Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh theo chuẩn nghề nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.56 MB, 98 trang )

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN THÀNH QUANG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
Ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Quang

THÁI NGUYÊN - 2020


LỜI CAM ĐOAN
Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả
nghiên cứu là trung thực và chưa được công bố trong bất cứ cơng trình nào khác.
Thái Ngun, tháng 10 năm 2020
Tác giả luận văn

Nguyễn Thành Quang

i


LỜI CẢM ƠN
Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS. Phạm


Hồng Quang - người hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ tơi trong
suốt q trình nghiên cứu và thực hiện luận văn.
Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến các thầy, cô và cán bộ Trường Đại học
Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tơi
trong suốt q trình học tập và nghiên cứu.
Tôi xin tri ân sự động viên, khích lệ và ủng hộ của gia đình, người thân,
bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này.

Tác giả luận văn
Nguyễn Thành Quang

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .......................................................... vii
DANH MỤC CÁC BẢNG ...............................................................................viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ....................................................................... ix
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................. 3
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 4
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 4
8. Cấu trúc luận văn ............................................................................................. 5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH
GIÁ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ........ 6
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................ 6
1.1.1. Trên thế giới .............................................................................................. 6
1.1.2. Ở Việt Nam ................................................................................................ 7
1.2. Một số khái niệm của đề tài nghiên cứu ....................................................... 9
1.2.1. Quản lý....................................................................................................... 9
1.2.2. Đánh giá và đánh giá trong giáo dục ....................................................... 10
1.2.3. Đánh giá giáo viên ................................................................................... 14
1.2.4. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp............................................ 14
1.2.5. Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp .............. 15
1.2.6. Giáo viên tiểu học .................................................................................... 15
1.2.7. Chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí ...................................................................... 16

iii


1.3. Nội dung cơ bản về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ........................ 17
1.3.1. Mục đích, nội dung và cấu trúc Chuẩn nghề nghiệp giáo viên ............... 17
1.3.2. Quy trình tổ chức đánh giá giáo viên ...................................................... 18
1.4. Hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ................ 20
1.4.1. Mục tiêu đánh giá GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ........................ 20
1.4.2. Nội dung đánh giá GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ........................ 20
1.4.3. Phương pháp, hình thức đánh giá GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp .... 20
1.4.4. Phân tích và sử dụng kết quả đánh giá GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp...... 21
1.5. Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp ......... 21
1.5.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ....... 21
1.5.2. Tổ chức bộ máy đánh giá GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ............ 22
1.5.3. Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đánh giá GV tiểu học theo Chuẩn
nghề nghiệp................................................................................................ 22

1.5.4. Kiểm tra kết quả đánh giá, xếp loại GV tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp....... 23
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đánh giá giáo viên tiểu học theo
Chuẩn nghề nghiệp .................................................................................... 24
1.6.1. Các yếu tố khách quan ............................................................................. 24
1.6.2. Các yếu tố chủ quan................................................................................. 25
Kết luận chương 1.............................................................................................. 27
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH
QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP................................. 28
2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng ................................................................ 28
2.1.1. Mục đích khảo sát .................................................................................... 28
2.1.2. Đối tượng và địa bàn khảo sát ................................................................. 28
2.1.3. Nội dung khảo sát .................................................................................... 28
2.1.4. Phương pháp khảo sát .............................................................................. 28
2.1.5. Xử lý kết quả khảo sát ............................................................................. 29
2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả ....................... 29
2.2.1. Số lượng giáo viên tiểu học, CNV, CBQL .............................................. 29

iv


2.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả........ 30
2.3. Thực trạng hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả
theo Chuẩn nghề nghiệp ............................................................................ 33
2.3.1. Nội dung đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ........................... 33
2.3.2. Mục tiêu đánh giá GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ........................ 34
2.3.3. Phương pháp đánh giá GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ................. 36
2.3.4. Thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới quá trình nâng cao
tiêu chuẩn đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp .................................................... 37
2.3.5. Kết quả đánh giá giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả theo Chuẩn

nghề nghiệp................................................................................................ 40
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học thành phố
Cẩm Phả theo Chuẩn nghề nghiệp ............................................................ 42
2.4.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch đánh giá GV tiểu học theo Chuẩn
nghề nghiệp................................................................................................ 42
2.4.2. Thực trạng tổ chức đánh giá giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả
theo Chuẩn nghề ngiệp .............................................................................. 44
2.4.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học thành phố
Cẩm Phả theo Chuẩn nghề nghiệp ............................................................ 45
2.4.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả của hoạt động đánh giá giáo
viên tiểu học thành phố Cẩm Phả ttheo Chuẩn nghề nghiệp ..................... 48
2.4.5. Đánh giá chung về công tác quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học
thành phố Cẩm Phả theo Chuẩn nghề nghiệp ................................................. 49
2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đánh giá GV tiểu
học theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học thành phố Cẩm Phả
tỉnh Quảng Ninh ......................................................................................... 50
Kết luận chương 2.............................................................................................. 52
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO
VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG
NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ............................................... 53
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .............................................................. 53

v


3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .......................................................... 53
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa ............................................................ 53
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ............................................................. 53
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống................................................................ 54
3.2. Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả

tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp...................................................... 54
3.2.1. Tổ chức tăng cường nâng cao nhận thức cho các CBQL, giáo viên
về mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá và quản lý đánh giá giáo viên
theo Chuẩn nghề nghiệp ............................................................................ 54
3.2.2. Quản lý phát triển bộ công cụ đánh giá nhằm đánh giá chính xác
mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học..................... 59
3.2.3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán để hỗ trợ giáo
viên có mức độ đáp ứng Chuẩn thấp ......................................................... 62
3.2.4. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng năng lực tự kiểm tra, đánh giá cho
đội ngũ giáo viên dựa vào năng lực........................................................... 64
3.2.5. Chỉ đạo sử dụng hợp lý kết quả đánh giá để động viên, khuyến
khích giáo viên làm việc ............................................................................ 71
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất .................................................... 73
3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất ....... 73
3.4.1. Đối tượng khảo nghiệm ........................................................................... 73
3.4.2. Cách đánh giá .......................................................................................... 74
3.4.3. Kết quả đánh giá ...................................................................................... 74
Kết luận chương 3.............................................................................................. 77
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 78
1. Kết luận .......................................................................................................... 78
2. Khuyến nghị................................................................................................... 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 83
PHỤ LỤC

vi


DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

CBQL


: Cán bộ quản lý

CNV

: Công nhân viên

CSVC

: Cơ sở vật chất

ĐGGV

: Đánh giá giáo viên

GD

: Giáo dục

GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo
GV

: Giáo viên

TCM

: Tổ chuyên môn

TH


: Tiểu học

vii


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1:

Thống kê số lượng GV tiểu học, CNV, CBQL số lượng học
sinh, số lớp ở trường tiểu học thành phố Cẩm Phả từ năm học
2016-2019...................................................................................... 29

Bảng 2.2:

Tổng hợp đánh giá xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống của giáo viên tiểu học trường TH thành phố Cẩm Phả ........ 30

Bảng 2.3:

Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn ......................... 31

Bảng 2.4:

Thực trạng nhận thức của CBGV về mục tiêu của việc đánh
giá GV tiểu học bằng Chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu
học thành phố Cẩm Phả................................................................. 35

Bảng 2.5:

Thống kê ý kiến về phương pháp đánh giá GV tiểu học theo

chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học thành phố Cẩm Phả ..... 36

Bảng 2.6:

Thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới việc đánh giá
mức độ đáp ứng Chuẩn của GV TH .............................................. 38

Bảng 2.7:

Tổng hợp kết quả xếp loại GV tiểu học các trường TH thành
phố Cẩm Phả do GV tự đánh giá................................................... 40

Bảng 2.8:

Tổng hợp kết quả xếp loại GV tiểu học các trường TH thành
phố Cẩm Phả do Tổ CM đánh giá ................................................. 40

Bảng 2.9:

Tổng hợp kết quả xếp loại GV tiểu học các trường TH thành
phố Cẩm Phả do Hiệu trưởng đánh giá ......................................... 41

Bảng 2.10: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch đánh giá GV tiểu học theo
Chuẩn của các trường tiểu học thành phố Cẩm Phả ..................... 43
Bảng 2.11: Thực trạng việc tổ chức thực hiện kế hoạch đánh giá GV tiểu
học theo Chuẩn nghề nghiệp ......................................................... 44
Bảng 2.12: Thực trạng chỉ đạo hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn
nghề nghiệp ở các trường tiểu học thành phố Cẩm Phả................ 46
Bảng 2.13: Yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đánh giá GV tiểu học theo
Chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học thành phố Cẩm Phả ......... 51

Bảng 3.1:

Kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất ... 74

Bảng 3.2:

Kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp đề xuất............. 75

viii


DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Biểu đồ:
Biểu đồ 2.1: Kết quả điều tra mức độ chính xác của việc đánh giá GV bằng Chuẩn... 35
Biểu đồ 3.1: Mức độ tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của
các biện pháp đề xuất .................................................................... 76
Sơ đồ:
Sơ đồ 1.1: Mơ hình câu trúc Chuẩn nghề nghiệp giáo viên .............................. 18

ix


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mơ tồn cầu. Bối cảnh trên đã tạo
nên những thay đổi sâu sắc trong giáo dục Việt Nam, từ quan niệm về chất
lượng giáo dục, xây dựng nhân cách người học đến cách tổ chức quá trình và
hệ thống giáo dục. Nhà trường từ chỗ khép kín chuyển sang mở cửa rộng rãi,
đối thoại với xã hội và gắn bó chặt chẽ với nghiên cứu khoa học - công nghệ và
ứng dụng, nhà giáo thay vì chỉ truyền đạt tri thức, chuyển sang cung cấp cho

người học phương pháp thu nhận thông tin một cách hệ thống, có tư duy phân
tích và tổng hợp. Đầu tư cho giáo dục từ chỗ được xem là phúc lợi xã hội
chuyển sang đầu tư cho phát triển.
Do đó, vai trị của người giáo viên đã có nhiều thay đổi. Giáo viên, trước
hết là nhà giáo dục, bằng chính nhân cách của mình và qua các hoạt động giáo
dục mà tác động tích cực đến việc hình thành nhân cách học sinh. Trong vai
trò truyền thụ tri thức, người thầy là người hướng dẫn, tổ chức, tư vấn để người
học thực hiện mọi nhiệm vụ nhận thức và phát triển kĩ năng. Hơn nữa, người
giáo viên, ngoài năng lực dạy học cịn phải có năng lực cảm hóa người học,
năng lực giúp hình thành và phát triển cảm xúc, thái độ, hành vi đúng đắn trong
những mối tương tác đa dạng với con người, xã hội, tự nhiên. Chỉ với vai trị
đó, người giáo viên mới có thể đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới,
đáp ứng u cầu của cơng cuộc cải cách chương trình giáo dục phổ thông sau
2019, và để thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Đảng ta. Chính vì
vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là vấn đề cấp thiết hiện nay.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đồng thời, cụ thể hóa các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, năm 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học theo quyết định
số 14/2007/QĐ-BGDĐT và gần đây nhất là Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban

1


hành ngày 22 tháng 8 năm 2018 về Quy định chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên
cơ sở giáo dục phổ thơng. Theo đó Chuẩn nghề nghiệp là một hệ thống nội
dung về phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Các phẩm chất, năng
lực được trình bày theo lối tiếp cận năng lực hoạt động, với cấu trúc phản ánh
logic các công đoạn hoạt động giáo dục, dạy học. Mỗi hoạt động ở từng công
đoạn được xác định bằng các hành động cấu thành các kĩ năng giáo dục, dạy

học cụ thể. Như vậy, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có giá trị như là một thước
đo năng lực hành nghề của giáo viên diễn ra trong bối cảnh thực tiễn giáo dục.
Bên cạnh đó, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên được ban hành còn nhằm hướng tới
mục tiêu giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống, năng lực nghề nghiệp để từ đó giáo viên tự xây dựng kế hoạch tự bồi
dưỡng, tự phát triển. Kết quả đánh giá giáo viên còn là cơ sở để các cơ quan
quản lý giáo dục, các nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình tài liệu,
phương pháp và hình thức bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giáo viên nói chung
và bồi dưỡng cho giáo viên chưa đạt Chuẩn nói riêng, đồng thời sử dụng đội
ngũ giáo viên hiệu quả và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với giáo viên.
Từ năm 2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cảm Phả đã tổ chức
các lớp tập huấn cho toàn bộ cán bộ, giáo viên toàn thành phố quán triệt nội
dung, yêu cầu và cách tổ chức đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề
nghiệp. Đồng thời triển khai thực hiện từ năm học 2011-2012 đến nay. Tuy
nhiên, trong quá trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn cịn gặp khó khăn: bệnh
thành tích, sự đánh giá đơi khi cịn bị ảnh hưởng bởi các văn bản pháp quy
khác, một số tiêu chí chưa được hiểu một cách thống nhất. Chính vì thế, một
vấn đề quan trọng đặt ra là cần phải tổ chức việc đánh giá đúng thực trạng đội
ngũ giáo viên tiểu học để có những giải pháp ưu tiên cho cơng tác đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên để đảm trách được vai trò của người giáo viên thế kỉ
XXI. Thực tiễn của công tác quản lý và theo dõi kết quả đánh giá giáo viên
theo Chuẩn nghề nghiệp của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cẩm

2


Phả từ năm 2011-2012 đến nay cho thấy phần lớn giáo viên tiểu học chưa đạt
đúng mức các tiêu chí trong Chuẩn nghề nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá giáo
viên tiểu học theo Chuẩn để làm căn cứ cho các nhà trường xây dựng kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong thời gian tới là rất cần thiết.

Cho đến nay, ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh chưa có cơng trình
nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề
nghiệp nhằm giúp cho hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học có hiệu quả. Từ
những lý do nêu trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động
đánh giá giáo viên tiểu học ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh theo
Chuẩn nghề nghiệp”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động đánh giá
giáo viên tiểu học ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn nghề
nghiệp, đề tài nhằm đề xuất các biện pháp quản lý cho các trường tiểu học đối
với hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp, góp phần
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học của địa phương, đáp ứng yêu
cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả
tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp.
4. Giả thuyết khoa học
Trong những năm qua, các trường tiểu học thành phố Cẩm Phả đã từng
bước thực hiện quy trình đánh giá giáo viên theo Chuẩn, tuy nhiên, trước yêu
cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì hoạt động này còn bộc lộ những hạn chế
nhất định. Nếu phân tích rõ cơ sở lý luận, các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp
giáo viên tiểu học và thực tiễn đánh giá giáo viên thì có thể đề xuất được những

3


biện pháp quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề

nghiệp khách quan, sát thực và sẽ góp phần tạo dựng cơ sở thực tiễn xác đáng
cho sự phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học của thành phố Cẩm Phả góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học của Thành phố trong giai đoạn hiện nay.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đánh giá giáo viên và quản lý
hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp.
5.2. Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu
học trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp.
5.3. Đề xuất biện pháp quản lý cho các nhà trường trong hoạt động đánh giá
giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp.
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu một số biện pháp quản lý đánh giá giáo viên
tiểu học của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Thông tư 20/2018/TTBGDĐT ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2018 về Quy định chuẩn nghề nghề
nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
6.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu
Tiến hành khảo sát thực trạng, khảo nghiệm hoạt động đánh giá giáo viên
của 10 trường tiểu học thuộc địa bàn thành phố Cảm Phả tỉnh Quảng Ninh.
6.3. Giới hạn về khách thể khảo sát
- Khảo sát 10 đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
- Khảo sát 15 đồng chí Tổ trưởng chun mơn.
- Khảo sát 60 giáo viên của 5 trường TH thành phố Cẩm Phả.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Phân tích, tổng hợp hệ thống hóa các tài liệu như: Nghiên cứu các văn
bản pháp quy, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của ngành giáo
dục và đào tạo có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để xây dựng khung lý thuyết
cho đề tài.

47.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp quan sát: Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi
đã tiến hành quan sát CBQL các nhà trường về công tác tổ chức đánh giá giáo
viên theo chuẩn, nhằm thu thập thông tin thực tiễn về nhận thức, thái độ và kết
quả của công tác đánh giá giáo viên tiểu học thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng
Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp
7.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Xây dựng phiếu điều tra đối
với CBQL, GV nhằm tìm hiểu về nhận thức, thái độ của các khách thể điều tra
đối với hoạt động quản lý đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại các
trường tiểu học thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.
7.2.3. Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp CBQL, GV các nhà
trường về thực trạng hoạt động quản lý đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề
nghiệp tại các trường tiểu học tạo căn cứ cho việc đề xuất các biện pháp.
7.2.4. Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các
nhà trường, các chuyên gia giáo dục để xác định các biện pháp tối ưu cho công tác
quản lý đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại các trường tiểu học.
7.2.5. Phương pháp xử lý số liệu:
Sử dụng phương pháp thống kê tốn học để lượng hóa các số liệu thu
thập được.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Tài liệu tham khảo, Phụ
lục, nội dung luận văn được cấu trúc trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu
học theo Chuẩn nghề nghiệp
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học thành
phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp
Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học thành
phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn nghề nghiệp.


5


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới
Tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhận rõ rằng: Đầu tư cho giáo dục là
đầu tư cho sự phát triển; Vì vậy khơng một quốc gia nào, dân tộc nào lại không
quan tâm đến sự phát triển giáo dục. Đặc biệt, việc quan niệm về giáo dục tiểu
học trên thế giới đều có những nét tương đồng, thể hiện ở vị trí, vai trị của cấp
học này là cấp học nền tảng trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy
chất lượng giáo dục của bậc học nền tảng này có đạt hiệu quả hay khơng là do
chất lượng đội ngũ giáo viên đóng vai trị quyết định.
Singapore là quốc gia nổi tiếng với cách tiếp cận toàn diện trong việc xác
định và nuôi dưỡng những mầm non cho nghề dạy học. Họ phát triển cả một hệ
thống toàn diện từ lựa chọn, đào tạo, đãi ngộ và phát triển giáo viên, hiệu
trưởng, bởi vậy họ đã tạo ra nguồn lao động dồi dào cho nghề dạy học. Ở
Singapore, những nhân tài về dạy học sẽ được xác định và nuôi dưỡng từ sớm.
Mỗi năm giáo viên phải tham gia đủ 100 giờ học bồi dưỡng. Có nhiều
cách để tham gia các khóa bồi dưỡng này. Hầu hết các khóa học bồi dưỡng đều
được thực hiện tại trường bởi các chuyên gia. Nhiệm vụ của họ là tìm ra các
vấn đề trong giảng dạy tại trường đó và khắc phục hoặc giới thiệu những
phương pháp giảng dạy mới hay một cơng nghệ mới. Mỗi trường sẽ có một
khoản kinh phí giúp giáo viên phát triển năng lực bản thân bao gồm cả việc ra
nước ngoài học hỏi nền giáo dục của nước khác
Việc đánh giá giáo viên hằng năm dựa theo 16 nhóm năng lực. Trong đó,
người ta tính đến đóng góp của giáo viên đối với sự phát triển về học thuật

cũng như tính cách của học sinh, mối quan hệ của giáo viên với phụ huynh và

6


cộng đồng cũng như đóng góp với đồng nghiệp và trường học. Những người có
biểu hiện tốt sẽ được thưởng và tiền này trích từ quỹ phần thưởng của trường.
Tại Malaysia, Chính phủ Malaysia xác định hướng đào tạo giáo viên là
tạo ra những giáo viên cao quý, chu đáo, trí thức, khéo léo, sáng tạo và đổi mới,
kiên trì và có năng lực, có tầm nhìn khoa học, cam kết duy trì những khát vọng
của đất nước, tự hào về di sản và tận tâm vì sự phát triển của cá nhân và bảo
toàn một xã hội thống nhất, tiến bộ và có kỷ luật. Định hướng này được cụ thể
hóa thành ngun lí trong chương trình đào tạo giáo viên, trong đó khuyến
khích sự phát triển sự hài hòa, mọi tiềm năng của cá nhân, được đào tạo và có
kĩ năng và Bộ Giáo dục đảm bảo đáp ứng những nguyện vọng đó và chịu trách
nhiệm lên kế hoạch và tổ chức hoạt động đào tạo trong và sau đại học cho đội
ngũ giáo viên để đáp ứng nhu cầu của các trường. Cả các Viện Giáo dục và đại
học đều chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Với sự thành lập của
Bộ Giáo dục Đại học vào năm 2004, việc đào tạo giáo viên phổ thông và tiểu
học được chia ra: Bộ Giáo dục Đại học đào tạo giáo viên phổ thông tại các
trường đại học cơng lập cịn Bộ Giáo dục đào tạo giáo viên tiểu học tại Viện
Giáo dục.
Chính phủ Malaysia cũng thể hiện những nỗ lực không ngừng trong việc
bồi dưỡng phát triển sự nghiệp giảng dạy của giáo viên. Song song với việc cải
cách chương trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm, chuẩn nghề nghiệp
giáo viên cũng được ban hành năm 2009, cung cấp chuẩn so sánh để giáo viên
phấn đấu đạt chuẩn. Các chương trình đào tạo căn cứ vào chuẩn để xây dựng và
tiến hành đào tạo.
1.1.2. Ở Việt Nam
Trong những năm gần đây, đứng trước nhiệm vụ đổi mới giáo dục - đào

tạo nói chung và đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nói riêng, nhiều
người nghiên cứu trong đó những nhà giáo dục học, tâm lý học đã đi sâu
nghiên cứu vấn đề đổi mới nội dung dạy học theo phương pháp nâng cao tính

7


hiện đại và gắn khoa học với thực tiễn sản xuất và đời sống, vấn đề lấy học sinh
làm trung tâm trong hoạt động dạy học như các tác giả: Trần Hồng Quân, Phạm
Minh Hạc, Đặng Quốc Bảo, Phạm Hồng Quang, Nguyễn Đức Chính, Trần
Khánh Đức...).
Quản lý đánh giá giáo viên theo Chuẩn là một trong những hoạt động
trung tâm của người hiệu trưởng, đồng thời cũng là quản lý cơ bản, quan trọng
nhất trong công tác quản lý trường học. Chính vì lẽ đó, vấn đề quản lý đánh giá
giáo viên theo Chuẩn luôn được các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục
đề cập trong các công trình nghiên cứu khoa học như đề tài: các tác giả Trần
Kiều và Lê Đức Phúc (2001) trong bài “Cơ sở khoa học để xác định Chuẩn cho
Trường mầm non nông thôn trong công tác chỉ đạo” [18], đã đưa ra những vấn
đề cơ bản như xác định khái niệm, thống nhất hệ thống chuẩn mực trong chỉ
đạo thực hiện trên cơ sở mục tiêu giáo dục, Chuẩn và “vùng phát triển gần nhất
của trẻ mầm non”, mối quan hệ giữa Chuẩn và điều kiện giáo dục, quan điểm
hành động trong chỉ đạo. Tác giả Hồ Lam Hồng (2008) trong bài “Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non và quy trình xây dựng Chuẩn nghề nghiệp”[15], đã
đưa ra quan niệm về Chuẩn nghề nghiệp GV mầm non và cơ sở lí luận và thực
tiễn của việc xây dựng Chuẩn nghề nghiệp GV mầm non. Các tác giả Phan Sắc
Long (2005) trong bài “Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học với việc đào tạo, bồi
dưỡng và đánh giá GV”[20], Nguyễn Thị Ngọc Quyên (2007) trong bài “Chuẩn
nghề nghiệp GV tiểu học và việc thiết chế hóa việc đánh giá năng lực nghề
nghiệp GV theo Chuẩn”[25], Trần Ngọc Giao (2007) trong bài phỏng vấn
“Hiệu trưởng cũng là một nghề, cần phải có Chuẩn’’ [13], đã nghiên cứu, bàn

bạc xoay quanh các vấn đề về mục đích của Chuẩn, nội dung của Chuẩn, việc
bồi dưỡng đội ngũ GV đang hành nghề để đáp ứng tốt yêu cầu Chuẩn đưa ra
đồng thời đề xuất một số kiến nghị và giải pháp.
Thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh trong nhiều năm gần đây đã quan
tâm nhiều đến chất lượng giảng dạy của giáo viên. Ngành GD&ĐT đã tổ chức

8


bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ,
năng lực sư phạm cho giáo viên. Tuy nhiên để đánh giá đúng thực chất chất
lượng dạy học của giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học mà Bộ GD&ĐT đã ban hành theo Thơng tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày
22 tháng 8 năm 2018 thì cơng tác quản lý của hiệu trưởng có vai trị hết sức
quan trọng. Tuy nhiên, Ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh chưa có đề tài
nào nghiên cứu về quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn
nghề nghiệp. Vì vậy, vấn đề đặt ra ở luận văn này là tìm hiểu thực trạng biện
pháp quản lý hoạt động đánh giá giáo viên tiểu học ở thành phố Cẩm Phả theo
Chuẩn nghề nghiệp, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên trong các trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
trong giai đoạn hiện nay.
1.2. Một số khái niệm của đề tài nghiên cứu
1.2.1. Quản lý
Khi xã hội loài người xuất hiện, một loạt các quan hệ như quan hệ giữa
con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với xã
hội và cả quan hệ giữa con người với chính bản thân mình xuất hiện theo. Điều
này đã làm nảy sinh nhu cầu về quản lý. Ngày nay quản lý đã trở thành một
nhân tố của sự phát triển xã hội. Yếu tố quản lý tham gia vào mọi lĩnh vực trên
nhiều cấp độ và liên quan đến mọi người.
Theo từ điển Tiếng Việt: thuật ngữ “Quản lý” được xác định là: “Trơng

coi và giữ gìn theo những u cầu nhất định” [28].
Theo quan điểm kinh tế, F.Taylor (1856-1915) cho rằng: “Quản lý là cải
tạo mối quan hệ giữa người với người, giữa người với máy móc, và quản lý là
nghệ thuật rõ ràng, chính xác cái gì cần làm và làm cái đó thế nào bằng
phương pháp tốt nhất và rẻ nhất” [12, tr 327].
Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang thì “Quản lý là sự tác động có tổ
chức, có định hướng của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm sử dụng

9


có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ hội của hệ thống để đạt được mục tiêu
đã đặt ra trong điều kiện biến đổi của môi trường” [23, tr.43].
Theo các tác giả: Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ
Lộc, Nguyễn Quang Kính và Phạm Đỗ Nhật Tiến thì định nghĩa kinh điển và
đơn giản nhất là: “Quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể
quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ
chức - nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức” [1].
Như vậy, theo quan điểm kinh tế, quản lý luôn chú ý đến vận hành, hiệu
quả kinh tế, phát triển sản xuất và sự tác động qua lại giữa các lực lượng sản
xuất. Theo quan điểm hệ thống và các tác giả đã nêu trên, quản lý chú ý đến
mục đích của chủ thể quản lý và mục tiêu của tổ chức.
Bằng các khái niệm trên chúng ta có thể hiểu: Quản lý là cách thức tác
động (tổ chức và điều khiển) hợp quy luật của chủ thể quản lý đến khách thể
quản lý bằng các chức năng quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu của
tổ chức (đơn vị) đã đề ra.
1.2.2. Đánh giá và đánh giá trong giáo dục
1.2.2.1. Đánh giá
Theo Từ điển tiếng Việt: "Đánh giá là nhận định giá trị'' [28].
Theo tác giả Trần Bá Hoành: "Đánh giá là q trình hình thành những

nhận định, phán đốn về kết quả cơng việc dựa vào việc phân tích những thơng
tin thu được đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra nhằm đề xuất
những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất
lượng và hiệu quả công việc" [14].
- Đánh giá là việc thu thập thông tin một cách hệ thống và đưa ra những
nhận định dựa trên cơ sở thông tin thu được.
- Đánh giá là một quá trình bao gồm:
+ Chuẩn bị một kế hoạch.
+ Thu thập, phân tích thơng tin và thu được kết quả.

10


+ Chuyển giao các kết quả thu được đến những người liên quan để họ
hiểu về đối tượng đánh giá, hoặc giúp những người có thẩm quyền đưa ra các
nhận định hay các quyết định liên quan đến đánh giá.
- Sản phẩm của đánh giá:
+ Dữ liệu thu được trong q trình đánh giá: là các thơng tin và bằng
chứng thu được.
+ Các nhận định: các ý kiến rút ra trên cơ sở thông tin và bằng chứng thu được.
+ Các kết luận và kiến nghị.
- Quy trình đánh giá:
+ Xây dựng các tiêu chí đánh giá.
+ Xây dựng các chuẩn mực.
+ Đo lường các thuộc tính của đối tượng đánh giá theo các tiêu chí và đối
chiếu với các chuẩn mực.
+ Tổng hợp và tích hợp các bằng chứng thu được để đưa ra các nhận
định chuẩn xác.
Như vậy có thể hiểu: Đánh giá là q trình thu thập thông tin một cách
hệ thống về thực trạng của đối tượng được đánh giá (cơ sở giáo dục, chương

trình giáo dục, giáo viên, học sinh…) để từ đó đưa ra những nhận định xác thực
trên cơ sở các thông tin thu được làm cơ sở đề xuất những biện pháp cải tiến
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
1.2.2.2. Đánh giá trong giáo dục
Đánh giá trong giáo dục được hiểu là q trình hình thành những nhận
định, phán đốn về kết quả cơng việc, dựa vào sự phân tích những thơng tin thu
được đối chiếu với mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết
định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác giáo dục trong các cơ sở giáo dục (trường học).
Trong giáo dục có các loại đánh giá chính sau:
- Đánh giá kết quả học tập.

11


- Đánh giá chương trình đào tạo.
- Đánh giá giáo viên, giảng viên.
- Đánh giá khóa học.
- Đánh giá nhà trường (xếp hạng hoặc kiểm định công nhận cơ sở đào tạo).
1.2.2.3. Chức năng của đánh giá
- Chức năng của đánh giá trong giáo dục:
+ Xác nhận và công nhận (kiểm định): Đánh giá là để đo xem cơ sở giáo
dục hay người học có đạt được các chuẩn mực đặt ra hay không.
+ Tự chịu trách nhiệm: Đối tượng được đánh giá (cơ sở giáo dục, giáo
viên, người học) được chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt trước khi các tổ chức từ
bên ngoài đến thanh sát.
+ Học tập rút kinh nghiệm: Đánh giá để có cơ sở làm cho các thuộc tính
của đối tượng (cơ sở giáo dục, giáo viên, người học) trở nên tốt hơn hay để cải
tiến chất lượng. Với ba chức năng trên hoạt động đánh giá sẽ khác nhau về tiêu
chí, bản chất, về nội dung đánh giá tổng kết hay đánh giá trong q trình, tự

đánh giá hay đánh giá từ bên ngồi. Đánh giá vì mục đích học tập rút kinh
nghiệm chính là đánh giá chất lượng. Ở đây chất lượng không phải là đối tượng
đánh giá mà thể hiện mục đích đánh giá là cải tiến chất lượng.
1.2.2.4. Các quan điểm đánh giá trong giáo dục
Đến nay cịn có nhiều quan niệm khác nhau về đánh giá trong giáo dục. Sự
khác nhau thường là do ở cách tiếp cận về đánh giá trong giáo dục của các tác giả
đó khơng như nhau. Chẳng hạn, có người tiếp cận theo hướng chỉ đề cập đến kết
quả giáo dục, có người tiếp cận ở góc độ kiểm định chất lượng giáo dục,...
Trong Giáo dục học thì: Đánh giá được hiểu là quá trình hình thành
những nhận định, phán đốn về kết quả cơng việc, dựa vào sự phân tích những
thơng tin thu được đối chiếu với mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất
những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất
lượng và hiệu quả công tác giáo dục.

12


Theo Ralph Tyler thì: Quá trình đánh giá chủ yếu là quá trình xác định
mức độ thực hiện các mục tiêu trong các chương trình giáo dục.
Theo A.I Vroeienstin thì: Đánh giá chất lượng giáo dục là mọi hoạt động
có cấu trúc nhằm đưa đến sự xem xét về chất lượng của quá trình dạy học, bao
gồm tự đánh giá hay đánh giá bởi các chuyên gia từ bên ngoài.
Qua xem xét các quan điểm về đánh giá như phần trên ta có thể thấy cịn
có sự khơng giống nhau trong cách phát biểu, nhưng giữa chúng cũng có những
quan điểm đánh giá chung:
- Đánh giá khách quan: Đảm bảo tính khách quan là một yêu cầu cơ bản
của mọi hoạt động đánh giá, đặc biệt là lĩnh vực đánh giá trong giáo dục. Yêu
cầu khách quan cần được thực hiện trong suốt quá trình đánh giá từ xác định
mục đích u cầu, quy trình và phương pháp đánh giá , hệ thống tiêu chí,...
nhằm phản ánh trung thực các kết quả, giá trị giáo dục không bị chi phối bởi

định kiến chủ quan của người đánh giá.
- Đánh giá toàn diện: Hoạt động giáo dục là những hoạt động trí tuệ đặc
thù được thực hiện bởi cá nhân hoặc một cơ sở giáo dục (nhà trường) trong môi
trường và các điều kiện nhất định (môi trường giáo dục, trang thiết bị, kinh phí,
thời gian, đầu tư nhân lực, tính chất nghề nghiệp,...) nên việc đánh giá trong
giáo dục cần xem xét một cách toàn diện mọi mặt, các nhân tố khách quan hoặc
chủ quan tác động và ảnh hưởng trong quá trình giáo dục, do vậy, các kết quả
và giá trị của giáo dục cũng cần được đánh giá tồn diện và khoa học.
1.2.2.5. Các cơng cụ đánh giá
Nhằm đảm bảo đánh giá trong giáo dục được khách quan và khoa học,
chúng ta thường sử dụng các công cụ để đánh giá sau:
- Sử dụng các phương tiện nghe nhìn, quan sát để đánh giá.
- Sử dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá.
- Sử dụng các phương pháp phân tích, thống kê (bảng, sơ đồ,...) để đánh giá.
- Sử dụng phiếu hỏi để đánh giá.

13


- Sử dụng các mẫu, chuẩn để đánh giá.
1.2.3. Đánh giá giáo viên
Đánh giá giáo viên thực chất là đánh giá năng lực nghề nghiệp của giáo
viên. Năng lực nghề nghiệp biểu hiện ở phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
và năng lực sư phạm của người giáo viên. Năng lực sư phạm là một năng lực
chuyên biệt đặc trưng của nghề sư phạm. Năng lực sư phạm là tổ hợp các thuộc
tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu của hoạt động giáo dục và
dạy học, đảm bảo cho hoạt động này có kết quả. Năng lực sư phạm cơ bản của
người giáo viên, bao gồm: năng lực tìm hiểu đối tượng và mơi trường giáo dục;
năng lực dạy học; năng lực giáo dục; năng lực hoạt động chính trị xã hội; năng
lực phát triển nghề nghiệp.

Như vậy có thể hiểu: Đánh giá giáo viên là q trình thu thập thơng tin
một cách hệ thống về thực trạng năng lực nghề nghiệp của giáo viên để từ đó
đưa ra những nhận định xác thực trên cơ sở các thông tin thu được làm cơ sở
đề xuất những biện pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giáo viên.
1.2.4. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
ĐGGV theo Chuẩn nghề nghiệp là một quá trình thu thập các minh
chứng thích hợp và đầy đủ nhằm xác định mức độ năng lực nghề nghiệp của
giáo viên theo các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định của Chuẩn [8].
Trong khái niệm ĐGGV theo Chuẩn nghề nghiệp một số thuật ngữ được
hiếu như sau: [8]
- Tiêu chuẩn (Standard): là quy định về những nội dung cơ bản, đặc
trưng thuộc mỗi lĩnh vực của chuẩn.
- Tiêu chí (Criteria): là yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một nội
dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.
- Mức (Level): là trình độ đạt được về mỗi tiêu chí.
- Minh chứng (Evidence): là các bằng chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật,
hiện tượng, nhân chứng) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ
đạt được của tiêu chí.

14


Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp không phải chủ yếu để bình
xét danh hiệu thi đua hằng năm, mà là xem xét những gì giáo viên phải thực
hiện và đã thực hiện được, những gì giáo viên có thể thực hiện được. Trên cơ
sở đó khuyến cáo giáo viên xây dựng chương trình, kế hoạch tự rèn luyện, tự
bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.
1.2.5. Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp một q
trình thu thập các minh chứng thích hợp và đầy đủ nhằm xác định mức độ năng

lực nghề nghiệp của giáo viên. Đánh giá giáo viên theo Chuẩn địi hỏi có sự
thay đổi cơ bản trong suy nghĩ của giáo viên, hiệu trưởng và cán bộ quản lý
giáo dục: đánh giá giáo viên theo Chuẩn không phải chủ yếu để bình xét danh
hiệu thi đua hằng năm, mà là xem xét những gì giáo viên phải thực hiện và đã
thực hiện được, những gì giáo viên có thể thực hiện được. Trên cơ sở đó
khuyến cáo giáo viên xây dựng chương trình, kế hoạch tự rèn luyện, tự bồi
dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.
Bằng các khái niệm, quản lý, đánh giá, đánh giá giáo viên theo chuẩn
nghề nghiệp, tác giả xin mạnh dạn đưa ra quan niệm: Quản lý đánh giá giáo
viên theo Chuẩn nghề nghiệp là những hoạt động có phối hợp nhằm định
hướng và kiểm sốt q trình ĐGGV để đạt mục tiêu.
- Các mặt quản lý ĐGGV theo Chuẩn nghề nghiệp
+ Quản lý nội dung đánh giá theo Chuẩn (3 lĩnh vực, 15 tiêu chí)
+ Quản lý quy trình đánh giá.
+ Quản lý văn bản, tài liệu nguồn minh chứng về đánh giá GV.
+ Quản lý sử dụng kết quả đánh giá GV.
1.2.6. Giáo viên tiểu học
Theo Luật Giáo dục 2019, Giáo viên tiểu học là người có trình độ đào
tạo từ cử nhân sư phạm trở lên, làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh
trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục
tiểu học.

15


×