Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

CN 6 tiet 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.96 KB, 3 trang )

(1)

Ngời soạn : Hà Duy Hiếu
Ngày soạn : 13/09/2010
Líp : 6A


M«n : C«ng nghÖ 6


GVHD : Nguyễn Liên Hiệp
Ngời giảng : Hà Duy Hiếu


Ngày giảng : 22/09/2010


TiÕt: 9 . cắt khâu một số sản phẩm


Bài 5.

thực hànhôn một số mũi khâu cơ bảni. mục tiêu :
1. KiÕn thøc:


- Thông qua bài thực hành học sinh nắm đợc các thao tác khâu một số mũi khâu c
bn (khõu thng, khõu t, khõu vt).


2. Kĩ năng:


- Học sinh có thể vận dụng khâu đợc một số sản phẩm cơ bản, đơn giản.
3. Thái độ:


- Cã høng thú trong việc khâu vá.
- Tích cực trong giờ học.ii. chuẩn bị


- GV: Mẫu hoàn chỉnh 3 mũi khâu, 3 mảnh vải kích thớc 8x15, kim. chỉ khâu,
bút chì, kéo, thớc.


- HS: 2 mảnh vải kích thớc 8x15, màu khác nhau, kim, chỉ, kéo, bút chì, thớc.
iii. tiến trình bài giảng


1. n nh t chc lp: (3 )
a) S số lớp:


6A:……… 6B:……….
b) Kiểm tra đồ dùng chuẩn bị của học sinh.
2. Kiểm tra bài c: (5 )


-Có mấy phơng pháp bảo quản trang
phục?


- Đọc ghi nhớ SGK 25.


- Có 2 phơng pháp là: Giặt, phơi và là ủi.
- Trả lời trong SGK (25).


- GV nhận xét cho điểm.
3. Bài mới.


* Gii thiu bi (2 ): ’ Trớc kia con ngời đã biết dùng những mảnh vỏ cây, da thú
làm quần áo che cơ thể của mình, họ biết ghép các mảnh với nhau bằng những dây
buộc: Quá trình nối những mảnh da thú mảnh vỏ cây đó gọi là q trình khâu. Nh
vậy khâu đã có từ rất lâu đời cho đến nay thì các dạng khâu cơ bản chủ yếu khơng có


gì thay đổi. Để biết đợc các kỹ thuật khâu những mũi khâu cơ bản đó thế nào chúng
ta sẽ cùng i nghiờn cu trong tit ny.


* Nội dung bài giảng:


T/G ND ghi bảng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Đồ dùng
* Đặt vấn đề: Nội dung của


bµi nµy gåm 3 phÇn nhá, kü(2)

thuật khâu các mũi cơ bản đã
đợc học ở lớp 5.


8’


1, Mịi kh©u
th-êng.


- Vạch đờng
thẳng ở giữa ở
giữa mảnh vải
bằng bút chì.
- Xâu chỉ vào
kim vê một đầu
để giử mũi khâu.
- Tay trái cầm
vải.


- Tay phải cầm
kim khâu từ phải


sang trái.


- Yêu cầu học sinh nghiên cứu
SGK mục I, các mịi kh©u
th-êng. (27)


- Hớng dẫn học sinh xem hình
14. Giới thiệu cho học sinh
mẫu đờng khâu mũi thờng
bằng chỉ màu trên vải.


- Gv nhắc lại thao tác từng mũi
khâu đồng thời thao tác mũi
khâu để học sinh nắm vững các
thao tác đó. Khi khâu song cần
lại mũi để tránh chỉ bị tuột sau
khi cắt chỉ.


- Gäi mét häc sinh nh¾c lại
quy trình khâu.


- Nghiên cứu


- Quan sát.


- Theo dõi.


- 1 học sinh nhắc lại
tại chỗ.- Mẫu
đ-ờng khâu
chỉ màu
trên vải.


10


2, Khõu mi
t mau.


- GV hớng đẫn học sinh thao
tác cầm kim và hoàn thành
đ-ờng kim trên mẫu vải.


- Theo dâi uèn n¾n.


- GV cho häc sinh quan sát
hình 1.15, hớng dÉn häc sinh
thao t¸c tõng mịi, kh©u mẫu
cho học sinh trên mẫu vải.
- GV Thùc hiÖn thao tác lại
mũi trên vải.


- Quan s¸t thùc hiƯn
theo.


- Hoàn thiện đờng
khâu.


- Theo dâi.


- Theo dõi.(3)

13


3, khâu vắt.


- Yờu cầu học sinh làm, thực
hiện các thao tác khâu mũi đột
tơng tự nh các bớc giáo viên đã
làm trên mẫu vải của mình.


- Theo dâi chØnh mịi kh©u cho
häc sinh


- GV yêu cầu học sinh đọc SGk
28.


- Cho häc sinh quan sát hình
1.16


- Ngời ta thờng khâu vắt ở vị trí
nào trên quần áo?


- Thao tác trên mẫu vải, hớng
dẫn cho học sinh.


- Ch dừ ng chỉ lại mũi cho
học sinh quan sát


- Yªu cÇu häc sinh thực hiện


trên vải của mình.


- Theo dõi uốn nắn học sinh.


- Yêu cầu sản phẩm bằng
phẳng, chỉ không bị rút. Vải
gọn gàng, sạch sẽ.


- Thực hiện trên sản
phẩm của mình.


- Hoàn thiện đờng
khâu.


- 2 hc sinh ng c
ti ch.


- Quan sát.


- Trả lời. (gấu ¸o, gÊu
qn.)


- Quan s¸t.


- Theo dâi.
- Thùc hiƯn.


- Hoàn thành sản
phẩm.4.Củng cố: (3 )


- GV thu sản phẩm của học sinh và kiểm tra, đánh giá kết quả sản phẩm.


- Nhận xét đánh giá giờ thực hành từ khâu chuẩn bị đến thỏi lm vic ca hc
sinh.


5. Dặn dò: (1 )


- Yêu cầu học sinh về nhà tập khâu các sản phẩm đơn giản chuẩn bị cho bài sau:
trong SGK trang 28.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×