Tải bản đầy đủ (.pdf) (49 trang)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học: Phần 3 - Phạm Ngọc Sơn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.1 MB, 49 trang )

Tài li u h c t p chia s

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

B

CÂU H I TR C NGHI M HÓA H C
PH N 3: HÓA H C H U C
Giáo viên: PH M NG C S N

I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IC
NG V HÓA H C H U C
H p ch t h u c là h p ch t c a cacbon
A. v i hiđro.
B. v i oxi.
C. v i hiđro, oxi và nhi u nguyên t khác.


D. tr CO, CO2, mu i cacbonat, xianua,...
Theo thành ph n nguyên t , h p ch t h u c đ c chia thành
A. hiđrocacbon và các ch t không ph i hiđrocacbon.
B. hiđrocacbon và các h p ch t ch a oxi.
C. hiđrocacbon và d n xu t c a hiđrocacbon.
D. hiđrocacbon và các h p ch t có nhóm ch c.
Trong thành ph n phân t ch t h u c nh t thi t ph i có
A. nguyên t cacbon và hiđro.
B. nguyên t cacbon.
C. nguyên t cacbon, hiđro và oxi.
D. nguyên t cacbon và nit .
Các ch t h u c có đi m nào sau đây chung?
A. Tan t t trong n c.
B. B n v i nhi t.
C. Kh n ng ph n ng cao.
D. D bay h i.
Liên k t hoá h c trong phân t ch t h u c
A. ch y u là liên k t c ng hoá tr .
B. ch y u là liên k t ion.
C. ch y u là liên k t cho nh n.
D. ch g m các liên k t c ng hoá tr .
Các ch t h u c có đi m chung là
A. phân t ln có cacbon, hiđro và oxi.
B. nhi t đ nóng ch y cao.
C. kh n ng ph n ng cao.
D. phân t ln có cacbon.
Ph n ng hố h c c a các ch t h u c th ng
A. x y ra nhanh và t o ra h n h p s n ph m.
B. x y ra ch m và t o ra m t s n ph m duy nh t.
C. x y ra ch m và t o ra h n h p s n ph m.

D. x y ra ch m và t o ra h n h p s n ph m đ ng phân c a nhau.
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -


Tài li u h c t p chia s
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

Các ch t h u c có đi m chung là

A. phân t ln có cacbon, hiđro và oxi.
B. nhi t đ nóng ch y cao.
C. kh n ng ph n ng ch m và không theo m t h ng xác đ nh.
D. phân t ln có cacbon, nit và hiđro.
Nhóm ch t nào d i đây đ u là d n xu t c a hiđrocacbon ?
A. CH2Cl2, CH2Br–CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br.
B. CH2Cl2, CH2Br–CH2Br, CH2=CHCOOH, CH3Br, CH3CH2OH.
C. FeCl2, CH2Br–CH2Br, CH2=CHCl, CH3Br, CH3CH2Br.
D. Hg2Cl2, CH2Br–CH2Br, CH2=CHCl, Na2SO4, CH3CH2Br.
M c đích c a phân tích đ nh tính là
A. tìm cơng th c phân t c a ch t h u c .
B. tìm cơng th c đ n gi n nh t c a ch t h u c .
C. xác đ nh phân t kh i c a ch t h u c .
D. xác đ nh các nguyên t trong phân t ch t h u c .
M c đích c a phân tích đ nh l ng là
A. tìm cơng th c phân t c a ch t h u c .
B. xác đ nh thành ph n ph n tr m kh i l ng các nguyên t trong phân t ch t h u c .
C. xác đ nh phân t kh i c a ch t h u c .
D. xác đ nh các nguyên t trong phân t ch t h u c .
Công th c đ n gi n nh t cho bi t
A. s nguyên t c a các nguyên t trong phân t .
B. t l t i gi n v s nguyên t c a các nguyên t trong phân t .
C. phân t kh i c a ch t h u c .
D. th t liên k t gi â các nguyên t trong phân t .
Công th c phân t cho bi t
A. s nguyên t c a các nguyên t trong phân t .
B. t l t i gi n v s nguyên t c a các nguyên t trong phân t .
C. phân t Kh i c a ch t h u c .
D. th t liên k t gi â các nguyên t trong phân t .
Khi đ t cháy ch t h u c X b ng oxi khơng khí thu đ c h n h p khí và h i g m CO2, H2O, N2.

i u đó ch ng t :
A. Phân t ch t X ch c ch n ph i có các nguyên t C, H, O, N.
B. Phân t ch t X ch c ch n ph i có các nguyên t C, H, có th có các nguyên t O, N.
C. Phân t ch t X ch có các nguyên t C, H.
D. Phân t ch t X ch c ch n ph i có các nguyên t C, H, O.
K t lu n nào sau đây đúng ?
A. Các ch t có cùng cơng th c đ n gi n nh t s có cùng cơng th c phân t .
B. Nhi u ch t khác nhau có công th c đ n gi n nh t gi ng nhau.
C. Các ch t khác nhau có th có cùng công th c đ n gi n nh t nh ng s có cơng th c phân t khác
nhau.
Hocmai.vn – Ngơi tr

ng chung c a h c trị Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 2 -


Tài li u h c t p chia s

16.

17.

18.

19.

20.


21.

22.

23.

24.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

D. Các ch t đ ng phân c a nhau s có công th c đ n gi n nh t khác nhau.
Hai ch t CH3COOH và HCOOCH3 khác nhau v
A. công th c phân t .
B. công th c c u t o.
C. lo i liên k t hoá h c.
D. s nguyên t hiđro.
Hai ch t CH3COOH và HCOOCH3 gi ng nhau v
A. công th c phân t .
B. công th c c u t o.
C. lo i nhóm ch c.
D. m ch cacbon.
Hai ch t CH3COOH và CH2=CHCH2COOH gi ng nhau v
A. công th c phân t .
B. công th c c u t o.
C. lo i liên k t hố h c.
D. lo i nhóm ch c.
Hai ch t CH3COOH và CH3CH2CH2COOH khác nhau v
A. công th c phân t .
B. lo i nhóm ch c.

C. lo i liên k t hoá h c.
D. lo i m ch cacbon.
Trong phân t ch t h u c , các nguyên t cacbon có th liên k t v i nhau t o thành m ch
A. th ng có nhánh, th ng khơng nhánh ho c m ch vịng.
B. h (khơng nhánh, có nhánh) ho c m ch vịng.
C. th ng ho c m ch vòng.
D. m ch vòng ho c m ch khơng vịng, có nhánh.
ng đ ng là hi n t ng các ch t
A. có cơng th c phân t khác nhau m t s nhóm CH2, nh ng có tính ch t hố h c t ng t nhau do
chúng có c u t o hố h c gi ng nhau.
B. có cùng cơng th c phân t và có tính ch t hố h c t ng t nhau do chúng có c u t o hố h c
gi ng nhau.
C. có cơng th c phân t khác nhau m t s nhóm CH2, có tính ch t hố h c khác nhau m c dù chúng
có c u t o hố h c gi ng nhau.
D. có cơng th c phân t khác nhau m t s nhóm CH2, nh ng có tính ch t hoá h c t ng t nhau
m c dù chúng có c u t o hố h c khơng gi ng nhau.
Các ch t CH3COOH và CH3CH2CH2COOH là
A. đ ng phân c a nhau.
B. đ ng đ ng c a nhau.
C. đ ng d ng c a nhau.
D. đ ng hình c a nhau.
ng phân là hi n t ng các h p ch t khác nhau
A. có cơng th c phân t khác nhau nh ng có tính ch t gi ng nhau.
B. có cùng cơng th c phân t .
C. có cơng th c c u t o khác nhau, có tính ch t gi ng nhau.
D. có cơng th c phân t khác nhau và có công th c c u t o khác nhau.
Các ch t CH3CH(CH3)COOH và CH3CH2CH2COOH là
A. đ ng phân nhóm ch c c a nhau.
B. đ ng đ ng c a nhau.
C. đ ng d ng c a nhau.

D. đ ng phân cùng ch c, khác nhau v m ch cacbon.

Hocmai.vn – Ngơi tr

ng chung c a h c trị Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -


Tài li u h c t p chia s
25.

26.

27.

28.

29.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

Các ch t CH3CH2COOCH3 và CH3CH2CH2COOH là
A. đ ng phân cùng ch c, khác nhau v m ch cacbon.
B. đ ng đ ng c a nhau.
C. đ ng phân khác ch c c a nhau.
D. đ ng phân v v trí nhóm ch c.
tách các ch t r n ra kh i h n h p có th dùng ph ng pháp

A. ch ng c t th ng.
B. ch ng c t phân đo n.
C. k t tinh l i.
D. ch ng c t
ng phân c u t o g m
A. đ ng phân m ch cacbon, đ ng phân nhóm ch c và đ ng phân không gian.
B. đ ng phân khác nhau v v trí khơng gian.
C. đ ng phân m ch cacbon, đ ng phân nhóm ch c và đ ng phân v trí nhóm ch c.
D. đ ng phân nhóm ch c và đ ng phân v trí nhóm ch c.
Các ch t đ ng phân m ch cacbon c a nhau
A. hồn tồn khác nhau v tính ch t hố h c.
B. ch khác nhau v tính ch t hố h c.
C. có tính ch t hố h c t ng t nhau.
D. có các tính ch t hồn tồn khác nhau.
Cho các ch t có cơng th c c u t o sau

CH3

CH3

CH3CH2CHCHCH3
CH3

CH3CH2CH2C CH3
CH3 (Z)

(X)
CH3

CH3CH2


CH2CH2CH2CH2

CH3CH2CHCH2CH3

(M)

CH3

(Q)

CH3
CH3CHCH2CHCH3
CH3

30.

31.

(T)

Các công th c bi u di n các ch t đ ng phân c a nhau là
A. X, Z, Q.
B. X, Z, M, Q.
C. X, M, Q.
D. X, Z, M, T.
Cho các ch t CH4O, C2H6O,....Công th c chung c a các ch t trong dãy đ ng đ ng c a X là
A. CnH2n+2O.
B. CnHn+2.2O.
C. CnH2n+4O.

H p ch t h u c X có ph n tr m kh i l ng
c a X so v i hiđro b ng 30. Công th c phân t
A. CH2O.
C. C3H8O.

Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

D. CnH2nO2.
C, H b ng 53,33%, 6,67 % còn l i là oxi. T kh i h i
c a X là
B. C2H4O2.
D. C3H6O.

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 4 -


Tài li u h c t p chia s

32.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

Cho các ch t sau :

CH3
CH3CH2CH2CHCH3 CH3CH2CHCH2CH3 CH3CH2CHCHCH3

CH3

33.

CH3

CH3

(X)
(Y)
(Z)
K t lu n nào sau đây đúng ?
A. Ba ch t là đ ng đ ng c a nhau.
B. Ba ch t là đ ng phân c a nhau.
C. Ba ch t thu c ba dãy đ ng đ ng khác nhau.
D. Z là đ ng đ ng c a X và Y ; X và Y là đ ng phân c a nhau.
Cho các công th c c u t o sau :

CH3
CH3CH2CHCHCH3
CH3

CH3

CH3
CH3CH2CHCHCH3

CH3CH2CH2C CH3
CH3 (Z)


CH3 (Y)

(X)

CH3
CH3CHCH2CHCH3

CH3CH2CH CHCH3

CH3

CH3 CH3 (M)

34.

(T)

Nh ng công th c c u t o nào bi u th cùng m t ch t ?
A. Các công th c X, Y, Z.
B. Các công th c X, Y, Z, T.
C. Các công th c X, Y, T.
D. Các công th c X, Y, M.
Cho các ch t có cơng th c c u t o sau :

CH3

CH3

CH3


CH3CH2CHCHCH3 CH3CH2CHCHCH3
CH3

CH3CH2CH2C CH3

CH3 (Y)

(X)

CH3 (Z)

CH3
CH3CHCH2CHCH3
CH3

35.

(T)

K t lu n nào sau đây là đúng ?
A. Các ch t X, Y, Z là đ ng đ ng c a nhau..
B. Các ch t Z, T là đ ng đ ng c a X.
C. Các ch t X, Y, T là đ ng đ ng c a nhau.
D. Các ch t X, Y, Z, T là đ ng phân c a nhau.
Cho các công th c c u t o sau :
CH3CH2
CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH3


(X)

Hocmai.vn – Ngôi tr

CH3CH2

(Y)

CH2CH2CH3

(Z)

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 5 -


Tài li u h c t p chia s
CH3

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

CH3

CH3CH3

CH2CH2CH2


CH3CH2

CH3

CH2CH2CH2CH2

CH2CHCH3

40.

(M)
(R) (T)
Nh ng công th c c u t o nào bi u th cùng m t ch t ?
A. X, Y, Z, T.
B. X, Y, M, R.
C. X, Z, M.
D. X, Y, Z, M.
Ch t có cơng th c c u t o nào d i đây là đ ng phân c a CH3CH2COOH ?
A. CH3CH2OCOCH3.
B. HOCH2COCH3.
C. CH3CH2OCH2CHO.
D. HOCH2COOCH3.
Ch t có công th c c u t o nào d i đây là đ ng đ ng c a CH3CH2COOH ?
A. CH3CH2OCOCH3.
B. HOCH2COCH3.
C. CH3CH= CH–COOH.
D. CH3CH(CH3)CH2COOH.
Oxi hố hồn tồn 5,90 gam ch t h u c X ch a m t nguyên t nit trong phân t thu đ c 8,10
gam n c, 6,72 lít khí CO2 và 1,12 lít khí nit (th tích khí đo đktc). Cơng th c phân t c a X là
A. C2H7N.

B. C3H7N.
C. C3H9N.
D. C2H2NO2.
t cháy hoàn toàn 3,70 gam ch t h u c X phân t ch a C, H, O r i d n s n ph m cháy l n l t
qua bình (1) đ ng axit H2SO4 đ c sau đó đi vào bình (2) đ ng n c vơi trong (d ), th y kh i l ng
dung d ch axit t ng 4,50 gam, trong bình (2) có 20,00 gam k t t a. cùng đi u ki n, th tích h i c a
3,70 gam X b ng th tích c a 1,40 gam khí nit . Cơng th c phân t c a X là
A. C2H6O.
B. C4H8O.
C. C4H10O.
D. C3H6O2.
H p ch t h u c X có công th c đ n gi n nh t là C2H4O. T kh i h i c a X so v i khơng khí x p x

41.

3,03. Cơng th c phân t c a X là
A. C2H4O.
B. C5H12O.
C. C4H8O2.
D. C3H9O3.
Cho các q trình phân c t liên k t hố h c sau :

36.

37.

38.

39.


a.

CH3CH3

C H MgBr
b. 2 5
c. CH3CH2MgCl

d.

42.

Cl2

2 CH3
C2H5

+

MgBr

+

C2H5– + MgCl+
2 Cl

Quá trình nào là phân c t đ ng li ?
A. Quá trình a, b, c.
B. Quá trình b, c, d.
C. Quá trình a, b, d.

D. Quá trình a, d.
Cho các quá trình phân c t liên k t hố h c sau :
a.

CH3CH3
C2H5MgBr

b.
c. CH3CH2MgCl
Hocmai.vn – Ngơi tr

2 CH3
C2H5

+

MgBr

+

C2H5– + MgCl+
ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 6 -


Tài li u h c t p chia s


43.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

Cl
2 Cl
d. 2
Quá trình nào là phân c t d li ?
A. Quá trình a, b, c.
B. Quá trình b, c.
C. Quá trình a, b, d.
D. Quá trình a, d.
Ph n ng nào sau đây không ph i là ph n ng th ?
A. CH2=CH2 + Br2
CH2BrCH2Br
askt

B. C2H6 + 2Cl2

Fe,t C

C. C6H6 + Br2
D. C2H6O + HBr
44.

C6H5Br + HBr

xt ,t 0C

C2H5Br + H2O


Ph n ng nào sau đây là ph n ng th ?
A. CH2=CH2 + Br2
CH2BrCH2Br
askt

B. C2H4 + 2Cl2

C2H4Cl2

askt

C. C6H6 + 3Cl2
D. C2H6O + HBr
45.

C2H4Cl2 + 2 HCl
0

C6H6Cl6
0

xt ,t C

C2H5Br + H2O

Cho ph n ng 2CH3CH2OH

t o , xt


CH3CH2OCH2CH3 + H2O

Ph n ng trên thu c lo i ph n ng
A. c ng.
C. tách.
46.

47.

48.

49.

Cho ph n ng CH CH + CH3COOH

B. th .
D. este hoá.
t o , xt

CH3COOCH=CH2

Ph n ng trên thu c lo i ph n ng
A. c ng.
B. th .
C. tách.
D. este hoá.
Ph n ng gi a axetilen và b c nitrat trong dung d ch amoniac thu c lo i ph n ng
A. c ng.
B. th .
C. tách.

D. este hoá.
Phát bi u nào sau đây v ph n ng trong hoá h u c là đúng ?
A. Ph n ng th luôn thu c lo i ph n ng oxi hoá kh .
B. Ph n ng c ng khơng thu c lo i ph n ng oxi hố kh .
C. Ph n ng tách thu c lo i ph n ng oxi hoá kh .
D. Ph n ng th có th thu c lo i ph n ng oxi hoá kh .
Cho các ph n ng sau :
a. clo tác d ng v i metan ;
b. hiđro tác d ng v i etilen.
c. axit axetic tác d ng v i etanol.
d. axit HBr tác d ng v i etanol,
e. etanol tác d ng v i H2SO4 đ c sinh ra etilen.
g. brom tác d ng v i benzen khi có m t b t s t.
Nh ng ph n ng nào thu c lo i ph n ng th ?
A. Các ph n ng a, b, c, d.
B. Các ph n ng a, b, c, d, e.
Hocmai.vn – Ngơi tr

ng chung c a h c trị Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 7 -


Tài li u h c t p chia s

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

C. Các ph n ng a, c, d, g.


50.

D. Các ph n ng b, c, d, e.

Cho các ph n ng sau :
a. clo tác d ng v i metan ;
b. hiđro tác d ng v i etilen.
c. axit axetic tác d ng v i etanol.
d. axit HBr tác d ng v i etanol,
e. brom tác d ng v i axetilen.
g. brom tác d ng v i benzen khi có m t b t s t.
Nh ng ph n ng nào thu c lo i ph n ng c ng ?
A. Các ph n ng b, e.
B. Các ph n ng b, c, d, e.
C. Các ph n ng a, c, d, g.
D. Các ph n ng b, d, e.

II. HI ROCACBON
ANKAN
1. Ankan là hiđrocacbon trong phân t có
A. liên k t đ n C–C d ng m ch h và C–H.
B. liên k t đ n C–C d ng m ch h ho c m ch vịng.
C. liên k t đơi cacbon –cacbon.
D. liên k t ba cacbon –cacbon.
2.
Hiđrocacbon no là nh ng hiđrocacbon
A. trong phân t ch có liên k t đ n.
B. trong phân t ch có m t liên k t đơi.
C. trong phân t có m t vịng no.

D. trong phân t có ít nh t m t liên k t đơi.
3.
Ankan là hiđrocacbon có cơng th c phân t d ng
A. CnH2n.
B. CnH2n+2.
C. CnH2n–2.
D. CnH2n–6.
4.
Ankan có đ ng phân c u t o
A. m ch cacbon khơng nhánh và m ch cacbon có nhánh.
B. m ch vịng và khơng vịng.
C. khác nhau v v trí liên k t đơi.
D. m ch vịng và m ch h .
5.
Ph n tr m kh i l ng cacbon trong phân t ankan Y b ng 83,33%. Công th c phân t c a Y là

6.

7.

A. C2H6.
B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12.
Ph n tr m kh i l ng cacbon trong phân t ankan Y b ng 82,76%. Công th c phân t c a Y là
A. C2H6.
B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12.
Theo chi u t ng s nguyên t cacbon trong phân t , ph n tr m kh i l ng cacbon trong phân t

ankan
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 8 -


Tài li u h c t p chia s

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

A. khơng đ i.
C. t ng d n.
8.

B. gi m d n.
D. bi n đ i không theo quy lu t.

Cho công th c c u t o c a ankan X :
CH3CHCH2CH3
CH3

9.

Tên c a X là :
A. neopentan.
C. 2–metylbutan.

Cho h p ch t X có cơng th c c u t o :

B. isobutan.
D. 3–metylbutan.

CH3
CH3CH CH2C CH2CH3
CH2CH3 CH2CH3

10.

11.

12.

Tên g i c a h p ch t X là :
A. 2,4–đietyl–4–metylhexan
B. 3–etyl–3,5–đimetylheptan
C. 5–etyl–3,5–đimetylheptan
D. 2,2,3–trietylpentan.
Có bao nhiêu ankan đ ng phân c u t o có cơng th c phân t C5H12 ?
A. 3 đ ng phân.
B. 4 đ ng phân.
C. 5 đ ng phân.
D. 6 đ ng phân.
Ankan 2–metylbutan t o đ c bao nhiêu g c ankyl (g c hoá tr I) ?
A. Hai g c.
B. Ba g c.
C. B n g c.
D. N m g c.

Phân t hiđrocacbon nào sau đây có nguyên t cacbon b c IV ?
A.

CH3CH2CH2CH2CH3

B.

CH3CH2CH2CH2CH2CH3

CH3
CH3CH2CHCH3

13.

14.

15.

CH3 C CH3

CH3
CH3
C.
D.
Khi cho butan tác d ng v i brom thu đ c s n ph m monobrom nào sau đây là s n ph m chính ?
A. CH3CH2CH2CH2Br.
B. CH3CH2CHBrCH3.
C. CH3CH2CH2CHBr2.
D. CH3CH2CBr2CH3.
Khi nhi t phân m t ankan X trong đi u ki n khơng có khơng khí thu đ c khí hiđro và mu i than,

th y th tích khí thu đ c g p 5 l n th tích ankan X (đo cùng đi u ki n v nhi t đ , áp su t).
Công th c phân t c a X là
A. CH4.
B. C2H6.
C. C3H8.
D. C4H10.
t cháy hoàn toàn 2,20 gam m t ankan X thu đ c 3,36 lít khí CO2 (đktc). Cơng th c phân t c a
X là
A. CH4.
B. C2H6.
C. C3H8.
D. C4H10.
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 9 -


Tài li u h c t p chia s
16.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

Hiđrocacbon X có cơng th c c u t o sau :
CH3 - CH -CH -CH2 - CH3
CH3 CH3


17.

18.

19.

20.

21.

Tên c a X là
A. 3,4 – imetylpentan.
B. 2,3– imetylpentan.
C. 2,2,3–trimetylpentan.
D. 2,2,3–trimetylbutan.
Khi butan tác d ng v i brom theo t l mol 1 : 1 thu đ c s n ph m chính là
A. CH3CH2CH2CH2Br.
B. CH3CH2CH2CHBr2.
C. CH3CH2CHBrCH3.
D. CH3CH2CBr2CH3.
Ankan X có cơng th c phân t C5H12 tác d ng v i clo t o đ c 4 d n xu t monoclo. Tên c a X là
A. pentan.
B. isopentan.
C. neopentan.
D. 2,2–đimetylpropan.
Cho isopentan tác d ng v i Br2 theo t l s mol 1 :1, có ánh sáng khu ch tán thu đ c s n ph m
chính monobrom có cơng th c c u t o là
A. CH3CHBrCH(CH3)2
B. CH3 CH2CBr(CH3)2
C. (CH3)2CHCH2CH2Br

D. CH3CH(CH3)CH2Br.
Hiđrocacbon X có cơng th c phân t C5H12 khi tác d ng v i clo t o đ c 1 d n xu t monoclo duy
nh t. Tên c a X là
A. pen tan.
B. isopentan.
C. 2,2–đimetylpropan.
D. 2,3–đimetylpropan.
Hiđrocacbon Y có cơng th c c u t o

CH3
CH3 C CH2CH2CH3
CH3

22.

23.

24.

25.

Khi tác d ng v i clo, Y có th t o đ c bao nhiêu d n xu t monoclo đ ng phân c u t o c a nhau ?
A. 3 đ ng phân.
B. 4 đ ng phân.
C. 5 đ ng phân.
D. 6 đ ng phân.
Brom hoá ankan X ch t o đ c m t d n xu t monobrom Y duy nh t. Y có t kh i h i so v i khơng
khí b ng 5,207. Ankan X có tên là
A. n– pentan
B. isobutan

C. isopentan
D. neopentan.
Hiđrocacbon X có công th c phân t C5H12 khi tác d ng v i clo t o đ c 3 d n xu t monoclo đ ng
phân c a nhau. Tên c a X là
A. isopentan.
B. n–pentan.
C. neopentan.
D. 2–metylbutan.
Hiđrocacbon C3H8 tác d ng v i clo có th t o đ c bao nhiêu d n xu t điclo đ ng phân c a nhau ?
A. 2 đ ng phân.
B. 3 đ ng phân.
C. 4 đ ng phân.
D. 6 đ ng phân.
Ankan Y tác d ng v i brom sinh ra h n h p 2 d n xu t monobrom có t kh i h i so v i hiđro b ng
61,5. Tên c a Y là
A. butan.
B. propan.
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 10 -


Tài li u h c t p chia s

B câu h i tr c nghi m Hóa h c


C. isobutan.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

D. 2–metylbutan.

Hiđrocacbon X có cơng th c phân t C5H12 tác d ng v i clo t o đ c 2 d n xu t điclo duy nh t
đ ng phân c a nhau. Tên c a X là
A. isopentan.
B. pentan.
C. neopentan.
D. 2–metylbutan
t cháy hồn tồn 2,24 lít ankan X (đktc) sau đó d n tồn b s n ph m cháy s c vào dung d ch

n c vôi trong d , th y có 40,00 gam k t t a. Công th c phân t c a X là
A. C2H6.
B. C4H10.
C. C3H6.
D. C3H8.
t cháy hồn tồn 2,24 lít h n h p 2 ankan X và Y k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng thu đ c 5,60
lít khí CO2. Các th tích khí đo đi u ki n tiêu chu n. Công th c phân t c a X và Y là
A. C2H6 và C3H8.
B. C2H6 và C4H10.
C. C2H6 và C3H6.
D. C3H8 và C4H10.
t cháy hồn tồn 2,24 lít h n h p X g m propan và butan thu đ c 7,84 lít khí CO2. Các th tích
khí đo đi u ki n tiêu chu n. Ph n tr m th tích c a propan trong h n h p b ng
A. 25%.
B. 50%.
C. 75%.
D. 60%.
Khi phân h y hoàn toàn hiđrocacbon X trong đi u ki n khơng có khơng khí, thu đ c s n ph m có
th tích t ng g p 3 l n th tích c a hiđrocacbon X ( cùng đi u ki n). Công th c phân t c a X là
A. C2H6.
B. C4H10.
C. C5H12.
D. C6H14.
t cháy hồn tồn 4,84 lít h n h p X (đktc) g m metan và cacbon oxit thu đ c h n h p khí và
h i. Th tích c a metan trong h n h p b ng
A. 2,24 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít.
D. 5,60 lít.
t cháy hồn tồn 2,24 lít h n h p X (đktc) g m metan và cacbon oxit thu đ c h n h p khí và

h i có kh i l ng 6,2 gam. Ph n tr m th tích c a metan trong h n h p b ng
A. 25%.
B. 30%.
C. 45%.
D. 50%.
Nhi t phân nhanh khí metan thu đ c h n h p X g m hiđro và axetilen (gi s hi u su t ph n ng
nhi t phân metan b ng 100%). H n h p X có t kh i so v i hiđro b ng
A. 4.
B. 5.
C. 8.
D. 10.
tách riêng r t ng ch t t h n h p g m pentan (nhi t đ sôi b ng 360C), octan (nhi t đ sôi b ng
1260C) có th dùng ph ng pháp
A. k t tinh l i.
B. ch ng c t th ng.
C. ch ng c t d i áp su t th p.
D. chi t.
Trong phịng thí nghi m có th đi u ch metan b ng cách nào sau đây ?
A. Nhi t phân natri axetat v i vôi tôi xút.
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 11 -


Tài li u h c t p chia s


36.

37.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

B. Crackinh butan.
C. T ph n ng c a cacbon v i hiđro.
D. Ch ng c t t khí m d u.
Trong đ i s ng h ng ngày có th đi u ch metan b ng cách nào sau đây ?
A. Phân h y y m khí các ch t h u c .
B. Crackinh butan.
C. T ph n ng c a nhôm cacbua v i n c.
D. Ch ng c t phân đo n d u m .
Trong công nghi p, metan đ c l y t
A. khí d u m và khí thiên nhiên.
B. s phân h y y m khí các h p ch t h u c .
C. quá trình ch ng c t phân đo n d u m .
D. quá trình t ng h p t C và H.

XICLOANKAN
38. K t lu n nào sau đây đúng ?
A. Xicloankan là nh ng hiđrocacbon no m ch vịng.
B. Các ch t có m ch vịng no đ u g i là xicloankan.
C. Nh ng hiđrocacbon có công th c phân t d ng CnH2n đ u thu c lo i xicloankan.
D. Các xicloankan đ u là ch t khí đi u ki n th ng.
39. Cơng th c phân t chung c a các monoxicloankan là
A. CnH2n+2, n ≤ 3.
B. CnH2n, n ≤ 3.
C. CnH2n , n ≥ 3.

D. CnH2n–2, n ≤ 3.
40. Theo chi u t ng s nguyên t cacbon trong phân t , ph n tr m kh i l ng cacbon trong phân t
xicloankan
A. t ng d n.
B. gi m d n.
C. không đ i.
D. bi n đ i không theo quy lu t.
41. H p ch t X
CH3

42.

CH3

có tên là
A. 1,4–đimetylxiclopentan.
C. đimetylxiclopentan.
H p ch t

B. 1,3– đimetylxiclopentan.
D. 3–đimetylxiclopentan.

CH3
CH3

43.

có tên là
A. 1,3–đimetylxiclohexan
B. 1,5– đimetylxiclohexan

C. 3-metylmetylxiclohexan.
D. m-xilen.
Metylxiclohexan t o đ c bao nhiêu g c hố tr I ?
Hocmai.vn – Ngơi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 12 -


Tài li u h c t p chia s

44.

45.

46.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

A. Hai g c.
B. Ba g c.
C. B n g c.
D. N m g c.
Metylxiclohexan t o đ c bao nhiêu d n xu t monoclo ?
A. Hai.
B. B n.
C. Sáu.

D. N m.
Xicloankan X có cơng th c phân t C5H10 khi tác d ng v i clo có th t o đ
X làm m t màu dung d ch brom. Tên c a X là
A. metylxiclobutan
B. etylxiclopropan
C. xiclopentan.
D. 1,2–đimetylxiclopropan.
Xicloankan X có công th c phân t C5H10 khi tác d ng v i clo có th t o đ
X làm m t màu dung d ch brom. Công th c c u t o c a X là
CH3

A.

C.
47.

48.

49.

c 4 d n xu t monoclo.

c 3 d n xu t monoclo.

CH2CH3

B.

CH3
CH3


D.
t cháy hồn tồn 2,24 lít xicloankan X (đktc) thu đ

c 17,60 gam CO2. X tác d ng đ

cv i

brom trong dung d ch. Tên c a X là
A. xiclobutan.
B. xiclopentan.
C. xiclopropan.
D. metylxiclopropan.
t cháy hồn tồn m t th tích h n h p khí g m hai hiđrocacbon X và Y là đ ng phân c a nhau
thu c hai dãy đ ng đ ng khác nhau thu đ c 13,44 lít khí CO2 và 10,80 gam n c. Các th tích khí
đo đi u ki n tiêu chu n. Hai hiđrocacbon đó thu c dãy đ ng đ ng
A. anken và xicloankan.
B. ankin và ankađien.
C. benzen và ankađiin.
D. anken và ankan.
Hiđrocacbon X có t kh i so v i nit b ng 2,00. X không làm m t màu dung d ch brom. Công th c
c u t o c a X là
CH3

B. CH3CH2CH2CH3

A.

50.


51.

52.

CH3
D.
C.
H n h p M g m xiclobutan và propilen. Khi đun nóng có niken xúc tác, 4,48 lít h n h p M (đktc)
tác d ng h t bao nhiêu lít hiđro (đktc) ?
A. 2,24 lít.
B. 4,48 lít.
C. 3,36 lít.
D. 1,12 lít.
H n h p M g m xiclobutan và propilen. Khi cho 4,48 lít h n h p M (đktc) s c vào dung d ch brom
(d ) th y có 24,00 gam brom ph n ng. Ph n tr m th tích c a propilen trong h n h p b ng
A. 20,00%.
B. 50,00%.
C. 75,00%.
D. 25,00%.
ng v i công th c phân t C5H10 có bao nhiêu xicloankan đ ng phân c u t o c a nhau tác d ng
đ c v i hiđro ?
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 13 -Tài li u h c t p chia s

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

A. Ba ch t.
B. Hai ch t.
C. B n ch t.
D. N m ch t.
Xicloankan X tác d ng v i brom/dung d ch t o đ c d n xu t đibrom có t kh i h i so v i nit x p
x 7,71. Tên c a X là
A. xiclobutan.
B. xiclopentan.

C. xiclopropan.
D. metylxiclopropan.
Xicloankan X tác d ng v i hiđro t o đ c ankan có t kh i h i so v i X x p x 1,05. Tên c a X là
A. xiclobutan.
B. xiclopentan.
C. metylxiclopropan.
D. xiclopropan.
Khi cho metylxiclopropan tác d ng v i brom, s n ph m chính thu đ c là
A.1,2–đibrombutan.
B. 1,3–đibrombutan.
C. 1,3–đibrom–2–metylpropan.
D. 1,4–đibrombutan.
Xicloankan có phân t kh i nh nh t có đ ng phân hình h c có cơng th c phân t là
A. C4H8.
B. C5H10.
C. C5H8.
D. C6H12.
K t lu n nào sau đây là đúng ?
A. Xicloankan v a có kh n ng tham gia ph n ng th , v a có kh n ng tham gia ph n ng c ng.
B. Xicloankan ch có kh n ng tham gia ph n ng th , khơng có kh n ng tham gia ph n ng c ng.
C. Xicloankan khơng có kh n ng tham gia ph n ng th , ch có kh n ng tham gia ph n ng c ng.
D. Xicloankan v a khơng có kh n ng tham gia ph n ng th , v a khơng có kh n ng tham gia ph n
ng c ng.
Cho các ch t sau: propan, xiclopropan, khí SO2. Ch dùng m t hố ch t nào sau đây có th phân bi t
đ c ba khí trên đ ng trong ba bình riêng r ?
A. N c.
B. N c brom.
C. Hiđro, xúc tác niken.
D. Oxi khơng khí.
Xicloankan X tác d ng v i dung d ch brom t o thành d n xu t đibrom có ph n tr m kh i l ng

brom b ng 74,07%. Tên c a X là
A. xiclopropan.
B. xiclobutan.
C. metylxiclopropan.
D. đimetylxiclopropan.
t cháy hồn tồn 2,24 lít h n h p g m etan và xiclopropan (đktc) thu đ c s n ph m có bao
nhiêu gam n c ?
A. 1,80 gam.
B. 2,70 gam.
C. 3,60 gam.
D. 5,40 gam.
Xiclopentan có th t o đ c m y d n xu t th điclo đ ng phân c u t o c a nhau ?
A. Hai.
C. B n.

62.

B. Ba.
D. N m.

ANKEN
Theo chi u t ng s nguyên t cacbon trong phân t , ph n tr m kh i l ng cacbon trong phân t
anken
A. t ng d n.
B. gi m d n.
C. không đ i.
D. bi n đ i không theo quy lu t.
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t


T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 14 -


Tài li u h c t p chia s
63.

64.

65.
66.

67.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

Anken là nh ng hiđrocacbon
A. không no, m ch h , phân t có ít nh t m t liên k t đơi C=C.
B. khơng no, m ch vịng, phân t có m t liên k t đôi C=C.
C. không no, m ch h , phân t có m t liên k t đôi C=C.
D. không no, m ch h , phân t có m t ho c hai liên k t đôi C=C.
Công th c phân t c a các anken có d ng:
A. CnH2n+2., n ≤ 2.
B. CnH2n n ≥ 3.
C. CnH2n n ≥ 2.
D. CnH2n–2. n ≤ 3.
Có bao nhiêu anken đ ng phân c u t o c a nhau có cùng cơng th c phân t C4H8 ?
A. 2.

B. 3.
C. 4.
D. 5.
Anken CH3CH=CHCH2CH3 có tên là
A. metylbuten–2.
B. penten–3.
C. pent–2–en.
D. pent–3–en.
Anken 3–metylpent–2–en có cơng th c c u t o nào d i đây ?
CH3CH CH=CHCH2CH3

A.

CH3

CH3CH CH=CHCH3

B.

CH3CH2CH=CCH3

68.

CH3
CH3CH2C=CHCH3

CH3
C.
Cho các anken có cơng th c c u t o d


CH3

D.
i đây :

CH3CH CH=CHCH2CH3
CH3

CH3CH CH=CHCH3
CH3

(X)

CH3CH2CH=CCH3

(Y)

CH3CH2C=CHCH3

CH3

69.
70.

71.

CH3
(Z)
(T)
Anken khơng có đ ng phân hình h c là

A. X.
B. Y.
C. Z
D. T.
Trong s các anken C5H10 đ ng phân c u t o c a nhau, bao nhiêu ch t có đ ng phân hình h c ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
ng phân hình h c là nh ng ch t có cùng cơng th c c u t o nh ng
A. khác nhau v đ l n c a m ch chính.
B. khác nhau v s phân b trong không gian c a m ch chính xung quanh liên k t đơi C=C.
C. khác nhau v đ l n c a m ch chính nh ng gi ng nhau v s phân b trong khơng gian c a m ch
chính xung quanh liên k t đơi C=C.
D. khác nhau v tính ch t hố h c.
Công th c nào d i đây là c a cis–pent–2–en ?
CH3

CH3CH2

CH3CH2
C=CH

A.

Hocmai.vn – Ngôi tr

C=C
CH3


ng chung c a h c trò Vi t

B.

H

H

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 15 -


Tài li u h c t p chia s

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

CH3CH2

H

CH3CH2 C=C CH3
H
H
C.
D.
Có bao nhiêu anken đ ng phân c u t o c a nhau khi c ng hiđro đ u t o thành 2–metylbutan ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.

D. 4.
ng v i cơng th c phân t C4H8 có bao nhiêu đ ng phân c u t o đ u tác d ng đ c v i hiđro ?
A. Hai.
B. Ba.
C. N m.
D. Sáu.
Các anken đ ng phân hình h c c a nhau
A. gi ng nhau v tính ch t hố h c, khác nhau v m t vài tính ch t v t lí.
B. gi ng nhau v tính ch t v t lí, khác nhau v m t vài tính ch t hố h c.
C. khác nhau v tính ch t hố h c và m t vài tính ch t v t lí.
D. gi ng nhau v tính ch t hố h c và tính ch t v t lí.
Anken X có t kh i so v i nit b ng 2,00. Khi X tác d ng v i n c (xúc tác axit) t o ra h n h p 2
ancol đ ng phân c a nhau. Tên c a X là:
A. isobuten.
B. but–1–en.
C. but–2–en.
D. pent–1–en.
Khi but–2–en tác d ng v i HBr có xúc tác axit thu đ c:
A. m t s n ph m c u t o duy nh t ch a m t nguyên t brom trong phân t .
B. h n h p hai s n ph m đ ng phân c u t o ch a m t nguyên t brom trong phân t .
C. s n ph m th brom.
D. s n ph m ch a hai nguyên t brom trong phân t .
Anken X tác d ng v i HBr đ c ch t Y; Y có t kh i so v i X b ng 2,446. Công th c phân t c a X
là:
A. C3H6.
B. C4H8.
C. C4H10.
D. C5H10.
t cháy hồn tồn 4,48 lít h n h p X g m propan và xiclopropan thu đ c bao nhiêu lít khí CO2 ?
Th tích khí đo đktc.

A. 4,48 lít.
B. 8,96 lít.
C. 13,44 lít.
D. 15,92 lít.
Cho 2,24 lít anken X (đktc) tác d ng v i brom (trong dung d ch) thu đ c s n ph m có kh i l ng
l n h n kh i l ng anken là:
A. 8,0 gam.
B. 10,0 gam.
C. 12,0 gam.
D. 16,0 gam.
Anken Y tác d ng v i brom t o thành d n xu t đibrom trong đó ph n tr m kh i l ng cacbon b ng
17,82%. Công th c phân t c a Y là:
A. C3H6.
B. C4H8.
C. C4H10.
D. C5H10.
t cháy hồn tồn 1,12 lít m t anken X (đktc) thu đ c 5,60 lít khí CO2 (đktc). Công th c phân t
c a X là:
A. C3H6.
B. C4H8.
C. C4H10.
D. C5H10.
C=C

72.
73.
74.

75.


76.

77.

78.

79.

80.

81.

H

Hocmai.vn – Ngôi tr

CH3

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 16 -


Tài li u h c t p chia s
82.

83.


84.

85.

86.

t cháy hồn tồn 2,24 lít h n h p hai anken X và Y (đktc) k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng thu
đ c 5,60 lít khí CO2 (đktc). Công th c phân t c a X và Y là:
A. C2H4 và C3H6.
B. C3H6 và C4H8.
C. C2H4 và C4H10.
D. C3H6 và C5H10.
t cháy hoàn toàn m t th tích h n h p g m anken X và hiđrocacbon Y thu đ c 5,60 lít khí CO 2
(đktc) và 5,40 gam n c. Y thu c lo i hiđrocacbon có cơng th c phân t d ng:
A. CnH2n.
B. CnH2n–2.
C. CnH2n+2.
D. CnH2n–4.
D n t t 5,60 lít h n h p Y g m C2H4 và C2H6 đi vào dung d ch brom th y dung d ch brom nh t
màu và cịn 4,48 lít khí thốt ra. Các th tích khí đo đi u ki n tiêu chu n. Ph n tr m th tích c a
etilen trong h n h p Y b ng:
A. 20%.
B. 25%.
C. 75%.
D. 50%.
tách riêng metan kh i h n h p v i etilen và khí SO2 có th d n h n h p s c vào:
A. dung d ch natri hiđroxit.
B. dung d ch axit H2SO4.
C. dung d ch n c brom.
D. dung d ch HCl.

Cho anken X có cơng th c c u t o sau :

CH3
C=C
H

87.

88.

89.

90.

91.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

H
CH2CH3

Tên đ y đ c a X là
A. cis–pent–2–en.
B. trans–pent–2–en.
C. trans–pent–3–en.
D. cis–pent–3–en.
Cho 4,48 lít h n h p etilen và propilen (đktc) tác d ng v i oxi d thu đ c 22,0 gam khí CO2. Ph n
tr m th tích c a etilen trong h n h p b ng:
A. 25%.
B. 40%.

C. 75%.
D. 50%.
Cho m t th tích khí anken X (đktc) tác d ng v i n c (xúc tác axit) đ c 4,60 gam ancol Y ; n u
cho l ng anken X trên tác d ng v i HBr đ c 10,90 gam ch t Z. Công th c phân t c a anken X
là:
A. C2H4.
B. C3H6.
C. C4H8.
D. C5H10.
Trong phịng thí nghi m có th đi u ch m t l ng nh khí etilen theo cách nào sau đây?
A.
hiđro hố etan.
B. un sơi h n h p g m etanol v i axit H2SO4.
C. Cho axetilen tác d ng v i hiđro có xúc tác là Pd/PbCO3.
D. Crackinh butan.
Trong cơng nghi p, etilen có th đ c đi u ch b ng ph ng pháp nào sau đây?
A. T s n ph m c a quá trình crackinh d u m .
B. un sôi h n h p g m etanol v i axit H2SO4đ c.
C. Nhi t phân metan.
D. Cho hiđro tác d ng v i cacbon.
4,48 lít h n h p X g m propilen và xiclopropan (đktc) có th tác d ng h t bao nhiêu lít dung d ch
brom 0,10 M?
Hocmai.vn – Ngơi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 17 -Tài li u h c t p chia s

92.
93.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

A. 2,0 lít.
B. 1,0 lít.
C. 1,5 lít.
D. 2,5 lít.
đ t cháy 2,24 lít h n h p g m propilen và xiclopropan (đktc) c n bao nhiêu lít khí oxi (đktc)?
A. 6,72 lít.
B. 8,96 lít.
C. 10,08 lít.
D. 11,20 lít.
Có bao nhiêu ch t đ ng phân c u t o có cùng công th c phân t C4H8 tác d ng đ c v i brom (dung
d ch)?
A. N m ch t.
B. Sáu ch t.
C. B n ch t.
D. Ba ch t.

ANKIN
94. Theo chi u t ng s nguyên t cacbon trong phân t , ph n tr m kh i l ng cacbon trong phân t
ankin:
A. t ng d n.
B. gi m d n.
C. không đ i.

D. bi n đ i không theo quy lu t.
95. Trong phân t ankin X, hiđro chi m 11,765% kh i l ng. Công th c phân t c a X là :
A. C2H2.
B. C3H4.
C. C4H6.
D. C5H8.
96. Ankin là nh ng hiđrocacbon:
A. không no, m ch h , phân t có ít nh t m t liên k t ba C C.
B. không no, m ch vịng, phân t có m t liên k t ba C C
C. không no, m ch h , phân t có m t liên k t ba C C.
D. khơng no, m ch h , phân t có m t ho c hai liên k t ba C C.
97.
98.

Có bao nhiêu ankin ng v i công th c phân t C5H8 ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
Cho ankin X có cơng th c c u t o sau :
CH3C

D. 4.

C CH CH3
CH3

99.

Tên c a X là:
A. 4–metylpent–2–in.

C. 4–metylpent–3–in.
Công th c c u t o c a 3–metylhex–1–in là

CH3

C

C CHCH3
CH3

A.

H C

B. 2–metylpent–3–in.
D. 2–metylpent–4–in.

C CHCH2CH2CH3

H C

C CHCH2CH3
CH3

B.

CH3 C

C CHCH2CH3


CH3
CH3
C.
D.
100. Có bao nhiêu ankin đ ng phân c a nhau khi c ng hiđro d , xúc tác niken t o thành 2–metylhexan ?
A. 2.
B. 3.
C.4.
D. 5.
101. H p ch t X m ch h , có cơng th c phân t C4H8 khi tác d ng v i HBr ch cho m t s n ph m duy
nh t. Công th c c u t o c a X là:
A. CH2=CHCH2CH3.
B. CH3CH=CHCH3.
C. CH2=C(CH3)2.
D. CH3CH=C(CH3)2.
102. Hai ch t X, Y m ch h có công th c phân t C3H6 và C4H8 đ u tác d ng đ c v i dung d ch brom.
X và Y có th là:
Hocmai.vn – Ngơi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 18 -


Tài li u h c t p chia s

103.


104.
105.
106.

107.

108.

109.

110.

111.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

A. hai anken ho c xicloankan.
B. hai anken ho c ankan.
C. hai anken.
D. hai xicloankan.
Có bao nhiêu ch t m ch h đ ng phân c u t o (g m ankin và ankađien liên h p) có cùng cơng th c
phân t C5H8 ?
A. N m ch t.
B. Sáu ch t.
C. B n ch t.
D. Ba ch t.
Có t i đa bao nhiêu hiđrocacbon m ch h khi c ng hiđro t o thành butan ?
A. 2.
B. 3.
C.5.

D. 6.
t cháy hoàn tồn 1,3 gam ankin X thu đ c 2,24 lít khí CO2 (đktc). Cơng th c phân t c a X là
A. C2H2.
B. C3H4.
C. C4H6.
D. C5H8.
Cho 2,24 lít h n h p khí X (đktc) g m axetilen và etilen s c ch m qua dung d ch AgNO3 trong NH3
(l y d ) th y có 6,0 gam k t t a. Ph n tr m th tích c a khí etilen trong h n h p b ng:
A. 75%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 25%.
t cháy hoàn toàn h n h p khí g m ankin X và hiđrocacbon Y m ch h , có cùng s nguyên t
cacbon trong phân t , thu đ c s n ph m cháy trong đó th tích h i n c b ng th tích khí CO2 (các
th tích đo cùng đi u ki n). Y thu c lo i:
A. ankin.
B. anken.
C. xicloankan.
D. ankan.
Trong bình kín ch a hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đ n khi ph n ng hồn tồn thu đ c
khí Y duy nh t. cùng nhi t đ , áp su t trong bình tr c khi nung nóng g p 3 l n áp su t trong bình
sau khi nung. t cháy m t l ng Y thu đ c 8,8 gam CO2 và 5,4 gam n c. Công th c phân t c a
X là:
A. C2H2.
B. C2H4.
C. C4H6.
D. C3H4.
Khi cho propin tác d ng v i brom trong dung d ch t o thành ch t X trong đó ph n tr m kh i l ng
cacbon b ng 18,00%. Công th c phân t c a X là:
A. C3H4Br4.

B. C3H4Br2.
C. C3H3Br.
D. C3H4Br.
có m t l ng nh axetilen làm thí nghi m, ng i ta có th dùng ph ng pháp nào sau đây?
A. Tách HCl t CH2=CHCl trong dung d ch KOH – etanol.
B. Cho canxi cacbua tác d ng v i n c.
C. Nhi t phân metan.
D. Cho hiđro tác d ng v i cacbon.
Trong cơng nghi p, axetilen có th đ c đi u ch b ng ph ng pháp nào sau đây ?
A. Tách HCl t CH2=CHCl trong dung d ch KOH – etanol.
B. Cho canxi cacbua tác d ng v i n c.
C. Nhi t phân metan.
D. Cho hiđro tác d ng v i cacbon.

ANKA IEN
112. Ankađien là đ ng phân c u t o c a:
A. ankan.
B. anken.
C. ankin.
D. xicloankan.
113. Theo chi u t ng s nguyên t cacbon trong phân t , ph n tr m kh i l ng cacbon trong phân t
ankađien:
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 19 -Tài li u h c t p chia s

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

A. t ng d n.
B. gi m d n.
C. không đ i.
D. bi n đ i không theo quy lu t.
K t lu n nào sau đây là đúng?
A. Ankađien có cơng th c phân t d ng CnH2n–2.
B. Các hiđrocacbon có công th c phân t d ng CnH2n–2 đ u thu c lo i ankađien.
C. Ankađien khơng có đ ng phân hình h c.
D. Ankađien phân t kh i l n không tác d ng v i brom (dung d ch).

K t lu n nào sau đây là không đúng?
A. Ankađien là nh ng hiđrocacbon không no m ch h , phân t có hai liên k t đơi C=C.
B. Ankađien có kh n ng c ng h p hai phân t hiđro.
C. Nh ng h p ch t có kh n ng c ng h p hai phân t hiđro thu c lo i ankađien.
D. Nh ng hiđrocacbon không no m ch h , phân t có hai liên k t đôi cách nhau m t liên k t đ n
đ c g i là ankađien liên h p.
t cháy hoàn toàn 5,40 gam ankađien X thu đ c 8,96 lít CO2 (đktc). Cơng th c phân t c a X là:
A. C4H6.
B. C4H8.
C. C4H4.
D. C4H10.
ng v i công th c phân t C5H8 có m y ch t thu c lo i ankađien liên h p đ ng phân c a nhau?
A. Hai ch t.
B. Ba ch t.
C. B n ch t.
D. N m ch t.
Khi buta–1,3–đien tác d ng v i brom có th t o đ c m y ch t đ ng phân c u t o c a nhau có 2
nguyên t brom trong phân t ?
A. Hai ch t.
B. Ba ch t.
C. B n ch t.
D. N m ch t.
Khi cho buta–1,3–đien tác d ng v i axit bromhiđric có th thu đ c m y ch t đ ng phân c u t o c a
nhau ch a 1 nguyên t brom trong phân t ?
A. Hai ch t.
B. Ba ch t.
C. B n ch t.
D. N m ch t.
t cháy hoàn tồn 3,40 gam ankađien X, thu đ c 5,60 lít CO2 (đktc). Công th c phân t c a X là:
A. C4H6.

B. C4H8.
C. C4H6.
D. C5H8.
Ankađien liên h p X có công th c phân t C5H8. Khi X tác d ng v i H2 có th t o đ c
hiđrocacbon Y C5H10 có đ ng phân hình h c. Cơng th c c u t o c a X là:
A. CH2=CHCH=CHCH3.
B. CH2=C=CHCH2CH3.
C. CH2=C(CH3)CH=CH2.
D. CH2=CHCH2CH=CH2.

122. Hi n nay trong công nghi p, buta–1,3–đien đ c t ng h p b ng cách:
A. tách n c c a etanol.
B. tách hiđro c a các hiđrocacbon.
C. c ng m vòng xiclobuten.
D. cho s n ph m đime hố axetilen, sau đó tác d ng v i hiđro (xúc tác Pd–PbCO3).
123. Cao su buna là s n ph m có thành ph n chính là polime thu đ c t quá trình:
A. trùng h p butilen, xúc tác natri.
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 20 -


Tài li u h c t p chia s

124.


125.

126.

127.

128.

129.

130.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

B. trùng h p buta–1,3–đien, xúc tác natri.
C. polime hoá cao su thiên nhiên.
D. đ ng trùng h p buta–1,3–đien v i natri.
Cao su buna S là s n ph m có thành ph n chính là polime thu đ c t quá trình:
A. đ ng trùng h p butilen v i stiren.
B. đ ng trùng h p buta–1,3–đien v i stiren.
C. đ ng trùng h p buta–1,3–đien v i sunfu (l u hu nh).
D. đ ng trùng h p buta–1,3–đien v i xilen.
Khi trùng h p m t ankađien X thu đ c polime M có c u t o nh sau:
...– CH2CH=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CHCH2–...
Công th c phân t c a monome X ban đ u là
A. C3H4.
B. C4H6.
C. C5H8.
D. C4H8.
Khi trùng h p m t ankađien Y thu đ c polime Z có c u t o nh sau :

...– CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2–...
Cơng th c phân t c a monome Y là
A. C3H4.
B. C4H6.
C. C5H8.
D. C4H8.
2,24 lít h n h p X g m buta–1,3–đien và but–1–in (đktc) có th tác d ng h t t i đa bao nhiêu lít
dung d ch brom 0,10 M?
A. 2 lít.
B. 1 lít.
C. 1,5 lít.
D. 2,5 lít.
t cháy hoàn toàn 10,80 gam h n h p X g m buta–1,3–đien và but–1–in thu đ c bao nhiêu lít khí
CO2 (đktc) ?
A. 8,96 lít.
B. 11,20 lít.
C. 16,80 lít.
D. 17,92 lít.
K t lu n nào sau đây là khơng đúng?
A. Buta–1,3–đien và đ ng đ ng có cơng th c phân t chung CxH2x–2 v i x ≥ 3.
B. Các hiđrocacbon có cơng th c phân t d ng CxH2x–2 v i x ≥ 3 đ u thu c dãy đ ng đ ng c a
ankađien.
C. Buta–1,3–đien là m t ankađien liên h p.
D. Trùng h p buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) đ c cao su buna.
t cháy hồn tồn 2,24 lít khí X (đktc) g m buta–1,3–đien và etan sau đó d n tồn b s n ph m
cháy h p th vào dung d ch H2SO4 đ c thì kh i l ng dung d ch axit t ng thêm bao nhiêu gam ?

A. 3,60 gam.
B. 5,40 gam.
C. 9,00 gam.

D. 10,80 gam.
131. D n 2,24 lít h n h p X g m but–1–in và buta–1,3–đien vào dung d ch AgNO3 trong NH3 (l y d )
th y có 8,05 gam k t t a. Trong X, ph n tr m th tích c a but–1–in b ng
A. 25,00%.
B. 50,00%.
C. 75,00%.
D. 80,00%.

Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 21 -


Tài li u h c t p chia s
132.

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

t cháy hoàn toàn 3,40 gam m t ankađien liên h p X thu đ c 5,6 lít khí CO2 (đktc). Khi X c ng
hiđro t o thành isopentan. Tên g i c a X là:
A. 2–metylpenta–1,3–đien.
B. penta–1,4–đien.
C. 2–metylbuta–1,3–đien
D. isopenten.

Hidrocacbon th m

133. K t lu n nào sau đây là không đúng?
A. Benzen và đ ng đ ng có cơng th c phân t chung CxH2x–6 v i x ≥ 6.
B. Các hiđrocacbon có cơng th c phân t d ng CxH2x–6 v i x ≥ 6 đ u thu c dãy đ ng đ ng c a
benzen.
C. Benzen và đ ng đ ng v a có kh n ng tham gia ph n ng th và ph n ng c ng.
D. Benzen không làm m t màu dung d ch brom và dung d ch KMnO4.
134. Nh n xét ho c k t lu n nào sau đây là đúng ?
A. Benzen và đ ng đ ng ch có kh n ng tham gia ph n ng th .
B. Benzen và đ ng đ ng ch có kh n ng tham gia ph n ng c ng.
C. Benzen và đ ng đ ng v a có kh n ng tham gia ph n ng th , v a có kh n ng tham gia ph n
ng c ng.
D. Benzen và đ ng đ ng khơng có kh n ng tham gia ph n ng th , c ng khơng có kh n ng tham
gia ph n ng c ng.
135.
t cháy hoàn toàn 1,30 gam hiđrocacbon X là ch t l ng đi u ki n th ng, thu đ c 2,24 lít khí
CO2 (đktc). Cơng th c phân t c a X là
A. C7H8.
B. C6H6.
C. C5H8.
D. C6H14.
136. Hiđrocacbon X có cơng th c c u t o:

CH3

CH3
Tên c a X là
A. 1,4–đimetylbenzen.
C. 1,3–đimetylbenzen.
137. Hiđrocacbon X có cơng th c c u t o


B. đimetylbenzen.
D. xilen.

CH3

CH3
Khi tác d ng v i brom có m t b t s t, X có th t o đ c m y d n xu t monobrom?
A. M t.
B. Hai.
C. Ba.
D. B n.

Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 22 -


Tài li u h c t p chia s

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

138. Hiđrocacbon X có cơng th c c u t o:
CH2CH3
1
2


6
5

3
4

CH3

Khi tác d ng v i brom khơng có m t b t s t, X t o đ c m y d n xu t monobrom ?
A. M t.
B. Hai.
C. Ba.
D. B n.
139. Hiđrocacbon X đ ng đ ng c a benzen có cơng th c phân t C8H10. Khi X tác d ng v i brom có
ho c khơng có m t b t s t, trong m i tr
Công th c c u t o c a X là:

ng h p ch t o thành m t d n xu t monobrom duy nh t.

CH3
CH3

CH3

CH2CH3
CH3

CH3
CH3
A.

B.
C.
D.
140. Hiđrocacbon X có ph n tr m kh i l ng C x p x b ng 92,31%. T kh i h i c a X so v i oxi b ng
3,25. Công th c phân t c a X là:
A. C8H8.
B. C8H10.
C. C7H20.
D. C9H9.
141. Hiđrocacbon th m X có ph n tr m kh i l ng C x p x b ng 92,31%. Khi X tác d ng v i brom
trong dung d ch t o ra d n xu t đibrom Y trong phân t có ph n tr m kh i l ng brom b ng
60,61%. Công th c c u t o c a X là:
CH=CH2
CH=CH2

CH=CH2

CH2CH3

CH3

CH3
A.
B.
C.
D.
142. Khi đun nóng h p ch t th m X có cơng th c phân t C8H10 v i dung d ch KMnO4 sau đó axit hố
dung d ch, thu đ c ch t k t t a M. Trong M, ph n tr m kh i l ng oxi b ng 26,23%. Công th c
c u t o c a X là:


Hocmai.vn – Ngơi tr

ng chung c a h c trị Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 23 -


Tài li u h c t p chia s

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

CH3
CH3

CH3

CH2CH3
CH3

CH3

A.

CH3

B.

143. Stiren có cơng th c c u t o nào d


C.

D.

i đây?

CH=CH2
CH2CH3

CH=CH2

CH=CH2

CH3

CH3
A.
B.
C.
144. Cho etylbenzen tác d ng v i brom có m t b t s t, ch t nào d
?

D.
i đây khơng ph i là s n ph m chính

Br
CH2CH3
A.


Br
CH2CH3
B.

Br

CH2CH3

C.

Br
CH2CH3

Br

CH2CH3


D.
145. Công th c c u t o nào d i đây không ph i là c a naphtalen?

A.

B.

C.

D.

Hocmai.vn – Ngôi tr


ng chung c a h c trò Vi t

.

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 24 -


Tài li u h c t p chia s

B câu h i tr c nghi m Hóa h c

146. Khi cho naphtalen tác d ng v i axit HNO3 (có axit H2SO4 làm xúc tác) có th thu đ
chính là:

c s n ph m

NO2

NO2

A.

.
O2N

B.


.
NO2

NO2

NO2
C.
.
D.
.
147. M c dù không b oxi hố b i dung d ch thu c tím, khi có m t xúc tác V2O5 naphtalen b oxi hố b i
oxi t o thành anhiđrit phtalic M. Công th c c u t o c a M là
O

COOH

O
O

A.

.

COOH

B.

.

O


O
C

C

O

O
O
C

C
C.

O

.

D.

O

.

148. Oximen là thành chính trong tinh d u húng qu có công th c c u t o sau :
3
4

2

1

5
6
7

8

Khi tác d ng v i brom theo t l s mol 1 : 1, oximen có th t o thành m y s n ph m đ ng phân c u
t o c a nhau trong phân t có hai nguyên t brom?
A. Hai.
B. Ba.
C. B n.
D. N m.
III. D N XU T HALOGEN ậ ANCOL ậ PHENOL
1.
Cho các ch t : ancol 2–metylbutan–2–ol (I) ; ancol acrylic (II) ; ancol but–2–en–1–ol (III) ; ancol
but–3–en–1–ol (IV) ; ancol 2–metylprop–2–en–1–ol (V) ; pentan–1–ol (VI). Nh ng ch t trong s
các ch t đã cho là đ ng phân c a nhau là:
A. (I) và (VI) ; (III) và (IV), (V).
B. (I) và (VI) ; (III) và (IV), (VI).
C. (I) và (VI) ; (III) và (IV), (VI).
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 25 -×