Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

GIAO AN LOP 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.83 KB, 1 trang )

(1)

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM 2010 – 2011


LỚP 4B


STT HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY CON ÔNG (BÀ) Ở TẠI CHUGHI


1 NGUYỄN THỊ LAN ANH 16.06.2001 NGUYỄN VĂN TRẠCH G/PHONG


2 LÊ ĐỨC CẢNH 02.02.2001 LÊ DUẪN G/PHU


3 TRƯƠNG THỊ HOÀI DUNG 1999 TRƯƠNG QUANG


4 LÊ THI MỸ DUYÊN 30.06.2001 LÊ KHẮC PHƯỚC G/HÒA
5 TRẦN CÔNG ĐẠT 01.07.2001 TRẦN CÔNG THANH G/HÒA


6 PHẠM VĂN HÀ 2001 PHẠM VĂN TÙNG G/PHU


7 NUYỄN XUÂN HIẾU 2000 NGUYỄN XUÂN BÁU G/PHONG
8 NGUYỄN MINH HIẾU 2001 NGUYỄN MINH QUANG


9 NGUYỄN THỊ KIM HUÊ 1997 NGUYỄN VĂN HOÀ G/PHONG
10 TRƯƠNG CÔNG HỮU 1999 TRƯƠNG CÔNG CƯỜNG G/PHU
11 NGUYỄN LẬP 2000 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH G/PHU
12 ĐỖ THỊ THUỲ LINH 21.04.2001 ĐỖ VĂN NAM G/PHU
13 NGUYỄN NGỌC LƯU 05.05.2000 NGUYỄN NGỌC BÌNH G/BÌNH
14 ĐINH THỊ MỸ LY 16.12.2001 ĐINH VĂN CẦN G/PHONG


15 LÊ THỊ CẨM LY 2001 LÊ DOÃN LINH G/BÌNH


16 LÊ THỊ DIÊU MY 20.09.2001 LÊ THỊ THUY G/BÌNH


17 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 2000 NGUYỄN TY G/PHU18 PHAN VĂN PHI 15.03.2001 PHAN QUỐC MINH G/HÒA
19 NGUYỄN QUANG 16.11.2001 NGUYỄN DŨNG G/BÌNH
20 NGUYỄN TẤN QUYỀN 2000 NGUYỄN TẤN THẠNH G/PHU


21 LÊ VĂN TÀI 1999 LÊ VĂN ANH G/PHONG


22 NGUYỄN T THANH THANH 1999 NGUYỄN THÀNH G/PHONG


23 LÊ CÔNG TOÀN 2001 LÊ CÔNG AN G/HÒA


24 NGUYỄN THỊ CẨM TU 16.05.2001 NGUYỄN VĂN CHÂU G/PHU
25 TẠ THỊ CẨM TỨ 2001 TẠ QUANG THANH G/PHONG
26

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×