Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

ke hoach khai giang hot

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.94 KB, 3 trang )

(1)

PHỊNG GD&ĐT SỐP CỘP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS SỐP CỘP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 02/KH - THCS


Sốp Cộp, ngày 28 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNGNĂM HỌC 2010 - 2011
Kính gửi: - Phòng Giáo dục & Đào tạo Sốp Cộp.


- UBND xã Sốp Cộp.


Căn cứ hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Sốp Cộp. Thực hiện kế hoạch năm học 2010 - 2011, Trường
THCS Sốp Cộp xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011 như
sau:


I. Mục đích, yêu cầu.


1. Lễ khai giảng đánh dấu thời điểm bắt đầu năm học mới. Buổi lễ tạo khơng
khí phấn khởi trong cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường hăng say thi đua lao
động, học tập thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học mới.


2. Buổi lễ khai giảng phải được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm gồm
cả phần lễ và phần hội theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.


II. Thời gian, địa điểm.
1. Thời gian.


Buổi lễ khai giảng diễn ra trong 1/2 ngày, bắt đầu từ 7h00' ngày 05 tháng 9


năm 2010.


2. Địa điểm.


Sân trường THCS Sốp Cộp xã Sốp Cộp Huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La ( Nếu
thời tiết xấu sẽ tổ chức lễ khai giảng trong phịng học nhà lắp ghép).


III. Nội dung chương trình buổi lễ khai giảng.
1. Phần lễ.


a. Ổn định tổ chức.


b. Lễ đón học sinh khối 6.
c. Văn nghệ chào mừng.


d. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thơng qua chương trình
buổi lễ.


e. Đọc thư chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên ngành giáo dục và học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường năm học
2010 - 2011.(2)

g. Phát động thi đua, phát động tháng khuyến học, tháng ATGT. Thông qua
kế hoạch triển khai phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực".


h. Đại biểu cấp trên phát biểu.


i. Đại diện giáo viên phát biểu hứa quyết tâm giảng dạy.
k. Đại diện học sinh phát biểu hứa quyết tâm học tốt.


l. Kết thúc phần lễ.


2.Phần hội.


Ban chấp hành chi Đoàn, Liên Đội tổ chức các trò chơi dân gian, văn nghệ
chào mừng năm học mới.


3. Kết thúc buổi lễ khai giảng.


IV. Phân công trách nhiệm các thành viên Ban tổ chức buổi lễ.


1. Đồng chí: Vũ Thị Xuân - Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung, chuẩn bị diễn văn
khai giảng, đáp từ đại biểu.


2. Đồng chí: Thiều Quang Hùng - Phó hiệu trưởng: Phụ trách cơ sở vật
chất, lao đông vệ sinh trường lớp; thẩm định bài phát biểu của học sinh; chỉ đạo lễ
đón học sinh đầu cấp; đón tiếp đại biểu đến dự buổi lễ.


3. Đồng chí: Lê Văn Trọng - Chủ tịch cơng đồn: Chuẩn bị báo cáo thi đua;
nội dung phát động tháng khuyến học, tháng ATGT; lo công tác hậu cần ( đặt
cơm); thuê máy nổ dự phịng.


4. Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hồng: Bí thư Đoàn thanh niên: Chuẩn bị bài
phát biểu của học sinh; Tập luyện và thực hiện cơng việc đón học sinh đầu cấp; cử
người đi mời đại biểu không ở địa bàn xã Sốp Cộp.


5. Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền - Thư ký HĐGD: Phát hành giấy mời, làm
khánh tiết buổi lễ.


6. Đồng chí: Hồng Văn Thọ - Tổng phụ trách Đội: Ổn định tổ chức học


sinh; Phân công học sinh chuẩn bị trang phục, cờ tổ quốc, biển lớp, lọ hoa, khăn
trải bàn; Luyện tập đội trống, cờ; Tổ chức diễu hành cổ động năm học mới vào
chiều 04/9/2010.


7. Đồng chí: Cầm Văn Châm - Giáo viên mỹ thuật: Phụ trách trang trí buổi
lễ, băng zơn khẩu hiệu.


8. Đồng chí: Vũ Xuân Thế - Trưởng ban văn thể: Phụ trách văn nghệ.


9. Đồng chí: Lê Thị Phương - TT Tổ KHXH: Chuẩn bị bài phát biểu giáo
viên.


10. Đồng chí: Trịnh Văn Huy + Dương Văn Vũ: Phụ trách điện, loa đài;
th thợ chụp ảnh.


11. Đồng chí: Lị Thị Thắm, Đinh Thị Thủy: Tiếp tân.


12. Các đồng chí Giáo viên chủ nhiệm: Quán triệt học sinh thực hiện tốt các
công việc được giao trước, trong và sau lễ khai giảng.


Đúng 16h30' ngày 04 tháng 9 năm 2010 tiến hành tổng duyệt lễ khai
giảng.(3)

Ban giám hiệu phổ biết kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên nhà trước trước khi tổ chức buổi lễ ít nhất 1 tuần.


Các đồng chí thành viên Ban tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân
công, nếu trong q trình thực hiện có khó khăn, vướng mắt trực tiếp báo cáo Hiệu
trưởng giải quyết.Trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức có thể huy động thêm cán bộ, giáo
viên cùng thực hiện một số công việc.


Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên chủ động,
sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hồn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Nếu đồng chí nào khơng hồn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy
chế nhà trường.


Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011 của Trường
THCS Sốp Cộp./.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- UBND xã Sốp Cộp ( báo cáo),


- Phòng GD&ĐT ( báo cáo),


- Thành viên BTC,
- Lưu: VT.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×