Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

BIA GA TUYET DEP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 23 trang )

(1)

Phòng giáo dục và đào HƯỚNG HểA
TRƯỜNG PTCS HƯỚNG LỘC


**********************Líp : 3a
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

(7)

Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng


Khoa học


Lịch sử


Địa lý


Sức khoẻ


(8)

Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng
(9)

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG


Giáo viên: NGUYỄN THỊ HỒNG(10)

Trường tiểu học Phạm Văn Đồng

(11)

Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

(12)

Phoøng Giáo Dục Tân Phú


Trường tiểu học Phạm Văn Đồng(13)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng


Phòng Giáo Dục Tân Phuù


Trường tiểu học Phạm Văn Đồng

(14)

Phòng Giáo Dục Tân PhúTrường tiểu học Phạm Văn Đồng(15)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường tiểu học Phạm Văn Đồng(16)

Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng


Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng(17)

(18)

Phòng Giáo Dục Tân Phuù


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

(19)

Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

(20)

Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng


(21)

Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

(22)

Phòng Giáo Dục Tân Phú


Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

(23)

Đầy là một số mẫu trang bìa tơi làm, Tuy hơi màu mè
nhưng vì tơi muốn đưa rất nhiều mẫu lên cho các thầy cơ.
Các thầy cơ có thể bỏ bớt để trở thành một trang bìa như ý

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×