Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.37 KB, 3 trang )

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh
hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hóa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Cục Hoá chất
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hoá chất
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi
qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91
Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
2.
Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp
hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ
chức để hoàn chỉnh hồ sơ;
3.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội
dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 20
ngày làm việc, Cục cấp giấy phép cho tổ chức. Nếu hồ sơ không
đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ


chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép;
4.
Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng
đường bưu điện.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
3.
Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2
Điều 14 hoặc điểm a khoản 2 Điều 15 của Luật hoá chất
Số bộ hồ sơ: 01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×