Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

KC SU TICH CAY VU SUA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.33 MB, 14 trang )

(1)


(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ
(3)

Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009(4)

Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009(5)

Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009(6)

(7)

Kể chuyện:
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×