Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

BAO CAO CUA CHI BO VE HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHIMINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.84 KB, 3 trang )

(1)

ĐảNG Bộ THị TRấN THANH SƠN
CHI Bộ PHố VàNG


__________
Số: 01/ BC- CB


ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM


Phố Vàng, ngày 8 tháng 9 năm 2010
B¸O C¸O


Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động
Học tập và làm theo tấm g


ơng đạo đức Hồ Chí Minh


________________________


Thực hiện Hớng dẫn số 02-HD/BCĐTW ngày 02/7/2010 của Ban chỉ đạo Trung
ơng Cuộc vận động và Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 27/01/2010 của Ban thờng vụ
Tỉnh uỷ về tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gơng
đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ Phố Vàng báo cáo kết quả triển khai v thc hin ti
c s, c th nh sau:


I. Đặc ®iĨm t×nh h×nh:


1. T×nh h×nh chung:


+ Chi bộ Phố vàng nằm trong địa bàn trung tâm của thị trấn Thanh Sơn có
quốc lộ 32 đi qua thuận tiện giao thơng với các tỉnh : Hà Nội, Hồ Bình, Sơn La,
Nghĩa Lộ...+ Trong chi bộ có nhiều đồng chí đảng viên tuổi cao về nghỉ hu và có tuổi đảng
: 30, 40, 50, 60 năm . Đã từng giữ các chức vụ cao trong các cơ quan quản lý nhà n ớc
và có nhiều đồng chí đảng viên đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống
Mỹ.


2. ThuËn lợi, khó khăn:
+ Thuận lợi:


Trong chi b cú nhiều đồng chí đảng viên về nghỉ hu đã từng giữ các chức vụ
trong các cơ quan Đảng và cơ quan quản lý nhà nớc có trình độ học vấn, lớ lun cao.


+ Khó khăn:


Mt s ng chớ tui cao sức yếu, ốm đau bệnh tật thờng xuyên.
II. Kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động:


1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc vận động:


+ Căn cứ vào chỉ thị nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Thanh Sơn chi bộ đảng
Phố Vàng thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gơng đạo đức
Hồ Chí Minh do đồng chí bí th làm trởng ban các đồng chí trong ban chi uỷ, tổ trởng
đảng làm uỷ viên thờng xuyên sinh hoạt rút ra kinh nghiệm hàng tháng những công
việc đã làm và triển khai công tác tháng tới các uỷ viên đợc phân công thờng xuyên
báo cáo với Ban chỉ đạo về cơng tác của các đồn thể kịp thời nhanh chóng chính xác
đồng thời đề xuất những ý kiến cần triển khai


+ Chi bộ đã s dụng tài liệu của cấp trên cung cấp và su tầm trên báo chí và
mạng internet có nhiều tài liệu để tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt
câu lạc bộ văn thơ, sinh hoạt của các đồn thể.2. Tình hình tổ chức học tập các chuyên đề về t tởng, tấm gơng đạo đức Hồ
Chí Minh:


- Nhìn chung việc tổ chức học tập của chi bộ tới cán bộ, đảng viên đã có hiệu
quả theo các chủ để của từng năm, từ đó nhận thức và hành động của mỗi cán bộ,
đảng viên trong học tập và làm theo tấm gơng đạo đức của Bác đã đạt đợc những kết
quả bớc đầu.


- Trong 4 năm qua chi bộ đã tổ chức đợc hội nghị để triển khai, học tập và
thực hiện Cuộc vận động tại chi bộ, tổng số có 1440 lợt cán bộ, đảng viên tham gia
học tập.


- Ngồi ra thơng qua các kỳ sinh hoạt của các đoàn thể chi bộ đã tổ chức cho
cán bộ và hội viên, nhân dân đợc học tập tìm hiểu và làm bản thu hoạch.(2)

mạnh “là đạo đức là văn minh” là 40 . Ngoài ra căn cứ vào Kế hoạch của chi bộ các
đồn thể đã cụ thể hóa vào chơng trình cơng tác năm của mình để tun truyền sâu
rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.


3. Công tác tuyên truyền Cuộc vận động:


- Tại các kỳ sinh hoạt của chi bộ, chi đoàn, chi hội đã tiến hành công tác tuyên
truyền tới cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị ở khu phố,
ngồi ra cịn chỉ đạo tun truyền trên hệ thống đài truyền thanh của Phố đợc 48 buổi.
- Thơng qua cơng tác này đã góp phần không nhỏ trong phong trào quần chúng
thi đua thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở.


4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong kế hoạch của 4
năm:- Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng viên, xây dựng hoàn thiện đờng lối đổi
mới, đề ra các chủ trơng, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
của Chi bộ.


- Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm
vụ then chốt của chi bộ thông qua việc nâng cao chất lợng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán
bộ đảng viên đã chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt
nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi
bộ trong sạch, vững mạnh.


- Đổi mới phơng thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm
dẻo; tăng cờng sự lãnh đạo các đồn thể chăm lo cơng việc của nhân dân ở khu dân c.


- Xây dựng đợc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ
tr-ơng đợc thơng qua lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành
có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, cơng chức là công bộc của dân. Chi bộ Đảng
đã chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng ngời
lãnh đạo, ngời đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện
triệt để phơng tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội
bộ Đảng đã tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Đã dựa vào quần chúng
nhân dân tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả cơng tác xây dựng
Đảng.


- Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức u khuyết điểm, kết quả
lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rừ nguyờn nhõn.


III. Đánh giá chung:


1. Ưu điểm:- Chi b đã chủ động trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch ở cơ sở. Công tác
tuyên truyền phổ biến chủ trơng Cuộc vận động tới cán bộ, đảng viên và nhân dân
th-ờng xuyên đợc quan tâm; chất lợng sinh hoạt đảng và chất lợng đội ngũ cán bộ, đảng
viên từng bớc đợc nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và các chi bộ đối
với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đợc duy trì có hiệu quả; Việc xây dựng
và ban hành các văn bản liên quan đến Cuộc vận động đã kịp thời, phù hợp với tình
hình thực tiễn hiện nay.


- Việc tổng kết rút kịnh nghiệm và biểu dơng khen thởng đã đợc thực hiện tốt,
góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện Cuộc vân động tại cơ sở.


2. Khut ®iĨm:


- Tuy đã có đợc những u điểm nêu trên, song trong quá trình tổ chức triển khai,
thực hiện ở chi bộ vẫn còn những khuyết điểm tồn tại, đó là:


- Cơng tác phổ biến chủ trơng Cuộc vận động cho cán bộ, đảng viên và nhân
dân cha đợc thờng xuyên, hiệu quả cha cao, có nơi có lúc cịn mang tính hình thức.


- Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động của một số đoàn thể có lúc cha chủ
động.


Tỷ lệ đảng viên viết bài thu hoạch và bản đăng ký học tập và làm theo tấm g
-ơng đạo đức của Bác cha t 100%.


3. Nguyên nhân của những khuyết điểm:


- Mt số đồng chí đảng viên do già yếu mắt kém không viết đợc bài thu hoạch
và bản đăng ký nên cũng phần nào ảnh hởng đến việc theo dõi thực hiện của chi ủy


chi bộ đối với cán bộ, đảng viên của đơn vị.(3)

- Kỹ năng tuyên truyền của chi bộ cha đợc tốt, hiệu quả đạt đợc cha cao.


- Một số đảng viên cha tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho phong
trào vì mải mê đi làm ăn, kinh doanh, bn bán...


4. Nh÷ng kinh nghiƯm:


- Phải tăng cờng sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Cuộc vận động này, đặc
biệt là phải phát huy vai trò của ngời đứng đầu chi bộ và khu dân c.


- Hàng năm phải tổ chức tốt các cuộc thi kể chuyện về tấm gơng đạo đức của
Bác cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.


- Duy trì tốt các cuộc giao ban, học hỏi, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức
thực hiện Cuộc vận đông trên địa bàn.


- Cần nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ cơng tác tun truyền cho cán bộ cơ
sở và khu dân c về lĩnh vực báo cáo viên và tuyên truyền viên.


IV. Ph ơng h ớng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục học tập và làm theo
tấm g ơng đạo đức Hồ chí Minh:


1. Chủ động trong cơng tác xây dựng, kiện tồn bộ máy Ban Chỉ đạo ở chi bộ
để đảm bảo triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động do Ban chỉ đạo cấp trên đề ra.


2. Kịp thời xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản có liên quan tới Cuộc
vận động theo sự chỉ đạo của Cấp ủy và Ban Chỉ đạo cấp trên.3. Chỉ đạo các đồn thể trên địa bàn làm tốt cơng tác tuyên truyền tới đông đảo
cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc học tập và làm theo tấm gơng
đạo đức Hồ Chí minh.


4. Chỉ đạo sát sao việc quán triệt, học tập, viết thu hoạch và đăng ký của cán
bộ, đảng viên theo chủ đề của từng năm, kịp thời sơ tổng kết rút kinh nghiệm và biểu
dơng khen thởng những đoàn thể, cá nhân thực hin tt.


V. Đề xuất, kiến nghị:


1. Tiếp tục bồi dỡng nghiệp vụ công tác cho báo cáo viên và tuyên truyền viên
ở cơ sở.


2. Mi nm mt ln Ban Ch đạo thị trấn phải tiếp tục chỉ đạo cơ sở, đồng thời
tổ chức tốt các cuộc thi kể chuyện về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh cho đơng đảo
mọi tầng lớp nhân dân tham gia.


3. Tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng những khu dân c
có cách làm mới, làm hay đạt hiệu quả cao để các khu dân c khác học tập.


4. Phải kịp thời động viên khen thởng đối với những khu dân c làm tốt, nghiêm
khắc nhắc nhở những đơn vị làm dở để nhằm mang lại những kết quả cao nhất cho
tồn thị trấn trong q trình thực hiện Cuộc vận động này.


Trên đây là báo cáo của chi bộ Phố Vàng về tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh”. Rất mong nhận đợc ý
kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đảng uỷ thị trấn Thanh Sơn để trong thời gian tới chi bộ
Phố Vàng thực hiện cơng tác này đợc tốt hơn ./.


N¬i nhËn: T/M BAN chi uỷ


- Đảng uỷ TTr Thanh S¬n bÝ th
- Lu chi bé.


NguyÔn Xuân Thành

×