Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

De khao sat chat luong dau nam toan TV 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (534.81 KB, 5 trang )

(1)

Trờng Tiểu học Khơng Đình

Ngày 18 tháng 8 năm 2010.


kiểm tra khO ST chất lợng đầu năm


Môn : Toán lớp 5


Năm học 2010

2011Họ và tên :

...

Lớp : 5A...Bài làm


Phần I :

( 4 điểm)


Khoanh trũn vào trớc chữ có kết quả đúng :


Bài 1 :Rót gän ph©n sè


24
18


, ta đợc phân số tối giản là :


A .


12
9


B .


8
6C .


4
3


D .


3
2Bài 2 :Điền vào chỗ chÊm : 2 giê 15 phót = ... phót


A . 75 phót B . 95 phót C . 135 phót D . 215 phót

Bµi 3 :Số trung bình cộng của các số 137 ; 248 ; và 395 là số :


A. 158 B. 205 C. 206 D. 260

Bài 4 :Tìm X biết :


X - 7982 = 9002 - 7998


A . 6978 B . 8986 C . 9868 D . 24982Phần II : ( 6 điểm)Bài 1. Đặt tính rồi tính( 2 điểm )


a) 2038 x 106 b) 34748 : 476(2)

Bµi 2 . TÝnh (1, 5 ®iĨm )
a)


7
3


+


21
6


=


...


b) 5 :


2
15


-


36
15= ...


Bµi 3 ( 2,5 ®iĨm )


Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 30 mét. Tính chu vi và
diện tích mảnh đất đó, biết chiều rộng bng


5
3


chiều dài.


Trờng Tiểu học Khơng Đình

Ngày 18 tháng 8 năm 2010.


kiểm tra khO ST chất lợng đầu năm


Môn : tiếng việt lớp 5(3)

Đề bài


I /

Chớnh t

(Nghe - viết)§o

ạn 1 trong bài

Con chuồn chuồn nước

(Tiếng Việt lớp 4 tập II )II /

Tập làm văn

:Tả một con vật nuôi trong gia đình mà em u thích .Chó ý : Më bµi theo cách gián tiếp hoặc kết bài theo cách mở


rộng.
Trờng Tiểu học Khơng Đình

Ngày 18 tháng 8 năm 2010.


kiểm tra khO ST chất lợng đầu năm


Môn : tiếng việt lớp 5


Năm học 2010

2011Đề bài


I /

Chớnh t

(Nghe - viết)§o

ạn 1 trong bài

Con chuồn chuồn nước

(Tiếng Việt lớp 4 tập II )II /

Tập làm văn

:Tả một con vật ni trong gia đình mà em yờu thớch .Chú ý : Mở bài theo cách gián tiếp hoặc kết bài theo cách mở


rộng.Trờng Tiểu học Khơng Đình

Ngày 18 tháng 8 năm 2010.


kiểm tra khO ST chất lợng đầu năm


Môn : tiếng việt lớp 5


Năm học 2010

2011Đề bµiI /

Chính tả

(Nghe - viết)
(4)

II /

Tập làm văn

:Tả một con vật ni trong gia đình mà em u thích .Chó ý : Mở bài theo cách gián tiếp hoặc kết bài theo cách mở


rộng.Trờng Tiểu học Khơng Đình

Ngày 18 tháng 8 năm 2010.


kiểm tra khO ST chất lợng đầu năm


Môn : tiếng việt lớp 5


Năm học 2010

2011Đề bài


I /

Chớnh tả

(Nghe - viết)§o

ạn 1 trong bài

Con chuồn chuồn nước

(Tiếng Việt lớp 4 tập II )II /

Tập làm văn

:Tả một con vật nuôi trong gia đình mà em u thích .Chó ý : Më bài theo cách gián tiếp hoặc kết bài theo cách mở


rộng.Trờng Tiểu học Khơng Đình

Ngày 18 tháng 8 năm 2010.ĐáP áN khO ST chất lợng đầu năm


Môn : Toán lớp 5


Nm hc 2010

2011


Phần I :

( 4 điểm) Khoanh tròn vào trớc chữ có kết quả đúng :

Bài 1 :

Khoanh vào C .


4
3


Bµi 2 :

Khoanh vµo C . 135 phót


Bµi 3 :

Khoanh vµo D. 260


Bài 4 :

Khoanh vào B . 8986


Phần II :

( 6 ®iĨm)(5)

a) 2038 x 106 b) 34748 : 476


= 216 028 = 73


Bài 2 . Tính (1, 5 điểm )
a)
7
3
+
21
6


=
7
3
+
7
2
=
7
2
3
=
7
5


b) 5 :


2
15
-
36
15
=
3
2
-
36
15
=
4
1Bµi 3 ( 2,5 ®iĨm )


Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 30 mét. Tính chu vi và
diện tích mảnh đất đó, biết chiều rộng bằng


5
3


chiỊu dài.


Bài làm


Tóm tắt : 0, 25 đ


Chiều rộng : Chu vi : ... ? m
ChiỊu dµi : DiƯn tÝch : ... ? m2


Bài giải :


Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 5 - 3 = 2 ( phần ) 0,25 đ
Chiều rộng mảnh đất là : 30 : 2 x 3 = 45 ( m ) 0,5 đ
Chiều dài mảnh đất là : 45 + 30 = 75 ( m) 0,25 đ
Chu vi mảnh đất là : ( 75 + 45 ) x 2 = 240 ( m ) 0,5 đ
Diện tích mảnh đất là : 75 x 45 = 3375 ( m2) 0, 5 đ

×