Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo tại trường đại học kinh tế quốc dân (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.06 KB, 11 trang )

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH SÁCH BẢNG, BIỂU
DANH SÁCH HÌNH

TĨM TẮT LUẬN VĂN ................................................................................ i
PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM
THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA
TRƢỜNG ĐẠI HỌC .................................................. Error! Bookmark not defined.
1.1. Một số vấn đề về dịch vụ phục vụ đào tạo ở Trƣờng Đại học ........... Error!
Bookmark not defined.
1.1.1. Khái quát về trường đại học ................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ phục vụ đào tạo ở trường đại học ................Error!
Bookmark not defined.
1.2. Yếu tố cấu thành chất lƣợng dịch vụ phục vụ đào tạo và nhân tố ảnh
hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ phục vụ đào tạo ở các trƣờng đại học .... Error!
Bookmark not defined.
1.2.1. Quan niệm về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạoError!
Bookmark
not defined.
1.2.2. Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo ..............Error!
Bookmark not defined.
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo ...Error!
Bookmark not defined.
1.3. Kinh nghiệm thực tế về nâng cao chất lƣợng dịch vụ phục vụ đào tạo và
bài học đối với Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dânError!
Bookmark


not
defined.
1.3.1. Kinh nghiệm thực tế về nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo
đại học .............................................................. Error! Bookmark not defined.


1.3.2. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo
đại học đối với Trường Đại học Kinh tế Quốc dânError! Bookmark not
defined.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ ĐÀO
TẠO CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNError! Bookmark not
defined.
2.1. Tổng quan về Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân và dịch vụ phục vụ đào
tạo tại Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân ........... Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
........................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Khái quát về dịch vụ phục vụ đào tạo.... Error! Bookmark not defined.
2.2. Tình hình chất lƣợng dịch vụ phục vụ đào tạo tại trƣờng ĐHKTQD
................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Thực trạng yếu tố sự tin cậy của dịch vụ phục vụ đào tạo ..............Error!
Bookmark not defined.
2.2.2. Thực trạng yếu tố sự đáp ứng của dịch vụ phục vụ đào tạo............Error!
Bookmark not defined.
2.2.3. Thực trạng yếu tố năng lực đảm bảo của dịch vụ phục vụ đào tạo.Error!
Bookmark not defined.
2.2.4. Thực trạng yếu tố sự cảm thông của dịch vụ phục vụ đào tạo ........Error!
Bookmark not defined.
2.2.5. Thực trạng yếu tố phương tiện hữu hình của dịch vụ phục vụ đào tạo
........................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.3. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ phục vụ đào tạoError!

Bookmark
not
defined.
2.3.1. Ưu điểm .................................................. Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế .... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƢỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH
TẾ QUỐC DÂN ........................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1. Căn cứ đề xuất phƣơng hƣớng và phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng
dịch vụ phục vụ đào tạo đại học ............................ Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Căn cứ đề xuất phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào
tạo đại học ......................................................... Error! Bookmark not defined.


3.1.2 Phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo của Trường
Đại học Kinh tế Quốc dân ................................ Error! Bookmark not defined.
3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học của
Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân ....................... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Tiếp tục nâng cao tính đáp ứng của chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo
........................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ và cơng nhân viên các phịng
ban liên quan đến dịch vụ phục vụ đào tạo...... Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Đổi mới bộ máy tổ chức dịch vụ phục vụ đào tạoError! Bookmark not
defined.
3.2.4. Tăng cường đầu tư công nghệ kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.
........................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.5. Xây dựng mối liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với
doanh nghiệp .................................................... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN .................................................................. Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined.

PHỤ LỤC ..................................................................... Error! Bookmark not defined.


TĨM TẮT LUẬN VĂN

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngành giáo dục Việt Nam đang đứng trước một thách thức rất lớn: Chất lượng giáo
dục đại học đã và đang phải đối mặt với một nghịch lý, đó là yêu cầu, nhu cầu về chất
lượng giáo dục cao nhưng điều kiện đảm bảo chất lượng và môi trường, cơ chế, thể chế
nền kinh tế thị trường còn nhiều vấn đề cần bàn cãi. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục
đại học là điều kiện sống còn của các trường ĐH. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng
không nằm ngồi u cầu đó.
Để đạt được mục tiêu mà Nhà trường đề ra đến năm 2030 Nhà trường cần phải nỗ
lực phát triển, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại như hệ thống các
giảng đường, các thư viện, hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Trong đó yếu tố
quan trọng nhất và mang tính “sống cịn” tạo ra thương hiệu cho nhà trường chính là chất
lượng dịch vụ đào tạo cũng phải được nâng cao tương ứng. Nhận thức được ý nghĩa và
tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài “Nâng cao
chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân” làm luận
văn thạc sỹ của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
-

Nhằm mục tiêu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chất
lượng dịch vụ phục vụ đào tạo trong trường đại học.

-

Phân tích thực trạng chất lượng chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo tại Trường
Đại học kinh tế quốc dân giai đoạn 2014-2016. Từ đó, rút ra những mặt mạnh,

mặt yếu và nguyên nhân yếu kém.

-

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân trong những năm tới.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
-

Đối tƣợng nghiên cứu: Sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân.


-

Phạm vi nghiên cứu: thực hiện khảo sát các dịch vụ cơ bản như: Dịch vụ thư
viện; Dịch vụ đào tạo như quy trình cung cấp lịch học, phiếu điểm, lịch thi; Quy
trình cấp phát hồ sơ, thơng tin sinh viên, các chính sách dành cho sinh viên; Dịch
vụ thu nộp học phí, dịch vụ hành chính tại các Phịng ban, Khoa, Viện, Bộ mơn;
Hoạt động ngoại khóa như sinh hoạt chính trị, sinh hoạt các câu lạc bộ, các hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, căng tin, nhà để xe, y tế học đường.

4. Kết cấu luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, và danh mục Tài liệu tham khảo, nội dung của
Luận văn bao gồm 03 chương, như sau:
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM
THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA CÁC
TRƢỜNG ĐẠI HỌC
Chương này nêu bật những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn về chất

lượng dịch vụ phục vụ đào tạo của các trường đại học. Cụ thể trong chương này, tác giả
nêu khái quát về trường đại học và dịch vụ phục vụ đào tạo ở các trường đại học. Thêm
vào đó, các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo và nhân tố ảnh hưởng
đến chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo ở các trường đại học cũng được tác giả nhắc đến.
Các nhân tố ảnh hưởng đó là bộ máy tổ chức; chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức bộ
phận dịch vụ phục vụ đào tạo và cơ sở vật chất; hội nhập, các chính sách liên quan đến
giáo dục Đại học cũng như môi trường kinh tế xã hội.
Chương I cũng đưa ra những kinh nghiệm thực tế về nâng cao chất lượng dịch vụ
phục vụ đào tạo đại học tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Hà
Tĩnh và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ những kinh nghiệm
thực tế về nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học của các trường đại học,
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong quá trình
này. Trường đã tập trung thay đổi yếu tố sự tin cậy, sự đáp ứng, năng lực phục vụ, sự cảm
thông và phương tiện hữu hình của dịch vụ phục vụ đào tạo.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ ĐÀO
TẠO CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN


Phần đầu của chương II, tác giả nêu tổng quan về Trường Đại học Kinh tế Quốc
dân và dịch vụ phục vụ đào tạo Đại học và khái quát về dịch vụ phục vụ đào tạo. Mỗi
trường đại học sẽ có các dịch vụ phục vụ đào tạo khác nhau. Tại Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân, các dịch vụ phục vụ đào tạo gồm: dịch vụ thông báo kết quả học tập, thời khóa
biểu, dịch vụ xác nhận lý lịch sinh viên, xét trợ cấp xã hội, dịch vụ thu học phí, chi trả trợ
cấp và học bổng…
Trong phần tiếp theo của chương, luận văn đưa ra và phân tích thực trạng yếu tố
sự tin cậy của dịch vụ phục vụ đào tạo, thực trạng yếu tố sự đáp ứng của dịch vụ phục vụ
đào tạo, thực trạng yếu tố năng lực đảm bảo của dịch vụ phục vụ đào tạo, thực trạng yếu
tố sự cảm thông của dịch vụ phục vụ đào tạo, và thực trạng yếu tố phương tiện hữu hình
của dịch vụ phục vụ đào tạo. Cụ thể như sau:
-


Thực trạng yếu tố sự tin cậy của dịch vụ phục vụ đào tạo: luận văn phân tích sự tin
cậy và thơng qua đó yếu tố sự tin cậy được thể hiện rõ nhất qua dịch vụ phục vụ
của phịng quản lý đào tạo; phịng cơng tác chính trị và quản lý sinh viên; bộ phận
văn thư và trợ lý các khoa và bộ môn trực tiếp. Sự tin cậy của các bộ phận này thể
hiện ở việc đảm bảo thực hiện và giải quyết các thủ tục và quy trình phù hợp và
đúng thời hạn ngay lần đầu tiên. Qua quá trình khảo sát, chúng ta có thể hiểu rõ
những suy nghĩ và quan điểm của sinh viên đối với thực trạng yếu tố sự tin cậy
như là các thông tin của sinh viên được giữ bí mật; nhà trường ln cung cấp các
dịch vụ phục vụ đào tạo như đầu tư trang thiết bị mới, sửa chữa, thay thế những
trang thiết bị hỏng,… đúng thời gian như đã thơng báo; quy trình cấp phát hồ sơ,
giấy tờ và giải quyết chính sách dành cho sinh viên nhanh chóng và thuận tiện; thủ
tục thu học phí, lệ phí và các dịch vụ hành chính tại các Phịng, Khoa, Viện và Bộ
mơn nhanh chóng và thuận tiện…

-

Thực trạng yếu tố sự đáp ứng của dịch vụ phục vụ đào tạo: yếu tố sự đáp ứng của
dịch vụ phục vụ đào tạo sẽ chủ yếu thuộc vào trách nhiệm của một số bộ phận
như: bộ phận thư viện, bộ phận trạm y tế, bộ phận lao công, bộ phận trông xe, bộ
phận quản lý đào tạo, văn thư và trợ lý các khoa và các bộ môn … Qua q trình
khảo sát, chúng ta có thể hiểu rõ những suy nghĩ và quan điểm của sinh viên đối


với thực trạng yếu tố sự đáp ứng như là nhân viên phịng y tế thực hiện cơng tác sơ
cấp cứu tại phịng y tế nhanh chóng và an tồn; các dịch vụ phục vụ đào tạo như
nhà vệ sinh, phịng y tế, thư viện,… ln hoạt động tốt; các lịch học, phiếu điểm,
lịch thi được cập nhật và thông báo đến sinh viên đầy đủ, rõ ràng và đúng thời
điểm…
-


Thực trạng yếu tố năng lực đảm bảo của dịch vụ phục vụ đào tạo: năng lực đảm
bảo sẽ liên quan chủ yếu đến một số bộ phận như phòng quản lý đào tạo; văn thư,
trợ lý các khoa và bộ mơn; phịng tài chính – kế tốn; phịng thư viện ... Qua q
trình khảo sát, chúng ta có thể hiểu rõ những suy nghĩ và quan điểm của sinh viên
đối với thực trạng yếu tố năng lực đảm bảo như là cán bộ nhân viên các phòng ban
ngày càng tạo sự tin tưởng đối với sinh viên; cán bộ và nhân viên các phịng ban
có đầy đủ kiến thức để trả lời tất cả các thắc mắc của sinh viên; sinh viên cảm thấy
an tâm và hài lòng khi tới gặp các cán bộ và nhân viên các phòng ban để giải quyết
các vấn đề liên quan đến học tập cũng như các thủ tục…

-

Thực trạng yếu tố sự cảm thông của dịch vụ phục vụ đào tạo: đối với sự cảm
thông của dịch vụ phục vụ đào tạo, yếu tố này sẽ liên quan đến tất cả các phòng
ban, đặc biệt là cán bộ phòng quản lý đào tạo; phịng cơng tác chính trị và quản lý
sinh viên; văn thư, trợ lý các khoa và bộ môn,... Đây là những bộ phận trực tiếp
giải quyết các thắc mắc và vấn đề liên quan đến sinh viên. Qua quá trình khảo sát,
chúng ta có thể hiểu rõ những suy nghĩ và quan điểm của sinh viên đối với thực
trạng yếu tố sự cảm thông như là sinh viên đồng ý xếp hàng chờ đến lượt giải
quyết các thủ tục hành chính cũng như vấn đề liên quan đến học tập, đời sống; nhà
trường luôn quan tâm tới chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo; cán bộ và nhân viên
các phịng ban ln quan tâm đến chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo …

-

Thực trạng yếu tố phương tiện hữu hình của dịch vụ phục vụ đào tạo: tính hữu
hình sẽ chủ yếu liên quan đến một số bộ phận như bộ phận quản lý giảng đường,
bộ phận thư viện, bộ phận trông xe, bộ phận căng-tin, bộ phận y tế, bộ phận văn
thư, bộ phận vệ sinh,... Đây là những bộ phận chăm lo trực tiếp đến cảnh quan và

các tiện ích trong khn viên trường đại học cũng như các dịch vụ hỗ trợ việc sinh


hoạt của sinh viên ngoài giờ lên lớp. Qua quá trình khảo sát, chúng ta có thể hiểu
rõ những suy nghĩ và quan điểm của sinh viên đối với thực trạng yếu tố phương
tiện hữu hình như là hệ thống wifi rộng khắp và tốc độ truy cập wifi của trường
tốt; phòng y tế được trang bị đầy đủ các phương tiện sơ cấp cứu; website của
trường có giao diện thân thiện, thông tin phong phú, cập nhật dữ liệu, thơng tin kịp
thời, thường xun…
Sau đó, từ kết quả về việc đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo thông qua các yếu
tố về sự tin cậy, sự đáp ứng, năng lực phục vụ, sự cảm thông, và phương tiện hữu hình,
luận văn đã nêu bật những ưu điểm mà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đạt được kể
từ năm 2014 đến nay. Tuy nhiên, mặc dù Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đạt được
rất nhiều những thành tựu nổi bật về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo, song luận văn
vẫn nêu bật một vài hạn chế nhất định liên quan đến sự tin cậy, khả năng đáp ứng, năng
lực đảm bảo, sự cảm thơng và tính hữu hình của nhà trường và cán bộ công nhân viên
trực tiếp phục vụ cho sinh viên.
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƢỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
QUỐC DÂN
Trong chương này, luận văn nêu sơ lược về chiến lược phát triển giáo dục đại học
cũng như phương hướng và mục tiêu phát triển giáo dục đại học của Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân. Từ đó nêu bật những phương hướng nhằm nâng cao chất lượng dịch
vụ phục vụ đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo của trường, luận văn đã đưa ra
những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học của Trường Đại
học Kinh tế Quốc dân, cụ thể là các nhóm giải pháp như sau: Thứ nhất: tiếp tục nâng cao
tính đáp ứng của chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo, bao gồm: cần phải có kế hoạch cụ
thể về q trình thu học phí, tránh tình trạng để sinh viên phải chờ đợi quá lâu, gây mất
thời gian; nhà trường cần thành lập một phòng ban riêng chịu trách nhiệm thường xuyên

cập nhật những thơng tin, thơng báo mới nhất tới tồn bộ sinh viên; hàng năm nhà trường


cần tổ chức các cuộc khảo sát lấy ý kiến và đánh giá của sinh viên về các dịch vụ cũng
như cán bộ, nhân viên các phòng liên quan đến dịch vụ phục vụ đào tạo... Thứ hai, nâng
cao chất lượng của đội ngũ cán bộ và công nhân viên các phòng ban liên quan đến dịch
vụ phục vụ đào tạo, bao gồm: Ban Giám hiệu nhà trường cần nghiêm túc thực hiện từ
khâu tuyển dụng; những khóa đào tạo cho cán bộ các phòng đào tạo, trực tiếp giải đáp
các thắc mắc cho sinh viên cần được tổ chức thường xuyên và có sự giám sát, đánh giá rõ
ràng... Thứ ba, đổi mới bộ máy tổ chức dịch vụ phục vụ đào tạo, bao gồm: Ban Giám
hiệu có thể thử nghiệm đổi mới bộ máy tổ chức dịch vụ phục vụ đào tạo của một số
phòng ban nhỏ trước khi áp dụng đối với tất cả các phòng ban khác; cần thiết phải có kế
hoạch và nội dung cụ thể để đổi mới bộ máy tổ chức dịch vụ; Nhà trường phải thành lập
một ban riêng để nghiên cứu kỹ thực trạng cũng như yêu cầu đổi mới để lập kế hoạch
hồn chỉnh...Thứ tư, tăng cường đầu tư cơng nghệ kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ đào
tạo, bao gồm: Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cần chú trọng hơn đến
việc cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập của
đội ngũ giảng viên và sinh viên; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh
phí đầu tư: kịp thời nắm bắt các chủ trường, chính sách, dự án nhà nước đầu tư, hỗ trợ
cho giáo dục, nhất là các dự án về nâng cấp, mua sắm bổ sung thiết bị giảng dạy để lập
dự toán kịp thời xin cấp vốn... Thứ năm, xây dựng mối liên kết giữa Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân với doanh nghiệp, bao gồm: cuối mỗi học kỳ nên mời các chuyên gia
giỏi, các nhà quản lý, các giám đốc của các doanh nghiệp trên địa bàn về trường nói
chuyện, trao đổi với học sinh, sinh viên nhằm giúp sinh viên có những hiểu biết thực tế
hơn về công việc để tự trang bị thêm cho mình các kiến thức, kỹ năng cần thiết; tổ chức
các hoạt động giáo dục nhận thức về nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên...
Trong phần cuối cùng của chương III, luận văn nêu lên một số kiến nghị nhằm
hồn thiện hơn nữa cơng tác nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo tại trường Đại
học Kinh tế Quốc dân, cụ thể như sau: Nhà trường cần đánh giá lại toàn bộ các dịch vụ
phục vụ đào tạo để có định hướng trong xây dựng chiến lược phát triển trường trong

những năm tiếp theo; Nhà trường cần quan tâm, chỉ đạo các bộ phận trực tiếp thực hiện
các dịch vụ phục vụ đào tạo, trong đó chú trọng về vấn đề tư cách, thái độ của nhân viên


các bộ phận; thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với sinh viên, các buổi giao lưu với
doanh nghiệp … để lắng nghe, thấu hiểu và có định hướng đúng đắn trong việc đáp ứng
sự hài lòng của sinh viên và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ đào tạo; thư viện
của Trường nên tăng cường hơn nữa nguồn tư liệu mới cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh...


KẾT LUẬN
Nhìn chung, trong thời đại cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như
ngày nay, việc nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại các cơ sở giáo dục nói chung và
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng đã và đang trở thành một trong những vấn đề
nhận được nhiều sự quan tâm sâu sắc từ phía Nhà nước, Chính phủ, Đảng, các Bộ ban
ngành liên quan và gia đình. Luận văn đã hồn thành được mục đích nghiên cứu ban đầu
đề ra, đưa ra các lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chất lượng dịch vụ đào tạo trong
trường đại học; chú trọng phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại
học Kinh tế Quốc dân trong giai đoạn 2014-2016 để có thể rút ra những điểm mạnh cũng
như hạn chế, tìm rõ nguyên nhân để từ đó có thể đề xuất ra những giải pháp hợp lý, phù
hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo tại Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân trong tương lai gồm: (1) Tiếp tục nâng cao tính đáp ứng của chất
lượng dịch vụ phục vụ đào tạo, (2) Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ và cơng
nhân viên các phịng ban liên quan đến dịch vụ phục vụ đào tạo, (3) Đổi mới bộ máy tổ
chức dịch vụ phục vụ đào tạo, (4) Tăng cường đầu tư công nghệ kỹ thuật và cơ sở vật
chất phục vụ đào tạo, (5) Xây dựng mối liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
và doanh nghiệp.
Qua những nghiên cứu ở trên có thể thấy rằng, để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo
ở các cơ sở giáo dục nói chung và trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng khơng phải là
một vấn đề dễ dàng có được trong một thời gian ngắn mà được xem như cả một quá trình cố

gắng lâu dài. Do vậy, nếu Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân không bắt đầu
ngay từ hơm nay, khơng đầu tư cơng sức thì bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất hình ảnh, uy
tín cũng như lòng tin với tất cả đội ngũ giảng viên, sinh viên đang theo học và những học sinh
có ước mơ, hy vọng được học tập tại ngôi trường trọng điểm này×