Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

ho so tap su

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.89 KB, 3 trang )

(1)

Phòng GD&ĐT mờng la Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam
Trêng TiÓu häc Mên Chïm A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Mờng chùm, Ngày 05 tháng 06 năm2010


Biờn bn nghị công nhận hết thời gian tập sự


cho giáo viênThêi gian: 07 h 00’ ngµy 05/06/2010


Địa điểm: Phịng Hội đồng Trờng Tiểu học Mờng Chùm A
Thành phần: 07/07 đồng chí CBGV-trong BGH mở rộng
Chủ trì cuộc họp: Đ/c: Trần Thị Sinh - Hiệu trởng


Néi dung


Tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ tập sự cho đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Kết quả kiểm tra: Đơn vi trờng Tiểu học Mng Chựm A cú nhn xột nh sau:


* Quá trình công tác:


- T tng chớnh tr o c li sng:


+ Luôn xác định và kiên định với lý tởng cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm
mọi chủ chơng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc


+ Có lối sống lành mạnh giản dị, luôn là tấm gơng sáng về t tởng đạo đức cách
mạng, có ý thức rèn luyện tu dỡng vơn lên khơng ngừng, có tinh thần trách nhiệm của ngời
GVND; có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện đúng quy chế làm việc dân chủ, có tinh thần


đấu tranh phê và tự phê bình thẳng thắn, kiên quyết


+ Có quan hệ đúng mực, tơng trợ giúp đỡ đồng chí, đơng nghiệp và học sinh.


- Về chuyên môn và các nhiệm vụ đợc giao:


+ Thực hiện nghiêm túc qui chế chun mơn của Phịng cũng nh của trờng đề ra,
ln nỗ lực, tìm tịi học hỏi để nâng cao năng lực cơng tác và nghiệm vụ chuyên môn. Qua
kiểm tra hồ sơ giáo án cũng nh tiết dạy đều đạt từ trung bình trở lên.


- Các công tác khác: Tham gia một cách nhiệt tình tích cực. đặc biệt là trong
phong trào củng cố xây dựng cơ sở vật chất trờng lớp, phong tro huy vn ng hc sinh ra
lp.


- Nhợc điểm: Tác phong trong công việc còn chậm


* Về thời gian tập sù:


Đủ 06 tháng theo qui định. Từ ngày:25 /12/2009. Đến ngày 25/06/2010


* VỊ hå s¬:


Đảm bảo có đủ những u cầu về hồ sơ theo hớng dẫn của công văn số 247/CV-GD
Căn cứ vào các tiêu chí trên đơn vị Trờng Tiểu học Mờng Chùm A, xét thấy đồng chí
Nguyễn Thị Ngọc Mai đảm bảo đủ điều kiện để đợc công nhận xét hết thời gian tập sự.(2)

Mêng chïm, ngµy 05 tháng 06 năm 2010


TM nhµ trêng:
Th ký HiƯu trëngPhßng GD&§T mêng la Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam
Trêng TiĨu häc Mên Chïm A §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
Mêng chïm, Ngµy 05 tháng 06 năm2010


Biờn bn ngh cụng nhn ht thời gian tập sự


cho nhân viên bảo vệThời gian: 07 h 00’ ngày 05/06/2010


Địa điểm: Phòng Hội đồng Trường Tiểu học Mường Chùm A


Thành phần: 07/07 đồng chí CBGV -trong BGH mở rộng


Chủ trì cuộc họp: Đ/c: Trần Thị Sinh - Hiệu trưởng


Néi dung


Tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ tập sự cho đồng chí: Lờng Văn Hải


KÕt quả kiểm tra: Đơn vi trờng Tiểu học Mờng Chùm A có nhận xét nh sau:


* Quá trình công tác:


- T tởng chính trị đạo đức lối sống:


+ Ln xác định và kiên định với lý tởng cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm


mọi chủ chơng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc(3)

công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện đúng quy chế làm việc dân chủ, có tinh thần
đấu tranh phê và tự phê bình thẳng thắn, kiên quyết


+ Có quan hệ đúng mực, tơng trợ giúp đỡ đồng chí, đơng nghiệp.


- Về chun mơn và các nhiệm vụ đợc giao:


+ Thực hiện nghiêm túc qui chế của Phòng cũng nh của trờng đề ra, ln nỗ lực, tìm
tịi học hỏi để nâng cao năng lực công tác và nghiệm vụ.


- Các công tác khác: Tham gia một cách nhiệt tình tích cực. đặc biệt là trong phong
trào củng cố xây dựng cơ sở vật chất trng lp.


Nhợc điểm: Tác phong trong công việc còn chậm vµ rơt rÌ.


* VỊ thêi gian tËp sù:


Đủ 06 tháng theo qui định. Từ ngày:25 /12/2009. Đến ngày 25/06/2010


* VÒ hå s¬:


Đảm bảo có đủ những u cầu về hồ sơ theo hớng dẫn của công văn số 247/CV-GD
Căn cứ vào các tiêu chí trên đơn vị Trờng Tiểu học Mờng Chùm A, xét thấy đồng chí:
Lờng Văn Hải đảm bảo đủ điều kiện để đợc công nhận xét hết thời gian tập sự.


Đơn vị trờng Tiểu học Mờng Chùm A, đề nghị Phòng GD Mờng La, UBND huyện
Mờng La xem xét và quyết định công nhận.Mờng chùm, ngày 05 tháng 06 năm 2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×