Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

bai 6 ban ve cac khoi tron xoay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.67 MB, 21 trang )

(1)TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ LỚP: 8. Người soạn:. THAÙNG 9/2015 1.

(2) KIEÅM TRA BAØI CUÕ. Caâu hoûi: 1. Em hãy nêu tên những mặt phẳng chiếu 1, 2, 3 ? 2. Các hình chiếu trên những mặt phẳng này là hình gì?. Mặt phẳng chiếu đứng 1. M aët ph a. úng. ch ieá uc 2 a ïn h. Maët phaúng chieáu baèng 3 2.

(3) Maët phaúng chieáu caïnh. Mặt phẳng chiếu đứng Maët phaúng chieáu baèng. 3.

(4) Mặt phẳng chiếu đứng. Maët phaúng chieáu caïnh. Maët phaúng chieáu baèng. 4.

(5) Truïc quay. 5.

(6) Baøi 6: I. KHOÁI TROØN XOAY:. Khoái hình truï. Khoái hình noùn. Khoái hình caàu. Bằng cách điền vào …………………….các cụm từ sau : hình tam giác vuông, nửa hình tròn, hình chữ nhật vào các mệnh đề sau đây để mô tả cách tạo thành các khối: hình trụ, hình noùn, hình caàu.. 6.

(7) 1.Hình truï:. một hình chữ nhật một vòng a) Khi quay …………………………………………… quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.. 7.

(8) 1. Hình noùn:. moät tam giaùc vuoâng moät voøng b. Khi quay…………………………………………… quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình noùn.. 8.

(9) 1. Hình caàu:. một nửa hình tròn một vòng quanh b) Khi quay …………………………………………… đường kính cố định cố định, ta được hình cầu.. 9.

(10) Truïc quay. Truïc quay. KẾT LUẬN: Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phaúng moät……………………………quanh một đường cố định(trục quay) của hình. 10.

(11) II. HÌNH CHIEÁU CUÛA HÌNH TRUÏ , HÌNH NOÙN, HÌNH CAÀU: 1.Hình truï:. 11.

(12) 1.Hình truï:. Hình truï vaø caùc hình chieáu cuûa hình truï. 12.

(13) Hình chieáu. Hình daïng. Kích thước. Đứng. Chữ nhật. d,h. Baèng. Troøn. d. Caïnh. Chữ nhật. d,h 13.

(14) 1. Hình noùn:. Hình noùn vaø caùc hình chieáu cuûa hình noùn 14.

(15) Hình chieáu. Hình daïng. Kích thước. Đứng. Tam giaùc. h,d. Baèng. Hình troøn. d. Caïnh. Tam giaùc. h,d 15.

(16) 1. Hình caàu:. Hình caàu vaø caùc hình chieáu cuûa hình caàu. 16.

(17) Hình chieáu. Hình daïng. Kích thước. Đứng. Hình Troøn. d. Baèng. Hình Troøn. d. Caïnh. Hình Troøn. d 17.

(18) Ghi nhớ:. 1. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là hình chữ nhật, của hình nón là hình tam giác cân vaø cuûa hình caàu laø hình troøn. 2. Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của caùc khoái troøn laø hình troøn.. 18.

(19) Caâu hoûi: 1. Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, lúc này hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng gì?. 19.

(20) 2. Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng gì?. 20.

(21) 3. Hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu cuûa hình caàu coù ñaëc ñieåm gì?. 21.

(22)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×