Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ke hoach phat dong phong trao thi dua chao mung 30 nam ngay nhagiao VN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (108.9 KB, 3 trang )

(1)

PHỊNG GD&ĐT BÌNH GIA
TRƯỜNG THCS BÌNH LA


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình La, ngày 25 tháng 04 năm 2012
KẾ HOẠCH


Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm
ngày nhà giáo Việt Nam


Thực hiện văn bản số 461/PĐ-SGDĐT ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm
30 năm ngày nhà giáo Việt Nam.Công văn số 168 B/PĐ-PGD&ĐT ngày 13 tháng
4 năm 2012 về phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà
giáo Việt Nam


Trường THCS Bình La xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới
kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau:


I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU


- Tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua, phát
huy truyền thống của nhà giáo Việt Nam, xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực. “Mỗi thầy cơ giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực
hiện tốt Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nói khơng với tiêu
cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”.


- Thực hiện tốt và hồn thành cuộc vận động giúp đỡ học sinh và giáo viên
đặc biệt khó khăn.- Tham gia nghiên cứu đánh giá nội dung chương trình SGK, có những đóng
góp ý kiến thiết thực trong hội thảo về nội dung chương trình SGK, tích cực làm và
sử dụng đồ dùng dạy học, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm phục
vụ cho công tác giáo dục và giảng dạy.


II/ THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG NHIỆM VỤ


A- Giai đoạn 1: Từ ngày 13/4/2012 đến ngày 31/5/2012


1/ Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh, phấn đấu hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.


2/ Nội dung:


2.1 Đối với cán bộ giáo viên:(2)

cán bộ, giáo viên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; phụ đạo học sinh
yếu kém không thu tiền.


- Mỗi cán bộ quản lí, giáo viên đã đăng ký và thực hiện tốt một đổi mới
trong phương pháp dạy học và quản lý có hiệu quả cao.


- Thi đua giành nhiều giờ dạy có chất lượng cao, phát huy tính tích cực chủ
động sáng tạo của học sinh trong giờ học. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy
học, tích cực học hỏi để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nâng cao chất
lượng dạy và học. Ban giám hiệu kết hợp với tổ chuyên môn xây dựng các hệ
thống câu hỏi phù hợp, trọng tâm, có kiến thức thực tế và phương pháp liên hệ tự
nhiên sinh động trong các kỳ thi giỏi cấp trường đảm bảo nghiêm túc, đúng quy


định.


- Đảm bảo kiến thưc kỹ năng các môn học ở tiểu học để tập trung bồi dưỡng
ôn thi cho học sinh đạt kết quả cao và chuyển lớp 99% trở lên.


2.2 Đối với học sinh:


- Thực hiện tốt phong trào thi đua “giờ học thân thiện, học sinh tích cực”,
giành nhiều điểm tốt trong học tập để tự mình nắm vững kiến thức khoa học, tìm
tịi sáng tạo trong các giờ học. Học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.


- Tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường
và các ban nghành phát động. Khơng có học sinh nào vi phạm các tệ nạn xã hội.
Và chấp hành nghiêm chỉnh lt an tồn giao thơng.


B. Giai đoạn 2: Từ ngày 01/09/2012 đến ngày 10/11/2012.


1. Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng năm hoc mới 2012-2013 và kỷ
niệm 30 năm ngày nhà giao Việt Nam


2. Nội dung.


2.1 Đối với cán bộ, giáo viên:


- Mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục xây dựng kế hoạch tự đổi mới phương pháp
dạy học, tạo ra sự chuyển biến tích cực và có hiệu quả trong cơng tác giáo dục cho
phù hợp với chủ đề năm học 2012 - 2013 là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và
nâng cao chất lượng giáo dục”. Tuyên truyền mạnh mẽ giáo dục đạo đức nghề
nghiệp nhân cách nhà giáo, tránh các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học
sinh, đấu tranh kiên quyết các hiện tượng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu


gương mẫu đạo đức lối sống của nhà giáo.(3)

dưỡng học sinh khá giỏi bằng cách cho học sinh làm thêm bài tập bổ trợ và kiến
thức nâng cao.


- Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên phải soạn được bài trên máy tính và giảng
dạy bằng giáo án điện tử.


- Tiếp tục soạn giáo án theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy
tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Tổ chức các cuộc thi luật An tồn
giao thơng – phòng chống HIV”, thi “Tiếng hát dân ca”, thi TDTT trong ngành
phát động.


2.2 Đối với học sinh:


- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, có những việc làm tích cực góp phần xây dựng trường lớp xanh
-sạch - đẹp.


- Tham gia tích cực các hoạt động Đồn, Đội; hoạt động GDNGLL. Giúp đỡ
được nhiều bạn cùng tiến bộ trong học tập và trong rèn luyện bản thân.


- Thi đua học tốt, phân bố thời gian biểu học lý, chuẩn bị bài đồ dùng học
tập đầy đủ trước khi lên lớp, hịa nhập với cộng đồng, đồn kết giúp đỡ bạn bè
cùng tiến bộ, tích cực và tự giác trong học tập, mạnh dạn và tự tin khi trao đổi với
bạn bè trong tổ, trong lớp, hăng hái phát biểu xây dựng bài, phát huy tính tích cực
tự giác trong rèn luyện và tự chiếm lĩnh kiến thức mới.


- Tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, TDTT với chủ đề “Tôn vinh
nhà giáo, biết ơn thầy cô” do trường và ngành phát động. Thực hiện tốt luật An


tồn giao thơng.


Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày
nhà giáo Việt Nam của Trường THCS xã Bình La


Nơi nhận:


- Phịng GD&ĐT huyện Bình Gia;
- Lưu trường.


HIỆU TRƯỞNG

×