Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Mau so 01CGiao vien nhan vien

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.44 KB, 3 trang )

(1)Mẫu số 1C. UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. .  Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 05 năm 2015. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015. - Họ và tên: .......................................................................................................................................................................; - Chức vụ:............................................................................................................................................................................; - Đơn vị công tác:.......................................................................................................................................................; - Nhiệm vụ được phân công:..........................................................................................................................; I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:. 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao a) …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. b) …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. c) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 2. Phẩm chất chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước a) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. b) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3. Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc: a) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. b) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. c) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 4. Về ý thức tổ chức kỷ luật: a) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. b) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. c) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. d) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..

(2) đ) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 5. Tự nhận xét ưu điểm, hạn chế khuyết điểm; phương hướng khắc phục những khuyết điểm. .................................................................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... II. CÁ NHÂN TỰ PHÂN LOẠI. Căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ, cá nhân tự phân loại (đánh dấu X vào một trong 04 ô tương ứng dưới đây). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 05 năm 2015 Người tự nhận xét, đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên). III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ. (Ghi tóm tắt ý kiến đóng góp của tập thể nhà trường) .................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................... Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 05 năm 2015 CHỦ TRÌ CUỘC HỌP. (Ký và ghi rõ họ tên). IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:. (Phần này do Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp ghi) Kết. luận:. Viên. chức,. lao. động. hợp. đồng. đạt. loại:............................................... Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 05 năm 2015 HIỆU TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).

(3)

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×