Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Danh sach hoc sinh lop 3A1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (172.01 KB, 1 trang )

(1)

Danh sách học sinh lớp 3a1
Năm học 2010 - 2011


STT họ và tên sinh ngày con ông xóm ghi chú


01 Vũ Thị Minh Anh /2002 Tôn Trạng


02 Vị Lan Anh /2002 Ngun


03 Vị Trung Anh /2002 An Quang


04 Vị ThÞ BÝch /2002 An Quang


05 Trần Thị Dịu 03/5/2002 Văn Trạng


06 Vũ Thị Dung 13/10/2002 Tam An Quang


07 Mai Văn Đạt 05/10/2002 Quý Đồng Lạc


08 Vũ Đình Đức /2002 Việt Nguyễn


09 Vũ Thị Hồng Gấm 09/08/2002 Thắng Vĩnh Ninh


10 Khiếu Hồng Hà /2002 Đốc Trạng


11 Vũ Ngọc Hùng /2002 Hoan An Quang


12 Vũ Thị Huyền /2002 Hiu An Quang


13 Phạm Thị Khánh Huyền /2002 Đông Trung14 Trần Đình Long /2002 Nhuận An Thành


15 Ngô Hiểu Ly /2002 Trọng Trạng


16 Ngô Công Lý /2002 Nghị Trung


17 Khiếu Thị Trà My /2002 Khê Trạng


18 Vũ Phơng Nam /2002 Quyền Trạng


19 Vũ Văn Ngọc /2002 Gầy Nguyễn


20 Vũ Thị Nguyệt /2002 Hiếu An Thành


21 Vũ Thị Nhàn /2002 Rần Yên Bình


22 Vũ Mạnh Phú /2002 Mong Trạng


23 Vũ Tiến Toàn /2002 Tám Vĩnh Ninh


24 Vũ Minh Tuấn /2002 Yên Bình


25 Vũ Đình Thiện /2002 Thanh Yên Bình


26 Mai Hồng Trang /2002 Bao Đồng Lạc


27 Vũ Xuân Trịnh /2002 út An Quang


28 Ngô Thanh Trúc /2002 Anh Trung29 Khiếu Thị Vân /2002 Quang Đồng Lạc


Yên Phúc, Ngày tháng năm 2010


Giáo viên chủ nhiệm 3a1 HiÖu trëng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×