tác dụng nhiệt.
D. Ứng dụng để trị bệnh ung thư da.
Câu 20 : Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia X,người ta phải hết sức tránh tác dụng nào dưới đây của tia X?
A. Khả năng đâm xuyên. B. Làm đen kính ảnh.
C. Làm phát quang một số chất. D. Huỷ diệt tế bào.
Câu 21: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống Rơnghen là 20kV. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen đó bằng:
A. 6,21. 10
-11
m. B. 6,21. 10
-10
m. C. 6,21. 10
-9

m. D. 6,21. 10
-8
m.
Câu 22: Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu, mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy những vầng màu sặc sỡ. Đó
là hiện tượng nào sau đây?
A. Tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng; B. Giao thoa ánh sáng;
C. Nhiễu xạ ánh sáng; D. Phản xạ ánh sáng.
Câu 23: . Sắp xếp Đúng thứ tự của các tia theo sự giảm dần của bước sóng trên thang sóng điện từ
A. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen
B. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia hồng ngoại
C. Tia hồng ngoại. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen
D. Tia hồng ngọai, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia từ ngoại
Câu 24 : Công thức tính bước sóng của ánh sáng tới trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young khi đặt trong
không khí là:
A.
i
aD
=
λ
B.
D
ai
=
λ
C.
a
iD
=
λ
D.

a
iD
2
=
λ
.
Câu 25: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, từ hai khe đến màn là 2m.
Đo bề rộng của 10 vân sáng liên tiếp được 1,8 cm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là
A. 0,50µm B. 0,45 µm C. 0,72 µm D. 0,80 µm.
Câu 26: Ánh sáng màu lục với bước sóng
nm500
=
λ
, được chiếu vào 2 khe hẹp cách nhau 1 mm. Khoảng cách từ mặt
phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là 2 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn bằng:
A. 0,1 mm B. 0,25mm C. 0,4 mm D. 1mm.
Câu 27: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng vân đo được trên màn là i = 2,4 mm.Ở các điểm M và N ở
hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm 3,6mm và 2,4mm, ta có vân tối hay vân sáng?
A. Vân ở M và ở N đều là vân sáng. B. Vân ở M và ở N đều là vân tối.
C. Ở M là vân sáng, ở N là vân tối. D. Ở M là vân tối, ở N là vân sáng.
Câu 28: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng,( a = 0,6 mm, D = 2m) ta thấy 15 vân sáng liên tiếp cách nhau
2,8 cm. Hãy tìm bước sóng
λ
của ánh sáng đơn sắc đã dùng trong thí nghệm:
A.
m
µλ
6
=
B.

nm600
=
λ
C.
mm
3
10.65,0

=
λ
D. một đáp án khác.
Câu 29: Trong một thí nghiệm I-âng sử dụng một bức xạ đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe S
1
và S
2
là a = 3 mm. màn hứng
vân giao thoa là một phim ảnh đặt cách S
1
, S
2
một khoảng D = 45 cm. Sau khi tráng phim thấy trên phim có một loạt các vạch
đen song song cách đều nhau. Khoảng cách từ vạch thứ nhất đến vạch thứ 37 là 1,39 mm. Bước sóng của bức xạ sử dụng trong
thí nghiệm là
A. 0,257
m
µ
. B. 0,250
m
µ
. C. 0,129

m
µ
. D. 0,125
m
µ
.
Câu 30: . Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.
B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.
C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.
D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.

×