Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

kiem tra 15 phut toan 7 chuong 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.43 KB, 2 trang )

(1)

Họ tên : ………


Lớp :7…. KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I


Điểm Lời phê của thầy cô giáo
Đề bài :


Trong các câu có lựa chọn a,b,c,d, chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả
lời đúng :


Câu 1 : trên trục số ,cặp số hữu tỉ nào dưới đây xen giữa hai số 3


2


và 5


2


a , 5


2


và 2 b, -2 và 3


2 c,
1


2


và – 2 d, 1


2


và 1


2


Câu 2 : Cho các số hữu tỉ : 3 ;0,75; 3


4 2
 cách sắp xếp nào sau đây đúng ?


a, 3 3 0,75


4 2
 


 b,3 3


0,75


2 4
 


 c,


3 3


0,75


2 4
 


 d,


3 3
0,75
2 4

 Câu 3 : Kết quả của phép tính : 6 12


8 16


 


 là


a, 18


24

b, 24
16

c, 18
16


d, - 1
Câu 4 : Kết quả của phép tính 15: 5


18 9


 a, 23 b,
2
3


 c, 3


2 d,
3
2


Câu 5 : Giá trị của biểu thức M =

3,1 2,5

 

2,5

 5,1 là :


a, -7 b, 8,2 c, -2 d, 3,2
Câu 6 : Kết quả của phép tính 6 2


3 .3 là


a, 8


3 b, 12


3 c, 8


9 d, 12
9


Câu 7 : Kết quả của phép tính 3 : 36 2


a, 312 b,34 c, 31 d, 38


Câu 8 : Điền vào chỗ chấm để được đẳng thức đúng :
a, x xm. n ...


 b,xm:xn ... c,

 

...
n


m(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×