Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

phan phoi chuong trinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.7 KB, 3 trang )

(1)

Phân phối chơng trình


Môn công nghệ lớp 11


Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
Học kì II: 18 tuần(34tiết)


Học kì I


Phần một: vẽ kÜ thuËt


Ch¬ng I: vÏ kÜ thuËt c¬ së (9 tiÕt = 5lt+3th+1kt)


Tiết 1 Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
Tiết 2 Bài 2 Hình chiếu vuông gãc


Tiết 3 Bài 3 Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
Tiết 4 Bài 4 Mặt cắt v hỡnh ct


Tiết 5 Bài 5 Hình chiếu trục đo


Tiết 6,7 Bµi 6 Thùc hµnh : BiĨu diƠn vËt thĨ(2 tiết)
Tiết 8 Bài 7 Hình chiếu phối cảnh


Tiết 9 Kiểm tra (1 tiÕt)


Ch¬ng ii: vÏ kÜ tht øng dơng
TiÕt 10 Bài 8 Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật


Tiết 11 Bài 9 Bản vẽ cơ khíTit 12,13 Bi 10 Thực hành: Lập bản vẽ thiết kế của sản phẩm cơ khí đơn giản
Tiết 14 Bài 11 Bản vẽ xây dung


Tiết 15 Bài 12 Thực hành : Đọc bản vẽ xây dung


Tiết 16 Bài 13 Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính điện tử
Tiết 17 Bài 14 Ôn tập phÇn VÏ kÜ tht


TiÕt 18 KiĨm tra häc kú I


Häc kỳ iiPhần ii: chế tạo cơ khíChơng iii: vật liệu kĩ thuật và các phơng pháp chế tạo phôi
(3 tiết LT)


Tiết 19 Bài 15 Vật liệu cơ khí


Tiết 20,21 Bài 16 Công nghệ chế tạo phôi


Chng iv: cỏc phng phỏp gia cơng cắt gọt và tự động hố trong
chế tạo cơ khí (4 tiết= 3LT+1TH)


Tiết 22,23 Bài 17 Cơng nghệ cắt gọt kim loại (2 tiết )
Tiết 24 Bài 18 Tự động hố trong chế tạo cơ khí


Tiết 25 Bài 19 Thực hành:Lập quy trình cơng nghệ chế tạo một sản phẩm cơ khí
đơn giản trên máy tiệnPhần iii: động cơ đốt trong
Chơng v: đại cơng về động cơ đốt trong(3 tiết LT)


Tiết 26 Bài 20 Khái quát về động cơ đốt trong


Tiết 27,28 Bài 21 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong


Chơng vi: cấu tạo của ng c t trong(12 tit= 9LT+2TH+1KT)


Tiết 29 Bài 22 Thân máy và nắp máy


Tiết 30 Bài 23 Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
Tiết 31 Bài 24 Cơ cấu phân phối khí


Tiết 32 Bài 25 Hệ thống bôi trơn
Tiết 33 Bài 26 Hệ thống làm mát


Tit 34 Bi 27 H thng nhiên liệu của động cơ xăng
Tiết 35 Bài 28 Hệ thông nhiên liệu của động cơ điezen
Tiết 36 Bài 29 Hệ thống đánh lửa


Tiết 37 Bài 30 Hệ thống khởi động


Tiết 38,39 Bài 31 Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo và tháo, lắp động cơ đốt trong


TiÕt 40 KiÓm tra 1 tiÕt(2)

Chơng vii:ứng dụng động cơ đốt trong(11 tiết=7LT+2TH+1Ô+1KT)
Tiết 41 Bài32 Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trongTiết 42,43,44 Bài 33 Động cơ đốt trong dùng cho ô tô(3 tiết)
Tiết 45 Bài 34 Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
Tiết 46 Bài 35 Động cơ đốt trong dùng cho tàu thuỷ


Tiết 47 Bài 36 Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
Tiết 48 Bài 37 Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện


Tiết 49,50 Bài 38 Thực hành: Vận hành và bảo dỡng một loại động cơ đốt
trong hoặc tham quan(2 tiết)


Tiết 51 Bài 39 Ôn tập chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong


TiÕt 52 KiĨm tra häc kú II


M«n c«ng nghƯ Líp 12Cả năm : 37 tuần ( 35 tiết)
Học kỳ I: 19 tuÇn (18 tiÕt)
Häc kú II:18 tuÇn(17 tiÕt)


Häc kú I


PhÇn mét: kü tht ®iƯn tư


Mở đầu: Vai trị và triển vọng phát triển của ngành kt điện tử trong sản xut v i sng


Chơng i: linh kiện điện tử (5 tiết=2LT+3TH)
Tiết 1 Bài 2 Điện trở-Tụ điện-Cuộn cảm


Tiết 2 Bài 3 Thực hành: Điện trở-Tụ điện-Cuộn cảm


Tiết 3 Bài 4 Linh kiện bán dẫn và IC


Tiết 4 Bài 5 Thực hành: Điôt-Tiritxto- triac
Tiết 5 Bài 6 Thực hành : Tranzito


Chơng ii: một số mạch điện tử cơ bản (7tiết=3LT+3TH+1KT)
Tiết 6 Bài 7 Khái niệm về mạch điện tử-Chỉnh lu-Nguồn một chiều
Tiết 7 Bài 8 Mạch khuếch đại- Mạch tạo xung


Tiết 8 Bài 9 Thiết kế mạch điện tử đơn giản
Tiết 9 Bài 10 Thực hành : Mạch nguồn một chiều


TiÕt 10 Bµi 11 Thùc hµnh : Lắp mạch nguồn chỉnh lu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc
Tiết 11 Bài 12 Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung


Tiết 12 Kiểm tra


Chơng iii: một số mạch điện tử điều khiển(6 tiết=3LT+2TH+1KT)
Tiết 13 B i 13 Khái niệm về mạch điện tử ®iỊu khiĨn


TiÕt 14 B i 14à M¹ch ®iỊu khiĨn tÝn hiÖu


Tiết 15 B i 15à Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha


Tiết 16,17 B i 16à Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha
Tiết 18 Kiểm tra học kì I


Häc kì iiChơng iv: điện tử dân dụng ( 5tiết=4LT+1TH)


Tiết 19 Bài 17 Khái niệm về hệ thông thông tin và viễn thông
Tiết 20 Bài 18 Máy tăng âm


Tiết 21 Bài 19 Máy thu thanh
Tiết 22 Bài 20 Máy thu hình


Tit 23 Bài 21 Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần(3)

Phần hai: kỹ thuật điện


Chơng v: mạch điện xoay chiều ba pha(4tiết=3lt+1th)
Tiết 24 Bài 22 Hệ thống điện quốc gia


Tiết 25,26 Bài 23 Mạch điện xoay chiều ba pha


Tiết 27 Bài 24 Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác
Chơng vi: máy điện ba pha(4tiết=2lt+1th+1kt)
Tiết 28 Bài 25 Máy điện xoay chiỊu ba pha-M¸y biÕn ¸p ba pha


Tiết 29 Bài 36 Động cơ không đồng bộ ba pha


Tiết 30 Bài 27 Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ khơng đồng bộ ba
pha


TiÕt 31 KiĨm tra


Ch¬ng vii: mạng điện sản xuất(4tiết=1lt+1th+1ô+1kt)
Tiết 32 Bài 28 Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


Tiết 33 Bài 29 Thực hành:Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏTiết 34 Ôn tập


Tiết 35 Kiểm tra cuối năm học

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×