Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

Lich su 4 Le quy DonDak Lak

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (892.22 KB, 14 trang )

(1)

1


Kính chúc q thầy cơ và các em Sức


khỏe,Hạnh phúc và Thành đạt
(2)

Kiểm tra bài cũ:Nêu các bước


sử dụng bảnđồ?Muốn sử dụng bản đồ ta cần:


- Đọc tên bản đồ.
(3)

NƯỚC VĂN LANGI. Thời gian hình thành và


địa phận nước Văn LangI. Thời gian hình thành và


địa phận nước Văn LangII. Đời sống vật chất,tinh thần của người Lạc Việt.

II. Đời sống vật chất,tinh thần của người Lạc Việt.III. Đời sống và sinh hoạt


của người Lạc Việt:

(4)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nước Văn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.


Em biÕt g× vỊ c¸c vua


Hïng?
(5)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.


III. Đời sống và
sinh hoạt của


người Lạc Việt:


I. Thời gian hình thành và địa phận nướcVăn LangHoạt động nhóm đôi1.Đọc sách giáo khoa, xem lược đồ, tranh


ảnh để hoàn thành các nội dung sau:Nhà nước đầu tiên của người Lạc Việt


Tên nướcThời điểm ra


đờiKhu vực hình


thànhVăn LangKhoảng năm 700 trước


cơng ngun.
(6)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.(7)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.


III. Đời sống và
sinh hoạt của
người Lạc Việt:(8)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật


chất, tinh thần của
người Lạc Việt.(9)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.


III. Đời sống và
sinh hoạt của
người Lạc Việt:(10)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.
(11)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.


III. Đời sống và
sinh hoạt của
người Lạc Việt:(12)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.(13)

22

:
I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.


III. Đời sống và
sinh hoạt của
người Lạc Việt:(14)

22

:I. Thời gian hình
thành và địa phận
nướcVăn Lang


Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010


II. Đời sống vật
chất, tinh thần của
người Lạc Việt.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×