Tải bản đầy đủ (.pdf) (218 trang)

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.91 MB, 218 trang )

013456789

6
6
3
494
973

 39!"#
34$%&65
'(
)4
6

13
495976"34#
4#
"%

'+5
4&,
3 
-476"

 14./% 0101013456789

6
6
3
494
973

 39!"#
34$%&65
'(
)4
6

13
495976"34#
4#
"%
9+,-.//01/+2,3/456789:;<=9:>?:<=@A?BC
%DEF2GHIJKJK

'L5
4&M
NOPQRTPUVOWXVYTZ[T\]^_`abAabcdefg`hij
 14kl% mJmJ0

2346789
7
 !"#$"!"#%$"&"'
(
)*"+,$-(-!.#,$$/01234567807!9)$:/
; !"#$"!"#%$"&"'
=>@ABCDE>FGGGGGGHIJDEGGGGGDKLMNOP
QRSTUVWXYSUR
Z[ZRX\R]^UQ


00

2346789!"#$%&'($&'$"!)
(*+'$'&,-./'$0'12"3'$"!)45$6)-.$789:(+'$(;<$=>/%-?0/%@0A'
!BCDE?FG($=>J-"YXZ[!\]^_R`
aC0'b$%Mc
9de$f%M'$-gThJ'
ij9dC:XZ'klh.J'K(/.-$mZ@&'K$0A'.
NO56)X+'$.
./.($=>.Jn0XoMj"pmNO5>Aj($!k@J"q
eX-O5"TUA'-K0rs"tWjJ'

QdZ\.'K!\0'-K0M"+'$@&up8vG
n+@>S12w0'KxW\9hk0'($&'$@&(yhz'K(*00'O0jO{(B0<$=>K0/%$!B
fD|E?FGJK0/%-"YXZgThJ'cj9dC:
'K$0XZ-b$%Mcj9deC:-<*!\]^_R`
aC0'-./.($=>Jn0XFMj
]pm@&"}8X(BK0M"+'$-'K!\0'-up8v"3WjJ'"Y&'$-"TUA'-K0rs
"t12(*%'KOjaij/(*+'$$mZU&'K$0A'.
G~2w0'"!)KxW\9hkO0jO{
@+(y9
_RUp
'&,ee*yq
R
~2yh:"!)eRZ-4P`
8
[=>
K0/%-./.$&'
"#12#(0RZ:X'-s$/((*0#.J'K(*+'$'K$0A'

"!)akG
~2w0'.$0'($&'$9hk


ĂÂÊÔƠƯÂ
ĐăĐâêôơưÂ


00
234634
89
4 2


892
383
3
3!"!#$
3%
&'(
'$)
4*+,-./"0$"1234546(87$8)9
)):;<=>?;;<@A;BC>)9
DEDEDEFGHIJK0LIHMNOPKQRKSIJT0UVWXGRYNZI[\R]XIJ^X_IKIJK0Q`EEEEEEEDa
DEDEaEFGHIJK0LIHMNOPVS0YN_IKQJ0b_KQRKSIJT0UVWXGRYNZI[\OcHGH
TKd_HeIKR]XIJ^X_IKIJK0Q`EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDf
DEDEgEhKXZIJR]SIJIJK0LIHMNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEaa
-iji4klmnop@>qrp s@tp@u;|;no9}
DEaEDEFGHO~PZIOPKQRKSIJT0UVWXGRYNZI[\R]XIJ^X_IKIJK0Q`EEEag
DEaEaEFGHKQRKSIJT0UVWXGRYNZI[\R]XIJ^X_IKIJK0Q`EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEga
DEaEgE_HKIKQRKSIJT0UVWXGRYNZI[\EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
)}u=>?;@t<?@tp@u;|;no vrp=>|@z;z?;@;<@t)
DEgEDEFGH[\RKNZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEfD
DEgEaEIKKIJH_KQRKSIJT0UVWXGRYNZI[\R0TRYNZKXeIJ^X_IK
IJK0Q`EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEf
ĂÂÊÔƠƯĐƠăÂĐâRYNZKXeIJH_^X_IKIJK0Q`EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEfê
#$ôơ4*+,-ư)
4*+, j."12$đ" " ô# 
0$87""&1 8àư9
9i-i4ảÃáCạqằ;qrp;<@A;BC>ư9
aEDEDEắ00RK0QNIJK0LIHMNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEa
aEDEaEKIKOcắ0ZRKNRIJK0LIHMNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEg

99ôrp=>|vw;@ư
aEaEDEhRYNZT0UặIKRK_IJXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEầ
aEaEaEhRYNZT0UặIKẩẫấEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEậg
aEaEgEhRYNZT0UặIKVKIKIJK0LIHMNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEậ
#$ôơ4*+,9è


000
2345679
67
66 6 6 
9!"#!$%&$'()
*+,+,+-./01234./564+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++78
9:;:<:>?@ABCD?EDBC?FGBHI/JKLM014NO0101.0P0QI/400../R01+++++++++++++S,
9T6%&$'()"U$)V$%"($W"
X$%"YZ[\$6X$%$%][^_`'
[ab _6cde$fg'hT
*+i+,+j0k04.0l/m.n0o/n4+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Si
*+i+i+p.qQ4Nr01.Orstu01Jv0w/x4m00.LOy0.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sz
*+i+*+p.qQ4Nr01{|t}0~k0{.n44N00o/v023+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++8i
*+i++p.qQ4Nr01.l4.R01m06~JOn4o/v023Qy0145}.00101.0l
{p.qQ.~u0-00.Q+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++8*
996%&$'()"U$)V$%"(
*+*+,+j0k04.0l/m.n0o/n4+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,
*+*+i+p.qQ4Nr01.Orstu01Jv0w/x4m00.LOy0.Qyp}BCBCsIQj0y01++,,i
*+*+*+p.qQ4Nr01.l4.R01m06~JOn4o/v023Qyp}BCBCsIQj0y01+,,
9)$#!")$%&$'($U$"'X$%"Y9T
*++,+l4.R01m0~JOn4m64o/v+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,*i
*++i+l4.R01m0ĂÂEs?ÊB?tu01++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,*
*++*+l4.R01m0~JOn40.Ô0{0P0+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,*

*+++l4.R01m0ĂÂEsƠƯB?ÂE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,*z

eĐă2345â9
2345
 êôơư6eĐđê67
6e Đ667
NNON
OOm~yNm
0O4
Làả00àL+

eÃ)Ã"')$%#!")$%&$'()
Te)Y!$$%áV^ạ $$%][
ằ:<:;:ẳƯBCH@ẵ01I01LM01QnQ10v0.nQ0101.ls?BCsFBsắÂBCt0|/.0.
o/v023++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,
+i+i+p./.4J.B@kQ01O0++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,i
+i+*+00.rQ..y4.01400++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,*
+i++p.Qtx50ƯBCặqQt}0~k0Qy4}Q.IQ

,

9 $'!'ầ$%&$'(ẩẫáấậậèạ$%$%&$'()"!["
eĐơư6
ẻẽ6 éẹềể67 ễ6 e ôẽ ế2ệ2ì ỉ  ơ
6
ĩĐ6ơư6ề6


01
345689 6486
6990
2345789

 
  !"#!$%&'"()*+",-./'!"0
 *+",-./'!")!"#!$%&'"(0
12 314567-,+8
9:
;<"=>?,!@"A-BC!,-,+8)D#E(#F!#(0
*GH 3*AI-",J,KL
MNO  P-"& Q8,RSP--,+8KJG,T8,U*JSAV;,W
*X* *+>=>?,!@"AMYN1 *+>=>?.,C!,
Z
Q[)\!K"!0
Z *+",-./'!"A]A^Z6_`a65b46_a4bcd_`ef
g *+",-./'!"=>?bh^g565i`e`6_46_a4bcd_`ef
g1 E,""#/=>?$j)k-(("l(K($!8("0
gmm GQ-P-"&nopq r(">#!s''("'Gt'>u"',$v"#L"J'?
opw 3o`_xa646y=>"&Gt'>u"',$v"#LK,B'z,{>

opZ 3o`_xa64|}60`d_`C8"$Gt'>u"',$v"#LKR>"~
G*XGG,J,KL*AI-=>?"#€


01
345689

5

1 !"0#$!"%&'&(1)*+
*",-)./01(02003467819:;&2%&819:;&2<=./01("1:&;>?
*@;A(.)(01(A819:;&2<=./+B
**@;A(.)(01C6D1:E1D0F0+B
*G@;A(.)(01(8H4I4JKL%M+
*>@;A(.)(01(1N)O=P0+G
*QR0020ASTU+G
4JVWXWYZ[\4J]C^_`abZcde_CfgC`^C4bhijkfC^4hlm+>
*+nN<="S o0=pq(r0201N1s0F=%&:tu+Q
*v A1<=(1w(0201N+Q
*?nN<="S ++
Gn21<=2A819:;&2<=./01( x%0(yz('x%"x'xv
G*n19:;&28N<=01(0t{?Q
GGn19|]e}_Z~4Z6P?v
G>n19:;&2;,B
GQn19|]e}_I4Z€CB*
G‚(;200t{0&B
G+‚(;200t{.1s8NB+
Gv@&ƒ_6P81'&(„D4Jb…4J_†4I|V‡ˆX‰*B+*
G?„Š%‹Œ=383=0#81:ƒ0TG
GBn1'&(P^6M(>

G1N46P4JŽCe6P„17.[\4J‘J~†b…4JQ
G*n19:;&28N<=01(0t{**
GGn19|]e}_Z~4Z6P*>
G>n19:;&2;,*
GQn19|]e}_I4Z€C_ƒ1 ’’*?


×