Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)* docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.66 KB, 4 trang )

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
(Cấp Xã)*
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã;
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong vòng 20 ngày.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Chi phí thẩm
định kết quả
lựa chọn nhà
thầu
Chi phí thẩm định kết quả lựa
chọn nhà thầu bằng 0,01% giá
gói thầu, tối thiểu là 500.000
đồng và tối đa là 30.000.000
Văn bản 316/NHCS-
KH ngày 02/0...


Tên phí Mức phí Văn bản qui định
đồng

Nghị định
58/2008/NĐ-CP của


C...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Báo cáo thẩm định
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Ban QLDA trình báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu;
2.
Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã tiến hành thẩm định
kết quả lựa chọn nhà thầu;
3.
Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã trình báo cáo thẩm
định KQ lựa chọn nhà thầu lên Chủ tịch UBND cấp xã.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
- Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc
quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả ước quốc tế (nếu có); Kế
hoạch đấu thầu;
2. - Hồ sơ yêu cầu;
3.
- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn
đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;
4. - Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất;
5. - Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;
6.
- Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn
đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;
Thành phần hồ sơ
7.

- Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình đấu thầu theo quy
định;
8. - Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;
9. - Ý kiến về kết quả đấu thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);
10. - Các tài liệu khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×