Tải bản đầy đủ (.ppt) (39 trang)

Tài liệu Bài giảng: Tạo và làm việc với bảng pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (603.83 KB, 39 trang )


1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ơ, dòng, c
ột
b.Tách một ơ thà
nh nhiều ơ
.
c.Gộp nhiều ơ th
ành một ơ
d.Định dạng văn
bản trong ơ.
d.Định dạng văn
bản trong ơ.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện qn
Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai
Trường THPT Ngơ Quyền
GV: Đỗ Tất Thắng
Tổ Tốn - Tin
BÀI 19 TẠO VÀ LÀM
BÀI 19 TẠO VÀ LÀM


VIỆC VỚI BẢNG
VIỆC VỚI BẢNG

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
NHIỆT LiỆT
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY,
CÔ CÙNG CÁC EM HỌC

SINH THÂN MẾN

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
Kiểm tra bài cũ

Em hãy làm theo yêu cầu của đọan
văn bản sau (Tìm kiếm và thay thế)


1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
Đọc kỹ nội dung sau và trả lời câu hỏi :
Họ và tên : Mai Ngọc Ánh; sinh năm 1978; đia
chỉ 80/10H Phan Văn Hớn phường 5 Quận 12
Tp.HCM; ĐT 7191095
Họ và tên : Lê Hồng Vân; sinh năm 1978; địa

chỉ 234/1 Lê Lợi phường 17 Quận 1
Tp.HCM; ĐT 8402845
Họ và tên: Bùi Văn Khoa; sinh năm 1982; địa
chỉ 97 Phú Mỹ phường 21 Quận Bình Thạnh
Tp.HCM; ĐT 4036300
1. Cho biết Văn Khoa sinh ngày bao nhiêu ?
2. Cho biết địa chỉ của Hồng Vân?

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích

Begin
Luyện quân
1. Cho biết Văn Khoa sinh ngày bao nhiêu ?
2. Cho biết địa chỉ của Hồng Vân?
=> Cùng một nội dung , nhưng hình thức
nào thể hiện dữ liệu rõ và dễ tìm hơn ?
=> Cùng một nội dung , nhưng hình thức
nào thể hiện dữ liệu rõ và dễ tìm hơn ?
Họ và tên
sinh
năm
Địa chỉ SĐT
Mai Ngọc Ánh 1978 80/10H Phan Văn Hớn
phường 5 Quận 12
Tp.HCM
7191095
Lê Hồng Vân
1978
234/1 Lê Lợi phường 17
Quận 1 Tp.HCM;
8402845
Bùi Văn Khoa 1982 97 Phú Mỹ phường 21
Quận Bình Thạnh
Tp.HCM
4036300

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng

c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
Hãy kể tên các
văn bản tổ chức
dưới dạng bảng
mà các em hay
gặp?

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng

c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc

xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC
VỚI BẢNG

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà

nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
1. Tạo bảng
1. Tạo bảng
Cách 1: Chọn Table

Insert

Table…
a. Cách tạo
a. Cách tạo
Gõ vào số
hàng
Gõ vào số cột
Nhấp OK

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng

c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
Kéo chuột xuống dưới và bên phải
để chọn số hàng-cột cho bảng.
C¸ch 2:
Nhấp chuột trái vào nút trên thanh công cụ

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích

thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
b. Chọn các thành phần của bảng
Cách 1: Dùng lệnh Table

Select
Chọn bảngChọn cột
Chọn dòng
Chọn ô

1.To bng
a.To bng
b.Chn cỏc tp c

a bng
c.Thay i kớch
thc dũng(ct)
2.Cỏc thao t
ỏc vi bng
a.Chốn thờm hoc
xúa, ụ, dũng, c
t
b.Tỏch mt ụ th
nh nhiu ụ
.
c.Gp nhiu ụ th
nh mt ụ
d.nh dng vn
bn trong ụ.
d.nh dng vn
bn trong ụ.
Bng chn CH
V ớch
Begin
Luyn quõn
Cách 2: Dùng chuột

Chọn một ô, nháy
chuột tại cạnh trái
của ô đó.

Chọn một hàng, nháy
chuột bên trái của
hàng đó.


Chọn một cột, nháy
chuột ở đường biên
trên của ô trên cùng
của cột đó.

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân

c. Thay ®æi kÝch th­íc cña cét hay hµng

Cách 1:
Trực tiếp đưa con trỏ chuột vào
đường biên dọc hoặc ngang rồi rê
chuột để thay đổi kích thuớc.

Cách 2:
Dùng thước ngang hoặc thước dọc.

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.

Bảng chọn CH
Về đích
Begin
Luyện quân
NHIỆT LiỆT
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY,
CÔ CÙNG CÁC EM HỌC
SINH THÂN MẾN

1.Tạo bảng
a.Tạo bảng
b.Chọn các tp củ
a bảng
c.Thay đổi kích
thước dòng(cột)
2.Các thao t
ác với bảng
a.Chèn thêm hoặc
xóa, ô, dòng, c
ột
b.Tách một ô thà
nh nhiều ô
.
c.Gộp nhiều ô th
ành một ô
d.Định dạng văn
bản trong ô.
d.Định dạng văn
bản trong ô.
Bảng chọn CH

Về đích
Begin
Luyện quân
Kiểm tra bài cũ
Em hãy làm theo
yêu cầu của đọan
văn bản sau (Tạo
bảng)

×