Tải bản đầy đủ (.ppt) (7 trang)

tiet 3 toan 6 duong thang di qua hai diem

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (297.72 KB, 7 trang )

(1)

Tiết 3

:
(2)

• a) Cho điểm A. Hãy vẽ đường thẳng đi qua A.


Vẽ được mấy đường thẳng?


b) Cho thêm điểm B khác A.


Có thể vẽ được mấy đường thẳng đi qua
hai điểm A và B?


A


B


Nhận xét:Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng
đi qua hai điểm A và B(3)

a


x


y


A B


Đường thẳng a Đường thẳng AB


hoặc đường thẳng BAĐường thẳng xy


Cách 1: Dùng 1 chữ cái thường Cách 2: Dùng 2 chữ cái in hoa


(2 điểm thuộc đường thẳng)(4)

• Đường thẳng AB
• Đường thẳng CB


A B C


Đường thẳng BA
Đường thẳng BC
Đường thẳng AC
Đường thẳng CA


D(5)

A B C
A
B
C
x y
t
z
Trùng nhau


Cắt nhau song songPhân biệt


Có 1 điểm chung Khơng có điểm chung(6)

Chú ý:


Hai đường thẳng khơng trùng nhau còn


được gọi là hai đường thẳng phân biệt


Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có(7)

hướngưdẫnưvềưưnhà-

­Häc­bµi


×