Tải bản đầy đủ (.ppt) (1 trang)

tro choi o chu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (141.05 KB, 1 trang )

(1)

Khi rút gọn phân thức, có khi cần…. ở tử hoặc ở mẫu để
nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu


Kết quả của phép nhân hai phân thức gọi là…


1 2 3 4 5 6


R Ú T G N


Ta thường viết kết quả của phép nhân


hai phân thức dưới dạng


---1


1


2


2


3


3


4


4


55


ĐÁP
ÁN


N G Ô B Ả O C H Â


6


6


1 2 3 4 5 6


K T H P


7


7


8


8 T1 2Í C3 H4


9


9


1 2 3 4 5 6 7 8


1 2 3 4N H Â N


1 2 3 4 5 6 7 8 9


H ì N H V U Ơ N G


1 2 3 4 5 6 7 8


G I A O H O Á N


1 2 3 4 5 6 7 8 9


P I T A G O Đ O


Hai phân thức A/B và C/D gọi là ….


nếu A.D = B.C


Muốn nhân hai phân thức, ta …. các tử thức
với nhau, các mẫu thức với nhau.


Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau,


bốn góc bằng nhau là……


Đây là một tính chất của phép nhân
các phân thức đại số.


Tên của định lí: Nếu một tam giác có bình phương


của một cạnh bằng tổng các bình phương của


hai cạnh kia thi đó là tam giác vng


Đây là một tính chất của phép nhân
các phân thức đại số


1 2 3 4 5 6


Đ I D U


Giải Ô chữ

3s


6s


9s


12s
24s


27s


21s
18s


15s
30s


Bt uB N G N H A U

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×