Tải bản đầy đủ (.ppt) (3 trang)

LUC HAP DAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (224.8 KB, 3 trang )

(1)

BÀI 17 : LỰC HẤP DẪN1. Định luật vạn vật hấp dẫn :


* Phát biểu : SGK/trang 76

Trong đó :• *m1 ; m2 : khối lượng của hai vật (kg)


• *G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 : hằng số hấp dẫn


• * r : khoảng cách giữa hai vật (m)


1 2


hd 2


mm


=Gr
(2)

LỰC HẤP DẪN


2. Biểu thức của gia tốc rơi tự do :h m


MR


hd 2


mM


= G(R+h)Fg =

GM

2


(R+h)hd

= P = mg
(3)

LỰC HẤP DẪN


• 3. Trường hấp dẫn, trường trọng lực :


• * Xung quanh mổi vật đều có một


trường hấp dẫn tác dụng lực hấp dẫn
lên các vật xung quanh.


• * Trường hấp dẫn của trái đất gọi là


trường trọng lực hay trọng trường• - Tại cùng một điểm trong troïng


trường các vật rơi tự do cùng một gia
tốc g.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×