Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ nghèo tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố hải dương (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.23 KB, 12 trang )

Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
TR

NG

I H C KINH T QU C DÂN
---------------***-----------------

NGUY N TH THANH MAI

NÂNG CAO CH T L NG CHO VAY
IV I
NGHÈO T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ H I THÀNH PH
H I PHỊNG

Chun ngành: Tài chính, L u thơng ti n t và tín d ng

TÓM T T LU N V N TH C S KINH T

NG

IH



NG D N KHOA H C: TS.NGUY N CHUNG
HÀ N I, N m 2008


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

1

U
Xố ói gi m nghèo là m t ch tr
Nhà n

ng l n và nh t quán c a

ng và

c Vi t Nam. M c dù n n kinh t Vi t Nam trong nh ng n m qua ã

t

ct c


t ng tr

ng cao,

i s ng c a ng

i dân nhìn chung

cc i

thi n rõ r t song bên c nh ó v n cịn t n t i tình tr ng nghèo ói. M t qu c
gia không gi i quy t d t

m xố ói gi m nghèo thì ln n ch a nguy c

phát tri n không b n v ng d n
c tiêu c th c a Ch
n 2006-2010 ã

n nh ng h u qu b t n

nh kinh t -xã h i.

ng trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai

ra là ph n

u gi m t l h nghèo t 22% n m 2005


xu ng còn 10-11% n m 2010.
i Phịng là ơ th lo i 1, thành ph tr c thu c trung
di n tích t nhiên là 1.503 km2, dân s 1.884.685 ng

ng, có t ng

i (tính

n th i

m

tháng 9 n m 2007) . H i Phòng là m t trong nh ng trung tâm kinh t quan
tr ng c a Vi t Nam, óng góp ngân sách

ng th 4 sau thành ph H Chí

Minh, Bà R a V ng Tàu và Hà n i. N m 2006 óng góp kho ng 9.752 t
ng và n m 2007 d tính là 12.000 t

ng. Tuy khơng cịn h

ói nh ng

n n m 2006, H i Phịng v n còn t l h nghèo theo chu n m i là 8,48%,
ng ng v i h n 100.000 h .
Th c hi n ch tr
nh h

ng ch


ã xây d ng ch
Ch

ng c a

ng và Nhà n

ng trình m c tiêu qu c gia giai

cv v n

n 2006-2010, H i Phịng

ng trình gi m nghèo c a thành ph giai

ng trình ã xác

gi m nghèo và

n 2006-2010.

nh nh ng m c tiêu c th gi m h nghèo xu ng d

6% vào n m 2010; hồn thành ch

i

ng trình xoá nhà t m cho h nghèo theo


chu n m i; gi m h tái nghèo ( c bi t là nh ng h nông nghi p dành

t

ph c v cho ơ th hố và phát tri n các ngành ngh khác). Bên c nh ó các
ch tiêu c th : thu nh p c a h nghèo ph i t ng 1,5 l n so v i n m 2005; có
25 l

tv nh

c vay v n t Ngân hàng chính sách xã h i; 50 v n ng

i


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
nghèo

2

c chuy n giao k thu t, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ng ,


cách làm n; 100% ng
100% ng

i nghèo

i nghèo khi m au

c mi n gi m h c phí h c ngh ;100% cán b làm cơng

tác xố ói gi m nghèo
t

c khám ch a b nh mi n phí;

c nâng cao trình

c các m c tiêu ã

hàng n m...

ra

trên vào n m 2010 và ti n t i

khơng cịn h nghèo t i H i Phịng, c n có s tham gia tích c c c a các c
quan, cá nhân có liên quan c a thành ph .

c bi t là vai trị vơ cùng quan

tr ng c a chi nhánh NHCSXH thành ph H i Phòng. Trong ó, ch t l

cho vay
ch n

i v i h nghèo có ý ngh a mang tính quy t
tài lu n v n là: “Nâng cao ch t

ng

nh. Chính vì v y em

ng cho vay

i v i h nghèo t i

chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i Phịng”
Lu n v n ngồi Ph n m
ch

u và K t lu n

c k t c u bao g m ba

ng v i nh ng n i dung chính sau:

Ch
CH T L

NG CHO VAY

ng 1


IV IH

NGHÈO

NGÂN HÀNG

CHÍNH SÁCH XÃ H I
1.1

ng quan v Ngân hàng Chính sách xã h i
Lu n v n nêu lên khái ni m Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng

Chính sách xã h i; các h at

ng c b n c a Ngân hàng Chính sách xã h i.

NHCS xã h i là NHCS chuyên v th c hi n h tr c a Chính ph v i
i t

ng

c bi t là nh ng c dân có hồn c nh khó kh n trong xã h i.

Trong ó, nhi m v xố ói gi m nghèo luôn là m c tiêu ch y u c a lo i
hình NHCSXH. Nh v y,
p dân nghèo, th

it


ng t p trung

ng ph c v ch y u c a NHCSXH là t ng
khu v c nông thôn hay vùng mi n kinh t

ch m phát tri n c a qu c gia.
Thông th
các

it

ng NHCSXH th c hi n tín d ng u ãi

ng chính sách khác

i v i h nghèo và

ph c v s n xu t, kinh doanh, t o vi c làm,


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
i thi n


3

i s ng, góp ph n th c hi n Ch

ói, gi m nghèo, n
1.2 Ho t

ng trình m c tiêu qu c gia xoá

nh xã h i.

ng cho vay

i v i h nghèo

Ngân hàng chính sách xã h i

Lu n v n ã nêu lên khái ni m nghèo và chu n nghèo. Lu n v n trình
bày hai nguyên t c c b n trong cho vay

i v i h nghèo, ó là: Nguyên

c s d ng v n vay úng m c ích xin vay và ngun t c hồn tr n g c và
lãi vay úng th i h n ã th a thu n.
Lu n v n

ã trình bày Chính sách cho vay

i v i h


nghèo c a

NHCSXH. Nhìn chung, chính sách cho vay c a Ngân hàng Chính sách xã h i
c th hi n qua m t s n i dung chính sau:
* M c ích cho vay:
Ngân hàng Chính sách xã h i cho vay u ãi
ph c v s n xu t kinh doanh, c i thi n

i v i h nghèo nh m

i s ng, góp ph n th c hi n Ch

trình M c tiêu qu c gia xố ói gi m nghèo và vi c làm, n

ng

nh xã h i.

* Th i h n cho vay và chu k hoàn tr :
Bên cho vay và h vay tho thu n v th i h n cho vay c n c vào:M c
ích s d ng v n vay; Chu k s n xu t, kinh doanh (

i v i cho vay s n xu t,

kinh doanh, d ch v ); Kh n ng tr n c a h vay; Ngu n v n cho vay c a
Ngân hàng chính sách xã h i.
Th i h n cho vay có th là ng n h n ( n 12 tháng), trung h n ( t trên
12 tháng


n 60 tháng) và dài h n (trên 60 tháng).
chu k hoàn tr , vi c hồn tr ti n vay có th th c hi n theo hai

cách. M t là, ng

i vay tr làm nhi u l n. Hai là, ng

i vay tr m t l n khi

áo h n. T n s tr ti n vay ph thu c vào nhu c u c a khách hàng vay, kh
ng qu n lý c a ngân hàng. Hình th c hồn tr

c ánh giá cao h n là tr

làm nhi u l n vì: Giúp khách hàng d ki m món nh

tr n ; V n quay


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

4


vòng nhanh nên nhi u ng

is

c vay h n;

m b o m i quan h th

ng

xuyên gi a ngân hàng và khách hàng,…
* Lãi su t cho vay:
Vì Ngân hàng Chính sách cho vay v i tính ch t u ãi nên hi n nay, lãi
su t cho vay th
th

ng là lãi su t u ãi, t c th p h n lãi su t mà các Ngân hàng

ng m i áp d ng (lãi su t th tr
* Ph

ng)

ng th c cho vay:

Ngân hàng th

ng s d ng hai ph


ng th c cho vay ch y u là cho

vay theo nhóm và cho vay cá nhân.
* M c cho vay:
c cho vay

c xác

nh c n c vào nhu c u vay v n, v n t có và

kh n ng hồn tr n c a h vay. M c cho vay t i a
ng qu n tr Ngân hàng chính sách xã h i quy t

i v i m t h do H i

nh và cơng b t ng th i

.
* Hình th c
it

m b o ti n vay:

ng cho vay c a Ngân hàng Chính sách xã h i là các

chính sách, ch y u là ng

i nghèo, nh ng ng

y, yêu c u v tài s n th ch p thông th


i th

ng nh

it

ng

ng có r t ít tài s n. Do
t ai, nhà c a, máy móc

và các tài s n khác là khơng thích h p. Cho vay c a Ngân hàng Chính sách xã
i trong tr
tài s n
1.3.

ng h p này d a trên uy tín c a ng

i i vay, cho vay không c n

m b o.

Ch t l

ng cho vay

i v i h nghèo

Ngân hàng chính sách xã


i
Lu n v n trình bày khái ni m ch t l
ánh giá ch t l

ng cho vay

ng cho vay và các Các tiêu chí

i v i h nghèo c a Ngân hàng chính sách xã

i, bao g m các tiêu chí nh : V n cho vay

n úng

it

ng, úng chính


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents


5

sách;; t l thu lãi t cho vay h nghèo; s l

t h nghèo

c vay v n; t l

quá h n; t l s d ng v n vay sai m c ích
Lu n v n nêu lên các nhân t
vay

nh h

ng

n nâng cao ch t l

i v i h nghèo. Nhóm nhân t khách quan bao g m: Ch tr

sách c a Chính Ph ; mơi tr
i;

ng t nhiên; mơi tr

ng cho
ng, chính

ng pháp lý; các y u t xã


u ki n c s h t ng. Nhóm nhân t ch quan g m có: mơ hình t

ch c m ng l

i c a NHCSXH; chi n l

c h at

quy trình nghi p v tín d ng; ph m ch t

o

ng; chính sách tín d ng,
c, trình

n ng l c c a

i

ng cán b nhân viên ngân hàng và các t ch c chính tr xã h i; n ng l c tài
chính c a ngân hàng; s ph i k t h p c a NHCSXH và các t ch c chính tr
xã h i.
1.4 Kinh nghi m gi m nghèo c a m t s n

c qua con

ng tín d ng

Lu n v n trình bày cơng tác cung ng v n cho vay h nghèo, h nông
dân c a m t s ngân hàng các n


c, nh ngân hàng Grameen, BAAC, BRI

ó rút ra m t s nh n xét v kinh nghi m gi m nghèo hi u qu c a các
ngân hàng ó.

Ch
TH C TR NG HO T

ng 2

NG CHO VAY

IV IH

NGHÈO T I

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I THÀNH PH
I PHÒNG
2.1 Khái quát v chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i
Phịng
Lu n v n trình bày khái qt nh ng nét c b n v chi nhánh NHCSXH
thành ph H i Phịng nh : Q trình hình thành chi nhánh Ngân hàng Chính
sách xã h i thành ph H i Phịng; Mơ hình t ch c và các ho t
a chi nhánh Ngân hàng chính sách xã h i thành ph H i Phòng.

ng c b n


Click Here & Upgrade


PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

6

2.2 Th c tr ng ho t

ng cho vay

i v i h nghèo t i chi nhánh Ngân

hàng Chính sách xã h i thành ph H i Phòng
Lu n v n nêu lên th c tr ng ho t

ng cho vay c a chi nhánh

NHCSXH thành ph H i Phịng, trong ó nh n m nh
nghèo trên

a bàn H i Phòng và ch t l

qua các s li u th c t

xác


cho vay h nghèo, s l

t h nghèo

ánh giá ch t l

ng cho vay

n

c

mc ah

i v i h nghèo. Thông

nh t l n quá h n, t l thu lãi t ho t

ng cho vay

ng

c vay v n,..vv... làm c s cho vi c

i v i h nghèo

chi nhánh NHCSXH thành

ph H i Phòng.

2.3 ánh giá ch t l

ng cho vay

i v i h nghèo

chi nhánh Ngân hàng

Chính sách xã h i thành ph H i Phòng
Lu n v n ánh giá m t cách khách quan nh ng k t qu
ch t l

ng cho vay

i v i h nghèo. Sau 5 n m ho t

hàng chính sách xã h i ã khơng ng ng nâng cao ch t l
nghèo.

ng v n

n

c tay ng

t

c v

ng chi nhánh Ngân

ng cho vay

iv i

i nghèo nhi u h n, nhanh chóng, k p

th i và ã em l i hi u qu thi t th c. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã h i
thành ph H i Phòng ã t p trung

u m i huy

ng ngu n v n, ph i h p,

ng ghép có hi u qu v i các d án h tr xoá ói gi m nghèo, t o

u ki n

cho h nghèo có v n s n xu t, t o cơng n vi c làm, t ng thu nh p, c i thi n
cu c s ng, t ng b

c làm quen v i n n s n xu t hàng hố. Do ó, ã góp

ph n gi m t l h nghèo toàn thành ph t 11,7% n m 2002 xu ng còn
6,12% n m 2007; trong 5 n m

ng v n c a chi nhánh Ngân hàng Chính sách

xã h i thành ph H i Phòng ã giúp cho 14.333 h vay v n s n xu t kinh
doanh có hi u qu thốt kh i ng


ng nghèo.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i Phịng ln
quan tâm và

c bi t chú tr ng công tác thu h i n

ki n cho nhi u ng

i nghèo và các

it

quay vịng v n, t o

ng chính sách khác

u

c vay v n.


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages


Documents

7

l thu lãi c a ngân hàng t ng qua các n m t 93% n m 2003 lên
m 2007. Ho t
còn th hi n

ng c a chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i có hi u qu

chênh l ch thu chi qua các n m, n m 2003: -601 tri u

m 2004: -292 tri u
tri u

n 100%

ng, n m 2005: -2.663 tri u

ng, n m 2007: 22.397 tri u
Bên c nh nh ng k t qu

ng,

ng, n m 2006: 4.156

ng.

ã


t

c, Lu n v n c ng phân tích nh ng

n ch c n ph i kh c ph c nh : m c d n bình qn m t h vay cịn th p,
công tác cho vay và thu n ch a th t thu n l i,....
Trên c s phân tích nh ng k t qu

t

Lu n v n nêu lên nh ng nguyên nhân nh h
i h nghèo

c và nh ng t n t i ch y u,
ng

n ch t l

ng cho vay

i

chi nhánh NHCSXH thành ph H i Phòng nh : Ngu n v n

còn h n h p;Vi c xác

nh h nghèo

c vay v n ch a phù h p v i


u

ki n th c ti n; Th c hi n cho vay u thác qua các t ch c chính tr -xã h i cịn
nhi u b t c p;

i ng cán b tham gia công tác gi m nghèo còn thi u v s

ng và h n ch v kinh nghi m; Do b n thân h nghèo;

u ki n th i ti t

không thu n l i; Ch a quan tâm úng m c vi c l ng ghép th c hi n chính
sách tín d ng u ãi v i các chính sách, d án gi m nghèo khác; Công tác
ki m tra, ki m sốt cịn y u; Chính sách lãi su t cho vay h nghèo còn nhi u
ng m c.

Ch

ng 3

GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L

NG CHO VAY

IV IH

NGHÈO T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I
THÀNH PH
3.1 Nh ng quan


H I PHÒNG

m, m c tiêu, v xố ói gi m nghèo trong th i gian

i
Lu n v n ã trình bày nh ng quan
nghèo c a

ng và Nhà n

c ta;

nh h

m và m c tiêu xố ói gi m
ng gi m nghèo c a thành ph H i


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

8


Phòng; M c tiêu cho vay gi m nghèo n m 2008-2010 c a chi nhánh Ngân
hàng Chính sách xã h i thành ph H i Phòng.
3.2 Gi i pháp nâng cao ch t l

ng cho vay

i v i h nghèo t i chi nhánh

Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i Phòng
Lu n v n ã nêu lên 11 gi i pháp nh m nâng cao ch t l

ng cho vay

i v i h nghèo t i chi nhánh NHCSXH thành ph H i Phòng bao g m:
Th nh t, t ng t tr ng ngu n v n
huy

a ph

ng trong t ng ngu n v n

ng.
Th hai, t ng c

ng ki n th c kinh doanh và công ngh cho lao

ng

a các h vay.
Th


ba, u tiên ngu n v n

i v i nh ng huy n có t l h nghèo cao.

Th t , c ng c và hoàn ch nh m ng l

i T ti t ki m và vay v n.

Th n m, ph i h p v i các t ch c chính tr -xã h i làm t t công tác u
thác cho vay.
Th sáu, t ng c

ng cơng tác ki m tra, ki m sốt.

Th b y, t ng c

ng và nâng cao n ng l c c a

i ng cán b tham gia

công tác gi m nghèo.
Th tám, ch n ch nh và ki n toàn vi c t ch c giao d ch c
ph

nh t i xã,

ng.
Th chín, nâng cao nh n th c, ý chí quy t tâm ph n


uv

t nghèo

a chính h nghèo.
Th m

i, nhân r ng các mơ hình, kinh nghi m gi m nghèo hi u qu .

Th m

i m t, thí

m th c hi n cho vay theo lãi su t th tr

ng

i

i m t s h nghèo.
3.3 Ki n ngh nh m nâng cao ch t l

ng cho vay

i v i h nghèo t i chi

nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i Phòng


Click Here & Upgrade


PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

9

Lu n v n nêu lên m t s ki n ngh

i v i Chính Ph , v i NHCSXH

Vi t Nam và v i các c quan chuyên trách c a thành ph H i Phịng. Các
ki n ngh bao g m:
Chính Ph xem xét tiêu chí h nghèo phù h p v i

u ki n phát tri n

kinh t xã h i hi n nay.
Chính ph cho phép h th ng Ngân hàng Chính sách xã h i Vi t Nam
ng b

c th c hi n cho vay theo lãi su t th tr

ng

i v i h nghèo.


NHCSXH Vi t Nam t ng thêm ngu n v n cho vay h nghèo và các
it

ng chính sách khác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành

ph H i Phòng nh m áp ng nhu c u vay v n c a h nghèo và các

it

ng

chính sách khác.
NHCSXH Vi t Nam th

ng xuyên t ch c t p hu n nghi p v cho cán

Ngân hàng Chính sách xã hơi c s .
Nh ng

a ph

ng t o

ng tr s làm vi c,
n

u ki n c p

t, c p kinh phí


n bù

xây

ngh Ngân hàng Chính sách xã h i Vi t Nam b trí

xây d ng tr s làm vi c cho phịng giao d ch Ngân hàng Chính sách

xã h i.
T ng c

ng công tác thanh tra, ki m tra

i v i ho t

ng chi nhánh

Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i Phòng.
ngh Thành u , H i
p, các ngành, Ban ch

ng nhân dân, U ban nhân dân ch

o các

o xố ói gi m nghèo, các t ch c chính tr xã h i

ph i h p v i chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i Phịng
làm t t cơng tác cho vay h nghèo và các

ngh H i
ngân sách

a ph

chính sách khác.

ng

it

ng chính sách khác.

ng nhân dân, U ban nhân dân t ng t l ngu n v n
t ng ngu n v n cho vay h nghèo và các

it

ng


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents


10

ngh U ban nhân dân thành ph ch
nghiên c u, xây d ng ph

o các ngành có liên quan

ng án m r ng ngành ngh , thu hút lao

i nh ng qu n, huy n b m t

t cho nh ng ch

i

ng trình, d án c a Nhà

c, tránh nguy c tái nghèo; có c ch chính sách
các doanh nghi p tham gia ch

ng

ng viên, khuy n khích

ng trình gi m nghèo nh mi n thu thu nh p

doanh nghi p, h tr phát tri n s n xu t, tiêu th s n ph m,

ut c s h


ng.
Lao
các

a ph

ng-Th

ng binh và Xã h i t ng c

ng ki m tra và ch

ng trong vi c th ng kê t l h nghèo, t o

thu c di n h nghèo nh ng ch a
sách h nghèo

a ph

ng có

c các
u ki n

a ph

o

u ki n cho nh ng


ng th ng kê vào danh

ti p c n v n tín d ng ch

ng

trình cho vay h nghèo.
Các c quan ch c n ng c a thành Ph H i Phòng c n ti p t c h tr
u t c s h t ng cho các xã khu v c nông thôn,
vùng sâu, vùng xa nh m thay
s ph c v s n xu t và
tích, n

c s ch, tr

c bi t các xã thu c

i th c s b m t nông thôn, chú tr ng

n các

i s ng nh : thu l i, khai hoang m r ng di n

ng h c, y t ,

n sinh ho t,….

Chính quy n các c p c n có s


nh h

ng th tr

ng, tiêu th s n

ph m cho h nghèo
S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao
Xã h i ph i h p ch

o các

a ph

ng-Th

ng binh và

ng t ch c n ng ghép th c hi n d án:

khuy n nông, lâm, ng và phát tri n s n xu t, phát tri n ngành ngh cho
ng

i nghèo; d án nhân r ng mơ hình xố ói gi m nghèo v i ch

ng trình

tín d ng chính sách c a Ngân hàng Chính sách xã h i .
T LU N
Xố ói gi m nghèo là m t công vi c ph c t p và h t s c khó kh n,

th c hi n m c tiêu xố ói gi m nghèo là trách nhi m c a

ng, Chính ph ,


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

11

các ngành, các t ch c chính tr xã h i và c ng
ngân hàng gi m t v trí
tiêu c a ch

ng dân c , trong ó ngành

c bi t quan tr ng trong ti n trình th c hi n m c

ng trình qu c gia này, nh t là Ngân hàng chính sách xã h i.

Ngân hàng Chính sách xã h i có th t n t i, phát tri n và là kênh d n v n
i ng


n

i nghèo, giúp h thốt nghèo thì ngân hàng c n ph i nâng cao ch t

ng cho vay.
Trên c s t ng h p các ph
quát
ho t

c các v n

ng pháp nghiên c u, lu n v n ã khái

lý thuy t v cho vay

i v i h nghèo; v n d ng vào

ng c th c a chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i

Phòng; ánh giá ch t l
nh d n

ng cho vay

i v i h nghèo c a ngân hàng; qua ó

xu t m t s gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao h n n a ch t

ng cho vay


i v i h nghèo c a chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i

thành ph H i Phịng.
i s hi u bi t còn h n ch , v n

nghiên c u r ng và ph c t p, nên

Lu n v n khó tránh kh i nh ng khi m khuy t v n i dung và hình th c. Tác
gi r t mong nh n
c

c ý ki n óng góp c a các th y cơ giáo và các nhà khoa

b n Lu n v n

c hoàn ch nh h n.

hoàn thi n b n lu n v n này, tác gi
tình c a các th y cô tr

ng

ã nh n

i h c Kinh t qu c dân, lãnh

c s giúp
o và cán b

t n

chi

nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H i phịng.
Tác gi xin bày t
NHNNVN ã t n tình h
n lu n v n này.

lòng bi t
ng d n, giúp

n chân thành t i TS. Ngơ Chungtác gi trong q trình hoàn thi n



×