Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

De thi lai Dia li 11 Thang 82010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.67 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT Đaklak ĐỀ KIỂM TRA LẠI ĐỊA LÍ 11 (2009-2010)
Trường THPT Việt Đức Thời gian làm bài :45 phút


* Tổ:Địa lí *


Phần I :Lí thuyết (6 điểm)


Câu 1(4 điểm): Phân tích những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên của Trung Quốc
đối với sự phát triển kinh tế.


Câu 2 (2 điểm):Trình bày đặc điểm dân cư của vùng Đông Nam Á.
Phần II: Bài tập (4 điểm)


Dựa vào bảng số liệu sau:


Tốc độ tăng GDP của các nước qua các năm


(Đơn vị: %)


Nước 1996 1997 1999 2001 2003


Lào 6,89 6,91 7,28 5,76 5,90


Ma-lai-xi-a 10,00 7,32 6,14 0,32 5,20


Xin –ga-po 7,71 8,51 6,42 -2,37 1,09


Thái Lan 5,90 -1,37 4,45 2,14 6,75


Việt Nam 9,34 8,15 4,71 6,93 7,24Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của các nước trên .Nhận xét và
giải thích.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×