Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tài liệu Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh" pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (36.51 KB, 2 trang )

Mẫu MG-7

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH
Số: .................................................

1. Tên chi nhánh:
(ghi bằng chữ in hoa)
.................................................................
2. Địa chỉ chi nhánh ...............................................................................................
Điện thoại:................................ Fax:................... Email:…………………………………….
3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: ...................................... ...................
...............................................................................................................................
4. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ......................................................
Nam/Nữ
Sinh ngày ...... ..../ ........../ ................ Dân tộc: ............... Quốc tịch:.....................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:
.......................
.... .... .... .... .... ........ ....
Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ................... .... .... .... .... .... .... .... .
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .... .......................................................................
Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................
Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh ........................................ ..........................


5. Hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp
(ghi bằng chữ in hoa)
: ..................................................


Giấy chứng nhận ĐKKD số: .........................Do: .........................................
Cấp ngày: ............................................... ................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................
Điện thoại: ...............................Fax: .........................................................

.......,
ngày ... ........tháng .............năm ........
Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(tiếp theo mẫu MG-7)

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:...)

Tên chi nhánh:
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số:

Số
TT
Số; Ngày,
tháng, năm
thông báo
thay đổi của
doanh nghiệp
Ngày, tháng,
năm chứng nhận
đăng ký thay đổi

Nội dung đăng

ký thay đổi
Phòng ĐKKD
(ký, đóng dấu và
ghi rõ họ tên)×