Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu xây lắp cáp thông tin của công ty viễn thông liên tỉnh (tt)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.94 KB, 13 trang )

Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
TR

NG

I H C KINH T QU C DÂN
*********

PH M LÊ LU T

NÂNG CAO CH T L

NG CÔNG TÁC

U TH U XÂY L P

CÁP THÔNG TIN C A CÔNG TY VI N THÔNG LIÊN T NH

CHUYÊN NGÀNH: QTKD CN VÀ XÂY D NG C

TÓM T T LU N V N TH C S

HÀ N I, N M 2008B N


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

1

NÂNG CAO CH T L

NG CÔNG TÁC

U TH U XÂY L P

CÁP THÔNG TIN C A CÔNG TY VI N THÔNG LIÊN T NH

1. Gi i thi u chung v Lu n v n.
1.1. Tên c a

tài: Nâng cao ch t l

ng công tác


u th u xây l p cáp

thông tin c a Công ty Vi n thơng liên t nh.
1.2. M c ích và nhi m v c a
- H th ng hoá nh ng v n

tài.

lý lu n và các quy ch hi n hành v

u th u

xây l p.
- Phân tích th c tr ng, ch t l

ng công tác

u th u xây l p cáp thông tin

a Công ty Vi n thông liên t nh.
-

xu t m t s bi n pháp c b n nâng cao ch t l

ng công tác

u th u

xây l p cáp thông tin c a Công ty Vi n thông liên t nh.

1.3. K t c u c a Lu n v n: Ngoài l i nói
tham kh o, Lu n v n
Ch

c k t c u thành 3 ch

ng 1: Nh ng v n

u, k t lu n, danh m c tài li u

ng.

chung v công tác

u th u xây l p và ch t l

ng

u th u xây l p.
Ch

ng 2: Th c tr ng ch t l

ng

u th u xây l p cáp thông tin c a Công

ty Vi n thông liên t nh.
Ch


ng 3: Bi n pháp nâng cao ch t l

thông tin c a Công ty Vi n thông liên t nh.

ng công tác

u th u xây l p cáp


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

2

2. N i dung tóm t t c a Lu n v n.
2.1. Ch
ch t l

ng

ng 1. Nh ng v n

ng


u th u xây l p và

u th u xây l p.

i dung ch
a Nhà n

chung v công tác

ng này bao g m hai ph n chính là h th ng l i các quy

c v công tác

u th u xây l p và

nh

a ra nh ng phân tích v ch t

u th u xây l p.

2.1.1.

th ng l i các quy

nh c a Nhà n

c v công tác


u th u

xây l p.
- Khái ni m c a

u th u. Tác gi

a ra khái ni m v

u th m làm c n c

phân tích, ánh giá các ph n sau.
- Ph n trình bày th c ch t, vai trò c a
u th u và s c n thi t ph i nâng cao ch t l

u th u

th y

ng công tác

u th u.

- Khái quát các công vi c ph i làm c a quá trình t ch c
qua các giai

c b n ch t c a

u th u xây l p


n:

+ Giai

n chu n b

+ Giai

n

+ Giai

n k t thúc

u th u.

u th u
u th u

Vi c nêu khái quát này làm c n c

phân tích, so sánh v i th c tr ng

th u xây l p cáp thông tin c a Công ty Vi n thông liên t nh.

2.1.2. Ch t l

ng

i dung ph n này


u th u xây l p.
c phân tích, trình bày g m các n i dung nh :

u


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

3

- Quan ni m v ch t l

ng

u th u xây l p.

ánh giá v

u th u xây l p

ph i ánh giá m t cách t ng th qua nhi u khía c nh khác nhau

nhìn tồn di n nh t. Bao g m ánh giá phía ch
th u, ánh giá ti n

+ Th i gian t ch c

+

ánh giá ch t l

+ Tuân th quy
y

u th u xây l p g m:

ng các nhà th u

u th u nhanh hay ch m nh

ut

a ra trong h s m i th u và trong quá trình

ng ã ký.

nh v

các quy

c ch n. Vi c ánh giá nhà th u d a


u th u.

nh v

u th u có ch t l

m b o ch c ch n s

+ Chi phí th c hi n d án.

c h t là vi c

nh h

ng ti n

u th u ch m, nhà th u

c

chung c a d án.

u th u giúp gi m chi phí

nh ng có nh ng gói th u thi cơng v i chi phí q th p d n
trình khơng

ng tr

u th u.


+ Th i gian th c hi n d án. Vi c t ch c
ch n không

ng nhà

tri n khai d án, chi phí th c hi n d án...

ng th o, hoàn thi n h p

tuân th

ng

u th u. Vi c t ch c

trên các tiêu chu n mà ch
th

u t , ánh giá ch t l

thi cơng cơng trình, ánh giá chi phí th c hi n d án ....

- Nhóm các tiêu chí ánh giá ch t l

ng t i ti n

có m t cái

u t xây d ng,

n ch t l

ng công

m b o, d h ng và nhanh h ng c ng nh thi công ch m ti n

cơng trình s là lãng phí, th t thốt trong
- Nhóm các nhân t

nh h

ng ch t l

u t xây d ng....
ng

u th u xây l p g m:

+ Nhân t khách quan:


th ng v n b n pháp quy c a Nhà n

quy c a Nhà n

c không

c. N u h th ng v n b n pháp

, ho c ch ng chéo nhau s là khó kh n cho quá trìnhClick Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
ch c
các

4

u th u

t ch t l

ng cao vì ây là c n c , là chu n m c yêu c u t t c

n v , thành viên tham gia


c

u th u ph i tuân theo.

m c a gói th u. Nh ng gói th u có yêu c u cao v khoa h c k


thu t, gói th u ph i th c hi n
i ro, nh ng sai sót nh t
• Mơi tr

a hình ph c t p, hi m tr ... s ti m n nh ng

nh, gây nhi u khó kh n cho cơng tác

ng v mơ. Mơi tr

ng v mơ có nh h

nh ng gói th u ph i th c hi n trong th i gian t
giá v t t , máy móc thi t b , bi n
c t i quá trình

ng

u th u.

ng áng k ch yêu
i dài. Nh ng bi n

ng c a t giá h i ối... có th tác

n

ng v
ng tiêu


u th u.

+ Nhân t ch quan:
• Ch
làm ch

u t . Ch

u t là ng

i b v n ho c

u t . Bên c nh nh ng hành vi c ý c a ch

ki m tra, giám sát thi u ch t ch c a ch

c ng

i b v n u quy n

u t c ng nh cơng vi c

u t có th gây tiêu c c t i k t qu

u th u.
• Thành viên t chuyên gia giúp vi c

u th u. Trình


hi u v gói th u c a T chuyên gia giúp vi c
ng công tác
gia c ng có th

u th u nh h

u th u. Bên c nh ó t cách, ph m ch t
nh h

ng t i ch t l

• Nhà th u tham gia

o

ng l n t i ch t
c c a T chuyên

ng công tác xét th u.

u th u. Vi c nhà th u tham gia

th c v i n ng l c c a mình, có hành vi tiêu c c ... có th
th u khơng có th c ch t.

chun mơn, am

u th u không trung
a


nm tb h s


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

5

2.2. Ch

ng 2. Th c tr ng ch t l

ng

u th u xây l p cáp thông tin

a Công ty Vi n thông liên t nh.
Ch

ng này bao g m các n i dung nh :

2.2.1 Gi i thi u t ng quan v Công ty qua các khía c nh nh :
- Q trình ra


i và phát tri n.

- Ch c n ng nhi m v .
-M ts

c

m c b n c a Công ty , bao g m

m v t ch c s n xu t kinh doanh,

c

- Quy

m v t ch c,

c

m v s n ph m c a Công ty.

2.2.2. Phân tích khái qt cơng tác t ch c
ty qua các

c

u th u xây l p c a Cơng

c chính nh :

nh c a T p ồn B u chính - Vi n thông Vi t Nam v phân c p, u

quy n cho Công ty Vi n thông liên t nh trong cơng tác
n b n liên quan

n q trình

u th u và phê duy t các

u t xây d ng c và và quá trình t ch c

u

th u.
- Khái quát quá trình xét th u qua 3 giai
+ Giai

n chu n b

n:

u th u v i các Công vi c Công ty VTN ph i th c

hi n nh : Chu n b và trình duy t k ho ch th u; chu n b ngu n l c liên quan
i công tác
+ Giai

u th u; phát hành h s m i th u và th m
n


nh h s m i th u.

u th u v i các công vi c Công ty VTN ph i th c hi n và

cách th c th c hi n các cơng vi c ó, bao g m: Phát hành h s m i th u; ti p
nh n h s d th u; m th u xây l p; xét th u xây l p.


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

6

+ Giai

n k t thúc

th c hi n nh : Th m
xây l p; th

u th u bao g m các công vi c Công ty VTN ph i

nh k t qu xét th u xây l p; thông báo k t qu xét th u


ng th o và àm phán H p

2.2.3. Phân tích ch t l

ng.

ng công tác

u th u xây l p cáp thông tin c a

Công ty.
Trong ph n này, tác gi c n c vào vai trò nhi m v c a Công ty VTN
trong vi c xây d ng m ng vi n thông

ng tr c và d a vào nh ng phân tích

q trình

rút ra các m t s nhân t

u th u xây l p c a Cơng ty

n q trình

nh h

ng

u th u xây l p cáp thơng tin c a Cơng ty, qua ó có nh ng ánh


giá phù h p v công tác
- Các nhân t
+ nh h

nh h

u th u. C th :
ng.

ng c a d án

u t . ví d nh s ph c t p c a d án d n

n

vi c xây d ng H s m i th u thi u chính xác.
+ nh h

ng c a H s m i th u.

u h s d th u

a ra các tiêu chí khơng phù h p có th d n

giá sai v nhà th u. Ví d nh
cơng th c xác


n ánh


u ki n tiên quy t, tính h p lý c a giá d th u,

nh giá ánh giá...

u ki n tiên quy t quá ch t s h n ch nhà th u tham d , quá r ng rãi
nhi u khi làm cho t chuyên gia khó ch m

m.

• Tính h p lý c a giá d th u. H th ng v n b n pháp quy c a Vi t Nam
ch a cho phép T chuyên gia có th d a vào ó kh ng
th u h p lý. Do ó, vi c kh ng
c,

n giá c a Nhà n

nh âu là giá d

nh giá d th u h p lý ngoài d a vào

nh

c còn òi h i T chuyên gia ph i có nh ng phán


Click Here & Upgrade

PDF
Complete


Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

7

xét mang tính linh c m c ng nh nh y bén c a ng

i qu n lý và m t ki n

th c xã h i phong phú.
• Cơng th c xác
u th u nh ng
th c quy
th c

n th i

m hi n nay v n ch a xây d ng

i giá d th u v m t m t b ng chung

+ nh h
nh h

nh nào v cách quy

c m t công


ánh giá, các công

a ra ch y u d a trên c s c m tính do Nhà n

t quy

th u

nh giá ánh giá. Công ty VTN dù ã tr i qua r t nhi u l n

c c ng ch a có

i giá.

ng c a H s d th u.
ng này ph n l n do ch ý t phía nhà th u nh m làm

ph s d

có c h i trúng th u.
+ nh h
Tr

ng c a thành viên T chuyên gia giúp vi c

ng h p này có th

nh h


u th u.

ng do h n ch c a t chuyên gia ho c c ý

a thành viên t chuyên gia.
+ nh h

ng c a máy móc, thi t b ph c v

Vi c trang b
nhanh ti n

u th u.

máy móc, thi t b ph c v cơng tác

các cơng vi c, nâng cao

- ánh giá c a tác gi v ch t l

c ch t l

u th u có th

y

ng các công vi c.

ng công tác


u th u xây l p cáp quang

a Cơng ty.
+ ánh giá v tính tuân th Quy
Quy

nh v

u th u

nh v

u th u.

Công ty VTN hi n nay t

th khái quát thành hai nhóm là các quy
ồn B u chính Vi n thơng Vi t Nam.

ng

nh c a Nhà n

i a d ng, nh ng có
c và quy

nh c a T p


Click Here & Upgrade


PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

8

+ ánh giá v th i gian t ch c
Th i gian t ch c
và th i gian

u th u

ng nhà th u

ng các nhà th u

ng kinh t

c so sánh v i quy

nh chung c a Nhà n

c

t ra trong H s m i th u.


+ ánh giá v ch t l
Ch t l

u th u.

ã ký v ch t l

c ch n.

c ch n c n c vào quá trình th c hi n H p

ng gói th u; ti n

thi cơng, an toàn lao

ng...

+ ánh giá v th i gian th c hi n d án.
Th i gian th c hi n d án liên quan ch c ch v i ch t l
ch c

u th u. N u công tác t ch c

u th u t t, l a ch n

ng công tác t
c nhà th u phù

p s làm gi m áng k th i gian th c hi n d án.

+ Chi phí th c hi n d án.
Chi phí th c hi n d án t l ngh ch v i ch t l
công tác

u th u t t s ti t ki m

nâng cao ch t l

ng cơng tác

u th u. N u

c chi phí thi cơng, rút ng n ti n

ng cơng trình... T t c nh ng

thi cơng,

u này giúp cho q trình

án nhanh chóng vào khai thác, trích l p kh u hao tài s n c

nh

tái

a
u

...


2.3. Ch

ng 3: Bi n pháp nâng cao ch t l

ng công tác

p cáp thông tin c a Công ty Vi n thông liên t nh.
i dung ph n này bao g m:
2.3.1. M c tiêu phát tri n c a Công ty Vi n thông liên t nh.

u th u xây


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

9

2.3.2. Các bi n pháp nâng cao ch t l

ng công tác


u th u xây l p cáp

thông tin.
u th u xây l p cáp thông tin là m t l nh v c r ng, không gi i h n trong
ph m vi Công ty Vi n thông liên t nh mà liên quan t i nhi u c p, nhi u
ngành.Do ó, trong m c này, tác gi trình bày ba nhóm bi n pháp ng v i t ng
p c th . ó là:
- Nhóm bi n pháp thu c ph m vi c a Công ty Vi n thông liên t nh:
+ ào t o, b i d
Yêu c u v

ng

i ng chuyên gia giúp vi c

u th u.

i ng này ph i có chun mơn cao v

thơng tin, t n tâm v i ngh , có l i s ng lành m nh và
này xu t phát t th c t

o

u th u xây l p cáp
c v ng vàng.

u

u th u là m t công vi c ph c t p và khá nh y c m.


+ Xây d ng b h s chu n m i th u xây l p cáp thông tin.
M c tiêu c a bi n pháp này là nh m rút ng n th i gian t ch c
nâng cao ch t l

u th u,

ng h s m i th u.

+ Ki m tra, giám sát ch t ch các giai

n c a quá trình

u th u xây l p.

u này giúp phát hi n s m nh ng thi u sót, nh ng sai ph m, ...
pháp kh c ph c k p th i, tránh

có bi n

l i h u qu v lâu dài.

- Nhóm bi n pháp thu c ph m vi c a T p ồn B u chính - Vi n thông
Vi t Nam.
+ T ng cu ng phân c p, phân quy n m nh h n trong
ây là
ng n ng l c

u th u.


u ki n quan tr ng giúp gi m th i gian trình duy t các v n b n, t n
i ng chuyên gia,

i ng chuyên môn c p d

i.


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
+ T ng c
các

10

ng h

ng d n, ào t o

i ng chuyên gia giúp vi c

nv.
Xu t phát


m c a bi n pháp này là các d án v xây l p trong Công ty

Vi n thơng liên t nh là có

a hình tr i dài, ph c t p... do ó, các gói th u xây l p

cáp thông tin c a công ty c ng mang nhi u nét

c thù riêng.

o ó, t t y u ịi

i T p ồn B u chính - Vi n thơng Vi t Nam ph i có nh ng h
o

i ng chuyên gia giúp vi c

này s giúp cho công tác
o

u th u

u th u

các

nv c pd

ng d n, ào


i. Làm

c

u th u trong T p oàn tuân theo m t chu n nh t

u
nh,

u ki n cho công tác thanh tra, ki m tra sau này.
+ T ng c

ng công tác ki m tra, giám sát công tác tác t ch c

xây l p cáp thông tin t i các

nv.

c tiêu c a bi n pháp này giúp cho công tác
úng quy

nh c a Nhà n

n c t t nh t

c và

có nh ng quy t


nv c pd

u th u

các

nv

i theo

c thù c a T p oàn. Ki m tra, giám sát s là
nh khen th

nh ng sáng ki n tích c c trong cơng tác
th i các

u th u

ng các

u th u,

nh hi n hành gây th t

u th u.

- Nhóm bi n pháp thu c ph m vi c a các c quan Nhà n
+ Hoàn thi n h th ng v n b n pháp quy v

i khi có


ng th i có th k lu t k p

i khi không tuân th theo các quy

thốt, lãng phí, khơng hi u qu trong cơng tác

nv c pd

c.

u th u xây l p.

Xu t phát t th c t hi n nay là các v n b n liên quan t i quá trình t ch c
u th u t

ng

i nhi u nh ng n i dung m t s v n b n l i ch ng chéo nhau,

gây khó kh n cho các doanh nghi p khi t ch c
nh ng hành vi tiêu c c trong

u th u.

u th u và c ng t o k h cho


Click Here & Upgrade


PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

11

+ T o tính linh ho t h n trong Lu t
Th c t cho th y, nhi u tr
ch

nh th u

u th u.

ng h p có nh ng gói có th áp d ng hình th c

nhanh chóng l a ch n

c nhà th u nh ng v n ph i

u th u

gây lãng phí khơng c n thi t.
Lu t

u th u m i


ng v n Nhà n
t h p lý

u ch nh các d án s d ng v n Nhà n

c t 30% tr lên cho các d án

u t phát tri n.

t khác Lu t

ng.

u th u c ng c m các "Công ty con" không

u th u nh ng gói th u do "Cơng ty m " làm ch
có s tách bi t rõ ràng v v n. Nguyên t c ho t

Ngh

nh trong Lu t

Lu t

u th u ã ra

c l i do ch a

ng c a "Công ty m - Công ty


u th u c n th c t h n.
i và có hi u l c thi hành

ng d n, tri n khai Lu t c ng ã ra

tiêu c c, th t thoát trong
nh v B o

u t và ng

c tham gia

ng h p này s m t i ý ngh a.

+ Quy

nh h

ây là m t

i v i các doanh nghi p qu c doanh, doanh nghi p ngoài qu c doanh

trong c nh tranh giành th tr

con" trong tr

c, ho c s

c h n 2 n m, nhi u


i nh ng nh ng hi n t

u th u v n ch a th c s có ghi nh n gi m. Ví d quy

m d th u t i a 3% giá gói th u trên th c t không

các Nhà th u trong
+ Xây d ng

u ki n môi tr
nh m c,

ng

ng v mô

y bi n

gi chân

ng...

n giá phù h p.

Vi c tham d th u v i giá th p
ng ph bi n, nhi u Nhà th u có th

có c h i trúng th u lâu này là m t hi n
a ra m c giá th p h n giá trong k


ho ch th u t 20-30%, cá bi t có nh ng h s d th u tham d v i giá d th u
gi m kho ng 50% mà ch

u t khơng có c s

lo i dù bi t ch c ch n n u


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

12

nhà th u này trúng th u s ch m ti n
công. Xây d ng

nh m c,

cơng trình do khơng

n giá phù h p là


kinh phí thi

u ki n quan tr ng

bên m i

th u có c s lo i tr c ti p nh ng nhà th u có giá d th u quá th p, d nh n th y
i m c giá ó n u trúng th u s khơng

kinh phí

thi cơng cơng trình.×