Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

bai giang poepont

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (862.22 KB, 14 trang )

(1)BAØI MỚI: hoạt động 1: GIỚI THIỆU BAØI. 1.

(2) HOẠT ĐỘNG 2 : Hãy nói tên các loài hoa trong caùc tranh sau ñaây.

(3)

(4) HOẠT ĐỘNG 3 : Hoạt động nhóm. • Haõy noùi : • Màu sắc của các loại hoa trên • Mùi hương của các loài hoa treân ..

(5) KEÁT LUAÄN -Có rất nhiều loại hoa và tên gọi khác nhau : hoa loa keøn , hoa lay ôn , hoa sen , hoa hoàng … - Mỗi loại hoa có màu sắc riêng của noù , maøu hoàng , maøu traéng , maøu vaøng , màu đỏ … - Và có loại hoa có mùi thơm , có loài hoa khoâng coù muøi thôm ..

(6) HOẠT ĐỘNG 4 : Hãy chỉ đâu là cuống hoa , đài hoa , cánh hoa và nhò hoa ..

(7) Moãi boâng hoa thường có cuống , đài , cánh và nhị.

(8) HOẠT ĐỘNG 4 : Hoa có chức năng gì ? ( thaûo luaän nhoùm ).

(9) • Hoa laø cô quan sinh saûn cuûa caây.

(10) HOẠT ĐỘNG 5 : hãy kể tên hoa dùng để làm gì ? - Trang trí - Làm nước hoa - Ướp chè - Để ăn.

(11) Hoa dùng để trang trí. Caém hoa.

(12) Làm nước hoa. Hoa hoàng. hoa ly ly.

(13) Ướp chè- để ăn. Hoa sen. Hoa sứ.

(14) KEÁT LUAÄN : • Hoa laø cô quan sinh saûn cuûa caây . Các loài hoa thường khác nhau về hình daïng , maøu saéc vaø muøi höông • Mỗi bông hoa thường có cuống , đài , cánh và nhị ..

(15)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×