Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề kiểm tra HK2 năm 2020 môn GDCD lớp 11 Trường THPT Hà Huy Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (859.02 KB, 5 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN 11


NĂM HỌC 2019-2020


Câu 81. Bác B trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội, bác B mang rau vào khu vực nội thành để bán, vì
giá rau ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác B chịu tác động của quy luật giá trị nào?


A. Điều tiết sản xuất B. Điều tiết sản xuất và lưu thông


C. Điều tiết lưu thông D. Tác động tự phát


Câu 82. Ở nước ta, thành phần kinh tế nào sau đây ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nên kinh
tế quốc dân ?


A. Kinh tế tư bản Nhà nước B. Kinh tế tập thể


C. Kinh tế tư nhân D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài


Câu 83. Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thơng hàng hóa trong q trình sản xuất và lưu
thơng phải căn cứ vào đâu?


A. Thời gian lao động cá biệt
B. Thời gian cần thiết


C. Thời gian lao động xã hội cần thiết
D. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa


Câu 84. Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện như thế nào?


A. Luôn thấp hơn giá trị B. Luôn ăn khớp với giá trịC. Luôn cao hơn giá trị D. Luôn xoay quanh trục giá trị


Câu 85. Việc một cơ sở sản xuất khơng có lãi là do đã phạm vào quy luật cơ bản trong sản xuất


A. Quy luật cạnh tranh B. Quy luật giá trị


C. Quy luật tiền tệ D. Quy luật cung cầu


Câu 86. Việc chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm, chịu tác động nào của quy luật
giá trị ?


A. Điều tiết sản xuất


B. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị
C. Tự phát từ quy luật giá trị


D. Điều tiết trong lưu thông


Câu 87. Trong việc làm sau, việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh?
A. Bỏ qua yếu tố môi trường trong sản xuất


B. Khai báo không đúng mặt hàng kinh doanh
C. Đầu cơ tích trữ để nâng cao giá thành sản phẩm
D. Bỏ nhiều vốn đầu tư sản xuất


Câu 88. Ở nước ta, kết quả của xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý, hiện đại, hiệu
quả sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế:


A. Công nghiêp – nông nghiệp


B. Nông nghiệp – công nghiệp(2)

Câu 89. Quy luật giá trị là:


A. Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thơng hàng hóa
B. Quy luật do con người tạo ra


C. Quy luật này hoạt động trong thế giới vật chất


D. Quy luật này phát huy tác dụng trong mọi nền kinh tế


Câu 90. Cạnh tranh là sự ganh đưa, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng
hóa nhằm giành những:


A. Nguồn nguyên liệu B. Thị trường


C. Khoa học và công nghệ D. Điều kiện thuận lợi


Câu 91. Người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng chuộng dùng hàng ngoại. Để hạn chế xu hướng
này các chủ thể sản xuất kinh doanh trong nước phải:


A. Có những ưu đãi đặc biệt về giá cả


B. Làm hàng nhái giống như hàng nước ngồi


C. Tìm cách ngăn chặn khơng cho hàng nước ngồi vào Việt Nam
D. Tích cực cạnh tranh với các mặt hàng nước ngoài


Câu 92. Kinh tế Nhà nước có vai trị:A. Định hướng B. Chủ đạo C. Then chốt D. Điều tiết


Câu 93. Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế Nhà nước?
A. Quỹ bảo hiểm nhà nước


B. Các cơ sở kinh tế do Nhà nước cấp phép thành lập
C. Doanh nghiệp nhà nước


D. Các quỹ dự trữ các quỹ bảo hiểm quốc gia


Câu 94. Gia đình ơng A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh
doanh có hiệu quả, gia đình ơng quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp
sản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào?


A. Kinh tế Nhà nước B. Kinh tế tập thể


C. Kinh tế tư nhân D. Kinh tế cá thể, tiểu chủ


Câu 95. Để thu được lợi nhuận bất chính, một số người đã tiến hành:


A. Đầu cơ B. Giảm giá C. Thu mua D. Ngừng sản xuất


Câu 96. Yếu tố nào sau đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?


A. Khoa học và công nghệ B. Sở hữu tư liệu sản xuất


C. Tổ chức quản lý D. Vốn


Câu 97. Để may một cái áo, anh A phải mất thời gian lao động cá biệt là 2h, trong khi đó thời gian lao
động xã hội cần thiết là 1,5h. Trong trường hợp này, việc sản xuất của anh A sẽ:A. Thua lỗ B. Có thể bù đắp được chi phí


C. Hịa vốn D. Thu được lợi nhuận


Câu 98. Trước hiện tượng hàng nhái, hàng giả xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng đến cung cầu,
Nhà nước cần xử lý như thế nào?(3)

D. Không quan tâm để các nhà sản xuất tự lo


Câu 99. Nhiệm vụ kinh tế cơ bản và trọng tâm nhất của nước ta hiện nay là:


A. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật B. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế


C. Phát huy nguồn nhân lực D. Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa


Câu 100. Trong các nguyên nhân sau, đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?
A. Chi phí sản xuất khác nhau


B. Sự khác nhau về tiền vốn ban đầu
C. Sự hấp dẫn của lợi nhuận


D. Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau


Câu 101. Quy luật kinh tế cơ bản nhất của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào ?


A. Quy luật cạnh tranh B. Quy luật giá trị


C. Quy luật kinh tế D. Quy luật cung cầuCâu 102. Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu:


A. Dân số B. Lao động C. Vùng, lãnh thổ D. Nghành nghề


Câu 103. Sự xuất hiện của khái niệm hiện đại hóa gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất:


A. Cơ khí B. Thủ cơng C. Tự động hóa D. Tiên tiến


Câu 104. Đối với quá trình sản xuất và lưu thơng hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh được xem là:


A. Hiện tượng tất yếu B. Cơ sở quan trọng


C. Nhân tố cơ bản D. Động lực kinh tế


Câu 105. Nước ta phấn đấu đến năm nào thì cơ bản trở thành một nước cơng nghiệp hóa theo hướng hiện
đại?


A. 2020 B. 2015 C. 2030 D. 2025


Câu 106. Sự xuất hiện của khái niệm cơng nghiệp hóa gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất:


A. Tự động hóa B. Thủ cơng C. Tiên tiến D. Cơ khí


Câu 107. Để chuyển dịch cơ cấu lao động, ngoài chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần phải quan tâm đến quá
trình:


A. Cũng cố địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa
B. Phát triển lực lượng sản xuất


C. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


D. Phát triển nền kinh tế tri thức


Câu 108. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta đã xác định nước ta hiện nay có bao nhiêu
thành phần kinh tế ?


A. 6 B. 3 C. 4 D. 5


Câu 109. Ở nước ta, việc thực hiện cơng nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa là nhằm đáp ứng yêu cầu
gì?


A. Rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước khác


B. Cũng cố địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa
C. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý


D. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất
Câu 110. Cạnh tranh là quy luật kinh tế tồn tại:(4)

Câu 111. Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu, bao cấp sang nền
kinh tế thị trường vào năm:


A. 1978 B. 1987 C. 1986 D. 1976


Câu 112. Thành phần nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân?


A. Kinh tế Nhà nước B. Kinh tế tập thể


C. Kinh tế tư nhân D. Kinh tế tư bản Nhà nước


Câu 113. Điều kiện để chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp là:


A. Tạo ra lực lượng sản xuất mới


B. Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội
C. Nâng cao hiệu quả kinh tế


D. Tạo ra được cơ sở vật chất – kỹ thuật
Câu 114. Cạnh tranh kinh tế ra đời trong:


A. Nền sản xuất hàng hóa B. Nền sản xuất tự cấp tự túc


C. Mọi nền sản xuất vật chất D. Nền sản xuất tự nhiên


Câu 115. Nội dung nào sau đây có tính chất cốt lõi trong cơ cấu kinh tế?


A. Cơ cấu vùng kinh tế B. Cơ cấu nghành kinh tế


C. Cơ cấu thành phần kinh tế D. Cơ cấu lãnh thổ kinh tế


Câu 116. Việc mua bán trả ngay trên thị trường thì khái niệm cầu được hiểu như thế nào?


A. Cầu ăn khớp với cung B. Người tiêu dùng có thu nhập khá


C. Có khả năng thanh tốn D. Sự thanh tốn sòng phẳng


Câu 117. Các thành phần kinh tế vừa hợp tác vừa:


A. Chống phá B. Cạnh tranh C. Tiêu diệt D. Mâu thuẫn


Câu 118. Khi mua hàng trên thị trường để có lợi, em tránh trường hợp nào sau đây ?A. Theo ý thích của em B. Cung = Cầu


C. Cung > Cầu D. Cung < Cầu


Câu 119. Giá trị xã hội của hàng hóa bao gồm lợi nhuận và:
A. Chi phí sản xuất


B. Giá trị sức lao động của người sản xuất
C. Giá trị tăng thêm của hàng hóa


D. Giá trị sử dụng của hàng hóa


Câu 120. Nội dung cốt lõi của cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là phát triển mạnh mẽ:


A. Khoa học kỹ thuật B. Công nghệ thông tin


C. Cơng nghiệp cơ khí D. Lực lượng sản xuất(5)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I.Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các


trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.


Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng


đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.
III.Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×