Tải bản đầy đủ (.ppt) (34 trang)

Bai Dong tu lop 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.34 MB, 34 trang )

(1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. QUỸ LAWRENCE S.TING. Cuộc thi bài giảng điện tử e-Learning với chủ đề “Tiếng Việt” Bài giảng Luyện từ và câu –Lớp 4- Tuần 9 – Tiết 18. “Giáo Động từThị”Thi viên: Lê Email: C1thanhthuy-to@hanoiedu.vn ĐT: 0433973021 Trường Tiểu học Thanh Thuỳ – Thanh Oai – Hà Nội Tháng 11/2014.

(2) Mục tiêu của bài học. . Hiểu thế nào là động từ (từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật: người, sự vật, hiện tượng). .Nhận biết được động từ trong câu hoặc thể hiện qua tranh vẽ (bài tập mục III)..

(3) Tiến trình bài học I- Kiểm tra bài cũ. II- Bài mới 1- Nhận xét. Hoạt động 1: Đọc văn bản. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. 2- Ghi nhớ. 3- Luyện tập thực hành. 4- Củng cố III -Lời cảm ơn. IV-Tư liệu tham khảo..

(4) I-Kiểm tra bài cũ.. • Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị) • Ví dụ: cha, ông, đời, rặng, đạo đức, cách mạng...

(5) II- BÀI MỚI 1- Nhận xét. Đọc đoạn văn sau: Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai... Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. (Theo Thép Mới).

(6) 1- Nhận xét: Câu 1: Từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi. A) nhìn, nghĩ, bay. B) nhìn, nghĩ, thấy C) ánh trăng, biển, thấy. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. Em Em đã đã chọn chọn đáp đáp án án. Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục.. Em Em đã làm làm chưa đúng câu Em Em đã làm làm chưa đúngđúng. đúng. câu hỏi hỏi Đáp án của chương trình: Đáp án của chương trình: Em phải trả lời câu hỏi Em phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận Chấp nhận. Làm lại Làm lại.

(7) Câu 2: Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Chỉ trạng thái của các sự vật: + Dòng thác: + Lá cờ:. Em Đáp đã chọn của chương án Em Đáp đãán án chọn củađáp đáp chương án trình: trình: Đúng. Đúng. Kích bất cứ đâu đâu để để tiếp tiếp Em đúng câu hỏi Em đã đã làm làm đúngKích câubất hỏicứ tục. tục. Em trả lời câu hỏi trước khi Chấp nhận Em phải phải trả lời câu hỏi trước khi Chấp nhận Sai. Em làm cứ chưa đâu đúng. để tiếp tục. Sai. Kích Kích Embất bất làm cứ chưa đâu đúng. để tiếp tục. tiếp tiếp tục. tục.. Làm lại Làm lại.

(8) Câu 3: Em hãy điền từ còn thiếu vào ô trống. Động từ là từ chỉ. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. Em Em đã đã chọn chọn đáp đáp án án. của sự vật.. Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục.. Em Em đã làm làm chưa đúng câu Em Em đã làm làm chưa đúngđúng. đúng. câu hỏi hỏi Đáp án của chương trình: Đáp án của chương trình: Em phải trả lời câu hỏi Em phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận Chấp nhận. Làm lại Làm lại.

(9) Điểm kiểm tra phần nhận xét. Điểm em đạt được {score}. Tổng điểm tối đa {max-score}. Số lần em làm bài {total-attempts}. Question Question Feedback/Review Feedback/Review Information Information Will Will Appear Appear Here Here Tiếp tục. Xem lại.

(10) -. Tõ chỉ hoạt động: + Của anh chiến sĩ: + Của thiếu nhi:. Nhìn, nghĩ thấy. - Tõ chỉ trạng thái của các sự vật: + Của dũng thỏc: đổ + Của lá cờ: bay Các từ Nhìn ,nghĩ ,thấy,đổ ,bay là những động từ.

(11) 2.Ghi nhớ:. Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật..

(12) Câu 1:Kéo thả từ ngữ ở cột 1 với cột 2 để nối lại (hoặc gõ chữ a, b, c...) cho thích hợp. Cột 1 B Từ chỉ hoạt động A Từ chỉ trạng thái. Cột 2 A. bay là là, lượn vòng, yên lặng B. múa , hát, nói, cười, đi chơi. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. Em Em đã đã chọn chọn đáp đáp án: án:. Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục.. Emchưa Em hiểu làm bài kĩ rất nhớ Emchưa Em hiểu làmlà:: bài kĩ ghi ghi rất tốt. tốt. nhớ rồi. rồi. Đáp án đúng Đáp án đúng là:: Em phải trả lời câu hỏi trước Em phải trả lời câu hỏi trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận Chấp nhận. Làm lại Làm lại.

(13) Câu 2: Trong các từ sau: gió thổi, bé hát, mây bay, mèo kêu A) B) C) D). Động từ chỉ hoạt động là:hát, kêu. Động từ chỉ hoạt động là: thổi, kêu. Động từ chỉ trạng thái là: bay, thổi. Động từ chỉ trạng thái là: bay, thổi, hát. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. Em Em đã đã chọn chọn đáp đáp án: án:. Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục.. Emchưa Em hiểu làm bài kĩ rất nhớ Emchưa Em hiểu làmlà:: bài kĩ ghi ghi rất tốt. tốt. nhớ rồi. rồi. Đáp án đúng Đáp án đúng là:: Em phải trả lời câu hỏi trước Em phải trả lời câu hỏi trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận Chấp nhận. Làm lại Làm lại.

(14) Điểm kiểm tra nội dung ghi nhớ Số điểm của em {score}. Số điểm tối đa {max-score}. Số lần em trả lời {total-attempts}. Question Question Feedback/Review Feedback/Review Information Information Will Will Appear Appear Here Here Tiếp tục. Xem lại.

(15) 3. Luyện tập: Bài 1: Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy: - Các hoạt động ở nhà.. M: quét nhà. - Các hoạt động ở trường.. M: làm bài.

(16) 3. Luyện tập: Bài 1: Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy: - Các hoạt động ở nhà.. M: quét nhà. - Các hoạt động ở trường.. M: làm bài.

(17) Bài 1: Các hoạt động ở trường A) Làm đồng, chào cờ, phát biểu, chăm sóc cây, thi chạy, viết bảng, viết bài, múa, học nhóm. B) Kéo co, chào cờ, phát biểu, phơi rơm, thi chạy, viết bảng,viết bài, múa, học nhóm. C) Kéo co, chào cờ, phát biểu, chăm sóc cây, thi chạy, viết bảng, viết bài, múa, học nhóm. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. tục. tục. Câu Câu trả trả lời lời của của bạn bạn là: là: Rất Bạn tiếc đã trả chưa đúng hoàn câu hỏi. Rất Bạn tiếc đãbạn bạn trả lời lời chưa đúng hoàn câuthành thành hỏi. Câu Chúc lời đúng mừng hỏi là: này. bạn. Câu trả Chúc lờicâu câu đúng mừng hỏi là: này. bạn. Em phải trả lời câu hỏi Emtrả phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận. Làm lại.

(18) Bài 1: Động từ có trong các hoạt động ở trường. A) kéo co, chào, phát biểu,chăm sóc, chạy,viết, múa ,học. B) co, cờ, biểu, chăm, nhóm, múa. C) chào cờ, thi chạy, viết bài, múa, học nhóm. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. tục. tục. Câu Câu trả trả lời lời của của bạn bạn là: là: Rất Bạn tiếc đã trả chưa đúng hoàn câu hỏi. Rất Bạn tiếc đãbạn bạn trả lời lời chưa đúng hoàn câuthành thành hỏi. Câu Chúc lời đúng mừng hỏi là: này. bạn. Câu trả Chúc lờicâu câu đúng mừng hỏi là: này. bạn. Em phải trả lời câu hỏi Emtrả phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận. Làm lại.

(19) Bài 1: Các hoạt động ở nhà. A) Bế em, làm đồng, phơi rơm, nhặt rau, quét sân, trông em. B) Chào cờ, trông em, học nhóm, phơi rơm, múa,quét sân, viết bảng,bế em. C) Bế em, làm đồng , kéo co,nhặt rau, quét sân, ăn, phát biểu. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. tục. tục. Câu Câu trả trả lời lời của của bạn bạn là: là: Rất Bạn tiếc đã trả chưa đúng hoàn câu hỏi. Rất Bạn tiếc đãbạn bạn trả lời lời chưa đúng hoàn câuthành thành hỏi. Câu Chúc lời đúng mừng hỏi là: này. bạn. Câu trả Chúc lờicâu câu đúng mừng hỏi là: này. bạn. Em phải trả lời câu hỏi Emtrả phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận. Làm lại.

(20) Bài 1: Tìm những động từ có trong các hoạt động ở nhà. A) làm đồng, phơi, nhặt rau, trông. B) bế, làm, phơi, nhặt, quét, trông. C) bế em, rơm, nhặt, quét sân, trông em. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. tục. tục. Câu Câu trả trả lời lời của của bạn bạn là: là: Rất Bạn tiếc đã trả chưa đúng hoàn câu hỏi. Rất Bạn tiếc đãbạn bạn trả lời lời chưa đúng hoàn câuthành thành hỏi. Câu Chúc lời đúng mừng hỏi là: này. bạn. Thử lại. Câu trả Chúc lờicâu câu đúng mừng hỏi là: này. bạn. Em phải trả lời câu hỏi Thử lại. Emtrả phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận. Làm lại.

(21) Bµi 1: - Các hoạt động ở nhà: đánh răng, rửa mặt, đánh cốc chén, trông em, quét nhà, tưới cây, nhặt rau, đãi gạo, đun nước, pha trà, nấu cơm, đọc truyện, xem ti vi, giặt quần áo, .... - Các hoạt động ở trường: học bài, làm bài, nghe giảng, trực nhật lớp, chăm sóc cây, sinh hoạt văn nghệ, chào cờ, quét lớp, lau bảng, viết bài, đọc bài, làm toán, đá bóng,,....

(22) • Bài 2. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau: • a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông. • Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí. • Yết kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. • Nhà vua : - Để làm gì? • Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiếc thuyền của giặc, vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước. • b)Thần Đi-ô-ni- dốt mỉm cười ưng thuận. • Vua Mi-dát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. • Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!.

(23) Bài 2: Các động từ có trong phần a là: A) đến, yết kiến, cho, nhận, xin, làm, dùi, có thể, lặn, B) đến, Trần Nhân Tông, nhà,dùi sắt C) thuyền, nước, giặc,nhà, xin D) kinh đô,dùi, nhận làm Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. tục. tục. Câu Câu trả trả lời lời của của bạn bạn là: là: Rất Bạn tiếc đã trả chưa đúng hoàn câu hỏi. Rất Bạn tiếc đãbạn bạn trả lời lời chưa đúng hoàn câuthành thành hỏi. Câu Chúc lời đúng mừng hỏi là: này. bạn. Câu trả Chúc lờicâu câu đúng mừng hỏi là: này. bạn. Em phải trả lời câu hỏi Emtrả phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận. Làm lại.

(24) Bài 2: Động từ có trong phần b là: A). cành sồi, bẻ, biến , ưng thuận, vàng.. B). mỉm cười, ưng thuận, thử, bẻ, biến thành,ngắt, thành, tưởng, có.. C). táo, thử, thành, vàng, có, sồi, ưng thuận.. D). mỉm cười, thử bẻ, biến thành, tưởng, có, ngắt, vàng, ưng thuận.. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. tục. tục. Câu Câu trả trả lời lời của của bạn bạn là: là: Rất Bạn tiếc đã trả chưa đúng hoàn câu hỏi. Rất Bạn tiếc đãbạn bạn trả lời lời chưa đúng hoàn câuthành thành hỏi. Câu Chúc lời đúng mừng hỏi là: này. bạn. Thử lại. Câu trả Chúc lờicâu câu đúng mừng hỏi là: này. bạn. Em phải trả lời câu hỏi Thử lại. Emtrả phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận. Làm lại.

(25) • Bài 2. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau: • a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông. • Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí. • Yết kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. • của giặc, vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước. • Nhà vua : - Để làm gì? • Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiếc thuyền b)Thần Đi-ô-ni- dốt mỉm cười ưng thuận. Vua Mi-dát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!.

(26) Bài 3. Trò chơi xem kịch câm : nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời..

(27) Bài 3: Các hoạt động trạng thái được bạn thể hiện trong clip là: A) Cúi, ngủ, đánh răng, rửa mặt, quét nhà, đá bóng,ăn cơm,viết, nhặt rau, giặt, lau bảng, tập thể dục, mặc áo. B) Cúi, ngủ, quét nhà, đánh răng, đá bóng, nhặt rau. C) Múa, lau bảng, rửa tay, đánh răng, uống nước. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. tục. tục. Câu Câu trả trả lời lời của của bạn bạn là: là: Rất Bạn tiếc đã trả chưa đúng hoàn câu hỏi. Rất Bạn tiếc đãbạn bạn trả lời lời chưa đúng hoàn câuthành thành hỏi. Câu Chúc lời đúng mừng hỏi là: này. bạn. Thử lại. Câu trả Chúc lờicâu câu đúng mừng hỏi là: này. bạn. Em phải trả lời câu hỏi Thử lại. Emtrả phải trả lời câu hỏi trước trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận. Làm lại.

(28) Điểm phần luyện tập Điểm của em là {score}. Điểm tối đa là {max-score}. Số lần em trả lời {total-attempts}. Question Question Feedback/Review Feedback/Review Information Information Will Will Appear Appear Here Here Tiếp tục. Làm lại.

(29) 4- Củng cố Câu 1:Động từ là từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật. A) Đúng B) Sai. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. Em Em đã đã chọn chọn đáp đáp án: án:. Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục.. Em chưa Em tốt rất câu tốt Em làm làmđúng chưa Em làm làm tốt rất câu tốthỏi hỏi này. này. Đáp án là: Đáp án đúng là: Em phải trả lời câu hỏi trước Em phải trả lời câu hỏi trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận Chấp nhận. Làm lại Làm lại.

(30) Câu 2: Đáp án nào sau đây là động từ. A) vui, cười, hát, múa. B) cười, hát, múa,đi, bay. C) cười, buồn, hát, múa.. Đúng. Đúng. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục. Em Em đã đã chọn chọn đáp đáp án: án:. Sai. Sai. Kích Kích bất bất cứ cứ đâu đâu để để tiếp tiếp tục. tục.. Em chưa Em tốt rất câu tốt Em làm làmđúng chưa Em làm làm tốt rất câu tốthỏi hỏi này. này. Đáp án là: Đáp án đúng là: Em phải trả lời câu hỏi trước Em phải trả lời câu hỏi trước khi khi tiếp tiếp tục. tục.. Chấp nhận Chấp nhận. Làm lại Làm lại.

(31) Điểm phần câu hỏi củng cố Điểm em đã đạt {score} được Trên tổng điểm tối {max-score} đa Số lần em làm bài {total-attempts} là. Question Question Feedback/Review Feedback/Review Information Information Will Will Appear Appear Here Here Tiếp tục. Làm lại.

(32)

(33) Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bài giảng. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning. Xin trân trọng cảm ơn phòng GD & ĐT huyện Thanh Oai. Xin trân trọng cảm ơn BGH trường Tiểu học Thanh Thuỳ cùng các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hoàn thành bài giảng này.

(34) Tài liệu tham khảo Sách Tiếng Việt lớp 4 Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 4 Các phần mềm Phần mềm Adobe presenter 7.0 Phần mềm Microsoft Powerpoint Các Website tham khảo http://www.hanoiedu.vn http://www.bachkim.vn http://www.thibaigiang.moet.vn.

(35)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×