Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

Sách hướng dẫn sử dụng xe suzuki_wagon_tiếng Việt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.56 MB, 102 trang )

Nz

z

(O.

TRIJOC KHI LAI
a)

0

z

C.,

z

CO

-szt

U,
U)

VAN HANH XE

111U)

in

....

'4;

TH ONG TIN CHUNG

co

...

03

a

z

c.)

CO

CHAM S OC BE NGOAI

co4


0


'

',a) _c I ,ccs c
c

u) ED ,c(a) Z -0

• ,

o
•D a)
d
cO c"s1 EY) ,as
I -c cal- •&-:‘. ° •0 _c
c
0 ,a5 r cci) Pc
a0 g
>
0
0
z
c
,
E

>,
4,, t.,,,5 0 •al
C 0 0. 0 0 •1:1
0
2

'VD Ci) ,0
C 0) er7.
•-• .'n

gel).
.._,
> C

,

•>. lE
Z 'Ct. - r
1
(•D
•D o
(-)
.,S
44
=
„al _c %co
0) u
I— c
> c..) _o

)

C
CC ,-,
I. 0

6

C 1, 0 ,o.

1-- ,c,• ,0
0 c
c = z CD
Z •cz 0• uas ,..„
0v
IE . -a -- '',a) ^cct • _c

Ct m

<1) "c r cc ‘ -.4.
CZI _c c 173 CO '0 '0

-

,cci
—:
c 'Ia
op

c 0 - _c

,c) •ar a)
X c
0 (10 ...
a) =
C '—
_C c,as

-...7.. 0

C C ' >-. 0) 'cal >, C
"ca) ,-alrc La c r 00 'cal
>, C/) cca
-c 2 '''' - (-)
Cr) c 0 c ED
-,a)
cr) ••=7 c c .
0) '415
_c Cr) al = -C

0, c
0 ,C)

006

6


().
El c 6

0 '33 •,:-.5. Jo

o „cs

-C o S•0
• _ >„, d

c 'L/9 . ..,.(a)

2 . a, .(z ._

C -C . 0) >••
_c —
ecs ....•
X •0
0
'r•

c 'ED_
c0
..-• .0— C rg >

'

c C

.,_,


,,t,
51)✓ >, :13 O. c •(l 0:S 0 0

>,
-c E -c 6
C "c`i E
° (1) ,cz
c
c
,,,5
c
go 0 6
-Lls C
'-‘,.,
-cli
go r C c•:
0) C ,kcts c..) -e
0 _c C 0
,,, a) 0 .o c
o -,cts
,cts
c qc C — 6
,,„:1
= o :.:5 c
> _c :„F;, .0
a) _0 -0 At .as
1-- u) 0_ 0 '0 0'0 -C X 0 C 0 >

O) "c-..c ,-0:s c c u)

C 0 C 0 ,a) c •

Cr 0 Cr "c0

cr) G - i'-.5 0- 0)
c-)
C C
=
do
LE — c
0

,ccs
E

2cCC
...... ,o .=m
,c) ,„

"0

c

m I „,„. .,„., cr) cs-z)
_.. 'EE5 .


6

6

6
6
6
6
6
6

c >•zu)
0


5,
CI
0 > ›,
•-•
C 0. C Z ,:;---•C0.C?

°

c
=>,

ai

, ccs

17
0
>,


..
.a

c 0) -c .(7.3• >, :).7 0 C
'ql)
.1) C 0 --: .0.;:r. naf "'a).
>, 0s-'Cli
u) C C C -0 >, (1.
C) .c al .CtS
< a)
•— RD C c 0 = > Cr C co
•al
c.)
0)
c

--F, '0 ' 00 '0 ' 00 0- _c cca _c)

Cl

,0• c0 '0
C x
cc) o ro
E , —..
.,.-,_ '
'' ,..„•• _.
-c
,c)
c Ic.,

c ) .c
oc),,c,:c a
--. c
•cts '>

.0

C.) '7

a)

x _c c 0 u) -0

Cl)

Z c

0) r

2)
:5
•-• rc

0
"MS 0) C <0:5 0 >, RD .-0 t..•aj
-C) C ''. 0

u) cti
z. ,gc
C

>,
0 2 ---.
a)
a) cd. -_
a) >,. .-- 0 0
x
C -a CD ,co c '03 •ct :6 •
..7"
C ,0 0 0 O ,-(7)
_c o 0)
. .c c 0x6c-l)*Ts.

.03

0

C 1E 6• 0) 0 mo -.. 0) 0
-act„.,
c c_c
'''
> co-) EC
•r) .—
o — RD 0
c•0 cl) n 0• _c "c• • •cts

0

>c,

'CO


.c

"0
0

0
'CO
C

.c

;16 a;
E >c

'11)

•S

o
-c

cr,
C

kcs)

g.r)

'tx3


C

"..9.4
-c
1,.).
-0 *co
(.)
■ 03.
u)
C

co 0)
c
. to 1t5
b

C
c
._ ,.(13
4z)

,q)

co


cr

5.


13

0,

<

0

0.

cD

0,,
0 0 0
CO

O. CO

0,

c
0,
N Or D S Or
C 7
(rt
7 X. CO S C lQ

(D„


o

3 ch

E-.),

3 0 1° "o
n

5 7
—I
.0.

••%) •d 3 5 -0

z

z

0).„

to

Cro,

0

0

co


It•z

(3).
cn
tt, C


TRIIOCKHILAI

CD
.

►'s
N. rnT'
1•••


rn

o.

a,
- x
10(

133

0


O a

• 53
,al, co

s< X

1:12,
—0

A co
(D•
<
a: 5- -7

A!

(C

v)
a 0

co

n


5 CC . (.1:7;

O a
a 0
="
A c•
O, a)

C 0

C 7- 0

=(ros..(f);
a

om
x o
a X
0cr < a 0- a
co•, -a), 0 0 0
o 0 co 0 co

a < 0 , -.
sla
C. a)• co =
.0

n- 0
c7:0,
a _.. c c

0

2)• 7 7 .<
7-

ur, n =..
0
<
0), 13)•

0,
_ ok = C

7

w>, .0> 7

< 7- 0

0

o- a) 3
0, co
= C. 0a (D'

c
m'

7- 7- -5, CP 0..


0

0•
0
=CD

= 5;
0 =
O

04 7

...< C,
0
n
co
7-

0


0, C•
' 0 3 7
7- (C
x
0•7 0)'
O. Cr
7 01,

W


0' 0 ,,
07-.)
(0
X
(.)1 3
A A z

X 7- C.
C•
ax
7 Cl)
-SD
(0 0; 0 7X

. 7 0-

-0 3 0'

0- — St
O; ,_ a>,
0 n) a

co

0- a) =
0.) ,, 6 C)
n a
S 0

'

CD
Z.

—,- :3
•Ct.—• (0 0

a"

0

c'• %"' 3
2.: e c°
w • 7" 3-

0 (..(1 X

z

-I

z


>14

0

x oa

7--0)

CD (10
CD

(1

n

0
(c) Z
7•
- r 7 3 (D;
M

• • c:s.

0
7' o
0) ' x

0; cpc
X


7 (1:1;
7 0 (C 0,,
X 0 0
ok CD
(D
7- 3
ON
2) (c, CT
3
0•
co 0
al
=0 t
-

7- (D;
, 0' C

0

o Fl)
ok. 0)
0
-0
3 sl)'
0•
x tat
00-


C

O
-n Ct-+
C
0)(C) ••<
M
0
1— 7 CI
0 0,
O
z
D.

-•

7<

e
07 C
(.0 3 0'
0, 7 a.
CO
N

0

(c)
0
c.
0, 0
0)'.
.
0 0
(r) C X
0'.
(D

XO

0,

x 1:1),

-

Ox 7

co
3
- 0' 7

0.


-

=

C

mz l

z

.0)
C C

5; 5,

Nn o 0
N 01
o O. 3:

c20, -O. —•
7 7 -(1)'
7- (a
C
O. 7 rn
.-•••

(1),
,,


Fo; a

7 z o
(1);
C

0' 0 —Cr 7 (t) z Z
0 0 -0) CL. 5 D-

▪—L31dINVX3


TR W:3C KHI LAI
C.)
'0

<4.

C

6 6
xE


<0
0

a) al
x '-_L..

o >,

,c

1.0

o)
,6

.-Y

07

^0.1)

_c

>-.
<..03

V
ai 6
X <:n
..., 0
'co 0)
0 c
17) .0
C .0
c ..as

_0 cc

it

-c

X

<0
•-• '0 m
<-"0

Z;

0 '''
Cret

',CD .c


c.) > v)
c .0
. ..c
oc ...- 0

ca -c _se m c

cr) asws.

C
..o z
0 o
1:3 o E
c.) 0 :20 as

-coc RDct,

C
6 cti !(1)•
v E `9
•0 -c —

.c 4.)
c . ..
E
-c ° 'kw
'a_c en
E
0 _c
co .0:1 :15
cEs :E. ND 'Z
x 71. (6 0 o ,0 -o

...:3 lc,

co

° :2 2 c :"6",0

.0 E c z

5.1C -C

C

,-'n _C CIS
0) cc$
o
(I)
03 CO CO cz ` 0

.1..• 'ea)


<0 0
'0 _c :c
C >, -C 0 0.

° > (— CZ

_, ,,a)

co

o
> ed CD RI
-cti
CO
as <<0
0 cz
>,
c 0 c x
0)
C 0
'<0
0)
x
0 C sr •(CS
>
CX
.>
0 . -0 >

co •'0 ..-0
.0
0
0 •
c
a
0 '0
r
‘,.. .0
ra- .2'0>413_<
> V _
a)
0
Z --:
as , 0 D
„., _c _<...

0

`

0

4-.. -C w 0
ca) ... ... 1E ,..
.0 8 ozs 0_ 0

as

L ha)


o ,o.,c) _c
_c
'a) <0
0 ,e, <.-0 _c
0
aS -c _c
= _c
_,. E
'0
Z_z E E c 6
,o

6

ca iti IT

cr) c <0
C (f5 a

'p
.0
a) .5
C -C
,e
.,.... a_l "0.
-C eZ
..Y

" ,•-•

'6 13 E
3 ,0
a/ '2
‘0
<0 -C 4-•

Z. cc, 0
E E5

o :c
,o
° P )

(ti
c;
x ai 0- -C (3 -CI "Ei -C
(13 a C .= C al c , .- 0

L) .t..—• C.) ...S.Z -Y

''''' U 'CS •C 6"

Ci ICI 4(1).

;8) cr
9
C m >,


:E v
co ..w

ca > ,.=

'2, u- Cr)
..d, o c

E .-,

1.. a 4.,
.c

10 'a 'c
'c

'

— Z a_ c n

<4,2)
. ^ra
r ,.. ea) 3— ea)0-C
c all
-C ', 0
X C

0)


1:7) 4-' 10 7 C
C "6
/3 CO 11:0
._ ica

-.

0) r`17
C C

0)

13

ovs 4..

c
oc
.c 'co

x

••• C
,c.
a

Z c

‘13


4v3 C 0
G3
1:3
x
0
.
0.)
0D
E
o
c
)
"g)
ut.
,ca
c
= ,0. c v x
4.• co ;a .
:E
E -0. -1:,
4 -le
0.,

< CI) IC

.c
xo
c cs, c
'0 '
c.) 0 o cm

z ° .'° 6
'13 "0 Cs r_X
C C. •C

(cc. i4

C O. .... ° 'W .C.1
t.) c
1..
c E co
nu c ,...., sco ,o :6 ty)
,
yo go
x .41 'w 7z, > e c con .c .c
5,
:O
c
c
10
5
c 0 0)
co 0., To o. ..E z
,0
en
c0.E-0 -g AG a a e)
C C 4:1"
'Z <0 —
Z >. E >.
.c .c .c 'I) co ea

-€0cla 2
= c.....
0 'a
1- .he ..x Z cn .c 'IcSo chia khoa:


co

N

,-

x.-

z

C)

>•
0

3)z

c-)

tt•


El) ED

0,,

4 c,4

a

0,
0
0
C
a.

3

n

CD,

c

c.

33


o

CD,

5g

3

C.0

0; E...;

7"
0' 0 ,
0
CD' X

s

0 0ED
7' 7" (D,
0; 0,

O
cr

cok,
,--


7" tO
Ot. x

0 — 0 2

Of ,-.-

w 7 03; C

os .... .... Mk

,.. .3
.3 o.sl,.—.
0

ok• ok• m- 3

a) 2
1 3 (o
co 5
cl-, a,
x

x
o) rm,
< -cI
=
0, C1)
=


<
w•A"
7
7 0)
7,
1ii 2, g !..'

7
(D

O. tD> 0• 0),
C' = ,.... 0

3

CO Ft'

3 0

o. CL C O•

3 _- fc2„,z,x

2): (0 0

r.

7-•

CD,


Cr

D' 7

3

O s

0

7 C.

CO 7

z

P

g,

<

e

-

cr
C. cr a'
CD, a), ch 3 <


▪ID

P.

"'

7'
0
<
0, 5 < „,.

3 co cm, 4D,
• o

•0.
O

<

e

0• 0'
fit

2:
o

A7
,


3

. 0•
p)
0.
o
r)
(7, (R, C
ce 0
<
no
.c)
w
' ro 23
cr
0. 11).'

S

. (0 W

0) DX' 0
--.,..0"
X
°
cp 7 C..4 ''''' 7 0)•

1.3)'


2.) 7 0

c,, wk.

x o 0)
S a)• mo•
o a)
w D....<
3
or
o ,,7 a.,

in M M..
=
....k co 0,

" 0,,•

,
„..

= W O.
• CO ..= C 7

0 0 7
FIT) 0." (0
7 2) 0

go, c,


0

S 6 W X 0 0 CO I
0) a)• .0) CD; 0• 0 •0) •0>
n • o 1:1) p ,..

•.< =


IV1I HNOPFIEl l


U)

••

0 CO 0 0) 01
X
'0
>
0
0) 0) C
C') —
CCO
o

a

c


v

fc

>

c

, ce
:15
in)
ta
c
a go
c
mc

403
• 'clmc mC
NO
C.)
.)03 C E

•c

CO 1:1 me
O a
6 -14 :13
,
-c

m
u 0o c
co
.c

-a

41
-

go

C

co.
C
0.

C
a-

E

CU

•• •

cn

C .c

C •".)
NI)
V
• c)
O _v

c

mc to
_he
ca

•0
O
fe
c0 hO
C

o
o
C.) Of

0
• 40 4.1
C C

c0
he

c.)


mC

•c0

ca

C)
C (,)

ca <.*

ai

'ko

•o 0
_c
.y
RD mc

RS
•0

c mi.

as r - _c

X


o - --

.:—

ca (...) o)

a 0 .0 C.) c-TD At c 0) :p-

'.as c c 8 c ,co 0 5
.-.. ,cz a
00
o .0 x0 _c
cn
C)) -5 ,_
0• C) 0

— •,Ca C
.t) ,0- 03 0) (13 ci, ,0
,O.
.... ,(D
E
'.
c) o ' a)
c." , 0 oz 0 5 •-•3
c
-'
0 ..= ,..=
'43 .8 '01)
° 0f c° ) :S c o
:

:
O
Z
*3
w
al
0) 'CZ _0 •C(S •,-; t) E . ',0 o
°
C >
0 -=- ..= • o — 'to
Ts c ..c . •
`13 e -c
z 0 (as
C c7/c 40 o '-' 0 0 -c
-.--. .'--a.. •-o

'CDo=

E To ,:as o 4 ,,,o r ,c .E zi .0 411 5 C)
.- -)e'cl)

•((11 --ti. ,',: =
c.)o 0 :E "c :E .>
.cTs _c c c•-cc 0 c ND ,4)

; ii i 2

.... • u 9 co .os = c ,,co --'
>o
.....'10 mc
_c .c •ca.) '32 4—• Op •,,,,' a) a)
0 ,,
c '17, ,a3
C-0,0
4) ,a,
0
ID
— 0 ta) E ;'<' c -c
(t
c
\o
LE (-) r
_c "z ha) ' 03 ,0 'v .—•°
.V. _. 0 _y 0 v 0 0 O '.;:c.;. x '12

C_)

X

.0

-C C

'gym ca

co .0 c..) c.)


u) 0

(7) 0
413 C C •0
0 .0
(..) CO -0

■••0

rn


- ■

0

X

py <

a4

4' 3 a

0 O'° Oj

o
o

0.

(.0

0
7" 0'

c
0,, 7

x

go,
o

o-

2.'
a3

0 °

X' IS 0
0 CD,.

0 (D,., (D,, C, 7• (D,.,

CD..


‘,..<
„.„.

CO <2„,

S,

0 Ei —.
CO
13),,
3
0 0,
-0,
0.
„...
Z 0
C
Os
<

w

CD' 75

7

'°' °

o o

03' o'm- CD'
7

o);

12 X

3

3 co

..

7" -SD 7
0 c (0
ce CT ig ,

n- w-Aô1' 0

(T3
7'

-SD 7ã (0 D)

10 '')

D- 0,
."
Fp' = - •ti-


o,
0
0 la,
o D0 = z),
. 3
n D o, go, 0 x -0 ,
py
- , 0
ca (.0 x.... 2: 0 s<
5 oCD'.

4D'

7" =. = (D,„
0 —
0., 0> 6 SD'
o 0
Nac. n
O
0, ... D (CI X' 7" CI
7 .,.... 7
D
(.0
es 0.--, . 0
(0 3.-, 0 st ....,
0
SD, 0,,, p) co,
il,
0


. X .0


X 6, ,0
XE
03
C-4
C. ,..< °
0', cD,.' 0 D
7" CD
0:
7 0 <
".
/7N, (0 = (1>, .., (1)!
(0 KfJc,

O
D-

3

x

x: ,•• • -


0 7 x 52a 0
o>
c E
z c.4
O:, 0,, ID (0 w
cc)

IV-1I HN 0Q,111:11


TR W:SC KHI LAI
DIED CHINH GHENG(51
O

ao

.4t

z

-a.7

CO 0) 0) C
'0 C C cm
.0 0 0 .0
• 0 4..

.8-.

..0

.12 E
v
im
a) 0 .0 c co
c rE
,..a

<0
'0'3 0
C.) 4-• .0 -C
.,.. '0 — 0 -C
qty. 07 C
.0 •-=

'0 NW .....V
O
c :2
0) ..v

E c .—
o-03
a-. o

r o

-V

, 0 03
3 .0

;El ac
a
CO.

OD
.0

.kw

.c o 12 E c
. . _ .. ,. El).

o

0:1* 04Q) Q) CT) ..0
CD > X C 4-•

ANH BA *,.0

C

C


13)

0 U

'0 Se-

"

4c71 :c

>

•.=

Edo ()
v(a)
'3 —

4..

S.% c mva g.(

45

..c

cr) '

-C


43vm

:a. 'cs, C..u
.c •cci eka, E • u
.c
c


4434

1Z5

•_ c

0

E

• )„,
C
CR c
E C .c
C
(.5

O

'cz


x


N)

_,.

.

ON

a

C
P0

c, op =

7.

a

6%,

0' 7

0 0

0, 0, 17..


00

E X 5 0'

C3
• —S7
(17

c

g„,„
0
CD, 7
= C
7 0 a 5' 0

cd
c
0c

7 ---

5>, .„, <

5

CD
61,

0, ° 7'


=
a •c 0- c

=
5'

=

sD',

CD,.., C

0.‘

7

ao,

- 0).

Of
0*

0to


00 :1•
1

ot, .6
m
01

=_X z
O C)

1:13
3>•
0

0‘
f:0

0

C)

C

0'

O

o

0


C. 1-1) , os
N ,- =
C)

C

0
SD
Fi 1:1)" 0
os c
= -o ---

.C1'

.-.. D) W- CD,. c
•'''
.
0., 0 .Z -cD
0 ..--. 7W

0., C 0. (0

c

ii5>•

C4•

0

C.,
•0.

n 5
n N o < 0)
D- Co.

0

n- 0

•. a)
,,,,
2-. ,,, . c0,
a., c

x -0 17 0_ 0, CO

(c)
c — We
• ca
w

g

0
c —7

....
-. g (D'' C C) C. IT"

0 =
2).

C Dy = = —• = C) C)
s.< =
0,
ct,,
< 0 _.
a

0 7

c 2: 21'•

n.

-

la

<

0,

0 ,e
.-e•gib
a 0.10
— •••• 112),

Co7 C)


vik

0) 7 0.

CD!.

r-t
-' 0- m • 0' sr)
-— fa fa (12 —
g
C.
CO
ro p —• (12
0' a *<
7
0
,
-a
< -c
. •
al
so. C)

7 a)


0 . Co C.

A- 0. 0. 0)

a, 0

.0..

.

0 0 < ,,,
0 ,, CD,. 0 CD;

. ..<

-

0 ,1

-- a
,,,

-

3

(0
0
0).
=.-« 0

r.._—

CO

z 5,,

co
gc'5'0,
= con- CI)k Ck.'
— 0 CD, 7 —

Iv

= 7" =. -,
'-'• „ ax , 7

— CO
CP•
r• ='• 7" =(t. =
.

0- •—•
0 on c 0, e
. G 0.•
0
ct, 0> 0 a CD-0.
0
7
CO C
ck


(c,

0

-0. CI)
•—•
0 ' 0

7 0'
< - 0 77 •

c

7

, tra =
7 C.
m
C.
Cr11 CIII. ca7 0".0, 1> '

..<

0. =`, 7 SD C) SD w
•.‘Ca

0, —
<
.0, C. U7
-s
0, C
um
CO cto,

fD

0

°

0, n

CD,.., 0 ..<
0 W$,, 0 w
a)

7

x (c) ,'• 0 -t
c ;Ix. c, la)'• C.
0,,

rae 0,, 0 m
a 7;,'
,.,‘
7

5
N.* 01, ert "'.
(10
ao =
(D,•
au.
a)
2
co
cn
x
=
0
I"' .<." _
..• (0
7' =

0_ (C)
W • ' 0 , C. 0...c„

<

0

7a
g o„

cm,

0.%

10 a
0 412 15:
..c
m)

q
c. =a,

7

= =

0 0 -0 0

\XI

IV-IIHN 3P11 1:11


2

c

En

4t)
x
:Fs '0
1:3

.=.

c
'n
co

0

'L-

(c9

1

4-7

cti

c

Cr) C

'45


,(11


>
"as

oc
_a
-c
o
E o
•E


6)

g) :2

•C -c
‘01)
:0

c

o .c
a) ,.

c
• ° _c
'0 0
ID

o_


,

CD

'oo c co
c
• '2

^<(1) 0)

0

as
„,,, lo .....: _c
0 •o

_c
;Es os •>,
-- ..c
o •y
c o
.„,-.,
-c c is . o

0

40 D ;E5 iar g
..c
_c 0 _'c 1:3 0

-c , c Z,.,1
`..E '' as '-02) =

•c
c ,:o •.,.._,
,.,0
C..)
>
>s c
as
_c- x
Z>.
-c •c -C ha)
0 — .c '10
E
tc)_,0
ow c c
,c
o'Es',a) o •
'D


soil
a) =
C <0 :E"
.c

:E -c


C

.7.; 0)
140

'Ct$

"a
v o
is3
o's
0 'a

6

C.) _c

0)

o
_c
0 V
C
'40

a)

'Ct5
.173


‘;Z:i
tcs

I

o)
c
.0

_c
Cr)

u)

CL

c
as
o

as
:E

-C
0

..c
c
,.—


7
C
',(1.)
;5
">,)
Cc•_c
o
„as

1-ci

, Y a) 0

TS

0.
0 40 0
7
z3
0 'ow -c C6 ° — (?). CO ,.=
', (1)
:0'a).0 ..2. ..c
s° 'tTI
_C "Cri- a "M
C '0
I— -so C 0) C

_c
C

L0

O
`0
0)

-1:3

as
'n-

cis
c

cs)
c
•c

co

Q u) cis

'40.)


ruo

15,.;

la

7

• 1•

O

.4 C. Os
0 :
a

<

4I))

o

m 0i

,D4 0.
:A t 0

2. 0,
• CO 0

m. OP CO .<

x

t••••


,

(11)


Da

3

aa))

r.

C

.0

0,

0.

0)

0

0


w

0

tt,

0

03

C)

It*

to C(0

E, -, 7

(0
co
r. 13 m CO co
= 01 Ca 6 00)(.

.

■...

C


14:2

i

7

a (7) ; 0
0 ,....
. .0)

ort r.1.
0 '' SD
C. < —.

..t.
0),

O tu

O'' =
O -0
7. C

<
(a)0,


a_
2)
apt

t.4

co ED

co ,

7

oO'

.4.

7

ro

'.<

I)
N

O.

03

0,


3

sTi

(0

(D)

Cl)

la

Z

7
C'

0

= 0) . — .(r-s, =
Z ca '<
X • 7

..., 0
0- = 0)

.<

op 3


(n 0

a) kl .

5'

a 0

,2,

5-

0i 1:3

2. = 0'. 0 ...+ 5 ' 3 ft 8.
o =.. 9 co ..-- co on e cw

04 ,

,.< < = • <
.0.1,

0-

= .0 03
= 0'
o °<•
o O.
c

7 .a

O.: OJ

O. = 5., = A 04 0 at 0 CI
C. o• _. o- o- C. = 0 su> —

(3).
0,
7 0- la() a
•0c 7 O'

a

•-• x. —•
co o0
0

o

-0
7

co•
x
04 0
ID'
cip me to
O 5: • a 0, 03 0.,
< u,

433( tyc., <

.0 ax
..

0.0 -0
.O 3 3 C. 0' 3 3 C
03). 0». o
a), at

034 7

0, C)

^. .2p 0)
07
ro,
7 11; 'E!'

03'

C <
a.
Qv

st


0
m•• Cr. 1.<
7. goo In
01' CO. 0)
5: A
0 01,
r1•

0))
C.
0' ).< 0 0:
01.,
CO
la
13)
0 • gip
Os 0) 0 -a
-13

x.


TRLIOC KHI LAI0) o)
c C


(0 '3

-

dm.°)

E go.
°
2 .13 '41 0

c C
1:11
413
.,
CO , 4-. .1...
=

....

.
C
E
ti as .c s0 .0
O ae
. 10 0 C.) .c
12 ;0 .c >, ca d a-.... . .c 03 `1, gy. .0

0 a .c r6 x
413 4-' _
> C
0) .c ,..c
R CSi.,..;
• •., ,C co
0

.0c

.E. os

C' 1.-.
CO ..., ....,

VII
>. E ..go
ms 4.13 a)
13 > 0
•<0= 'kC)
'0
0 >
c c)..
,-0
E-,,0
4CS .0 C
0. -•-• >. ,a) 'ccu 10 c ca 0) co
•ca c',
o go 0 .c I- ca ,0 C >
)-, - V 0" 4""' 0) .- C.) 40 .c

463 CO
0)
CU
,0 V c _Ne ,_
- o .0 C
'CSsO '...
-,=. c ,>. 2 1-'
,, .-C >'
go2
C 113
(0 4 ...V

C ,...
1 C co "0 .0 .c MI 0)
C

•W ....
rs) 13 (..) 0

0
...- ,4- 0) '0C0< s0 •m Cr
,i. .2

2 2

E 44 41

C.)
.0 .
.0
v

°

'.0

". :0= '01
.- f
0 ''.ecl" o
u 43
°• (:)
co no
.c
E 'a 4) 'CS ex -°
,=. ""
)., '0
° E ....
^4) >,
ta

E cor° ,=<0
•*'' c
°)C,
Se- , as
0) .0 E c cu. -- ..- ‘41 4"' a
0 . .co .c -c C
C 0 = o 0 ac ,c .- 01 13

'14 ..E.

00:1 ' Ca
I-. 0 ,C1:1 (C/3 13 C
"..
0
°
0 ,IC1 COcoC > 0 ° E `r°
.0 ,,,.
>" Ith C ae
4c1 C.) >
w C co
"ram r>. .0C
.•••• a) ,./ %., .0
C.) '.0 .be v 1- c 1: - c

° ,0
C C
al '0
11)

'5 En


4) (..) (=

C .0 CO

0- = a;
0 x

ex ,k0
'41
4- 0
= >.
43

4Eco c 0 0

LI t.) c a)
6 >
C •C f)
O. (0. .,c i5

.0 ,= qp. CI E c ,m3
co>
0 E = 2-1 -°
• .41 ifs ,.(0 la g :~ •o
xc

o -0
sa .c
co

a) cn
.

5 g) 0. . say

F.: •

g

c 0- E 'w
c

0 -0 .0

0- 4:7) .0

-Co
..... co.

D.
0 '((1) 0:1
as
o
.as
a
0

r
0
E
.c
°>
mit
= -cs '4r = 0") •r
o
6
; co 1E cli 1 "c
c c
01 in 2 -(201 .:
. x
"'
-?..
s<0
E
4)
.
s<0
c
E
0)
41.,cea
..c
c c na ...0 > .c a) c o 4..
-c
- 0 0
>, c
0 =. v E a

,.0

a 0

C

as co. 0
0.
>
> ,-0
...4
o ..., .0
t41
....
..., ,as .....
"
5 ,
03
,
1
7
1
0. c
a
C
,
1:
C CS) 13 10 0
v 0 ,,,0 c a ' at 1,-.) o
C "!t;0

>. al Ku
4 c °
co 0.
.c
cr) • 'as
,o ,4) >. ,0., c
>. cr 0 2 -c .0,
c• o.
, 03
7 ,,
Q. u) '0 c os c d v
-c LI 1: .c 0
._
to .w... co
v .0 cis 2 ,..- fm.,0 ge.g.,cco 44 la 1.., is
V
>, • = 0)0
,
.>.
c ....
= ,t1
0. :t-1 E ,c 2
,.
_v E <0c cD.
<0 43 0.. = c.,
E ...= -F
cc v,
o d .c
0. > 4., co .4-.
a) , ca Ca %,cp (a) >, c

,0
.c o .c ;as
- qu' 'g3 °
0) c 4.0 . -5 E ) ,a)
x 0 0 .c. •0 ta.) 4.- .- .c
et13 .... r .c = 0

0 .0 c as

• 4.,-

4.) I-- ts ts 1- .0 '5

co

0
••:t

41
.4) 0 s' 43
O. „= Z MI CCI 4°
=
.0 >“:° 'CO t '13 "0 °,,carw. ril) .3 .0 ,ics ..:`j .0
0 4,0
.0 4"
.4) aL o -a .c .0
■■ Q. -a
2 .c E It .0 X .0 0 0 sa co c

iL..
,...,a C9 Q ;..- %)
C. CD,. —. 0,

5
c3 o.
P'' (D''

7-

s-, 0, eL

' C. c DP
7- 0..: 0) `.< 0


— (TA,

o

a. 5,
,

DJ> .-

COG ax,

n
-

0 Fo ;

0

a

,,,,,- -CO( a) ,.....
SI) lo, 7- .

C CI

0

r- .

Fr>,,

-.
-, c

Pa

o) .:- 0

-..1 ra.,'

ta C. 0

•-.

a X
2,=° -4•0>
0,, ...
c„

0 ,. o
<
(0 co>,
,...,. 0 .....
a_ Pa


sm.
e

a.


a

c
0
• :- S:1) .
a =
0 n a.), =.' o
a) - 0
D.00
--.., o, 0 0,
• p) 7-17 0,
C. pp
-0
5 X a 0
A)
C
=' C, Os ''' °
-- -0.
.0
A) E",
CI
< 0), (2.
0. 0 Cr
C
A),
•.<
C... .-rt . 0' 0. w
A) . = -".
0


o 0. 0, .s:,, 74 ___
m 0 0- ,..< a) C a
11)
o
1:0'
0 < ce 3 '6') , ji = ° ca, c0 w 0 a CD,. ' n :: .-... -0 0) PP; < 0)

0W
-0 0, n".
x (0
2 a" ,- 0 Di,
.--• 0" ' 11-.) • 0 0
C); g. .0

-..0

w
<
0 ,.< -C- 3 2- a.
gu 0, --. up
04, < a)
- a.);
7 OL)
pp

(a), ?

„, 0 A),, ......,
O D ''' 0 --- •-.<
5:1)0,,,V

,-, 0 r=.
(0D.), < =
=
0
PO'.
0, 04

(CI

.0 C-13,.

3 a (c1 Z °
x ='' 0' D.- 0 ("D' 0)
Ei (DO:8_, o. g
a) ,c c 0 c
c r) 7" X =- 0_ X (D
n''' 0
-,.. C 2 3â
=

tD 0,

ra)' ãã<

u. 0 a
r c
.
=- 4 t.t.
(.0


7

—<

c a. CL
X a
0a n,

7

0,, 7

7 SD'
o 0-.

=.

o, sl),
, x n)
.5,
c- c
, < 0,
a.),
0 6
0
(0 0).

0,., St '6'" 92.


,

.0 = ga,
TD-N c 9 ,..<
D)
0,
,,.., 06
x-

= -., .0
(0 -, -4-

s-., đ -1'

0 0

0 0' 0,,

o
0 o n"

a)

.

,-

a),

04


C,
.-.

c

c ,.ã
...< 11)' CO, c a
(1)
--. 3 .C.
= 13

8-,

7

a

2 < ..n
--,
n) c.a.-*-' -c,,-px, —
0) 0) 7
0 a) = <
0).
e, 0
r.0 7 (17
- C.
0'
co
.--. -0 __. ta ,,


0

1:0'

.•c
=
=
Wk

-

(ct
c:„:
- =. 0 m
a, CD>,
O., =
2,, go, co c„
r" .< a
(c) '0- °' c
; =-- 0
a. -;-4 a
:.-.1:'
- •-. C..
La . 0 ‘,.7)' .8 a aa
.... ...2CL,
e„...- 3
ci,
. _ . go,. ,..,
0m

(.0
c w' - am c
(0 = 0,
.<
-*
cum n.,
o
o)(.. w'
ã.< -0
.-. Đ 7'

0)

a ,,

gD. 0

-0 ,< -E,'ã = °P. 0 6 °i-s
c0
x
' A- c
"1"_0 a. 13), , 0.4 po, '0,0):
z- 50.),
,. 0
, a
0) CL

5,

, a ET 3..E 0w> '-'

,„=- <00

0,... (D'. D) '

IY-1 I H)Iogn al


TRIJOC KHI LAI

C 0 ^O o >. E
xci• ...,cts
•o r
o o

0

„Ws -2

_c
F.'Cr<00)
Ca ‘<0 •— ID Ca
c C
> 7
_C
'0 <0 - 0:1

0)

>


O -C

. cz - cs

EE
0
-cd
-a —
2
._
E C)
1
03 0)

E
-0
_c
0 0
ts c c.) ,-(z) c
cp
>,
c 0 <0
>, C

C

co cp
x 0 -0
E' -c c cU -c


°
0
^,a) _c ,c) ,a).
ts
> E `a.)•

a).
o) , a5

c

a.) c E
,-o
4-a

o

.z

o 0
)o- _c c

<-0
7_

>

> -C
,ro

-C
Cr)—
C
ca. 0 *Er•
'0'
ati
o
-0 'co O _c C >
05. ar 0 To .0 -C -C

.-E. -0
M
'
CO CD
-C

Jal

'

E 000 '{a.) C C 'al 0
0 C

ma) ti

I= 0

z


0

> C 0 5


E c 0

,0

E s

,o 'cis 0 .(0 .
.

> c
<0
. C1 ID ID '4°
cr)

>, c
.0. _C
>>
0
,o _c -as
"Cr .0 0 0
0 (a).
crs- qr; 41) ,cts

cn .0o
-.F.. 0 -c

4-• 0- 0

c •02i
°

,

:b "a)

'0
> as"O

co

-a r
0) 0

„cz

NI • C -C
c 0 C


y

E
ms- „a:9


.0 c

,(0
0

,
03).

c
> 42
_, ;6 0
KEs•
_c
>
C

-

t0
KU
x cU.0
0 c c
ctS `(1)
° xtS• CU L
O

c.)

, o• o o _c

, a)
—.
0
C

(.)
C •xU CU
.0 'o

c o
.c
CC E
0
O

Q

N


;

t,


CAC CONG TAC Drill KHIEN

0 .— CV Col et
CV tN CV CV CV


C

co
.c
z
><'
C >. CC
0 3

Q CI3 Z
c •-.
as•
I— Q 0

0 a)
. ..... z
...-= C o A)
—I 41.1 40 •=
.0
C

•0 ')C0 AD

O
0 Cn 0 0
"Cu C "Cu 40
I— 0 I— I— 0

.._


0/ 0 CM C0 X
C C C C
4 0 "CU <0 43 •0
O 0 0 0 0

3)


04'

0

N.)

0 x

-s CD
0 3
D- 0 0-2,)• 3 ID

c, _ c _A)3

n

n.-,


3'

3

= at,'
m
CO

...<

ao,.

0:
F) 21

a)

2.

nz

C)

tt•

o Cu —
= (to, M

= x


C.

3 ' CS =
— 0.
O. x.' su

o o5
= 0. =
C
...c
...... -,....

,_,.

xiarPo
X

0,
n 0

-,
0 AD

3 0, 3
0k, 7 CO


O. cc) 0
2, ' cr
>--' z a),

co
o

3

— m- (.0
O.

_,•
3DI, 0, a
_.
- < — 0,
A- a -0>
n-. x. 3

•,_.: (.0

o4 3. -‘,

A)',
--.-

g
C..
o:
=

co
H

-0, —.
7 3

.a) 3
---. co
o.

.CD, ID
3 •--..z- 0.
0 .0,

3 .:-..,-

cn 537 —I 5- <
x 0.- .<.

CO

X

W

X

Mk,

3 0>.

a). 5'
•< 0
c),
5

0

3
O. 0.

a3 n

-'
7
,- 5a% .0,
3: x 3-o 2 o,
a)>.

m ..<
a3

. 0
CO
0 0

1
-.0 i ..' .5) C
3

,—


..-.. = .....o 0-


3
c0 X
0. CD'
.0,
3

a, ‹. (1:2
c.
,* g
t on , - _. .: 3
c r- c ) .

< tr)

C4

.a- c.
a)

0,, 0, 0,,

cn
3 o-

. 7 CD,,


C2, -4^.

..-..

c1 (m) 7 A
= 0
Z,.
0), 0 n a-) 0,

0 0 c9 o =- 0 >

-

. I,. r. I P). 0), z

0 0 0

N
a)

c.

S,

n

•—•
-,

o

o,
-

A)

...< n 7

a

0. -4c. 7
-0.
C) 0'
n
2. CO'
o '
0 au,
2: 5
7 a A- C.
53 j'7
x- 3a, (c)
3a)). •
< 0
a) a)
<
.....
ill w':•_4, a)

ca
o. co


....:,

0,
0),
3

3

C)

ax,

an

ii3( a3
.
0, -,,
7 D)'

0

3
x 3 c — o
°':
co (D
0
'2: 3 3
(11;, (D' x•
- ce
3

0)
7
. )
3" 3 (.0
3
CO Cu
ap,
.11) 3
3 0 O.

..<O

z

>-

C)

0' s< R- a), 0 0 0>

co
<

7' SA

g

-(C = x., x 5 ,t, xCD ms
D)> (0 ■■• 3'

x

x3 a)
W 3" .0> ;7
a) o. -.. 7
....
3 3- -.,
o 0
=- 2.)( 3 <
-CD 3 CO a)-

,..< ..<

0, ao — n ..1--3
cr an

(0 5.3"(‘-sa) =- (0
a('
p • 5 0. 0

' 0,
0. --0 3 ,_.
(1:P• 0, F.

X
3

A),

DX (0
= <

0'V)ylHNVG mil ONO3


CAN C ONGTAC D EN/D EN XI NHAN

CAC CONG TAC DI EU KHIEN

ca..0 0
0 'al -C
C) .0

:E ':1)


• CC1 121
ra 0 •,0 CL 0 3_C
0.
',11)
>


40

0 ----

-C

s4o _c as

C

C
at 0
a)

,

.00t5.

C

C -0
,03
.
„ .6

°C
,$)

0

a cr)
to
,o.
"4a) o -c

c
'ka)
cu
>, _c

U)

c
c c Y
ar
TKO -C

`0*
41)
•-'• -cs c
M ,ca c

cn

a7) c
c
(/)

0 `"1)1E
0
c

y

'ci ,as

5- as c
p
'0 ,

0C v

xY 5. C '`CD

'0

•crs

..0 c

.

uls. 0 a.- 13 9CCI
-C)
0) ea)
NI) U ,C0 C
-C Kb
CL
43
C 2

'413

0 IC cS 0),0

••

o > .0

'a) c'c5 112 _c .0 as•
o

C "01) CL
-a) '0 't

.0 0 >
D 0
-C

‘0.
ro•

'0

›..,
• c

C”)

E

>CO. , C)
(-)

9.71 a
0
-(0
0) b c E
E
c c •o•
1:3 •,c.; -.23)

3 E .c E
OS
c

to '`..,
0 40 la)
,(0 .x vi 1"

•o
... c
Cu
)Cu
'D
C.)
>. 0 'Cl)
C
40' Cti
C c
0
0 0
-C
C.) 0 Z X =
c

:6

In 0 o a)
10 C
0 ,o.
.as 0) . v
c in
c

C >', cm ..re

KO
3
.63 .0 .cf, r.4

.c ..te
• = o

Cr <0. ,

0 10 ".' .0

.5 C .c
... 0)
c e()• 41* `>.
NC V -E .
W.
10 6 ic
0) C C
...

AC = „C
C

la .c 4,42

=
co '10 A `'a
C Z .2 E
(0■
c >, X:i


tO

. ,..
CO
_le 1,5 '0 0)

'a 'as
;13 — E .c

sc.
..... 4. 0-17)
E
o •0
3: =
47 im 0.
EC C

_Ng

c 40 112
= .c v,

0
C
C..) '0 (4).

403 (.1 =
Tr•
0) 0)

•C
c

C.)
0c
2-1
o c
,.,0 ._CC C° = 0 10. ..-.
41).
''M he :: 10 43 Se01.lTXZC3

ial 41) 0
v .c •cm E
>•
,c. —
co
.x
>
go•
cm
•co
.

.0
c
.E
o
c
c : 0)
c .c . ‘o
•o >, 0 0) 03z c
-c :L'i .c 0 400=.c"Le
a,C'


• 7

co c
7

to, o- --- C.
= n -, iii.
c- cok, = =.
— tr, ...- ° n•

CC/ 0:

W ' X EA
c

Z

7* 7 .<.
03 0•<

. 0 0' Ot
7 0, 0 AP
0- 7 °D) CO
.,••• E... N.

O W•
7 0
(14

X

O

0 0-

cr „-, a .-.

En (0 CD,
•-• X

, cp,'

— .=.

a.


0,, 7

= =

0r
••••• 7
7 10(•• to

x. co

5 -o

•-...

o co
CD,
= —

CM

'

0. c 0, 7

c. .5; o .-•

i'D." 7

—, 0 c-


...< —
....,.,
.... .0 ED, 0

-00D3

<
133-•

.
03
X. ,.< ET)

o: s,..-. 0. (D"
ET
(10 0.
'
''"
.
0c 7" -o

C.

'St 0-a a = 0,, (1)" 0 Iz'


C
s<
ia)k, (Da

7 0

X X X
CD CD CD

o

c- x- 0)

•.< go
...< o
o
o

0 7 7

7 I3)" 0
CC1 -I3 0

2: 0 E

7 7

n


0

03'

.-.. cu c
c- C. (0

...< ,,,,

ED, • ..-.'

CD (DR ...4.`• 0

-1,
E. cn 0)

D

pr.

w" 7 0 0)
=
cr. c 00,
al
P-•
(0

-

SW, c1.14 0, —

CD, •CD,

o - oiv = c
cv, o
c.
2- 0,
0, cr

0 < CT ID',
CD,t, DP -Dr°

r.: /:1)= a
Ci
ct... O.

_ 7"
, CD. Era _.,

0 ,•••• EE,' X -' 13)'•
• CO 7
(DO ' 0. Eoc.
..... X" r,, 0 .. 7
-s 7' .- • 7" = •< 0
Ct. — 0

5.

P o ° (0 013
D.).
0, 0, o. a

o. •-•

7CCTX0 0 0 0 0 Z
0- .0) = c, 0, 7• 0' CD' 00- 7 0•• 0 03 0 .p,, 7 0,,

-

.• 71', <
0- CD,., 7 0,

o.

(Th, ..a

0 1:0‘ 0

0

gO•

0 .-•.
0 Cc

=

,,,

0.

— 0.


-<---

a< •-13 to - c.
0,

0 7 .5;

a" coo.ri.fl'
o o
g
c al ..o c =,` co
C — CU 0
o' co °'
..„
Ws
.-.
...<
EL,
...
..„, ..... 0, m
0 m‘,..
slx..
c m 6 = < c..
,,,-, o 5,

cn 0 a -°' 0. — CI 7.:: -CD,
0 5 IV C7' , c
CDR
' 0

_ 3 cr rz. c ' o ctoCr

, 7' -,
0 ° SD.

cr ID., 0 — o ow c

: 0 = •-Z
-

c _, c

.5
7• O
3''
0. C CI0 — 0
0, //3
7 17
s< "0 CT A-A'0- 0 0
A- •-'0,.,
0, 0, ..-. CO 0 0 X
X

0,,

(Dx.,

5; 0 0 ilk,k,
3 o
g.C

›G
C)

0

z

C)

0

C)


CONG TAC GA T N UOC VA R OA KINH

1z
U

RQ

0 .c.

c .c

O 01
0 C

E =
=0) ,,:i 7
0. .0 ,.-3

C
C (1)
.0
.tcs a) •
.c. - c Y ...E
_le
_te
. E E 1 Z) c..)

.2

Y

c)
1)
'a


.0- i

E ,co
to
....

Oi-V `,0
4-, It
Ill•
4.4
0)
:•••O C 0 E c
o An .no E -2
';;.).) ..... E 43
. >, ..... .-4) a
..9 cc
...
.13
.0 4:13 .c
a 'a
- >OS0) c
c 0 .3
+.
, se
..=
.= 03
C LI
,C =
4-,
41:1

_v
(0 -V "Z •a/
c C .0
0 •C . • €0. 0
CC C > S
0. 0 01
,.0
....O 4. qa am

0c •0

7.E '10 3 01
0 '0 '40 C

C 142
10

.c
Is
.c c
to
0


c ..
sr.
ca

0

,...
c
go .- laj 4=
-..= O '0 10cr, ,co
c •>
•c:)

.cC
0
c, 0 E
c .0 ,ca >c.) E cn

cga
c
,c)
:as k=

c •Z! •C c E c
i
c : : 'D
m- v C ) (6
LD _lc
: 6 24-cl 11
9 scgc°)
x it
a
,:.- C
Mn
«0 .0 El VCI '4= _V
,0 x
c•.:F)o0('
',co i =E .a..
-C '0 C CU
X
O „O t11) 0 C C 0.
<0
V
C
"O %.0
0
co
. cn

0) Pa
., 0 *,. ",° a. a
a) c to .R co- t c•
>
.0
._. . C C.)
-a
0
c
c
"
':0
c :2 ....
0 .c
•-• c.) cn CI
x .... a,
c.) ..- cm.co o
,O
ea}
C =C
CO C C E la aa
6 ,.2 .c) ...13
i5
0
•-_-_ 45
V1.) 4t6 '3 AM 3. 4C1 r,3 .0 3 .c I- .0 .0 •C
E Y c 43 c d.0 -1 u) t- c ..1c...) t) C .0
CO L..
too
0)
cs)
V
C
'
= je

.0 0 LI ,.•0 .c '
>“••

r,

.0 c
-3 0 U 0
'0 se1.....
0 .... .0

0)...
,..
C c, .0 .c

sc0 v •


c

., E .- lo ' : x
.= 'a
C
,_
ao.
'w
1
3
0
-= c
al 0 C -0 •C
se .0 o .... , 6 4-.
E
..c i .10) a•--'
0)
=- 0 3
`::, r ,... .
01.3

C

..c
O
.0
0
a,
0
C
E
2
... 0 co Cr) C cr) AL c Nu C
.
.0
c C tO c
OD itl; 4 (2.= 43 A E ..

0) = . o) . 0 c.) '- o)
c 'c
'
2

0

0 ,s,
.,
,,..,
.....
...._
..

...
6
.
z......
'a •.(ri -•
0 i0.)
t's; c `- CZ C) . 57 .4)
..:
'
40 c)) c 5 C1_cl'I-.=`
42 c
_. c
pot O. S 'ow
>
AI. 'cal C :E- C Z E
03- 'CU
0) 0 ''CL) - ''CO s'
co 0)
.c
›.-. 5 c.) .r.: c
C
co- c •,
.t0 ,a .c a •-•
c
-; ---- a
° .qts
'0 2 c.) _r:-.) o > (n o'o
■ .c o ....


..... (.)
..c
;0
° ''(.3 6
C 0:1
_. ..- x •_.
cn .c.
c
c.• .2 47,q:D. E 0 . ;__ ..,„• -c,

2

"CU > > ,‹:)-r,•-,-_)e ,,c;

U•8• r- c 0 : c 'El. • c
, 0 E Z : E 9. > ' 4 1 .1 . cr) n) c .1
O
C-

i:i. 2 ---C IS
°
0 ..,,„ ...7,
, ....j
rac `wa)
0 `c,c) ,

O

O


ANH BAt

CV


×