Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Luyen tap chung tiet 13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.27 KB, 2 trang )

(1)

Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2010
Toán


LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 13)
I. Mục tiu:


Giúp HS củng cố về:


1. Tính đúng kết quả phép tính cộng trừ hai phân số. Tính giá trị của
biểu thức với phân số.


2. Chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo là hỗn số với một tên
đơn vị đo.


3. Vận dụng giải bài tốn tìm một số biết giá trị một phân số của số
đó.


II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
- Hoạt động 1: Đạt mục tiêu số 1


- Hoạt động lựa chọn: Thực hiện phép tính trên bảng lớp và vở
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp.


Hoạt động của thầy Mong đợi ở học sinh
- Để cộng được hai phân số khác


mẫu em làm gì?


- Muốn thực hiện phép tính có hỗn số
em nên làm gì trước?- Em thử tính kết quả cuả bất kỳ một
phép tính có trong bài tập 1 SGK.
- Em làm thế nào để được kết quả
đó?


- Qui đồng mẫu số rồi tính.
- Chuyển hỗn số sang phân số.


- Bài tập mỗi học sinh tính một phép
tính, bài tập 2 mỗi học sinh tính một
phép tính.


- Học sinh trình bày cách làm.
- Hoạt động 2: Đạt mục tiêu số 2


- Hoạt động lựa chọn: Thực hiện phép tính trên bảng lớp và vở
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp.


Hoạt động của thầy Mong đợi ở học sinh
- Em nào có thể trình bày được bài


mẫu?


- Ai có thể xung phong viết số đo 3
bài tập trên?


- 1học sinh giỏi trình bày mẫu.
- 3 học sinh lên bảng.


- Hoạt động 3: Đạt mục tiêu số 3- Hoạt động lựa chọn: Thi làm tính nhanh
- Hình thức tổ chức: Cá nhân.(2)

- Em nào có thể tóm tắt được bài
tốn


- Ai có thể xung phong giải bài tốn
trên?


- 1học sinh tóm tắt.


- 1 học sinh lên bảng, cả lớp thi gải
nhanh trong vở.


Bài giải


Một phần mười quảng đường dài là
12:3=4 (km)


Đoạn đường dài là
4X10=40 (km)
Đáp số: 40Km
III. Chuẩn bị:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×