Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Kien thuc ve Bac

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.44 KB, 17 trang )

(1)

CÂU HỎI VỀ BÁC HỒ
1- Bác Hồ sanh ngày tháng năm nào, tại đâu?


a- 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, tỉnh Nghệ An.
b- 19/5/1890 tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Nghệ An.


c- 19/5/1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
d- Câu a, c đều đúng. x


2- Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày:


a- 5/6/1910 tại bến cảng Nhà Rồng.


b- 6/5/1911 tại bến cảng Nhà Rồng (TP/HCM).
c- 5/6/1910 tại bến cảng Nhà Rồng (TP/HCM).
d- 5/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Goøn). x


3- Bác Hồ tổ chức gửi thanh niên Việt Nam di học ở Liên Xô vào năm:


a- 1925. c- 1927.


b- 1926. x d- Cả 3 câu đều sai.


4- Bác Hồ đã thành lập nhóm thanh niên Việt Nam tại đâu? Gồm có bao nhiêu người ?


a- Liên Xơ – 7 người.
b- Vân Nam – 7 người.


c- Quảng Châu (Trung Quốc) – 7 người.
d- Vân Nam (Trung Quốc) – 7 người. x5- Người viết thư gởi “UBTU Đội TNTP trực thuộc TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin” yêu cầu
thiếu nhi Việt Nam sang học ở Liên Xô vào ngày tháng năm nào?


a- 27/7/1926.
b- 21/7/1926
c- 22/7/1926 x
d- 22/7/1925


6- Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lấy tên là:


a- Đảng Cộng sản Việt Nam.
b- Đảng Cộng sản Đông Dương. x
c- Đông dương Cộng sản Đảng.
d- Cả 3 câu đều đúng.


7- Các tổ chức tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:


a- Đội thiếu niên Xích Vệ, Đội thiếu niên cứu quốc, Đội thiếu niên Canh đế. Hồng nhi Đội,
Đồng tử quân.


b- Đội thiếu niên Xích Vệ, Đội thiếu niên tháng tám, Đội thiếu niên Canh đế. Hồng nhi Đội,
Đồng tử quân.(2)

d- Đội thiếu niên Xích Vệ, Đồng tử quân, Hồng nhi Đội, Đội thiếu niên cứu quốc, Đội thiếu
niên Canh đế. x


8- Đội viên tiêu biểu trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1935) là:


a- Nguyễn Tư Năm, Nguyễn Quốc Việt.b- Dương Văn Nội, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Phụng.
c- Nguyễn Tư Năm, Nguyễn Quốc Việt, Lý Tự Trọng.
d- Nguyễn Tư Năm, Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Phụng. x


9- Tổ chức thiếu nhi Việt Nam ra đời tại các địa phương sau:


a- Đội thiếu nhi Đồng tử quân : huyện Nam Đàn – Nghệ An, Tiền Hải – Thái Bình.
b- Đội thiếu nhi Dục Tài: Vân Nam – Trung Quốc.


c- Đội thiếu nhi Xích Vệ ở xã Thượng Trưng – Vĩnh Tường.
d- Cả 3 câu trên đều đúng. x


10- Bác Hồ về nước vào ngày tháng năm nào. Cho biết tên địa phương đầu tiên Bác đặt chân đến.
Có đặc điểm gì?


a- 02/8/1931 tại thơn Nà Mạ, huyện Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao Bằng.
b- 08/2/1940 làng Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc 108.


c- 08/2/1941 làng Pác Bó, chiến khu Việt Bắc. Cột mốc 108 biên giới phía Bắc.


d- 08/2/1941 làng Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc biên
giới phía Bắc 108. x


11- Đội TNTP được thành lập ngày tháng năm nào tại đâu?. Trong thời điểm nào, ý nghĩa của việc
thành lập Đội?


a- 15/5/1941 tại chiến khu Việt Bắc. Theo Nghị quyết lần 8 của Đảng : tập họp một tổ chức
thiếu nhi Việt Nam thống nhất do Đảng khai sinh và lao động Đoàn phụ trách. x


b- 15/5/1941 tại biên giới phía Bắc theo Nghị quyết lần 8 của Đảng : Đội phải do Đoàn phụ


trách.


c- 15/5/1941 tại hang Pác Bó – Việt Bắc do Đảng khai sinh theo Nghị quyết lần 8 Đội phải
là tổ chức thiếu nhi thống nhất do Đảng lãnh đạo.


d- 15/5/1941 tại chiến khu Việt Bắc do Đảng khai sinh, theo Nghị quyết lần 8 của Đảng : tổ
chức thiếu nhi Việt Nam duy nhất do Đoàn lãnh đạo và phụ trách.


12- Chào mừng ngày thành lập Đội, Bác Hồ gửi bài thơ đầu tiên kêu gọi thiếu nhi vào ngày :


a- 02/9/1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
b- 21/9/1941 tại hội nghị Trung ương Đảng lần 8.
c- 21/9/1941 sau hội nghị Trung ương Đảng lần 8.


d- 02/9/1946 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


13- Những câu thơ nào sau đây Bác đã viết trong bài thơ gửi cho thiếu nhi đầu tiên sau ngày thành
lập Đội?


a- “ Vì ai nên nỗi thế này(3)

Vì ai ta phải chịu đành dốt đây”.
c- “ Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây


Anh em ta mới có ngày vinh hoa”.
d- “ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ


Tùy theo sức của mình”.


14- Tờ báo đầu tiên của Đội ta ra đời vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Lấy tên là gì?a- 01/6/1950 tại Hà Nội – báo Thiếu niên Tiền Phong.
b- 01/6/1954 tại chiến khu Việt Bắc – báo Tiền phong.


c- 01/6/1954 tại chiến khu Việt Bắc – báo Tiền phong Thiếu niên.
d- Cả 3 câu trên đầu sai.


15- Đội TNTP bao gồm lứa tuổi Thiếu niên & Nhi đồng được chính thức mang tên vào ngày tháng
năm nào? Sự kiện tiêu biểu?.


a- 30/1/1970 – Bác Hồ qua đời.
b- 04/11/1946 Đại hội Đoàn lần II.
c- 04/11/1956 Đại hội Đoàn lần II. x


d- 15/5/1941 ngày thành lập Đội nghị quyết lần 8 của Đảng.


16- Nhà xuất bản Kim Đồng được thành lập vào ngày tháng năm nào? Tờ báo này phản ánh vấn đề
gì?


a- 7/6/1956 : phổ biến các bài hát Đội.
b- 20/6/1956 : đấu tranh thống nhất Tổ quốc.
c- 01/6/1951 nâng cao tinh thần Quốc tế Vô sản.


d- Phản ánh tất cả các hoạt động phong phú của Đội ta”. x


17- Nhà máy nhựa TNTP ở Hải Phòng là do đề nghị của thiếu nhi:


a- Miền Bắc.
b- Sơn Tây.
c- Hải Phòng.d- Cả 3 câu đều đúng.


18- Lá cờ thêu dịng chữ vàng: “ Vì sự nghiệp XHCN, thống nhất Tổ quốc, Sẵn sàng” do ai trao
tặng, vào ngày tháng năm nào?.


a- Bác Hồ – 15/5/1961. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội.
b- Bác Tôn – 15/5/1957. Nhân kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Đội.


c- Bác Trường Chinh 30/01/1971. Kỷ niệm Đội TNTP chính thức mang tên Đội TNTP Hồ
Chí Minh.


d- Bác Tơn 15/5/1959. Kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Đội. x


19- Câu nói sau đây được trích trong bức thư nào của Bác Hồ ?.(4)

b- “ Non sông nước Việt Nam có trở nên vẻ vang hay khơng, có sánh vai cùng với các cường
quốc năm châu hay không là nhờ phần lớn công học tập của các cháu”. Nhân ngày khai
trường đầu tiên của VNDCCH. x


c- “ Từ giờ phút này trở đi các cháu được hưởng một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”. 5
điều Bác Hồ dạy.


d- “ Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà”. Công tác Trần Quốc Toản.


20- Chọn những gương điển hình đúng sau ngày Bác Hồ dạy thiếu nhi 5 điều:


a- Lê Văn Tám, Vừ A Dính, Kim Đồng.


b- Nguyễn Ngọc Ký (HN), Bùi Thị Tứ (HP), Nguyễn Văn Tống (Hà Tây).


c- Dương Văn Nội, Trần Văn Chẩm, Hồ Văn Mên.


d- Nguyễn Ngọc Ký (Hà Nam Ninh), Bùi Thị Tứ (Thái Bình), Nguyễn Văn Tống (Hà Tây).
x


21- Đội Thiếu niên đầu tiên của thành lập tại đâu? Ai làm đội trưởng? Gồm có bao nhiêu người ?.


a- Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh cao Bằng. 5 người, Kim Đồng làm đội trưởng.
b- Chiến khu Việt Bắc, thôn Nà Mạ, Cao Bằng, Lạng Sơn. 7 người, Nông Văn Dền làm đội


trưởng. x


c- Căn cứ địa Việt Bắc, hang Pác Bó, suối Lênin, thơn Nà Mạ do Kim đồng làm đội trưởng.
d- Cả 3 câu đều đúng.


22- Câu nói sau đây: “Tuổi các cháu cịn nhỏ thì các cháu làm những công việc nhỏ. Nhiều việc nhỏ
cộng lại thành việc to”. Được Bác Hồ nói vào ngày tháng năm nào, nhân dịp gì?.


a- 8/1947 nhân dịp Trung Thu.
b- 08/1945 Cách mạng Tháng 8.


c- 08/1947 nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh. x
d- 09/1945 nhân dịp khai trường.


23- Đội viên tiêu biểu giai đoạn từ 1941 đến 1954 là:


a- Dương Văn Nội, Kim Đồng, Lê Văn Tám, Kơpa Kơlơn.
b- Kơpa Kơlơn, Trần Văn Chẩm, Kim Đồng, Lê Văn Tám.


c- Dương Văn Nội, Kim Đồng, Lê Văn Tám, Vừ A Dính, Phạm Ngọc Đa. xd- Trần Ngọc Toản, Nguyễn Cương, Nguyễn Lang, Nguyễn Bá Ngọc, Kim Đồng, Lê Văn
Tám.


24- “ Trước là giúp các nhà chiến sĩ, nhà thương binh, lần lượt giúp các nhà ít người. Sức các cháu
làm được việc gì thì giúp việc ấy”. Câu nói này được Bác Hồ viết trong thời gian nào? Đó là cơng tác
gì?.


a- 08/1947. Cơng tác “Tuổi nhỏ việc nhỏ”.
b- 02/1948. Công tác “Trần Quốc Toản”. x
c- 19/12/1946 ngày “Toàn quốc kháng chiến”.


d- 01/6/1951 ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên ở Việt Nam.


25- Cơng tác Trần Quốc Toản có ý nghĩa :(5)

b- Thích hợp với lứa tuổi thiếu nhi, tạo điều kiện nâng cao sự hiểu biết về hoạt động Đội,
được đóng góp sức mình vào cơng cuộc kháng chiến. x


c- Nâng cao sự hiểu biết về Đội.


d- Giuùp thiếu nhi chuẩn bị tinh thần tham gia kháng chiến.


26- Ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam bắt đầu từ ngày tháng năm nào?


a- 01/6/1951.
b- 01/6/1949.
c- 01/6/1950. x
d- 01/6/1952.27- Hiệp dịnh Genèver được ký kết vào ngày tháng năm nào, tại đâu? Cho biết vị trí địa lý chia đơi
đất nước?.


a- 27/7/1954 tại Paris. Vó tuyến 17.
b- 20/7/1954 tại Paris. Vó tuyến 17. x
c- 02/7/1954 tại Pháp. Vó tuyến 17.
d- 20/7/1954 tại Thụy Só. Vó tuyến 17.


28- Bác Hồ bắt đầu viết di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân từ :


a- Naêm 1961 c- Naêm 1967


b- Naêm 1965 x d- Naêm 1968


29- Bản di chúc của Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, tồn dân được chính thức cơng bố vào:


a- Tháng 9/1968 c- Thaùng 5/1969
b- Thaùng 2/1969 d- Thaùng 9/1969 x


30- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cơng bố theo quyết định của:


a- BCH TW Đảng khóa II, tại Hội nghị bất thường ngày 2/9/1969.
b- BCH TW Đảng khóa III, tại Hội nghị bất thường ngày 3/9/1969. x
c- BCH TW Đảng khóa IV, tại Hội nghị bất thường ngày 4/9/1969.
d- BCH TW Đảng khóa III, tại Hội nghị bất thường ngày 01/9/1969.


31- Trong di chúc, đoạn “ Về việc riêng” Bác viết về cuộc đời bản thân: “Suốc đời tơihết lịng phục
vụ Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ Nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tơi khơng có
điều gì phải hối hận, …” Tiếp theo đoạn văn trên là đoạn văn:a- “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và
tiền bạc của nhân dân”.


b- “Tôi cũng gởi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi
đồng quốc tế”.


c- “Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. x


d- “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể cịn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều
của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn
toàn”.(6)

a- Đoạn mở đầu c- Đoạn “Về việc riêng”
b- Phần giữa d- Đoạn cuối.


33- Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày, tháng, năm nào? tại đâu?


a- 19/5/1889, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An.
b- 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An. x
c- 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ Tĩnh.
d- 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Thanh Hóa.


34- Sau hơn 30 năm bơn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ qua biên giới Việt – Trung trở về Tổ quốc
vào ngày:


a- 8/2/1940 c- 2/3/1941


b- 8/2/1941 d- 8/2/1942


35- Năm 1925, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng Sản được Bác Hồ thành lập ở Quảng Châu (Trung


Quốc). Đó là tổ chức:


a- Hội những người yêu nước Việt Nam.
b- Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức.
c- Việt Nam thanh niên Cách mạng.


d- Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí hội. x


36- Bác Hồ- người đã sáng lập và là linh hồn của nhiều tờ báo vô sản đầu tiên ở nước ta. Các tờ báo
đó là:


a- Thanh niên, Chng Rè, Việt Nam độc lập, Sự thật, Thư tín quốc tế.
b- Cơng Nơng, Lính Kách Mệnh, Người cùng khổ, Việt Nam Hồn.
c- Thanh niên, Cơng Nơng, Lính Kách Mệnh, Việt Nam Độc Lập. x
d- Thanh Niên, Người Cùng Khổ, Kách Mệnh.


37- Bác Hồ được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại:


a- Đại hội quốc dân ở Tân Trào (1945). x


b- Phiên họp của Tổng bộ Việt Minh thành lập chính phủ lâm thời (1945).
c- Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Tân Trào (1945).
d- Phiên họp đầu tiên của Quốc Hội (1946).


38- Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bàn Tuyên ngôn độc lập từ:


a- Ngày 25/8 đến 30/8/1945.
b- Ngày 27/8 đến 31/8/1945.
c- Ngày 28/8 đến 31/8/1945.
d- Ngày 29/8 đến 01/9/1945.
(7)

Bài thơ trên được Bác Hồ làm tặng thanh niên vào dịp:


a- Dự lễ phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm (3/1952).
b- Dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản lần thứ III.


c- Ghé thăm một đơn vị Thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch biên
giới (9/1950). x


d- Trong thư gởi Thanh niên Việt Nam nhân kỷ niệm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn
20 tuổi.


40- “Việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên”. Khẩu hiệu trên được Bác Hồ nêu ra tại:


a- Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (1959).


b- Hội nghị đại biểu những người tích cực nhất trong phong trào văn hóa quần chúng (1960).
x


c- Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III (1962).
d- Trong thư gửi toàn thể Thanh niên xung phong (1969).


41- Sau khi đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam và chiến tranh xảy ra ác liệt ở cả 2 miền, nhằm
tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, động viên hơn nữa lực lượng nhân dân trong công
cuộc chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập hội nghị, mang ý nghĩa của hội nghị
Diên Hồng trong thời đại mới. Đó là:


a- Hội nghị quân sự đặc biệt (27 – 28/3/1964).
b- Hội nghị chính trị đặc biệt (27 – 28/3/1964). xc- Hội nghị chính trị – Quân sự đặc biệt (27 – 28/3/1964).
d- Hội nghị quốc dân Tân Trào (16/8/1945).


42- Tham dự hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng Sản từ ngày 3 – 7/2/1930 ở bán đảo Cửu Long
(Hương Cảng) có đại biểu của các tổ chức Đảng:


a- Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng. x
b- Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.
c- An Nam Cộng sản Đảng, Đơng Dương Cộng sản Liên Đồn.


d- Đơng Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.


43- Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản đã nhất trí tán thành hợp nhất các tổ chức Cộng
sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là:


a- Đảng Cộng sản Đông Dương.
b- Đảng Lao động Việt Nam.
c- Đảng Cộng sản Việt Nam. x
d- Đảng lao động Đơng Dương.


44- Tổng bí thư đầu tiên của Đảng là:


a- Đ/c Nguyễn Ái Quốc. c- Đ/c Trần Phú x
b- Đ/c Trường Chinh d- Đ/c Lê Hồng Phong.


45- Luận cương chính trị với đường lối Cách mạng Việt Nam do đ/c Trần Phú khởi thảo được thông
qua tại:(8)

b- Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ I (10/1930). x
c- Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ II (1931).d- Đại hội đại biểu toàn quốc lần I của Đảng (3/1935).


46- Trước diễn tiến tình hình mới của cuộc chiến tranh, Hội nghị lần thứ VI của TW họp từ ngày 6 –
8/11/1939 đã chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Địa điểm diễn ra cuộc họp lịch sử này là:


a- Xã Tân Thới Nhất (Bà Điểm) – Gia Định (nay thuộc huyện Hóc Mơn). x
b- Xã Tân Thới Nhì (Bà Điểm – Gia Định (nay thuộc huyện Hóc Mơn)
c- Củ Chi.


d- Căn cứ An Phú Đông – Gia Định.


47- Vào cuối trung tuần tháng 2/1930, Ban lâm thời cấp ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nam
Kỳ được thành lập, bí thư là:


a- Đ/c Lê Hồng Phong. c- Đ/c Lê Quang Sung
b- Đ/c Ngô Gia Tự d- Đ/c Nguyễn Văn Cừ.


48- Thứ tự tên gọi của Đảng từ ngày thành lập dến nay:


a- Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng
Cộng sản Việt Nam. x


b- Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam,
Đảng Cộng sản Việt Nam.


c- Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Lao động Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam.
d- Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Đơng Dương, Đảng


Cộng sản Việt Nam,49- Chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa, “ Việt Nam giải phóng quân” được thành lập theo quyết
định của :


a- BCH TW Đảng


b- Hội nghị Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ (4/1945).
c- Hội nghị Ban Thường vụ TW Đảng (3/1945).
d- Đại hội Quốc dân Tân Trào (8/1945). x


50- Thời cơ khởi nghĩa được Đại hội Quốc dân Tân Trào (16/8/1945) xác định là:


a- Ngay khi Nhật đảo chánh Pháp.
b- Khi Cách mạng ở nước Nhật bùng nổ.


c- Trước khi quân Đồng Minh vào Đông Dương. x


d- Sau khi quân Đồng Minh vào Đông Dương và giải pháp quân đội Nhật.


51- Tổng khởi nghĩa nổ ra và đã thành công trên cả nước trong khoảng thời gian:


a- Từ ngày 14/8 – 28/8/1945 x
b- Từ ngày 12/8 – 25/8/1945
c- Từ ngày 14/8 – 25/8/1945
d- Từ ngày 14/8 – 30/8/1945(9)

a- Ngày 23/8/1945.
b- Ngày 25/8/1945.
c- Sáng 30/8/1945.
d- Chiều 30/8/1945. x53- Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 8, Chính phủ lâm thời được thành lập bằng cách:


a- Nhân dân bầu cử. x


b- Mặt trận Việt Minh cử cán bộ tham gia.
c- Cải tổ Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.
d- Các địa phương cử cán bộ tham gia.


54- Ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc bản Tun ngơn độc lập tại:


a- Dinh tồn quyền Đơng Dương.
b- Nhà hát lớn thành phố.


c- Phủ Khâm sai


d- Quảng trường Ba Đình x


55- “Tồn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng của của cải để
giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Lời khẳng định đó được Bác nêu trong:


a- Chỉ thị “Kháng chiến Kiến quốc”.
b- Di chúc.


c- Câu mở đầu của bản Tun ngôn độc lập.
d- Câu cuối của bản Tuyên ngôn độc lập. x


56- Ngày 2/9/1945, hàng triệu người dân Sài Gòn tập trung dự miiting mừng ngày độc lập dân tộc
tại:a- Quảng trường trước UBND thành phố hiện nay.


b- Quảng trường Norodom (nay ở trên đường Lê Duẫn). x
c- Cung Văn hóa Lao động hiện nay.


d- Quảng trường Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa).


57- Sau khi khởi nghĩa dành chính quyền thành công, UBND thành phố được thành lập, Chủ tịch
là:


a- Đ/c Trần Văn Giàu. x c- Đ/c Kha Vạn Cân
b- Đ/c Phạm Văn Bạch. d- Đ/c Nguyễn Văn Kỉnh.


58- Thứ tự thời gian nổ ra khởi nghĩa dành chính quyền ở các địa phương:


a- Sài Gòn – Rạch Giá – Cần Thơ – Hà Tiên.
b- Sài Gòn – Cần Thơ – Hà Tiên – Rạch Giá.
c- Cần Thơ – Sài Gòn – Rạch Giá – Hà Tiên.
d- Sài Gòn – Cần Thơ – Rạch Giá – Hà Tiên. x(10)

a- BCH TW Đảng, 6/12/1953.
b- Bộ Chính trị, 6/12/1953. x
c- Tổng Quân ủy, 6/10/1953.
d- Bộ Quốc phịng, 6/12/1953.


60- Tập đồn cứ điểm Điện Biên Phủ do thực dân Pháp xây dựng, gồm:


a- 49 cứ điểm, bố trí thành 3 phân khu: Bắc, Nam & Trung tâm. xb- 49 cứ điểm, bố trí thành 5 phân khu: Đông, Tây, Nam Bắc & Trung tâm.
c- 49 cứ điểm, bố trí thành 3 phân khu: Đơng, Tây & Trung tâm.


d- 39 cứ điểm, bố trí thành 3 phân khu: Bắc, Nam & Trung tâm.


61- Cuộc tổng tấn cơng tập đồn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân – dân ta bắt đầu lúc:


a- 17 giờ, ngày 25/01/1954.
b- 17 giờ, ngày 03/03/1954.
c- 15 giờ, ngày 13/03/1954.
d- 17 giờ, ngày 13/03/1954. x


62- Tinh thần dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ được thể hiện
qua hành động cụ thể của các anh hùng:


a- Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xn, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, …
b- Tơ Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Hồng Văn Nơ, Nguyễn Viết Xn,…
c- Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Thiệu nh Dương, Lê Anh Xn, …
d- Tơ Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Hồng Văn Nơ, … x


63- Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và toàn bộ quân Pháp ở Điện Biên Phủ đầu hàng vào:


a- Ngaøy 7/4/1954 c- Ngaøy 5/7/1954
b- Ngaøy 7/5/1954 x d- Ngaøy 7/7/1954


64- Địa điểm được đoàn 559 chọn làm địa điểm xuất phát đầu tiên của tuyến đường lịch sử – đường
Trường Sơn là:


a- Khe Hó (nằm giữa một thung lũng ở Tây Nam Vĩnh Linh). x
b- Xa-Ra-Van (Hạ Lào).c- Bàu Cạn (Đức cơ – Plây-me).
d- Cánh đồng Chum (Lào).


65- Chuyến hàng đầu tiên chính thức vượt Trường Sơn vào ngày:


a- 3/8/1959 c- 13/8/1959


b- 10/8/1959 d- 15/8/1959


66- Nhằm đẩy mạnh việc chi viện cho miền Nam, đặc biệt là Nam Bộ, Khu 6, tháng 7/1959 tiểu đoàn
603 thuộc đoàn 559 vận tải biển được thành lập với tên gọi:


a- “Đoàn vận tải biển”. x
b- “Cơng ty đánh cá miền Nam”.
c- “Tập đồn đánh cá miền Nam”.
d- “Đoàn đánh cá miền Nam”.


67- Một chiến sĩ Trường Sơn sau 6 năm làm nhiệm vụ gùi, thồ hàng vượt Trường Sơn đã đạt kỷ lục:
tổng cộng chặng đường anh vượt bằng độ dài vòng quanh trái đất. Người đó là:(11)

68- “Năm tháng sẽ trơi qua, những sự dóng góp của bộ đội đường Hồ Chí Minh, thanh niên xung
phong và dân công hỏa tuyến vào công cuộc chi viện cho các chiến trường sẽ mãi mãi được ghi vào
trang sử oanh liệt của dân tộc ta, của quân đội ta như một thiên anh hùng ca bất diệt”. Đoạn văn
trên trích trong:


a- Thư gởi Đoàn 559 nhân dịp Xuân Canh Tý (1960) của Tổng quân ủy.
b- Văn bia nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. x


c- Thư gởi cán bộ, chiến sĩ đồn 559 của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Canh Tý


(1960).


d- Tổng kết – đánh giá của Bộ Quốc phòng khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành
thắng lợi hoàn toàn.


69- Thắng lợi nào của quân – dân ta đã làm chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai
đoạn mới : từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên tồn chiến trường
miền Nam:


a- Giải phóng đường 14 (01/1975).
b- Giải phóng tỉnh Phước Long (01/1975).
c- Chiến dịch Tây Nguyên. x


d- Chiến dịch Huế – Đà Nẵng.


70- Chiến dịch tiến cơng giải phóng Sài Gịn – Gia Định chính thức được mang tên “Chiến dịch Hồ
Chí Minh” vào:


a- Ngaøy 4/4/1975 c- Ngaøy 14/4/1975 x
b- Ngaøy 20/4/1975 d- Ngaøy 24/4/1975


71- Cuộc tổng cơng kích đánh chiếm Sài Gịn – Gia Định trong chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu
lúc:


a- 17 giờ, ngày 25/4/1975
b- 15 giờ, ngày 26/4/1975
c- 17 giờ, ngày 27/4/1975
d- 17 giờ, ngày 26/4/1975 x


72- Lá cờ cách mạng tung bay trên tòa nhà phủ Tổng thống ngụy – báo hiệu sự toàn thắng của


chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào lúc:


a- 10 giờ 30 phút c- 11 giờ 30 phút x
b- 11 giờ 15 phút d- 11 giờ 45 phút.


73- Người cắm lá cờ cách mạng trên nóc dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975 là:


a- Bùi Quang Tùng c- Nguyễn Thành Trung
b- Phạm Xuân Thệ d- Bùi Quang Thận. x


74- Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân – dân ta đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu ở thành
phố, trong đó có 5 mục tiêu quan trọng nhất là:


a- Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha
cảnh sát. x


b- Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Phát thanh, Tổng nha
cảnh sát.


c- Dinh Độc Lập, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Truyền hình, Đài phát thanh, Tổng nha cảnh
sát.(12)

TUỔI TRẺ VỚI DI CHÚC BÁC HỒ


1- Bác Hồ bắt đầu viết di chúc để lại cho tồn Đảng, tồn dân từ :


a- Năm 1961 c- Naêm 1967


b- Naêm 1965 x d- Naêm 1968


2- Bản di chúc của Bác Hồ để lại cho tồn Đảng, tồn dân được chính thức cơng bố vào:a- Thaùng 9/1968 c- Thaùng 5/1969
b- Thaùng 2/1969 d- Thaùng 9/1969 x


3- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cơng bố theo quyết định của:


a- khóa II, tại Hội nghị bất BCH TW Đảng thường ngày 2/9/1969.
b- BCH TW Đảng khóa III, tại Hội nghị bất thường ngày 3/9/1969. x
c- BCH TW Đảng khóa IV, tại Hội nghị bất thường ngày 4/9/1969.
d- BCH TW Đảng khóa III, tại Hội nghị bất thường ngày 01/9/1969.


4- Trong di chúc, đoạn “ Về việc riêng” Bác viết về cuộc đời bản thân: “Suốc đời tơihết lịng phục
vụ Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ Nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tơi khơng có
điều gì phải hối hận, …” Tiếp theo đoạn văn trên là đoạn văn:


a- “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và
tiền bạc của nhân dân”.


b- “Tôi cũng gởi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi
đồng quốc tế”.


c- “Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. x


d- “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể cịn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều
của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn
toàn”.


5- Cơ cấu của bản di chúc đã chính thức cơng bố của Bác Hồ bao gồm: đoạn mở đầu, phần giữa,
đoạn “Về việc riêng” và đoạn cuối. Trong đó Bác đề cập đến Đồn viên thanh niên ở đoạn nào:a- Đoạn mở đầu c- Đoạn “Về việc riêng”
b- Phần giữa d- Đoạn cuối.


6- Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày, tháng, năm nào? tại đâu?


a. 19/5/1889, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An.
b. 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An. x
c. 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ Tĩnh.
d. 19/5/1890, tại xã Kim Liên – huyện Nam Đàn – tỉnh Thanh Hóa.


7- Sau hơn 30 năm bơn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ qua biên giới Việt – Trung trở về Tổ quốc
vào ngày:


a- 8/2/1940 c- 2/3/1941
b- 8/2/1941 d- 8/2/1942 x


8- Năm 1925, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng Sản được Bác Hồ thành lập ở Quảng Châu (Trung
Quốc). Đó là tổ chức:


a- Hội những người yêu nước Việt Nam.
b- Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức.
c- Việt Nam thanh niên Cách mạng.


d- Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí hội. x


9- Bác Hồ- người đã sáng lập và là linh hồn của nhiều tờ báo vô sản đầu tiên ở nước ta. Các tờ báo
đó là:(13)

10- Bác Hồ được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại:a- Đại hội quốc dân ở Tân Trào (1945). x


b- Phiên họp của Tổng bộ Việt Minh thành lập chính phủ lâm thời (1945).
c- Hội nghị tồn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Tân Trào (1945).
d- Phiên họp đầu tiên của Quốc Hội (1946).


11- Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bàn Tun ngơn độc lập từ:


a- Ngày 25/8 đến 30/8/1945.
b- Ngày 27/8 đến 31/8/1945.
c- Ngày 28/8 đến 31/8/1945.
d- Ngày 29/8 đến 01/9/1945.


12- “ Không có việc gì khó
Chỉ sợ lịng khơng bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.


Bài thơ trên được Bác Hồ làm tặng thanh niên vào dịp:
a- Dự lễ phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm (3/1952).
b- Dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản lần thứ III.


c- Ghé thăm một đơn vị Thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch biên giới
(9/1950). x


d- Trong thư gởi Thanh niên Việt Nam nhân kỷ niệm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn
20 tuổi.


13- “Việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên”. Khẩu hiệu trên được Bác Hồ nêu ra tại:a- Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (1959).


b- Hội nghị đại biểu những người tích cực nhất trong phong trào văn hóa quần chúng (1960).
x


c- Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III (1962).
d- Trong thư gửi toàn thể Thanh niên xung phong (1969).


14- Sau khi đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam và chiến tranh xảy ra ác liệt ở cả 2 miền, nhằm
tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, động viên hơn nữa lực lượng nhân dân trong công
cuộc chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập hội nghị, mang ý nghĩa của hội nghị
Diên Hồng trong thời đại mới. Đó là:


a- Hội nghị quân sự đặc biệt (27 – 28/3/1964).
b- Hội nghị chính trị đặc biệt (27 – 28/3/1964). x


c- Hội nghị chính trị – Quân sự đặc biệt (27 – 28/3/1964).
d- Hội nghị quốc dân Tân Trào (16/8/1945).


15- Tham dự hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng Sản từ ngày 3 – 7/2/1930 ở bán đảo Cửu Long
(Hương Cảng) có đại biểu của các tổ chức Đảng:


a- Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng. x
b- Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.
c- An Nam Cộng sản Đảng, Đơng Dương Cộng sản Liên Đồn.


d- Đơng Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.


16- Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản đã nhất trí tán thành hợp nhất các tổ chức Cộng
sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là:a- Đảng Cộng sản Đông Dương.
b- Đảng Lao động Việt Nam.
c- Đảng Cộng sản Việt Nam. x
d- Đảng lao động Đơng Dương.


17- Tổng bí thư đầu tiên của Đảng là:(14)

18- Luận cương chính trị với đường lối Cách mạng Việt Nam do đ/c Trần Phú khởi thảo được thông
qua tại:


a- Hội nghị thành lập Đảng (2/1930).


b- Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ I (10/1930). x
c- Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ II (1931).


d- Đại hội đại biểu toàn quốc lần I của Đảng (3/1935).


19- Trước diễn tiến tình hình mới của cuộc chiến tranh, Hội nghị lần thứ VI của TW họp từ ngày 6 –
8/11/1939 đã chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Địa điểm diễn ra cuộc họp lịch sử này là:


a- Xã Tân Thới Nhất (Bà Điểm) – Gia Định (nay thuộc huyện Hóc Mơn). x
b- Xã Tân Thới Nhì (Bà Điểm – Gia Định (nay thuộc huyện Hóc Mơn)
c- Củ Chi.


d- Căn cứ An Phú Đông – Gia Định.


20- Vào cuối trung tuần tháng 2/1930, Ban lâm thời cấp ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nam
Kỳ được thành lập, bí thư là:a- Đ/c Lê Hồng Phong. c- Đ/c Lê Quang Sung


b- Đ/c Ngô Gia Tự d- Đ/c Nguyễn Văn Cừ.


21- Thứ tự tên gọi của Đảng từ ngày thành lập dến nay:


a- Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng
Cộng sản Việt Nam. x


b- Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng
Cộng sản Việt Nam.


c- Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Lao động Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam.
d- Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng


Cộng sản Việt Nam,


22- Chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa, “ Việt Nam giải phóng quân” được thành lập theo quyết
định của :


a- BCH TW Đảng


b- Hội nghị Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ (4/1945).
c- Hội nghị Ban Thường vụ TW Đảng (3/1945).
d- Đại hội Quốc dân Tân Trào (8/1945). x


23- Thời cơ khởi nghĩa được Đại hội Quốc dân Tân Trào (16/8/1945) xác định là:


a- Ngay khi Nhật đảo chánh Pháp.
b- Khi Cách mạng ở nước Nhật bùng nổ.c- Trước khi quân Đồng Minh vào Đông Dương. x


d- Sau khi quân Đồng Minh vào Đông Dương và giải pháp quân đội Nhật.


24- Tổng khởi nghĩa nổ ra và đã thành công trên cả nước trong khoảng thời gian:


a- Từ ngày 14/8 – 28/8/1945 x
b- Từ ngày 12/8 – 25/8/1945
c- Từ ngày 14/8 – 25/8/1945
d- Từ ngày 14/8 – 30/8/1945


25- Lễ thoái vị và giao nộp ấn, kiếm của Vua Bảo Đại diễn ra vào:


a- Ngày 23/8/1945.
b- Ngày 25/8/1945.
c- Sáng 30/8/1945.
d- Chieàu 30/8/1945. x


26- Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 8, Chính phủ lâm thời được thành lập bằng cách:


a- Nhân dân bầu cử. x(15)

27- Ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc bản Tun ngơn độc lập tại:


a- Dinh tồn quyền Đơng Dương.
b- Nhà hát lớn thành phố.


c- Phủ Khâm said- Quảng trường Ba Đình x


28- “Tồn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng của của cải để
giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Lời khẳng định đó được Bác nêu trong:


a- Chỉ thị “Kháng chiến Kiến quốc”.
b- Di chúc.


c- Câu mở đầu của bản Tun ngơn độc lập.
d- Câu cuối của bản Tuyên ngôn độc lập. x


29- Ngày 2/9/1945, hàng triệu người dân Sài Gòn tập trung dự miiting mừng ngày độc lập dân tộc
tại:


a- Quảng trường trước UBND thành phố hiện nay.


b- Quảng trường Norodom (nay ở trên đường Lê Duẫn). x
c- Cung Văn hóa Lao động hiện nay.


d- Quảng trường Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa).


30- Sau khi khởi nghĩa dành chính quyền thành cơng, UBND thành phố được thành lập, Chủ tịch
là:


a- Ñ/c Trần Văn Giàu. x c- Đ/c Kha Vạn Cân
b- Đ/c Phạm Văn Bạch. d- Đ/c Nguyễn Văn Kỉnh.


31- Thứ tự thời gian nổ ra khởi nghĩa dành chính quyền ở các địa phương:a- Sài Gòn – Rạch Giá – Cần Thơ – Hà Tiên.
b- Sài Gòn – Cần Thơ – Hà Tiên – Rạch Giá.
c- Cần Thơ – Sài Gòn – Rạch Giá – Hà Tiên.
d- Sài Gòn – Cần Thơ – Rạch Giá – Hà Tiên. x


32- Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 được
mở theo quyết định của :


a- BCH TW Đảng, 6/12/1953.
b- Bộ Chính trị, 6/12/1953. x
c- Tổng Quân ủy, 6/10/1953.
d- Bộ Quốc phịng, 6/12/1953.


33- Tập đồn cứ điểm Điện Biên Phủ do thực dân Pháp xây dựng, gồm:


a. 49 cứ điểm, bố trí thành 3 phân khu: Bắc, Nam & Trung tâm. x


b. 49 cứ điểm, bố trí thành 5 phân khu: Đông, Tây, Nam Bắc & Trung tâm.
c. 49 cứ điểm, bố trí thành 3 phân khu: Đơng, Tây & Trung tâm.


d. 39 cứ điểm, bố trí thành 3 phân khu: Bắc, Nam & Trung tâm.


34- Cuộc tổng tấn cơng tập đồn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân – dân ta bắt đầu lúc:


a. 17 giờ, ngày 25/01/1954.
b. 17 giờ, ngày 03/03/1954.
c. 15 giờ, ngày 13/03/1954.
d. 17 giờ, ngày 13/03/1954. x


35- Tinh thần dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ được thể hiện


qua hành động cụ thể của các anh hùng:


a. Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xn, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, …
b. Tơ Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Hồng Văn Nơ, Nguyễn Viết Xn,…
c. Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Thiệu nh Dương, Lê Anh Xn, …
d. Tơ Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Hồng Văn Nơ, … x


36- Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và toàn bộ quân Pháp ở Điện Biên Phủ đầu hàng vào:(16)

b. Ngaøy 7/5/1954 x d- Ngaøy 7/7/1954


38- Địa điểm được đoàn 559 chọn làm địa điểm xuất phát đầu tiên của tuyến đường lịch sử – đường
Trường Sơn là:


a- Khe Hó (nằm giữa một thung lũng ở Tây Nam Vĩnh Linh). x
b- Xa-Ra-Van (Hạ Lào).


c- Bàu Cạn (Đức cơ – Plây-me).
d- Cánh đồng Chum (Lào).


39- Chuyến hàng đầu tiên chính thức vượt Trường Sơn vào ngày:


a. 3/8/1959 c- 13/8/1959


b. 10/8/1959 d- 15/8/1959


40- Nhằm đẩy mạnh việc chi viện cho miền Nam, đặc biệt là Nam Bộ, Khu 6, tháng 7/1959 tiểu đoàn
603 thuộc đoàn 559 vận tải biển được thành lập với tên gọi:


a. “Đồn vận tải biển”. x


b. “Cơng ty đánh cá miền Nam”.
c. “Tập đoàn đánh cá miền Nam”.
d. “Đoàn đánh cá miền Nam”.


41- Một chiến sĩ Trường Sơn sau 6 năm làm nhiệm vụ gùi, thồ hàng vượt Trường Sơn đã đạt kỷ lục:
tổng cộng chặng đường anh vượt bằng độ dài vòng quanh trái đất. Người đó là:


a. Anh hùng Nguyễn Viết Sinh. x
b. Anh hùng Nguyễn Văn Thể.
c. Anh hùng Lê Văn Thái.
d. Anh hùng Phan Mài.


42- “Năm tháng sẽ trơi qua, những sự dóng góp của bộ đội đường Hồ Chí Minh, thanh niên xung
phong và dân công hỏa tuyến vào công cuộc chi viện cho các chiến trường sẽ mãi mãi được ghi vào
trang sử oanh liệt của dân tộc ta, của quân đội ta như một thiên anh hùng ca bất diệt”. Đoạn văn
trên trích trong:


a. Thư gởi Đồn 559 nhân dịp Xuân Canh Tý (1960) của Tổng quân ủy.
b. Văn bia nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. x


c. Thư gởi cán bộ, chiến sĩ đoàn 559 của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Canh Tý
(1960).


d. Tổng kết – đánh giá của Bộ Quốc phòng khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành
thắng lợi hoàn toàn.


43- Thắng lợi nào của quân – dân ta đã làm chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai
đoạn mới : từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến cơng chiến lược trên tồn chiến trường
miền Nam:a. Giải phóng đường 14 (01/1975).
b. Giải phóng tỉnh Phước Long (01/1975).
c. Chiến dịch Tây Nguyên. x


d. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng.


44- Chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gịn – Gia Định chính thức được mang tên “Chiến dịch Hồ
Chí Minh” vào:


a. Ngày 4/4/1975 c- Ngaøy 14/4/1975 x
b. Ngaøy 20/4/1975 d- Ngày 24/4/1975


45- Cuộc tổng cơng kích đánh chiếm Sài Gòn – Gia Định trong chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu
lúc:


a. 17 giờ, ngày 25/4/1975
b. 15 giờ, ngày 26/4/1975
c. 17 giờ, ngày 27/4/1975
d. 17 giờ, ngày 26/4/1975 x(17)

a. 10 giờ 30 phút c- 11 giờ 30 phút x
b. 11 giờ 15 phút d- 11 giờ 45 phút.


47- Người cắm lá cờ cách mạng trên nóc dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975 là:


a. Bùi Quang Tùng c- Nguyễn Thành Trung
b. Phạm Xuân Thệ d- Bùi Quang Thận. x


48- Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân – dân ta đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu ở thành
phố, trong đó có 5 mục tiêu quan trọng nhất là:a. Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha
cảnh sát. x


b. Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Phát thanh, Tổng nha
cảnh sát.


c. Dinh Độc Lập, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Truyền hình, Đài phát thanh, Tổng nha cảnh
sát.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×