Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

van chuyen chat trong than

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.27 MB, 23 trang )

(1)


(2)

(3)

KIỂM TRA BÀI CŨ
(4)

Dự đóan xem
thân sẽ vận
chuyển nước,
muối khoáng từ
bộ phận nào và
đến bộ phận nào
của cây?


Vận chuyển chất
hữu cơ sẽ đi từ bộ
phận nào đến bộ
phận nào của


cây?(5)

Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT


TRONG THÂNI/ Vận chuyển nước và muối khóang


hịa tanII/ Vận chuyển chất hữu cơ
(6)

Baøi 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT


TRONG THÂNI/ Vận chuyển nước và muối khóang hịa tan1. Thí nghiệm 1:

(7)

Kết quaû TN:


(?) Nhận xét sự thay đổi màu
sắc cánh hoa


(?) Sự thay đổi màu sắc cánh
hoa cho ta biết gì về chức
năng của thân?(8)

Lát cắt ngang phần thânLát cắt ở cốc A Lát cắt ở cốc B
Mạch rây


Maïch goã


Cho biết phần nào của thân giúp vận chuyển
nước và muối khóang? Vì sao em biết?(9)

Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT


TRONG THÂNI/ Vận chuyển nước và muối khóang hịa tan1. Thí nghiệm 1: (SGK)


2. Kết luận:
(10)

(11)

Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT


TRONG THÂN
I/ Vận chuyển nước và muối khóang hịa tanII/ Vận chuyển chất hữu cơ(12)

Duøng dao sắc bóc
một khoanh vỏ
trên cành cây(13)

(14)

(15)

(? )Vì sao phía trên vết cắt phình to
cịn phía dưới thì khơng?


(? ) Mạch rây có chức năng gì?


(? ) Nếu đắp đất ẩm vào chỗ cắt thì
hiện tượng gì sẽ xảy ra trong những
ngày tiếp theo?


(? ) Làm sao có thể nhân giống
nhanh các lọai cây ăn quả?(16)

(17)

Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT


TRONG THÂNI/ Vận chuyển nước và muối khóang hịa tanII/ Vận chuyển chất hữu cơ


1. Thí nghiệm: (SGK)


2. Kết luận:
- Chất hữu cơ được vận chuyển từ lá
xuống thân, rễ nhờ mạch rây.


- Người ta lợi dụng việc này để nhân
giống nhanh một số loài cây ăn quả.(18)

(19)

(?) Một số học sinh trong trườngthường dùng vật nhọn để khắc


tên lên vỏ cây, theo các em hành


động của bạn có đúng khơng? Vì


sao?
(20)

Ơ CHỮ


Ơ CHỮ

DD

A

A

C

C


MM

A

A

C

C

H

H

R

R

A

A

Y

Y


TT

A

A

N

N

G

G

S

S

I

I

N

N

H

H

T

T

R

R

U

U


MM

A

A

C

C

H

H

G

G

O

O


C
C

H

H

O

O

I

I

N

N

A

A

C

C

H

H


TT

H

H

A

A

N

N

L

L

E

E

O

O


CC

A

A

Y

Y

D

D

U

U

A

A


1
1
2
2
3
3
4
4
7
7
5
5
6
6


BÀI TẬP Ô CHỮ


T
T
H
H
A


A
N
N
C
C
A
A
Y
Y


(11) B ph n này hàng năm sinh ra bên ngòai ộ ậ
một lớp mạch rây, phía bên trong 1 lớp mạch gỗ.
(8)Từ bộ phận này phát triển thành cành mang lá
hoặc cành mang hoa, hoa.


(6)Tên của một lọai mạch dẫn có chức năng vận
chuyển nước và muối khóang hịa tan?


(7)Chỉ các lòai cây dùng thân hoặc tua cuốn để
leo lên cao


(7)Tên của một lọai mạch dẫn có chức năng vận
chuyển chất hữu cơ.


(6)Đây là tên một lọai cây thân cột, mọc nhiều ở
ven biển, trái của nó được dùng để giải khát.(21)

Dặn dị:

• - Trả lời câu hỏi 1,2 SGk và làm bài tập /56• - Chuẩn bị mẫu vật cho bài sau + kẻ bảng.


Khoai tâySu hào(22)

Các em
hãy bảo
vệ thực


vật.


Chúc các


em học
tốt môn(23)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×