Tải bản đầy đủ (.ppt) (24 trang)

Bé chơi nhóm cùng bạn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 24 trang )

(1)


(2)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra
i.


Cách mạng tháng 8 thành
công


Bỏc H c Tuyên ngôn Độc
lập


2 – 9 - 1945


19 - 8 -1945


3 2 -

1930Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
(3)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử- Nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2 - 9 - 1945
(4)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010Lịch sửV ỵt qua t×nh thÕ hiĨm nghÌo
(5)

(6)

Quân Tưởng tràn


vào Hải Phòng Quân Anh chiếm Si GũnQuân Pháp ở Sài gòn


1945


Người chết đói


khụng kịp chụn

Dân đói năm 1945
(7)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010Lịch sửV ỵt qua t×nh thÕ hiĨm nghÌo1. Hồn cảnh Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám- V× sao nãi: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, n ớc ta ở
trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc(8)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010Lịch sửV ợt qua t×nh thÕ hiĨm nghÌo1. Hồn cảnh Việt Nam sau Cách mng thỏng Tỏm
(9)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
V ợt qua tình thế hiểm nghèo1. Hoàn cảnh Việt Nam sau Cỏch mạng thỏng Tỏm


*Các n ớc đế quốc và các thế lực phản động chống


phá cách mạng*Lũ lụt, hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn.


Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu ng ời chết.
(10)

Giặc ngoại xâm


Giặc đói


Giặc dốt


Tình thế


“ Nghìn


cân treo


sợi tóc”Khơng đẩy lùi được nạn đói và nạn dốt, nhân dân ta khơng
đủ sức, đủ hiểu biết để chống giặc ngoại xâm. Chúng ta
có nguy cơ mất nước.


- Nếu khơng đẩy lùi đ ợc nạn đói và nạn dốt thì điều gì có thể
xảy ra với đất n ớc chúng ta ?


Tại sao Bác Hồ gọi nạn đói và nạn dốt l gic ?(11)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
V ợt qua tình thế hiểm nghèo
(12)

Lễ phát độngPhát động phong trào


chống nạn tht hc H


Ni 1945Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
(13)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
(14)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sửV ợt qua tình thế hiểm nghèo
(15)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
(16)

Nhừn dừn ang

úng gúp

go

chng gic úi(10


1945)Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
(17)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
V ợt qua tình thế hiểm nghèo
(18)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sửV ợt qua tình thế hiểm nghèoVt qua tình thế hiểm nghèo


Diệt giặc đói


Diệt giặc dốt


Giặc ngoại xâm


- Lập “ Hũ gạo cứu đói”, “Ngày đồng tâm” để dành
gạo cho dân nghèo. Chia ruộng cho nông dân, đẩy
mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp


- Lập “ Quỹ độc lập”, “ Quỹ đảm phụ quốc phịng”,
“Tuần lễ vàng”để qun góp tiền cho nhà n ớc.


Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xoá nạn mù
chữ. Xây thêm tr ờng học, trẻ em nghèo đ ợc cắp
sách tới tr ờng(19)

Thø năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
V ợt qua tình thế hiểm nghèoGiấy bạc do Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà phát hành năm 1946


Kt qu: 60 triệu đồng đ ợc góp vào “ Quỹ độc lập” và
“ Quỹ đảm phụ quốc phòng”. “ Tuần lễ vàng” đã thu đ c
gn 4 t vng(20)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sửV ợt qua tình thế hiĨm nghÌo3.

ý

nghĩa của việc đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, giặc


ngoại xâm.- Trong một thời gian ngắn, nhân dân ta đã đẩy lùi những khó
khăn, việc đó cho thấy sức mạnh của nhân dân ta như thế nào?


- Khi lãnh đạo cách mạng vượt qua được cơn hiểm nghèo,
uy tín của Chính phủ và Bác Hồ như thế nào?


- Nhân dân ta đoàn kết tạo ra sức mạnh to lớn để vượt
qua mọi khó khăn(21)

(22)

Trong tỡnh th nghỡn cõn treo
(23)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010


Lịch sử
V ợt qua tình thÕ hiĨm nghÌo- Đảng và Bác Hồ đã phát huy đựơc điều gì trong
nhân dân để v ợt qua tình thế hiểm nghèo ?


-Đảng và Bác Hồ đã phát huy đ ợc sức mạnh của toàn(24)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×