Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

HK1 Toan 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.44 KB, 3 trang )

(1)

PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009


BÌNH SƠN Mơn: TỐN 8


MĐỀ CHÍNH THỨC M Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề )


Họ và tên học sinh:...
Lớp: 8/ …...


Trường THCS:...


Giám thị 1
Số phách:


Giám thị 2


Điểm bằng số Điểm bằng chữ Chữ ký GK Số phách:


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) – Thời gian làm bài: 20 phút.
Câu 1: Đa thức x3 – 3x2 + 3x – 1 tại x = –1 có giá trị là:


A. 0 B. 8 C. – 8 D. – 2


Câu 2: Điều kiện của x để giá trị của phân thức (x3x1)(2 2x3x6) được xác định là:


A. x ≠ –1 B. x ≠ – 3 C. x ≠ –1 và x ≠ –3 D. x ≠ –1 và x ≠ 3
Câu 3: Hai đáy của hình thang có độ dài là 6 cm, 8 cm, đường trung bình của hình thang đó có độ dài là:


A. 7 cm B. 6 cm C. 14 cm D. 8 cm


Câu 4: Hình nào sau đây khơng có tâm đối xứng:A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thang cân D. Hình thoi


Câu 5: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài là 8 cm và 10 cm thì cạnh hình thoi có độ dài là:


A. 41 cm B. 6 cm C. 9 cm D. 164 cm


Câu 6: Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là:


A. Hình thang cân B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vng


Câu 7: Điền vào chỗ trống (. . .) để được khẳng định đúng.


a) Hai phân thức ABDC được gọi là bằng nhau nếu ……….……….
………


b) Phân thức đối của phân thức 1xx là phân thức: ………..………..…….……..
………


Câu 8:Ghép mỗi dòng ở cột A với một dòng ở cột B để được khẳng định đúng.


A B Gheùp


1) (x3 – 1):(x – 1)


2) –(x – 1) 2 a) –x


2 + 2x – 1


b) x2 – 2x + 1c) x2 + x + 1


d) –x2 + x – 1


1 + ………
2 + ………


Câu 9:Khoanh tròn chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) ở mỗi khẳng định sau:(2)

(3)

PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009


BÌNH SƠN Mơn: TỐN 8


MĐỀ CHÍNH THỨC M Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề )


B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) – Thời gian làm bài: 70 phút.


Bài 1. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 – 2x2y + xy2 b) 5x – 5y + ax - ay


Bài 2. (1,5 điểm) Cho biểu thức: .x 84x 4
2
x
2
2
x
2
A
2a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức A xác định.
b) Rút gọn biểu thức A.


Bài 3. (0,5 điểm) Tìm n  Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1


Bài 4. (3,0 điểm) Cho hình thoi ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD,
hai đường thẳng đó cắt nhau tại K.


a) Tứ giác OBKC là hình gì? Vì sao?
b) Chứng minh rằng: AB = OK.


c) Tính diện tích tứ giác ABKC biết AC = 6 cm và BD = 4 cm.


PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009


BÌNH SƠN Mơn: TỐN 8MĐỀ CHÍNH THỨC M Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề )


B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) – Thời gian làm bài: 70 phút.


Bài 1. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 – 2x2y + xy2 b) 5x – 5y + ax - ay


Bài 2. (1,5 điểm) Cho biểu thức: .x 84x 4
2
x
2
2
x
2
A
2


a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức A xác định.
b) Rút gọn biểu thức A.


Bài 3. (0,5 điểm) Tìm n  Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1


Bài 4. (3,0 điểm) Cho hình thoi ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD,
hai đường thẳng đó cắt nhau tại K.


a) Tứ giác OBKC là hình gì? Vì sao?
b) Chứng minh rằng: AB = OK.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×