Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Vong 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.29 KB, 2 trang )

(1)

Đề thi violympic lớp 4


Vòng 5(26/10/2015)Họ và tên:……….Lớp:………


Bài 1: Khỉ con thông thái


1/ 605 năm =……….thế kỉ……..năm
2/ 90 giây = ………….phút………giây
3/545 phút =…………giờ………..phút
4/15 phút=………giờ


5/ 425 phút=………….giờ…………phút
6/75 giờ=……….ngày………..giờ
7/66 phút=…………..giờ………….phút
8/ 500 năm =……….thế kỉ


9/ 806 năm=………….. thế kỉ……… năm
10/ 216 giờ =……….tuần……….. ngày
Bài 2: Vượt chướng ngại vật


1/ 400kg= ………tạ.
2/ 2000kg = ……….tấn
3/ 8 tạ= ……….yến
4/ 2 yến = ………….kg.
5/ 2kg =………..hg


6/ 713 tấn – 96 tấn =……….tấn
Bài 3 Cóc vàng tài ba


1/ Trung bình cộng của hai số bằng 45, biết số thứ nhất bằng 34. Tìm số thứ
hai?Số thứ nhất……… Số thứ hai:……….
2/ Nếu m = 9 thì giá trị biểu thức 156 + 45 x m =……….


3/ Số đo thích hợp để viết vào chỗ chấm của 225 giây =………phút……..giây
4/ Một đồn xe ơ tơ gồm hai loại xe trong đó 7 xe loại lớn mỗi xe chở 3 tấn 5
tạ hàng, 5 loại xe nhỏ, mỗi xe chở 2 tấn 5 tạ hàng. Số hàng được chia đều
vào 10 kho. Vậy trung bình số hàng ở mỗi kho.(2)

………..
………..
5/ Ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 15 là:………..


6/ Số gồm khơng trăm mười hai nghìn, hai trăm triệu, hai trăm được viết là:
……….


7/ Giá trị lớn nhất của biểu thức a x b với a + b = 8 là:………..
8/ 860812 – 581120 = ………..


9/ Một nông trường trồng 498217 cây lấy gỗ và 75306 cây ăn quả. Nông
trường trồng được tất cả bao nhiêu cây?


………..
………..
………..
10/ Tìm x, biết: x - 183 = 5949


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×