Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

Gián án Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 22 trang )


BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY
TÍNH
1.Mô hình quá trình ba bước
2.Cấu trúc chung của máy tính điện tử.

Bộ xử lí trung tâm.

Bộ nhớ.

Thiết bị vào ra.

Em hãy nêu các bước tiến
hành m t công việc nào đó
mà em thường làm ở nhà?
Em hãy nêu các bước tiến
hành m t công việc nào đó
mà em thường làm ở nhà?
Em hãy nêu các bước tiến
hành m t công việc nào đó
mà em thường làm ở nhà?
Em hãy nêu các bước tiến
hành m t công việc nào đó
mà em thường làm ở nhà?

Giải toán

Pha trà mời khách

Giặt quần áoVD:
1.Mụ hỡnh quỏ trỡnh ba bc:Giặt quần áo:
Quần áo bẩn,
xà phòng, nước
Vò quần áo bẩn với xà phòng
và giũ bằng nước nhiều lần
Quần áo sạch
Pha trà:
Trà, nước sôi
Cho nước sôi vào ấm đã bỏ
sẵn trà, đợi một lúc rồi rót
ra cốc
Cốc trà mời khách
Giải toán:
Các điều kiện
đã cho
Suy nghĩ, tính toán tìm lời giải
từ các điều kiện cho trước
Đáp số của
bài toán
Thông tin ra
XỬ LÝ
Thông tin vào
1.Mô hình quá trình ba bước:

1.Mô hình quá trình ba bước:
Nhập
(INPUT)
Xử lý
Xuất

(OUTPUT)
Giặt quần áo:
Quần áo bẩn,
xà phòng, nước
Vò quần áo bẩn với xà phòng
và giặt lại bằng nước nhiều lần
Quần áo sạch
Pha trà:
Trà, nước sôi
Cho nước sôi vào ấm đã bỏ
sẵn trà, đợi một lúc rồi rót
ra cốc
Cốc trà mời khách
Giải toán:
Giả thiết bài toán
Suy nghĩ, tính toán tìm lời giải
từ các điều kiện cho trước
Đáp số của
bài toán
Xử lý
Thông tin vào
Thông tin ra

Nhập
(INPUT)
XỬ LÝ
Xuất
(OUTPUT)
1. Mô hình quá trình ba bước
Mọi quá trình xử lý thông tin đều có thể mô hình hóa

thành một quá trình ba bước. Do vậy, để trở thành công
cụ trợ giúp xử lý tự động thông tin, máy tính cần có các
bộ phận đảm nhận các chức năng tương ứng, phù hợp
với mô hình quá trình ba bước.


2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
Máy tính ENIAC-Thế hệ máy tính điện tử đầu tiên

2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
Máy tính để bàn Máy tính xách tay Máy tính cầm tay iPAQ

2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử
Theo nhà toán học Von Neumann
cấu trúc chung của máy tính điện tử
gồm:

Bộ xử lí trung tâm.

Bộ nhớ.

Thiết bị vào và thiết bị ra.


Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực
hiện.
×