Tải bản đầy đủ (.docx) (27 trang)

He thong bo de on TV4 Hay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (325.17 KB, 27 trang )

(1)§Ò 1. C©u 1 : ( 3 ®iÓm ) Chia c¸c tõ phøc díi ®©y thµnh hai nhãm tõ ghÐp vµ tõ l¸y: - vui vÎ, vui ch¬i, vui nhén, vui vÇy, vui mõng, vui vui, vui tai, vui t¬i, vui m¾t. - đẹp đẽ, đẹp lòng, đẹp đôi, đẹp trời, đèm đẹp, đẹp lão.. C©u 2: ( 3 ®iÓm ) Dùng gạch chéo để tách chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu dới đây và xác định vị ngữ trong câu là động từ hay cụm động từ. a. C« gi¸o ®ang gi¶ng bµi. b. Em bÐ cêi. c. ChÝch b«ng g¾p s©u trªn l¸ nhanh tho¨n tho¾t.. C©u 3: ( 3 ®iÓm ) Cho các từ : Chăm chỉ, ngoan ngoãn, phấn đấu, khắc phục. Hãy viết đoạn văn từ bốn đến năm câu nói về quá trình vơn lên trong học tập của mét häc sinh. C©u 4 : ( 4 ®iÓm ) Trong bµi dßng s«ng mÆc ¸o, nhµ th¬ NguyÔn Träng T¹o cã viÕt nh sau: Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa Ngớc lên bỗng gặp la đà Ngàn hoa bởi đã nở nhòa áo ai.. Những câu thơ trên đã giúp em phát hiện ra vẻ đẹp gì về dòng sông quê hơng của t¸c gi¶. C©u 5: ( 6 ®iÓm ) Em h·y kÓ vÒ mét tÊm g¬ng vît khã häc giái mµ em biÕt. §iÓm ch÷ viÕt toµn bµi: 1 ®iÓm.. đáp án : Đề 1 C©u 1: ( 3 ®iÓm ) Học sinh xếp đúng mỗi từ theo nhóm : 0,2 điểm * Nhãm tõ ghÐp : + vui ch¬i, vui ch©n, vui m¾t, vui mõng, vui tai, vui t¬i. +đẹp lòng, đẹp đôi, đẹp trời, đẹp lão. * Nhãm tõ l¸y : + vui vÎ, vui vÇy, vui vui. + đẹp đẽ, đèm đẹp. C©u 2 : ( 3 ®iÓm ) Mỗi câu tìm đúng chủ ngữ, vị ngữ cho: 0,75 điểm Mỗi câu xác định đúng vị ngữ là động từ hay cụm động từ cho: 0,25 đ a. C« gi¸o / ®ang gi¶ng bµi. CN VN (0,75 ®iÓm).

(2) Vị ngữ là cụm động từ: 0,25 ®iÓm b. Em bÐ / cêi. CN VN 0,75 ®iÓm Vị ngữ là động từ : 0,25 ®iÓm c. ChÝch b«ng / g¾p s©u trªn l¸ nhanh tho¨n tho¾t. CN VN 0,75 ®iÓm. Vị ngữ là cụm động từ: 0,25 ®iÓm C©u 3: (3 ®iÓm ) * Học sinh viết đúng nội dung, đủ số câu cho: 3 ®iÓm + Viết không đảm bảo số câu trừ: 0,5 ®iÓm / c©u + Viết không đủ số từ cho trớc trừ: 0,5 ®iÓm / tõ + Các câu văn không có mối liên kết, không đúng chủ đề trừ : 1 điểm C©u 4: c¶m thô ( 4 ®iÓm ) * Thể hiện đợc vẻ đẹp của dòng sông của quê hơng tác giả : 3 điểm + Dòng sông cũng nh ngời, đợc mang trên mình chiếc áo rất đặc biệt. Đó là chiếc áo vừa có hơng thơm ( thơm đến ngẩn ngơ ) vừa có màu hoa đẹp và hấp dẫn: “ Ngàn hoa bởi đã nở nhòa áo ai “ + Dòng sông khoác trên mình chiếc áo ấy dờng nh trở nên đẹp hơn trong mắt tác giả và làm cho tác giả thấy ngỡ ngàng, xúc động. * C¶m xóc cña b¶n th©n: 1 ®iÓm C©u 5 : ( 6 ®iÓm ) + Làm đúng thể loại văn kể chuyện : 1 điểm + Bè côc bµi v¨n : 1 ®iÓm * Bài văn kể đợc tấm gơng vợt khó học giỏi một cách chân thực, thể hiện sự yêu mến, c¶m phôc vµ quyÕt t©m noi theo g¬ng b¹n, cho ®iÓm tèi ®a. ( §iÓm ch÷ viÕt toµn bµi: 1 ®iÓm ). §Ò 2 C âu 1 (1,5 điểm ) : Thành ngữ là những câu nói có sẵn , em hãy dựa vào các từ đã có để gợi trí nhớ , khôi phục các từ còn thiếu : 1. Môi hở ….. lạnh 2. Giấy rách phải giữ lấy…. 3. Ước của ….. m ùa. Câu 2 : ( 1, 5 điểm ) Cho các từ ngữ sau : Khấp khểnh , lập loè , dẻo dai, tươi xanh, tươi tốt, xanh xanh. Hãy xếp thành 2 nhóm : Từ láy , Từ ghép Câu 3 : (3 điểm ) : Dùng từ gạch chéo để tách CN-VN của các câu sau. Vị ngữ trong từng câu là động từ hay cụm động từ. 1. Bạn Lan cười. 2. Sau khi ăn sáng , em chuẩn bị đi học . 3. Đàn cá chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp .. Câu 4 ( 3 điểm ) :.

(3) Em hãy viết đoạn văn ( gồm 4- 5 câu ) có nội dung nói về chủ điểm "Thương người như thể thương thân " Câu 5 ( 4 đi ểm ) : Hãy nêu cảm nhận của em về đoạn thơ dưới đây của Mai Thị Bích Ngọc Em mơ làm mây trắng Bay khắp nẻo đường xa Nhìn non sông gấm vóc Quê mình đẹp biết bao Em mơ làm nắng ấm Đánh thức bao mầm xanh Vươn lên từ đất mới Mang cơm no áo lành .. Câu 6 ( 6 đi ểm ): Kể lại một câu chuyện mà em đã được chứng kiến hoặc tham gia , thể hiện tình cảm thương yêu , đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người . Điểm chữ viết và trình bày toàn bài : 1 điểm. §¸p ¸n: §Ò 2 Câu 1 : Điền đúng mỗi thành ngữ : 0,5 điểm Từ cần điền : 1. răng 2. lề 3. trái Câu 2 : Xếp đúng mỗi từ : 0,25 điểm Từ láy : khấp khểnh , lập loè , xanh xanh Từ ghép : dẻo dai , tươi xanh, tươi tốt Câu 3 : Xác định đúng CN- VN ở mỗi câu 0,75 điểm 1.Bạn Lan/ cười . ( VN là ĐT ) 2. Sau khi ăn sáng , em / chuẩn bị đi học. ( VN là cụm ĐT ) 3. Đàn cá chuối con / ùn lại tranh nhau đớp tới tấp .( VN là cụm ĐT) Câu 4 : Đoạn văn đủ 4- 5 câu Nội dung : Thể hiện biết thương yêu (đùm bọc , giúp đỡ ) người thân hoặc bạn bè. Câu 5 : + Nêu được những ước mơ đẹp đẽ của bạn nhỏ : (3 điểm ) - Bạn mơ được làm làn mây trắng bay khắp nẻo trời cao để ngắm nhìn non sông tươi đẹp . - Bạn mơ được làm ánh nắng ấm áp giúp cho bao mầm xanh vươn lên từ đất mới , mang lại áo cơm no ấm cho mọi người ..

(4) + Nêu được cảm nghĩ của em : ( 1 đi ểm ) Câu 6 : - Bố cục đủ ba phần : 1 điểm - Đúng nội dung thể loại : 4 điểm - Lời văn trôi chảy , rõ ràng , ít phạm lỗi chính tả, cách dùng từ : 1 điểm. C©u 1: ( 3 ®iÓm). §Ò 3. Cho các từ sau : Mặn, núi đồi, rực rỡ , chen chúc,vờn, mong ngóng,dịu dàng ,ngọt , mong mỏi,thành phố ,ăn ,đánh đập. Dựa vào cấu tạo từ hãy sắp xếp các từ trên thành 3 nhóm và đặt tên cho từng nhóm. C©u 2: ( 3 ®iÓm ) Tìm câu kể Ai là gì ? Trong đoạn văn dới đây.Dùng gạch chéo để tìm CN – VN của từng câu tìm đợc.. Buæi mai h«m Êy ,mét buæi mai ®Çy s¬ng thu vµ giã l¹nh,mÑ t«i ©u yÕm n¾m tay t«i dẫn đi trên con đờng dài và hẹp .Cảnh đẹp chung quanh tôi đều thay đổi lớn : Hôm nay tôi đi học .Cũng nh tôi ,mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên ngời thân ,chỉ dám ®i tõng bíc nhÑ.Sau mét håi trèng ,mÊy ngêi häc trß cò s¾p hµng díi hiªn råi ®i vµo líp .. C©u 3 : ( 3 ®iÓm ) Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 4 câu) về chủ đề “ Có chí thì nên” trong đó có dïng c¸c tõ ng÷ sau ®©y: NghÞ lùc ,quyÕt t©m,kiªn nhÉn ,quyÕt chÝ,nguyÖn väng. C©u 4: ( 4 ®iÓm ) Nhµ th¬ NguyÔn Duy ca ngîi c©y tre trong bµi tre ViÖt nam nh sau: Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lên đã nhọn nh chông lạ thờng Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o cäc ,tre nhêng cho con.. Hình ảnh cây tre trong đoạn thơ trên gợi cho em nghĩ đến hình ảnh tốt đẹp nào của con ngêi ViÖt Nam. C©u 5: ( 6 ®iÓm) H·y tëng tîng vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ ngêi con hiÕu th¶o ,dùa vµo ®o¹n tãm t¾t cèt chuyÖn díi ®©y:. Ngµy xöa ngµy xa ,cã hai mÑ con sèng bªn nhau rÊt h¹nh phóc .Mét h«m ngêi mÑ bÞ èm nặng và chỉ khát khao đợc ăn một trái táo thơm ngon.Ngời con ra đi,vợt qua bao núi cao ,rừng sâu,cuối cùng anh đã mang đợc trái táo về biếu mẹ..

(5) Đáp án: đề 3 C©u 1: ( 3 ®iÓm ) ( §óng mét tõ cho 0,25 ®iÓm) - Từ đơn ( 1 điểm): Mặn ,vờn ,ngọt ,ăn - Từ ghép ( 1 điểm): Núi đồi ,đấnh đập ,thành phố ,mong ngóng - Tõ l¸y : ( 1 ®iÓm ): Rùc rì ,chen chóc,dÞu dµng,mong mái. C©u 2: ( 3 ®iÓm) * Xác định câu kể Ai là gì? nh sau:. a/ Buæi mai h«m Êy ,mét buæi mai ®Çy s¬ng thu vµ giã l¹nh,mÑ t«i ©u yÕm n¾m tay t«i dÉn ®i trên con đờng dài và hẹp. b/ Cũng nh tôi ,mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên ngời thân ,chỉ dám đi từng bớc nhẹ c/ Sau mét håi trèng ,mÊy ngêi häc trß ÷u s¾p hµng díi hiªn råi ®i vµo líp (Học sinh xác định đúng một câu cho 0,5 điểm). * Xác định các bộ phận CN – VN của các câu nh sau:. a/ Buæi mai h«m Êy ,mét buæi mai ®Çy s¬ng thu vµ giã l¹nh,mÑ t«i/ ©u yÕm CN VN nắm tay tôi dẫn đi trên con đờng dài và hẹp. (0,5 điểm ) b/Cũng nh tôi ,mấy cậu học trò mới/ bỡ ngỡ đứng nép bên ngời thân ,chỉ d¸m ®i tõng bíc nhÑ (0,5 ®iÓm ) VN c/ Sau mét håi trèng ,mÊy ngêi häc trß cò / s¾p hµng díi hiªn råi ®i vµo líp .. C©u 3: ( 3 ®iÓm ). (0,5 ®iÓm). - Học sinh viết đoạn văn hợp lý ,đúng quy định về số câu,đúng chủ đề nhng không sử dụng hết các từ ngữ đã cho : Thiếu mỗi từ trừ 0,6 điểm - Học sinh sử dụng hết các từ ngữ đã cho ,viết đợc một đoạn văn hợp lý ,đúng chủ đề nhng số câu cha đúng nh yêu cầu : Cho 2, 5 điểm - Học sinh mắc cả hai lỗi nói trên và các trờng hợp khác giám khảo căn cứ vào bài làm cụ thể để cho ®iÓm cho phï hîp. C©u 4: ( 4 ®iÓm )- H×nh ¶nh : Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lên đã nhọn nh chông lạ thờng Gợi cho ta nghĩ đến những phẩm chất của con ngời Việt nam: Ngay thẳng ,trung thực( Đâu chịu mọc cong) , kiên cờng hiên ngang ,bất khuất trong chiến đấu (Nhọn nh chông) ( 2,0 điểm ) - H×nh ¶nh : Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o céc , tre nhêng cho con Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o céc , tre nhêng cho con Gợi cho ta nghĩ đến những phẩm chất : Sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách ( Phơi nắng phơi sơng) ,biết yêu thơng ,chia sẻ và nhờng nhịn tất cả cho con cái ,cho đồng loại ( Có manh áo cọc tre nhờng cho con) ( 2,0 ®iÓm) C©u 5 : ( 6,0 ®iÓm) - Viết đúng thể loại văn kể chuyện ( 3,0 điểm ) - Bè côc râ rµng ,tr×nh tù kÓ chuyÖn hîp lý ( 1,0 ®iÓm ) - Diễn đạt trôi chảy ,sáng rõ ,lối viết có hình ảnh ,có cảm xúc,trình bày sạch sẽ ,ít phạm lỗi chính tả. ( 2,0 điểm ) .Trình bày sạch sẽ ,chữ viết đẹp . ( 1 điểm ). §Ò 4 C©u 1 ( 3 ®iÓm): Cho 2 c©u th¬ sau:. “ Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang Long lanh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi”.. ( NguyÔn Duy). a/. Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy trong 2 câu trên. b/. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong 2 câu trên..

(6) C©u 2 ( 3 ®iÓm): Từ ý cho trớc “ Em đến trờng” . Hãy viết thành các kiểu câu chia theo mục đích nói đã học. C©u3: (3®) ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt «ng l·o ¨n xin trong c©u chuyÖn : “ Ngêi ¨n xin”- S¸ch TiÕng ViÖt 4- TËp 1 C©u 4 ( 4 ®iÓm): Trong bµi th¬ “ Tre ViÖt Nam” ( TiÕng ViÖt 4, tËp 1), NguyÔn Duy cã viÕt: “... Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lên đã nhọn nh chông lạ thờng Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o cäc tre nhêng cho con...”. Em thấy đoạn thơ trên có hình ảnh nào đẹp ? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc của những hình ảnh đó ? C©u 5 ( 6 ®iÓm): Mîn lêi nh©n vËt vua Mi §¸t, em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn vua Mi §¸t thÝch vµng. Chữ viết trình bày sạch đẹp: 1 điểm. §¸p ¸n : §Ò 4 C©u. Néi dung. Cho ®iÓm. Câu 1 a - Từ đơn: Gió, nâng, liếm, ngang - Tõ ghÐp: TiÕng h¸t, lìi h¸i, ch©n trêi - Tõ l¸y: Chãi chang, long lanh b - Danh tõ: Giã, tiÕng h¸t, lìi h¸i, ch©n trêi - §éng tõ: N©ng, liÕm - TÝnh tõ: Chãi chang, long lanh. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5. C©u 2 C©u 3. 3 2. C©u 4. Học sinh viết đúng mỗi kiểu câu cho 0,75 điểm -Học sinh chọn cảnh ông lão ăn xin để bộc lộ đợc hoàn cảnh của ông :già yếu ,nghèo đói . -Häc sinh tËp trung vµo t¶ nÐt mÆt èm yÕu,buån th¶m,cÆp m¾t buồn, mờ đục ,bàn chân gày gò ,run rẩy,bẩn thỉu.. 2. - H×nh ¶nh m¨ng tre: “Nhän nh ch«ng” gîi cho em thÊy sù kiªu h·nh 1,25 hiªn ngang, bÊt khuÊt cña loµi tre còng chÝnh lµ sù bÊt khuÊt hiªn ngang cña d©n téc ViÖt Nam - Hình ảnh cây tre “Lng trần phơi nắng phơi sơng” có ý nghĩa nói đến 1,25 sự dãi dầu, chịu đựng mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống của ngêi ViÖt Nam..

(7) - Hình ảnh “ Có manh áo cọc tre nhờng cho con” gợi cho ta nghĩ đến sù che chë, nhêng nhÞn, hy sinh tÊt c¶ cña ngêi mÑ dµnh cho con thÓ hiện lòng nhân ái thật cảm động - Bµi viÕt diÔn t¶ m¹ch l¹c, l«gÝc C©u 5. 1,25 0,25. - Học sinh viết đúng thể loại văn kể chuyện, bố cục rõ ràng 2 - C¸c sù viÖc trong truyÖn l«gÝc chÆt chÏ, nh©n vËt râ rµng 2,5 - Bài viết đặc trng, sáng tạo có nét riêng biệt, hành văn trôi chảy, ít sai 1,5 lçi ng÷ ph¸p. *. Chữ viết trình bày sạch đẹp: 1 điểm. §Ò 5. C©u 1: (3 ®iÓm) a-Cho nhãm tõ phøc. Lóng tóng, t¬i tèt, b¹n häc, g¾n bã, ngoan ngo·n, bµ néi.xanh x¸m, cao r¸o.xanh xanh.. H·y xÕp c¸c tõ phøc trªn thµnh 3 nhãm tõ (1,5 ®iÓm) -Tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i. -Tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp. -Tõ l¸y. b-Xác định từ loại của những từ sau (1,5 điểm) Niềm vui, vui chơi, vui tơi, tình yêu, yêu thơng, đáng yêu.. Câu 2 ( 3 điểm) :Dùng gạch chéo ( ) để tách chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu dới đây: abc-. C« gi¸o ®ang gi¶ng bµi. Con dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ. Đàn cá chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.. C©u 3( 3 ®iÓm): Em hãy chép lại đoạn văn sau, khôi phục các dấu câu đã bị lợc bỏ và viết hoa cho đúng. “Chiều chiều trên bãi thả đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi cánh diều mềm mại nh cánh bớm chúng tôi vui sớng đến phát dại nhìn lên trời tiếng sáo diều vi vu trầm bổng sáo đơn rồi sáo kép sáo bè... nh gọi thấp xuống vì sao sớm”. (T¹ Duy Anh) C©u 4: (4 ®iÓm): Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lên đã nhọn nh chông lạ thờng Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o céc tre nhêng cho con. ( Tre ViÖt Nam- NguyÔn Duy- TiÕng ViÖt 4- TËp 1).

(8) Em thấy đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc của những hình ảnh đó. Câu 5: ( 6 điểm): Mỗi đồ vật trong nhà đều có ích, nó nh là một ngời bạn gắn bó với chúng ta. Hãy tả một đồ dùng trong nhà đã gắn bó với em.. (§iÓm ch÷ viÕt vµ tr×nh bµy toµn bµi 1 ®iÓm) §¸p ¸n: §Ò 5 Câu 1 ( 3 điểm) (HS xác định đúng mỗi từ cho 0,25 điểm) a) Học sinh trình bày đợc: -Tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i: B¹n häc, Bµ néi.; -Tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp: T¬i tèt, g¾n bã. -Tõ l¸y: Lóng tóng, ngoan ngo·n b) Học sinh xác định đợc: (Học sinh xác định đúng mỗi từ cho 0,25 điểm -Danh từ: Niềm vui, tình yêu.; -Động từ: Vui chơi, yêu thơng. -Tính từ: Vui tơi, đáng yêu.. Câu 2:( 3 điểm: (Học sinh làm đúng mỗi câu cho 1 điểm Học sinh dùng gạch chéo ( ) để tách đợc bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ của mỗi câu nh sau: a) C« gi¸o ®ang gi¶ng bµi.. b)Con dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ.. c- Đàn cá chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.. Câu 3: (3 điểm) Đoạn văn đúng nh sau: “Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại nh cánh bớm. Chúng tôi vui sớng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... nh gäi thÊp xuèng nh÷ng v× sao sím”.. -Học sinh làm đúng nh trên cho 3 điểm. Nếu không viết hoa chữ cái đầu câu thì không cho điểm tối đa. -Các trờng hợp còn lại nếu đúng câu đầu và câu cuối mỗi câu cho 0,75 điểm. 3 câu còn lại mỗi câu cho. 0,5 ®iÓm . Câu 4: ( 4 điểm) Học sinh cảm nhận đợc 3 hình ảnh : -H×nh ¶nh m¨ng tre “nhän nh ch«ng” gîi cho ta thÊy sù kiªu h·nh, hiªn ngang, bÊt khuÊt cña loµi tre (hay còng chÝnh lµ cña d©n téc ViÖt Nam) ( 1 ®iÓm) -Hình ảnh cây tre “lng trần phơi nắng phơi sơng” có ý nói đến sự dãi dầu, chịu đựng mọi khó khăn thử thách trong cuéc sèng ( 1 ®iÓm) -Hình ảnh “có manh áo cộc tre nhờng cho con” gợi cho ta nghĩ đến sự che chở, hi sinh tất cả mà ngời mẹ dành cho con; thể hiện lòng nhân ái và tình mẫu tử thật cảm động ... ( 1 điểm) (§o¹n viÕt tr«i ch¶y, cã c¶m xóc, tr×nh bµy m¹ch l¹c, dïng tõ chÝnh x¸c phï hîp víi néi dung ®o¹n th¬ cho (1® ). Câu 5: ( 6 điểm) 1-Viết đúng thể loại văn miêu tả (tả đồ vật) ;2-Bố cục rõ ràng, trình tự miêu tả hợp lí 3-Diễn đạt trôi chảy, lối viết văn có hình ảnh, có cảm xúc, trình bày sạch sẽ, ít phạm lỗi chính tả ngữ pháp. 4-Thể hiện đợc tình cảm yêu quý đồ vật II-Cách cho điểm:-Cho 5-6 điểm: Đạt các yêu cầu trên, không phạm quá 6 lỗi dùng từ, đặt câu và chính tả..

(9) -Cho 3-4,75 điểm: Đạt đợc yêu cầu 1 và 2, yêu cầu 4 có thể cha sâu sắc, yêu cầu 3 còn phạm không quá 8 lỗi. -Cho 1-2,75: có bố cục rõ ràng biết làm văn tả đồ vật nhng ý còn nghèo, cách dùng từ cha gợi tả, phạm không quá 10 lỗi Cho díi 1 ®iÓm: Bµi viÕt yÕu, ph¹m nhiÒu lçi *Lu ý:-Toàn bài trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, đúng quy cách cho 1 điểm. -Tæng ®iÓm toµn bµi tèi ®a lµ 20 ®iÓm (kh«ng lµm trßn ®iÓm sè ) gi¸m kh¶o cho ®iÓm thµnh phÇn tõng c©u nh híng dÉn chấm. Tuy nhiên, trong quá trình chấm bài, giám khảo phải biết vận dụng linh hoạt hớng dẫn chấm để cho điểm một cách thích hợp, thoả đáng với từng câu, từng bài làm cụ thể của học sinh.. §Ò 6 C©u 1: (3®) Tìm danh từ , động từ, tính từ trong đoạn thơ sau :. Việt Nam đẹp khắp trăm miền Bốn mùa một sắc trời riêng đất này Xóm làng ,đồng ruộng ,rừng cây Non cao giã dùng ,s«ng ®Çy n¾ng chang Sum sª xoµi biÕc cam vµng Dõa nghiªng cau th¼ng hµng hµng n¾ng soi.. C©u 2: (3®) Dùng gạch chéo để tách chủ ngữ vị ngữ trong các câu sau : a) b) c). Sáng ngày 2-9-1945,Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Em bÐ ngñ. Biết mình còn học yếu, Lan rất cố gắng để vơn lên trong học tập .. C©u 3: (3®) Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( Khoảng 6- 8 câu) tả chiếc cặp của em trong đó cã sö dông 3 c©u kÓ. C©u 4 : (4®) Em nêu cảm nghĩ khi đọc hai đoạn thơ sau trong bài thơ: “Mẹ ốm” Sách TiÕng ViÖt 3-TËp1. Vì con mẹ khổ đủ điều Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn Con mong mÑ khoÎ dÇn dÇn Ngày ăn ngon miệng , đêm nằm ngủ say. C©u 5: (6 ®iÓm). Rồi ra đọc sách cấy cày Mẹ là đất nớc tháng ngày của con.. Ngôi nhà của em có nhiều đồ vật đợc em coi nh ngời bạn thân (bàn học, lịch treo tờng, tủ nhỏ đựng quần áo, tủ đồ chơi,....). Hãy tả lại một trong số những đồ vật đó.. Đáp án: đề 6 C©u 1:(3 ®iÓm) -Danh từ: Việt Nam ,sắc trời.đất ,xóm làng,miền ,đồng ruộng,rừng cây.

(10) mïa,non , giã , s«ng ,n¾ng ,xoµi ,cam ,dõa ,cau §éng tõ :dùng ,chang ,soi Tính từ : đẹp ,riêng ,cao ,sum sê ,biếc ,vàng, nghiêng ,thẳng. (1,5) ® ) (0,75 ®) (0,75 ®). C©u 2 : (3®iÓm) a) Sáng ngày 2/9/1945,Bác Hồ/đọc bản tuyên ngôn Độc lập. b). Em bÐ/ ngñ. CN. CN. (1 ®). VN. (1®). VN. c) BiÕt m×nh häc yÕu,Lan/rÊt cè g¾ng v¬n lªn trong häc tËp. CN VN - Về nội dung: Học sinh viết đúng chủ đề 0,5 - - Néi dung l«gÝc, liªn kÕt gi÷a c¸c c©u 0,5® - - đúng thể loại 0,5®. (1®). - Về ngữ pháp: Biết sử dụng đúng các mẫu câu kể đã học ( ai làm gì? ai là gì? ai thế nào? ) và sử dụng đúng dấu câu 0,75® - Sử dụng đúng dấu câu 0,75® C©u 4: ( 4®iÓm) Học sinh nêu đợc tóm tắt về nội dung và tác giả của bài thơ mẹ ốm (0,5 đ) - Nêu vị trí quan trọng của ngời mẹ trong gia đình . (0,5 ® ) -Sù hy sinh vÊt v¶ cña ngêi mÑ lµ v× con . -Tình cảm chân thật của ngời con đối với mẹ. -Ngêi mÑ lµ tÊt c¶ nh÷ng g× cao quý nhÊt,lín lao nhÊt trong suốt cuộc đời con .. (1 ®) (1 ®). (1 ®). C©u 5: (6®) -Bè côc râ rµng , tr×nh tù miªu t¶ hîp lý . -Diễn đạt trôi chảy, lối viết văn có hình ảnh, có cảm xúc , trình bày sạch sẽ, ít sai lỗi chÝnh t¶, ng÷ ph¸p. -Thể hiện đợc tình yến mến , gần gũi đồ vật.. §Ò 7 C©u 1: (3 ®iÓm) Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đợc in đậm. Tríc mÆt Minh, ®Çm sen réng mªnh m«ng. Nh÷ng b«ng sen tr¾ng, sen hång, khÏ ®u ®a næi bËt trªn nÒn lµ xanh mît. Gi÷a ®Çm, b¸c T©m ®ang b¬i thuyÒn ®i h¸i hoa sen. Bác cẩn thận ngắt từng bông, bó thành từng bó, ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhÑ nhµng vµo lßng thuyÒn. C©u 2: (3 ®iÓm) Tìm những câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn dới đây. Dùng gạch chéo để tách bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của từng câu tìm đợc. Buæi mai h«m Êy mét buæi mai ®Çy s¬ng thu vµ giã l¹nh, mÑ t«i ©u yÕm n¾m tay t«i dÉn đi trên con đờng dài và hẹp, cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, chính vì lòng tôi đang có sự thay đổi lớn, hôm nay tôi đi học. Cũng nh tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên ngời thân, chỉ dám đi từng bớc nhẹ. Sau một hồi trống, mấy ngời học trò cò s¾p hµng díi hiªn råi ®i vµo líp.. C©u 3: (2 ®iÓm).

(11) Trong c¸c c©u díi ®©y, quan hÖ gi÷a chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ cha phï hîp. Em h·y ch÷a l¹i cho đúng. a. b. B¸c.. H×nh ¶nh bµ ch¨m sãc t«i tõng li, tõng tÝ. Tâm hồn em vô cùng xúc động khi nhìn thấy ánh mắt thơng yêu trìu mến của. C©u 4: (4 ®iÓm) Nhµ th¬ NguyÔn Du ca ngîi c©y tre trong bµi Tre ViÖt Nam nh sau: Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lên đã nhọn nh chông lạ thờng Lng trÇn ph¬i n¾ng, ph¬i s¬ng Cã manh ¸o céc, tre nhêng cho con.. Hình ảnh cây tre trong đoạn thơ trên gợi cho em nghĩ đến những phẩm chất gì tốt đẹp cña con ngêi ViÖt Nam. Câu 5: (5 điểm). Em đợc bạn bè hay ngời thân tặng (hoặc cho mợn) một quyển sách đẹp. Hãy tả lại quyển sách đó.. Đáp án : đề 7 C©u 1: (3 ®iÓm) a. Tìm danh từ, động từ, tính từ Danh tõ: M¾t, Minh, ®Çm, sen, b«ng, nÒn, l¸, gi÷a ®Çm, b¸c, T©m, thuyÒn, hoa sen, b«ng, tõng bã, chiÕc l¸, lßng, thuyÒn. Động từ: Đu đa, bơi, đi, hái, ngắt, bó (thành) bọc, để TÝnh tõ: Réng, mªnh m«ng, tr¾ng, hång, khÏ, næi bËt, xanh mît, cÈn thËn, nhÑ nhµng.. b. Câu hỏi cho bộ phận câu đợc in đậm. ………..§Çm sen thÕ nµo? C¸i g× khÏ ®u ®a…? Gi÷a ®Çm, ai ®ang b¬i thuyÒn……….? B¸c lµm gi? * HS tìm đợc mỗi ý cho 0,65 điểm * HS đặt câu hỏi đúng cho 0,25 điểm. C©u 2: (3 ®iÓm) - Trong ®o¹n v¨n, c¸c c©u sau ®©y lµ c©u kÓ Ai lµm g×? +. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sơng thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đờng dài và hẹpVN. +. Cũng nh tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên ngời thân, chỉ dám đi từng bớc nhẹ.. +. Sau mét håi trèng, mÊy ngêi häc trß cò s¾p hµng díi hiªn råi ®i vµo líp.. C©u 3: (2 ®iÓm). Söa l¹i nh sau: a. b.. Bµ t«i ch¨m sãc t«i tõng li, tõng tÝ. Em vô cùng xúc động khi nhìn thấy ánh mắt yêu thơng trìu mến của Bác.. * Mỗi câu tìm đúng cho 1 điểm C©u 4: (4 ®iÓm). H×nh ¶nh: Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lên đã nhọn nh trông lạ thờng -. Gợi cho ta nghĩ đến những phẩm chất của con ngời Việt Nam: Ngay thẳng, trung thực (“Đâu chịu mọc cong”) kiên cờng, hiên ngang, bất khuất trong chiến đấu (“nhän nh tr«ng”).H×nh ¶nh: Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o céc tre nhêng cho con.

(12) Gợi cho ta nghĩ đến những phẩm chất: Sẵn sàng chịu đựng mọi thứ thách (“Phơi nắng, phơi sơng”), biết yêu thơng, chia sẽ và nhờng nhịn tất cả cho các con, cho đồng loại (“Có manh áo céc tre nhêng cho con”) C©u 5: (5 ®iÓm)Më bµi: Giíi thiÖu vÒ quyÓn s¸ch Thân bài: Tả bao quát về hình dáng, kích thớc. Tả rõ những nét đẹp về hình dáng bên ngoµi (mµu s¾c, h×nh vÏ, c¸ch tr×nh bµy b×a s¹ch vµ bÒn, trong cã g× næi bËt gåm h×nh vÏ vµ ch÷ viÕt đợc trình bày trong các trang giấy. KÕt luËn: Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ quyÓn s¸ch.. §Ò 8 C©u 1: ( 3 ®iÓm) Cho các từ sau : núi đồi,thúng mủng,rực rỡ,dịu dàng,ruồng rẫy,chen chúc,vờn,bãi bờ, ngọt , đánh đập ,ăn ,vui.. H·y s¾p xÕp c¸c tõ trªn theo hai c¸ch sau : a)Dùa vµo cÊu t¹o tõ . b) Dùa vµo tõ lo¹i . Tõ. Từ đơn. Tõ l¸y. Tõ ghÐp. Danh tõ. §éng tõ. TÝnh tõ. C©u 2: ( 3 ®iÓm ) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau và cho biết chúng thuộc kiểu câu nào ? a) Suốt đêm , những trận gió lạnh buốt cứ xối mãi vào chiếc tổ còn rất sơ sài của thiên đờng.. b/Cái hình ảnh trong tôi về cô , đến bây giờ ,vẫn còn rõ nét. C/ Những cây dơng đang độ lớn vây quanh mộ cô.. C©u 3: (3 ®iÓm ) DiÒn dÊu chÊm (.) dÊu hai chÊm (:) dÊu chÊm c¶m (!) dÊu chÊm hái (?) dÊu phÈy (,) dấu gạch ngang (-) viết hoa và trình bày đoạn văn cho đúng:. Khi đi kiếm mồi chú Chích tìm đợc những hạt kê ngon lành bèn cẩn thận gói vào mét chiÕc l¸ råi mõng rì ch¹y ®i kiÕm ngêi b¹n th©n thiÕt cña m×nh võa tr«ng thÊy SÎ chích reo lên Sẻ ơi mình vừa tìm đợc mời hạt kê rất ngon Cậu tìm thấy chúng ở đâu. C©u 4: (4 ®iÓm )Cho ®o¹n th¬ :"Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con §ªm nay con ngñ giÊc trßn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Theo em h×nh ¶nh nµo gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña ®o¹n th¬ trªn ? V× sao ? Câu 5: (6 điểm ).Em đã từng đợc bạn bè ngời thân tặng cho món quà trong dịp sinh. nhật( hay lễ tết ) .Hãy viết một bài văn ngắn tả lại món quà đó và nêu cảm nghĩ của em.. C©u. Đáp án : đề 8 Néi dung tr×nh bµy. §iÓm.

(13) a) C¸ch 1:Dùa vµo cÊu t¹o tõ ta xÕp c¸c tõ trªn vµo c¸c nhãm nh sau: -Nhóm từ đơn: vờn ,ngọt ,vui ,ăn 0,5 -Nhóm từ ghép: núi đồi ,thúng mủng ,bãi bờ ,ruồng rẫy , đánh ®Ëp.. C©u 1. C©u 2. C©u 3. C©u 4. -Nhãm tõ l¸y :Rùc rì ,dÞu dµng, chen chóc C¸ch 2: Dùa vµo tõ lo¹i ta xÕp nh sau: - Các danh từ: núi đồi , thúng mủng , bãi bờ , ruồng rẫy, vờn.. 0,5 0,5 0,5. -Các động từ : đánh đập , chen chúc , ăn , vui -C¸c tÝnh tõ : dÞu dµng , rùc rì , ngät . (Nếu sai nhiều thì mỗi từ đúng cho 0,1 điểm) a) Suốt đêm, những trận gió buốt/ cứ xối mãi vào chiếc tổ cßn rÊt CN VN s¬ sµi cña Thiªn §êng. 0,5 0,5. C©u a lµ kiÓu c©u kÓ Ai lµm g× ? b) Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ , vẫn còn rõ nét CN VN §©y lµ kiÓu c©u Ai thÕ nµo ? c) Những cây dơng đang độ /lớn vây quanh mộ cô CN VN C©u c lµ kiÓu c©u Ai lµm g× ?. 0,25. Khi đi kiếm mồi, chú Chích tìm đợc những hạt kê rất ngon lµnh,bÌn gãi cÈn thËn vµo mét chiÕc l¸ råi mõng rì ch¹y ®i t×m ngêi b¹n th©n thiÕt cña m×nh .Võa tr«ng thÊy SÎ,ChÝch reo lªn: -Sẻ ơi , mình vừa tìm đợc những hạt kê rất ngon ! - CËu t×m thÊy chóng ë ®©u ? (Mỗi câu điền đúng cho 0,25 điểm; viết hoa đúng cho 0,25 điểm ; xuống dòng đúng cho 0,25 điểm.) -Nêu đợc hình ảnh góp phần nhiều nhất làm nên cái hay của khổ th¬ lµ h×nh ¶nh “ Ngän giã” trong c©u “MÑ lµ ngän giã cña con suốt đời” Gi¶i thÝch râ ý: “ Ngän giã ” cã t×nh yªu nång nµn ,s©u l¾ng cña mẹ làm cho con đợc ngủ ngon lành với những giấc mơ “ tròn ” ,giấc mơ đẹp khi con còn nhỏ , làm cho con yên tâm vững bớc khi con lớn khôn .Mẹ luôn ở bên con ,chăm sóc che chở để con cảm thấy sung sớng và hạnh phúc suốt cuộc đời. T×nh mÑ lµ ngän giã trong lµnh, bao la nh biÓn c¶ ch¼ng bao giê vơi đúng nh câu ca dao “ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con ” .. 0,75. 0,75 0,25 0,75 0,25 1,5 1,5 1,0 3,0. §Ò 9 C©u1: (3®iÓm ) Cho các từ :mơ mộng ;tẻ nhạt ;mong ngóng ;đục ngầu ;chắc nịch ;mơ màng; sôi nổi; ph¼ng lÆng ; binh lÝnh ; xanh th¼m ; g¾t gáng ; nÆng nÒ .. H·y xÕp c¸c tõ trªn vµo b¶ng sau: Tõ l¸y. Tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp. C©u 2;(3®iÓm ) a.§Æt c©u hái cho tõng bé phËn g¹ch ch©n díi ®©y:. Tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i.

(14) +H¨ng h¸i vµ khoÎ nhÊt lµ b¸c cÇn trôc . +Tríc giê häc chóng em thêng rñ nhau «n bµi cò . + Bến cảng lúc nào cũng đông vui . +Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê . b.T×m c©u kÓ trong trong ®o¹n v¨n sau .Cho biÕt t¸c dông cña tõng c©u : “Chiều chiều ,trên bãi thả , mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi .Cánh diều mềm mại nh cánh bớm .Chúng tôi sớng đến phát dại nhìn lên trời .Sáo lông ngỗng vi vu trÇm bæng ”. C©u 3.(3®iÓm ) ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n thuËt l¹i cuéc trß chuyÖn gi÷a em víi mét ngêi b¹n (hoÆc gi÷a em víi bè mÑ,«ng bµ …)vÒ viÖc häc tËp ,sinh ho¹t … Trong ®o¹n v¨n cã sö dông mét số câu hỏi thể hiện đợc phép lịch sự . C©u4.(4 ®iÓm) Bãng m©y H«m nay trêi n¾ng nh nung, MÑ em ®i cÊy ph¬i lng c¶ ngµy. íc g× em ho¸ bãng m©y, Em che cho mÑ suèt ngµy bãng r©m.. Thanh Hµo Đọc bài thơ trên em thấy những nét gì đẹp về tình cảm của ngời con đối với mẹ. C©u 5 : (6®) Những đồ dùng học tập của em đều rất thân quen và có ích . Em hãy tả một đồ vật mà em yêu thích ( nh cái bút , cái cặp …).. §¸p ¸n: §Ò 9 C©u1: (3®iÓm ) Các từ đợc xếp nh sau : Tõ l¸y. Tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp. Tõ ghÐp cã nghi· ph©n lo¹i. M¬ mµng ,s«i næi, g¾t M¬ méng, tá nh¹t, binh lÝnh, §ôc ngÇu, tr¾c nÞch, xanh gáng, nÆng nÒ mong ngãng, ph¼ng lÆng th¼m. C©u 2(3®) a.§Æt c©u hái cho tõng bé phËn g¹ch ch©n nh sau: +H¨ng h¸i vµ khoÎ nhÊt lµ ai?. Tríc giê häc chóng em thêng lµm g×? . + BÕn c¶ng nh thÕ nµo?. +Bän trÎ xãm em hay th¶ diÒu ë ®©u ? Học sinh đặt đúng mỗi câu hỏi cho 0,25 điểm b. Xác định câu kể và tác dung của nó nh sau:. - Chiều chiều ,trên bãi thả , mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. (Kể sự việc ) - C¸nh diÒu mÒm m¹i nh c¸nh bím .(T¶ c¸nh diÒu b»ng h×nh thøc so s¸nh ) - Chúng tôi sớng đến phát dại nhìn lên trời .(Kể về tâm trạng thích thú của bọn trẻ ) - S¸o l«ng ngçng vi vu trÇm bæng .(T¶ tiÕng s¸o l«ng ngçng khi diÒu ®ang bay ). C©u 3.(3®iÓm ) -ViÕt ®o¹n v¨n cã néi dung phï hîp víi yªu cÇu cho 1 ®iÓm . -ViÕt ®o¹n v¨n cã më ®Çu , träng t©m, kÕt ®o¹n cho 1®iÓm . -Hành văn trôi chảy, viết câu, dùng từ đúng cho 1 điểm C©u4.(4 ®iÓm) -Lêi v¨n cã xóc c¶m , tr×nh bµy m¹ch l¹c, dïng tõ chÝnh x¸c phï hîp víi néi dung cña ®o¹n th¬ . Cho 1 ®iÓm.

(15) -Diễn đạt làm rõ 2 nội dung : + Ngêi mÑ ®i cÊy thêi gian dµi suèt c¶ ngµy , trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt . Nãi lªn sù khó nhọc vất vả của mẹ làm ra những hạt gạo để nuôi con. Trớc bối cảnh đó ớc mong của ngời con đợc góp phần làm cho mẹ đỡ vất vả trong công việc . Em ứơc hoá thành đám mây để che cho mẹ đợc mát mẻ . +Ước muốn đó cho thấy ngời con chứa đựng tình yêu thơng mẹ vừa sâu sắc vừa cụ thể thiết thực nên nó thật đẹp và đáng trân trọng .. C©u 5 (6 ®iÓm ) -H×nh thøc :KiÓu bµi v¨n miªu t¶ . -Nội dung :Tả đồ vật. -Yêu cầu : Bố cục rõ ràng ,lời văn trong sáng ,chữ viết đẹp , Ýt sai lçi chÝnh t¶ .(®iÓm tèi ®a 6 ®iÓm ) Gîi ý : Học sinh giới thiệu đợc đồ vật mình yêu thích . -Tả hình dáng ,bên ngoài ,bên trong của đồ vật. Lợi ích của đồ vật. Tình cảm gắn bó của em với đồ vật ấy . *Trình bày toàn bài sạch sẽ ,chữ viết đẹp ,không sai lỗi chính tả. (1 ®iÓm ) Lu ý: Toµn bµi tr×nh bµy s¹ch sÏ, râ rµnh cho 1 ®iÓm..

(16) §Ò 10 Câu 1: ( 3 điểm ).Xác định từ loại trong câu sau: Đến bây giờ, Vân vẫn không quên đợc khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc, đôi mắt đầy thơng yêu và lo lắng của ông.. Câu 2: ( 2 điểm ).Tìm từ viết đúng trong các từ sau: X«n sao , s«n xao , x«n xao , s«n sao. C©u 3: ( 4 ®iÓm ) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đợc gạch chân sau đây: a) H¨ng h¸i nhÊt vµ kháe nhÊt lµ b¸c cÇn trôc. b) Tríc giê häc, chóng em thêng rñ nhau «n bµi cò. c) Bến cảng lúc nào cũng đông vui. d) Bọn trẻ thôn em hay thả diều ngoài chân đê. C©u 4: ( 4 ®iÓm ) “… Lêi ru cã giã mïa thu Bµn tay mÑ qu¹t mÑ ®a giã vÒ Nh÷ng ng«i sao thøc ngoµi kia Chẳng bằng tay mẹ đã thức vì chúng con §ªm nay con ngñ giÊc trßn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”. ( MÑ – TrÇn Quèc Minh ) Theo em, h×nh ¶nh nµo gãp phÇn nhiÒu nhÊt lµm nªn c¸i hay cña ®o¹n th¬ trªn? V× sao? Câu 5: ( 6 điểm ) .Hãy kể một câu chuyện đã đợc đọc hay đợc nghe về những ngời có nghị lực, có ý thức vợt mọi khó khăn để vợt lên trong cuộc sống.. Đáp án : đề 10 C©u 1: ( 3 ®iÓm ) - Danh từ : Vân, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, ông. - §éng tõ: Quªn, ®Çy, th¬ng yªu, lo l¾ng, b©y giê. - TÝnh tõ: HiÒn tõ, b¹c. C©u 2: ( 2 ®iÓm ) Từ viết đúng : Xôn xao C©u 3: ( 4 ®iÓm ).

(17) a) b) c) d). H¨ng h¸i nhÊt vµ kháe nhÊt lµ ai? Tríc giê häc, chóng em thêng lµm g×? BÕn c¶ng nh thÕ nµo? Bän trÎ th«n em hay th¶ diÒu ë ®©u ?. C©u 4: ( 4 ®iÓm ) - Nêu đợc hình ảnh góp phần nhiều nhất làm nên cái hay của khổ thơ là hình ảnh ngọn gió trong câu “ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời" - Giải thích rõ ý: Ngọn gió có tình yêu thơng của mẹ làm cho con đợc ngủ ngon lành với những giấc mơ đẹp khi còn nhỏ, làm cho con yên tâm vững bớc khi lớn lên, luôn ở bên con để con cảm thấy sung sớng và hạnh phúc suốt đời.. C©u 5: ( 6 ®iÓm ) - Hình thức: Viết đúng thể loại văn kể chuyện. - Nội dung: Kể một câu chuyện đợc đọc hay đợc nghe về ngời có nghị lực có ý chí vợt khã kh¨n. - Yêu cầu: Bố cục rõ ràng, chặt chẽ, viết chữ đẹp, không sai lỗi chính tả. §iÓm tèi ®a: 6,0 ®iÓm Trình bày sạch sẽ, chữ viết đẹp 1 điểm. §Ò 11 Câu1 (3đ): Xếp các từ sau vào 2 nhóm cho phù hợp và đặt tên cho mỗi nhóm: Sõng s÷ng, chung quanh, lñng cñng, hung d÷, méc m¹c, nhòn nhÆn, cøng c¸p, dÎo dai, v÷ng ch¾c, thanh cao, gi¶n dÞ, chÝ khÝ.. C©u 2 (3®): G¹ch díi bé phËn tr¶ lêi c©u hái "Lµm g× ?"trong c¸c c©u sau: a/ Hôm đó, bà ngoại sang chơi nhà em. b/ MÑ nÊu chÌ h¹t sen. c/ Bµ ¨n, tÊm t¾c khen ngon. d/ Khi bµ vÒ, mÑ l¹i biÕu bµ mét gãi trµ m¹n íp sen th¬m phøc.. Câu 3 (2đ): Các câu hỏi trong đoạn trích sau đã bị lợc bỏ dấu hỏi. Em hãy đặt lại cho đúng: Mét chó lïn nãi: - Ai đã ngồi vào ghế của tôi. Chó thø hai nãi: - Ai đã ăn ở đĩa của tôi. Một chú nhìn quanh, rồi lại giờng mình, thấy trũng chỗ đệm liền nói: - Ai đã giẫm lên giờng của tôi. (TruyÖn cæ). Câu 4 (4đ): Bác Hồ kính yêu đã từng viết về các cháu thiếu nhi nh sau: TrÎ em nh bóp trªn cµnh BiÕt ¨n, ngñ, biÕt häc hµnh lµ ngoan. Em hiểu câu thơ trên nh thế nào? Qua đó, em biết đợc tình cảm của Bác Hồ dành cho thiÕu nhi ra sao?.

(18) Câu 5 (7đ): Quyển sách, cây bút, bảng con, thớc kẻ,...vv là những đồ vật từng gắn bó thân thiết với em trong học tập. Hãy miêu tả, kết hợp nêu kỉ niệm đáng nhớ về một trong những đồ vật thân thiết đó.. Đáp án : đề 11 Câu 1 (3đ): Mỗi từ tìm đúng cho 0,2đ; đặt đợc đúng tên mỗi nhóm cho 0,3đ - Nhãm 1: Tõ ghÐp Chung quanh, hung d÷, v÷ng ch¾c, thanh cao, gi¶n dÞ, chÝ khÝ, dÎo dai - Nhãm 2: Tõ l¸y Sõng s÷ng, lñng cñng, méc m¹c, nhòn nhÆn, cøng c¸p.. C©u 2 (3®): a. sang ch¬i nhµ em.(0,5®) b. nÊu chÌ h¹t sen.(0,5®) c. ¨n, tÊm t¾c khen ngon.(1,0®) d. l¹i biÕu bµ mét gãi trµ m¹n íp sen th¬m phng phøc.(1,0®). C©u3(2®): C¸c c©u hái cã sö dông dÊu chÊm hái lµ: - Ai đã ngồi vào ghế của tôi? (0,5đ) - Ai đã ăn ở đĩa của tôi? (0,5đ) - Ai đã giẫm lên giờng của tôi? (1,0đ). C©u 4(4®): - Câu thơ của Bác Hồ cho thấy trẻ em thật trong sáng, ngây thơ và đáng yêu, giống nh "búp trên cành" đang độ lớn lên đầy sức sống và hứa hẹn tơng lai đầy tốt đẹp. ( 2,0 ®iÓm ) - Vì vậy trẻ em biết ăn, ngủ điều độ, biết học hành chăm chỉ đã đợc coi là ngoan ngo·n.( 1,0 ®iÓm ) - Câu thơ cho em biết đợc tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi là tình cảm tràn ®Çy yªu th¬ng vµ quÝ mÕn.( 1,0 ®iÓm ) C©u 5(7®): -Tả 1 đồ vật từng gắn bó thân thiết với em trong học tập (quyển sách, bút...vv) .( 4,0 ®iÓm ) -Nêu kỉ niệm đáng nhớ về đồ vật đó.(2,0đ) VD: Đồ vật đợc ngời thân tặng vào dịp sinh nhật em, đồ vật đã có lần em để quên ở lớp, đợc em nhỏ nhặt đợc trao tận tay em...vv - Bố cục rõ ràng đủ 3 phần. (1đ) Điểm toàn bài đợc cộng 1,0đ chữ viết. §Ò 12.

(19) C©u 1 : (3®) Cho các từ : Tơi tốt , đi đứng , buôn bán , mặt mũi , nhỏ nhẹ , hoa hồng , cá cảnh , chim chãc , mïa mµng , thËt thµ .. H·y xÕp c¸c tõ trªn thµnh ba nhãm theo hai c¸ch : a) Theo cÊu t¹o . b) Theo tõ lo¹i C©u 2 : (3®) Trong các câu dới đây , câu nào không phải là câu hỏi và không đợc ghi dấu chấm hỏi ë cu«Ý c©u : a) b) c) d). Cậu có tìm ra đáp số bài số 3 không ? Tôi có tìm đợc đáp số nhng cũng chẳng biết là đúng hay sai ? Đáp số cậu tìm đợc là 273 hay 237 ? T«i còng kh«ng cßn nhí râ lµ 273 hay237 n÷a mµ h×nh nh t«i ghi lµ173 hay sao. Êy ? C©u 3 : (3®) : Viết đoạn văn ngắn khoảng bốn câu kể , nói lên cảm nghĩ của em đối với một đồ vật th©n thiÕt , g¾n bã víi em trong sinh ho¹t . C©u 4 : (4®) : Trong bµi “Tre ViÖt Nam ” nhµ th¬ NguyÔn Duy viÕt : “ Nßi tre ®©u chÞu mäc cong Cha lên đã nhọn nh chông lạ thờng Lng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s¬ng Cã manh ¸o céc tre nhêng cho con .”. Em thấy đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp ? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc của những hình ảnh đó . C©u 5 (6®) : Trong giấc mơ , em đợc một bà tiên cho ba điều ớc và em đã thực hiện cả ba điều ớc đó . Em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Êy.. §Ò 13 C©u 1( 3 ®iÓm) a) Ph©n biÖt nghÜa cña 2 tõ: M¬ íc, m¬ méng. b) §Æt c©u víi mçi tõ trªn. Câu 2(3 điểm): Tìm danh từ, động từ trong đoạn văn sau:. “ Ong xanh đảo quanh một lợt, thăm dò, rồi nhanh nhẹn sông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Những hạt đất vụn do dế đùn lên bị hất ra ngoài. Ong ngoạm, rứt, lôi ra một túm lá tơi. Thế là cửa đã mở.. (Vò Tó Nam). Câu 3 (4 điểm): Tìm từ dùng sai trong các câu sau rồi sửa lại cho đúng: a) B¹n Lan rÊt ch©n chÝnh, nghÜ sao nãi vËy. b) Ngời nào tự tin, ngời đó sẽ không tiến bộ đợc..

(20) C©u 4 (4 ®iÓm): Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ díi ®©y cña B¸c Hå muèn nãi vÒ ®iÒu g×? Nêu một ví dụ mà em biết để làm rõ điều đó: “ Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn §µo nói vµ lÊp biÓn QuyÕt chÝ ¾t lµ nªn.”. C©u 5 (6 ®iÓm): Lớn lên em sẽ làm gì? Hãy hình dung khi em trởng thành sẽ đợc làm công việc mình đã chọn và viết th kể lại cho bạn ( hoặc ngời thân) biết những điều đó.. Đáp án : đề 13 Câu 1(3đ): (Mỗi ý đúng cho 0,75) a) Ph©n biÖt nghÜa (1,5®)  . Mơ ớc: Mong muốn thiết tha điều tốt đẹp trong tơng lai. Mơ mộng: Say mê theo những hình ảnh tốt đẹp nhng xa vời, thoát ly thực tế. b) §Æt c©u: ( 1,5®) Từ nhỏ, chú Phạm Tuân đã mơ ớc trở thành phi công vũ trụ. Cậu chỉ đợc cái hay mơ mộng. C©u 2(3®):.  Danh từ: Ong, lợt, cửa, tổ, răng, chân, đất (2 lần), hạt, dế, ong, túm, lá, cửa. (1,5 ®)  Động từ: Đảo, thăm dò, xông, dùng, bới, đùn, hất, ngoạm, rứt, lôi, mở. (1,5đ). Câu 3(4đ): Mỗi câu đúng cho 1 điểm) a) Tõ dïng cha hîp lý: Ch©n chÝnh ( 1 ®) Söa l¹i: B¹n Lan rÊt thËt thµ ( ch©n thËt), nghÜ sao nãi vËy. ( 1 ®) b) Tõ cha hîp lý: tù tin Söa l¹i: - Ngời nào tự kiêu, ngời đó sẽ không tiến bộ đợc. C©u 4: (2®) Nh÷ng c©u th¬ cña B¸c Hå muèn nãi vÒ lßng kiªn tr× vµ ý chÝ quyÕt t©m cña con ngêi. (1®) Dẫu con ngời có khó khăn, to lớn đến đâu, nếu có ý trí quyết tâm cao và lòng kiên trì thì con ngời sẽ làm đợc . (1®) VÝ dô: (2®) TÊm g¬ng anh NguyÔn Ngäc ký bÞ liÖt c¶ hai tay nh÷ng vÉn quyÕt t©m vµ kiªn tr× tËp luyện để viết đợc bằng chân, vơn lên đạt thành tích cao trong học tập; hoặc tấm gơng “ Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bởi, từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ có ý trí cao đã làm nên sự nghiÖp lín, trë thµnh “ Mét bËc anh hïng kinh tÕ” trong lÞch sö ViÖt Nam.. C©u 5: (6®) 1.Xác định yêu cầu. 2. T×m ý lËp dµn bµi. 3. Tr×nh bµy viÕt ch÷ s¹ch..

(21) §Ò 14 C©u 1 : ( 5 ®iÓm ) Dùa vµo mçi tõ gèc sau ®©y : Nhá , mÒm ,khoÎ , sinh ,vui ,h·y t¹o ra hai tõ ghÐp , hai tõ l¸y .. C©u 2 :(4 ®iÓm ) Điền chủ ngữ hoặc vị ngữ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn thuật lại nh÷ng viÖc em thêng lµm trong ngµy chñ nhËt . Buæi s¸ng ngµy nghØ ,em dËy h¬i muén ch¹y ra s©n tËp thÓ dôc råi lµm vÖ sinh c¸ nh©n .Sau khi ¨n s¸ng ,....... gióp mÑ giÆt quÇn ¸o .Tho¹t đầu,em ............... ........................Bọt xà phòng nổi đầy thau trông nh những đám mây trắng. Chẳng mấy chốc , .......đã vò sạch chậu quần áo .Em .........................Mẹ đang nấu ăn ,chạy ra xoa đầu khen em giỏi . .............vào nhà ngồi nghỉ và lấy truyện ra đọc.. C©u 3 :( 4 ®iÓm ) “... Nh×n c¸c thÇy c¸c c« Ai còng nh trÎ l¹i S©n trêng vµng n¾ng míi L¸ cê bay nh reo.”. (TrÝch “Ngµy khai trêng” cña NguyÔn Bïi Vîi - TiÕng ViÖt 3 - TËp 1) Hãy nêu cảm nhận của em trớc quang cảnh buổi sáng của ngày khai trờng đợc miêu t¶ trong ®o¹n th¬ trªn . C©u 4 : (6 ®iÓm ) Chiếc trống trờng rất thân thiết đối với mỗi bạn học sinh . Em hãy tả chiếc trống trờng và nêu cảm nghĩ của em khi nghe tiếng trống đó .. §iÓm ch÷ viÕt toµn bµi : 1 ®iÓm.

(22) đápánmôntiếngviệtlớp4 Câu1:(5 điểm )Tìm đúngmỗitừ đợc0,25điểm a. Tõ gèc“nhá”:.

(23) §Ò 15 C©u 1:(3®iÓm)Cho ®o¹n th¬ sau : Quª h¬ng t«i cã con s«ng xanh biÕc Níc g¬ng trong soi tãc nh÷ng hµng tre T©m hån t«i lµ mét buæi tra hÌ To¶ n¾ng xuèng lßng s«ng lÊp lo¸ng. ( TÕ Hanh - Nhí con s«ng quª h¬ng ) a, Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy đợc dùng trong đoạn thơ trên. b, Xác định danh từ, động từ, tính từ đợc dùng trong đoạn thơ trên. C©u 2:(3®iÓm)Cho c¸c c©u : a, Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy vào mồm. b, R¨ng em ®au, ph¶i kh«ng ? c, ¤i r¨ng ®au qóa ! d, Em vÒ nhµ ®i. e, Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ để gieo cấy mùa sau.. 1, Trong c¸c c©u trªn, c©u nµo lµ c©u kÓ. 2, Dùng gạch chéo tách CN- VN trong câu kể vừa tìm đợc.. C©u 3(3®iÓm). Ghi dÊu c©u ( DÊu chÊm, dÊu phÈy, dÊu hai chÊm, dÊu ngoÆc kÐp) vµo ®o¹n v¨n sau :. ếch mẹ dặn ếch con con đi học phải đi đến nơi về đến chốn đừng mải chơi la cà dọc đờng mà có khi gặp nguy hiểm đấy ếch con vâng vâng dạ dạ cắp sách đến trờng từ hang ếch đến lớp học phải đi qua một khu vờn rau thôi thì đủ thứ rau rau muống rau ngót rau mùi rau lang ếch con đi qua vờn một châu chấu bay tạt qua ếch con đớp vội mấy con nuèt chöng thÕ lµ Õch con quªn lêi mÑ dÆn ë l¹i b¾t ch©u chÊu.. C©u 4: (4®iÓm) Em hãy viết những điều cảm nhận đợc từ bài văn sau :. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày cµng rùc rì. Vên c©y l¹i ®©m chåi, n¶y léc. Råi vên c©y ra hoa. Hoa bëi nång nµn. Hoa nh·n ngät. Hoa cau tho¶ng qua. Vên c©y l¹i ®Çy tiÕng chim vµ bãng chim bay nh¶y. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu, nh÷ng anh chµo mµo đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. Chó chim s©u vui cïng vên c©y vµ c¸c loµi chim b¹n. Nhng trong trÝ nhí th¬ ng©y cña chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cành hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trớc mïa xu©n tíi.. C©u 5: (6®iÓm) Hãy kể lại một câu chuyện cổ ( đã nghe, đã đọc ) kết hợp tả ngoại hình một nhân vật trong truyÖn mµ em yªu thÝch.. ( Ch÷ viÕt, tr×nh bµy toµn bµi 1 ®iÓm ) Đáp án : đề 15. C©u 1( 3 ®iÓm ) a, Từ đơn : tôi, có, con, sông, gơng, lòng, soi, tóc, những, hàng, tre, là, một, buổi, tra, hè, to¶, n¾ng, xuèng, lßng, s«ng. - Tõ ghÐp : quª h¬ng, xanh biÕc, t©m hån - Tõ l¸y : lÊp lo¸ng b, Danh tõ : quª h¬ng, con, s«ng, níc, g¬ng, tãc, hµng, tre, t©m hån §éng tõ : cã, soi, lµ, to¶, xuèng. (Mỗi ý đúng cho 1,5 điểm, sai hoặc thiếu 3 từ trừ 0,25 điểm ) C©u 2:( 3 ®iÓm ). 1, C©u kÓ lµ : a, e 2. a, Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi/ nhét tờ giấy thấm vào mồm ..

(24) e Mẹ/ đựng hạt giống đầy móm lá cọ để gieo cấy mùa sau.. (Mỗi ý đúng cho 1,5 điểm, sai hoặc thiếu 1 ý trừ 0,75 điểm ) C©u 3:( 3 ®iÓm ). ếch mẹ dặn ếch con :" Con đi học phải đi đến nơi về đến chốn, đừng mải chơi la cà dọc đờng mà có khi gặp nguy hiểm đấy! ếch con vâng vâng dạ dạ, cắp sách đến trờng. Từ hang ếch đến lớp học phải đi qua một khu vờn rau. Thôi thì đủ thứ rau: rau muống, rau ngót, rau mùi, rau lang. ếch con đi qua vờn. Một đàn châu chấu bay tạt qua. ếch con đớp vội mấy con, nuốt chửng. Thế là ếch con quên lời mẹ dặn ở lại bắt châu chấu.. (Điền đúng dấu câu cho 2 điểm,Biết viết hoa đúng cộng 1 điểm ) C©u 4:( 4 ®iÓm ) Lµm râ mÊy ý sau :. - §Çu tiªn t¶ bíc ®i cßn rãn rÐn cña mïa xu©n, 4 c©u liÒn nãi lªn bÇu trêi, n¾ng ... tr¹ng thái chuyển dần sang mùa xuân. Cặp nối : " Vừa .. thì " là câu nối giữa mùa đông sang mïa xu©n, " thªm ", " cµng ", " l¹i " cho thÊy søc xu©n ... - T¸m c©u tiÕp miªu t¶ mïa xu©n qua mïi h¬ng cña hoa vµ nh÷ng h×nh ¶nh cña bÇy chim... - C©u kÕt : trong trÝ hí th¬ ng©y cña chó chim s©u, tho¾t l¹i hiÖn vÒ hoa mËn nhng kh«ng ph¶i lµ c¶ rõng hoa, c¶ b«ng hoa mµ chØ lµ " mét c¸nh hoa mËn tr¾ng " ... Hoa mận đã trở thành sứ giả của mùa xuân. dồi dào sức xuân.. ( ý 1,2 cho1 ®iÓm; ý 3 cho 2 ®iÓm ) C©u 5 : ( 6 ®iÓm ) - Chỉ kể đợc hoàn chỉnh nội dung 1 câu chuyện ( 2 điểm ) - KÓ kÕt hîp t¶ b»ng nh÷ng c¶m xóc cña m×nh kÕt hîp dïng c¸c biÖn ph¸p tu tõ thÝch hîp lµm næi bËt yªu cÇu ( 6 ®iÓm) Lu ý : Học sinh có thể chọn những câu chuyện trong hoặc ngoài chơng trình đều cho ®iÓm. §iÓm ch÷ viÕt 1 ®iÓm. §Ò 16 Câu 1 (2 điểm) Mỗi câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì? a) Lá lành đùm lá rách b) Có vất vả mới thanh nhàn Không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Câu 2 (3 điểm) Tìm danh từ, động từ, tính từ có trong đoạn thơ sau: Bút chì xanh đỏ Em gọt hai đầu Em thử hai màu Xanh tươi đỏ thắm Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát. Câu 3 (3 điểm) Viết một đoạn hội thoại giữa em và bạn em có nội dung tùy chọn, trong đó có sử dụng câu hỏi. Câu 4 (4 điểm) Nòi tre đâu chịu mọc cong.

(25) Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường Lưng trần phơi nắng, phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con. (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy - Tiếng Việt 4 - Tập 1) Em thấy đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc của những hình ảnh đó? Câu 5 (7 điểm) .Hãy tưởng tượng và kể một câu chuyện có ba nhân vật: Bà mẹ bị ốm, người con hiếu thảo và một bà tiên. Điểm trình bày toàn bài: 1điểm. Đáp án : đề 16 Câu 1 (2 điểm) Các câu tục ngữ khuyên chúng ta: a) Mọi người phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Người có của phải biết giúp đỡ người nghèo khó. b) Để có được cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc, chúng ta không thể không kinh qua lao động khó nhọc vất vả. Chỉ có lao động và bằng lao động mới mong có ngày an nhàn, sung sướng.. * HS trả lời đúng mỗi câu: cho 1,0 điểm. Nếu học sinh hiểu ý nhưng trình bày chưa rõ ràng, lủng củng thì tùy từng bài làm cụ thể mà giám khảo tự cho các mức điểm phù hợp trong khung điểm của câu. Câu 2 (3 điểm) Danh từ: bút chì, em, đầu, màu, làng xóm, tre, lúa, sông máng, dòng. Động từ: gọt, thử, vẽ, lượn quanh Tính từ: xanh, đỏ, xanh, tươi, đỏ thắm, xanh, mát.. - Học sinh tìm đúng 7 từ: cho 1,0 điểm. Câu 3 (3 điểm) -Viết đoạn văn hội thoại có nội dung phù hợp, trôi chảy, đúng ngữ pháp, đúng chính tả, có câu hỏi phù hợp: cho 3,0 điểm -Nếu chỉ có đoạn hội thoại mà không có câu hỏi hoặc ngược lại: cho 1,5 điểm. - Các trường hợp khác thì tùy từng bài làm cụ thể, giám khảo cho mức điểm phù hợp với khung điểm của câu. Câu 4 (4 điểm) - Lời văn có cảm xúc, trình bày mạch lạc, dùng từ chính xác, phù hợp với nội dung đoạn thơ: cho 1,0 điểm. - Diễn đạt làm rõ được các nội dung sau: + Hình ảnh (măng tre) “nhọn như chông” gợi cho ta thấy sự kiêu hãnh, hiên ngang, bất khuất của loài tre (hay cũng chính là của dân tộc Việt Nam): cho 1,0 điểm. + Hình ảnh (cây tre) “lưng trần phơi nắng phơi sương” có ý nói đến sự dãi dầu, chịu đựng mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống: cho 1,0 điểm. + Hình ảnh “có manh áo cội tre nhường cho con ” gợi cho ta nghĩ đến sự che chở, hi sinh tất cả (của người mẹ dành cho con); thể hiện lòng nhân ái và tình mẫu tử thật cảm động: cho 1,0 điểm. Câu 5 (7 điểm).

(26) * Yêu cầu chung - Viết đúng thể loại văn kể chuyện, biết tưởng tượng để xây dựng câu chuyện theo đúng yêu cầu của đề bài - Bố cục rõ ràng, câu chuyện có diễn biến, có đầu, có kết thúc, có đủ các nhân vật theo yêu cầu của đề bài, có cốt truyện. Các chuỗi sự kiện lô gic, hợp lí. - Diễn đạt trôi chảy, rõ ràng; lối viết văn có hình ảnh, có cảm xúc; trình bày sạch sẽ, ít phạm lỗi chính tả, ngữ pháp. - Thể hiện được tình cảm, thái độ của người viết với các nhân vật trong truyện. * Cách cho điểm - Cho 6 - 7 điểm: Đạt các yêu cầu trên, không phạm quá 5 lỗi dùng từ, đặt câu và chính tả. - Cho 4 - 5,75 điểm: Đạt các yêu cầu 1, 2; yêu cầu 4 có thể chưa sâu sắc; yêu cầu 3 còn phạm không đến 8 lỗi. - Cho 2 - 3, 75 điểm: Có bố cục rõ ràng, có đủ các nhân vật theo yêu cầu, biết viết văn kể chuyện nhưng diễn biến câu chuyện còn nghèo, các chuỗi sự kiện chưa lô gic, chưa hợp lí. - Cho 1 - 1,75 điểm: Mặc dù bài đã có đầy đủ các nhân vật nhưng học sinh tỏ ra chưa nắm chắc phương pháp làm bài văn kể chuyện; phạm nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. - Cho dưới 1 điểm: Bài viết yếu, phạm nhiều lỗi. * Toàn bài trình bày sạch, đẹp ít phạm lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp cho 1,0điểm. §Ò 17 Luyện từ và câu:. LUYỆN TẬP TỪ ghÐp vµ tõ l¸y. Họ và tên :……………………………………. Bài 1: Tìm từ đơn, từ láy, từ ghép trong các câu: a. Ma mïa xu©n x«n xao, ph¬i phíi... Nh÷ng h¹t ma bÐ nhá, mÒm m¹i, r¬i mµ nh nh¶y nhãt. b. Chó chuån chuån níc tung c¸nh bay vät lªn. C¸i bãng chó nhá xÝu lít nhanh trªn mÆt hå. MÆt hå tr¶i réng mªnh m«ng vµ lÆng sãng. c. Ngoài đờng, tiếng ma rơi lộp độp, tiếng chân ngời chạy lép nhép. d. Hằng năm, vào mùa xuân, tiết trời ấm áp, đồng bào Ê đê, Mơ-nông lại tng bừng mở hội ®ua voi. e. Suèi ch¶y rãc r¸ch. Bài 2: Xác định từ láy trong các dòng thơ sau và cho biết chúng thuộc vào loại từ láy nào: Giã n©ng tiÕng h¸t chãi chang Long lanh lìi h¸i liÕm ngang ch©n trêi Tay nhÌ nhẹ chót, ngêi ¬i Trông đôi hạt rụng hạt rơi xót lòng. M¶nh s©n tr¨ng lóa chÊt ®Çy Vµng tu«n trong tiÕng m¸y quay xËp x×nh N¾ng giµ h¹t g¹o th¬m ngon Bng lng c¬m tr¾ng n¾ng cßn th¬m tho. Bµi 3: XÕp c¸c tõ: ch©m chäc, chËm ch¹p, mª mÈn, mong ngãng, nhá nhÑ, mong mái, ph¬ng híng, v¬ng vÊn, t¬i t¾n vµo 2 cét: tõ ghÐp vµ tõ l¸y. Tõ ghÐp Tõ l¸y.. Bµi 4: T×m tõ l¸y trong ®o¹n v¨n sau: Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bớc ch©n ngêi ®i, tiÕng nãi chuyÖn r× rÇm, tiÕng gäi nhau Ý íi. Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rợi. Bài 5 Tìm những tiếng có thể kết hợp với "lễ" để tạo thành từ ghép. Tìm từ cùng nghĩa và từ trái nghÜa víi tõ "lÔ phÐp". Bài 6: Cho 1 số từ sau: thật thà, bạn bè, h hỏng, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đờng, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn. H·y xÕp c¸c tõ trªn vµo 3 nhãm:.

(27) a. Tõ ghÐp tæng hîp.......................................................................................................... b. Tõ ghÐp ph©n lo¹i......................................................................................................... c. Tõ l¸y........................................................................................................................... Bµi 7: Ph©n c¸c tõ ghÐp sau thµnh 2 lo¹i: Học tập, học đòi, học hỏi, học vẹt, học gạo, học lỏm, học hành, anh cả, anh em, anh trai, anh rể, bạn học, bạn đọc, bạn đờng. Bài 8: Hãy xếp các từ phức đợc in nghiêng trong các câu dới đây thành hai loại: từ ghép và từ láy. a) Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tëng nhí «ng. Theo Hoµng Lª b) D¸ng tre v¬n méc m¹c, mµu tre t¬i nhòn nhÆn. Råi tre lín lªn, cøng c¸p, dÎo dai, v÷ng ch¾c. Tre tr«ng thanh cao, gi¶n dÞ, chÝ khÝ nh ngêi. ThÐp míi b. Tõ ghÐp .............................................................................................................................. c. Tõ l¸y...................................................................................................................................

(28)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×