Tải bản đầy đủ (.pdf) (174 trang)

(Luận án tiến sĩ) mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.32 MB, 174 trang )

013456789

6
6
 "#$%&'
(((((((())* ++((((((((

,-./

1234536$7$8"9
:::'%;<"
=>?<@4A1BC:D
E.CF-:
?%G?"GH

,$I:"CJG?"

KHLMNMO


013456789

6
6
 "#$%&'
(((((((())* ++((((((((

,-./

1234536$7$8"9
:::'%;<"


=>?<@4A1BC:D
E.CFG:
?%H?"HI
JKLMNOOPQOKRSTUO?VWXYZ
1[\]^_`ababa

c$d:"Ce
fghijlhmngopnqlrsltuvwxySxz$8{#$.&D

|I}~b~a


1

2346789
7

 !"#$"!"#%$"&"'
()*"
+,$-(-!.#,$$/01-%""!"!2)$1/3 !
"#$"!"#%$"&"'

45789:;<5=>>@ABCDEF;GH>E>I
JKLMNOPQRSKS
TU7SV9WL


11

234678911 !"#$%
&'()#$%*+,-./0&1213
4!567 8494:&70(;<4-=>?&@4+&ABC1!D3EFG$HI"$DJKBD31
B1LD
1D3MK31FD01
-.BN

11DJODJ1BFPQR,QRS(T5=U@).8F3KD
131V$
C1!D3EFD31!DD3WFX<&.YBZ[C3KL31FF\L]$9"R,&'( 8]$
D9D:&&.YB
Z[)?&&.YB^B_`HB1a`F3KD
13K<D3<3]$9b
11DJODJ1BFdLP"&e)f&eg\=h3iB5H jK
40@ 8F$BFk`D3
BD1^D<1]1e$^D0@ V$C1eD3$9]l1F3KD
1DJKBG$"DJ:3B31m
FE$^3K<D31e]$9bN
,+n4+n><(4oi>!4 6;Y= :& 8 p;q)r&s&e4+4-@
$6DG$"DJ:331FD9`X<B31mFE$N
,-4-1t
uvxyz{|}v~‚ƒ„…†‡|ˆ‰Š‹ŠŒ
Ž‘’“”•–Ž–
2—˜–™š›


111


234634
6894
2


68942

234634

23449

234


234

2 !"
#$6%&'()*+,-./0"
1$22(,3()+4)05+(678
9$ :0.;<+4=/>)?@=0+4)05+(678
A$
)B+4,C+44C>@D0(EF,-./0G
H$IJ.(K7L7M+N+G
4);O+4#P
Q!9R

4S!69R
Q!

T U

I9
9VW P92X9Y
Z
4[
Y9
9R
44\]8
 Z9^4_
#$#$4N((`+4.ab+)+4)05+(67+;D(+4'/0L05+c7F+,J+%,d+)e)f0+4)0g>,h0
@D0iN+4.?'(EFi0+)=05+(N(.a;j+4,?0)*(_
#$1$4N((`+4.ab+)+4)05+(67.a'+4+;D(L05+c7F+,J+%,d+)e)f0+4)0g>,h0
@D0iN+4.?'(EFi0+)=05+(N(.a;j+4,?0)*(k
#$9$I0+)+4)0g@+4)05+(67e)f0+4)0g>,h0@D0iN+4.?'.0J>(M+c7N.ab+)
)b+).)/+)%,d+)e)f0+4)0g>(EF@l.i:c7:(40F.a5+.)J40D0"m
noponorstuvwxyz{|}wt~tuwstu|uuwsuyx
nopoorstuvwxyz{|}wt~tuwstu|uuwsurt
nopoporstuvwxyz{|}wt~tuwstu|uuwsutrt
#$A$I)'+4.a:+4+4)05+(67"
noonowtsuxtzws~zxĂxxxÂwsÊÔwt|ƠwstuvwxyzƯ
noootwsÊĐwsxăwuâxwstuvwxyzƯƯ
IJ.L7M+();O+4#ê
4);O+414Y6T6!ô
ơT U
I9
9VW P92X9Y

Z

4[
Y9
9R
44\]8
 Z9^4Iư9

I9

1$#$2l.i:=K+,-(O+=-e)f0+4)0g>,h0@D0iN+4iN+4.?'
ononotuwu~tuwstu|uuwsƯ
onoouÊ~tuwstu|uuwsƯ
onopoàtwảu~tuwstu|uuwsÃ
1$1$T,d+)e)f0+4)0g>,h0@D0iN+4.?'(EFi0+)=05+(N(.a;j+4,?0)*(8ê


12

3434546789 9
 779 79
9
98 9 79 8!" 97#444444$%
343434&9' 779 79
9
98 9 79 8!" 97#44444$(
)*)*+*,8-7./0123 -9 4. 0 79 5. 779 79
9
98 
9 79 8!" 97#444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444463

7898;<=>?=?@=AB?CDECFC?=G?HIJ?==KL?@MN?OMP?=Q=LA?@=ARSMTAUVA
WF?@HXYCZ[WA?=\AB?CFCH]K^?@MXA=_Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabc
)*+*d*67. -7./0 79 5. 779 79
9
98 9 79
8!" 97#44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ef
34$4)*,8 7g h3 77! 0  779 79
9
98 9 79
8!" 97#44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444e3
iNHjEk?C=Kl?@7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamc
n=Kl?@9opqrstopuostpvwsnxynunspzs{|}sppq~sts
sp ip~vstpvo v;vust { n vsp vws nun
{qstvpnip|vstspivsp{{vpsvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
988EH]>?=?@=AB?CDEaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
+*d*d*
79.8 79 5.1--. 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444$
+*d*)*7  7./ 94444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444$
$454$49.73844444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446
aĂaÂÊÔƠÊkƯĐăâÊ_êôơÔêưÊđBêâDÔaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
$43454àảÃ1
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446
+*)*)*,7#
á. 79 5.44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446
$434$4ạ1ằẳ5.ằẵằ444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444e
+*)*ắ*79 5. 7-! 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
9898;<=>?=S=Kl?@H]>?=CEH]CHEN?H?=MF?=@AFCFC?=G?HIJ?==KL?@
MN?OMP?=Q=LA?@=ARSMTAUVAWF?@HXYCZ[WA?=\AB?CFCH]K^?@MXA=_CQ=IA
?@ă?=QA?=HNaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
+*+*d*ặầ7 7 79 5.4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444%ẩ

343434ặh94. 7
9ả87 77ẫ  
ầ7 78937./0 79 5.4444ẩ$
iNHjEk?C=Kl?@9aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab
n=Kl?@ấ opzs{ậnpnunspzs{|}sppq~stssp ip~v
stpvov;vust{nvspvwsnun {qstvpn
ip|vstspivsp{{vpsvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
aa{=èCH]X?@=YXHM?@Q=LA?@=ARSMTAUVAWF?@HXYHXACFCH]K^?@MXA=_Caaaam
ắ*d*d*67894.87. 8!" 97#9&9

4444444444444444444444444444444444444ẩ
ắ*d*)*,8!" 97#7h9  79 709ẻẽ944444444444444444444444444444444444444444ẩẩ
6454+*679 79

×