Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

Bai 4 Luyen tap tao lap van ban

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 23 trang )

(1)Tiết:16 LUYỆN TẬP TẠO LẬP VĂN BẢN.

(2) Tiết: 16. LUYEÄN TAÄP TAÏO LAÄP VAÊN BAÛN. I – ĐỀ BAØI:. Em cần viết một bức thư để tham gia cuoäc thi vieát thö cho Lieân minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình.

(3) Tiết: 16. LUYEÄN TAÄP TAÏO LAÄP VAÊN BAÛN. I – ĐỀ BAØI: Em cần viết một bức thư để tham gia cuoäc thi vieát thö cho Lieân minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình II – LUYEÄN TAÄP: 1.Tìm hiểu đề và tìm ý:. Em seõ vieát cho ai ?. Viết cho một người bạn nước ngoài..

(4) Tiết: 16. LUYEÄN TAÄP TAÏO LAÄP VAÊN BAÛN. I – ĐỀ BAØI: Em cần viết một bức thư để tham gia cuoäc thi vieát thö cho Lieân minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình II – LUYEÄN TAÄP: 1.Tìm hiểu đề và tìm ý:. Viết để làm gì ?. Viết để bạn hiểu về đất nước của mình..

(5) Tiết: 16. LUYEÄN TAÄP TAÏO LAÄP VAÊN BAÛN. I – ĐỀ BAØI: Em cần viết một bức thư để tham gia cuoäc thi vieát thö cho Lieân minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình II – LUYEÄN TAÄP: 1.Tìm hiểu đề và tìm ý:. Vieát caùi gì ?. Truyền thống lịch sử, cảnh đẹp thiên nhiên, những đặc saéc veà vaên hoùa vaø phong tuïc của đất nước Việt Nam..

(6) Tiết: 16. LUYEÄN TAÄP TAÏO LAÄP VAÊN BAÛN. I – ĐỀ BAØI: Em cần viết một bức thư để tham gia cuoäc thi vieát thö cho Lieân minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình II – LUYEÄN TAÄP: 1.Tìm hiểu đề và tìm ý:. Em sẽ định hướng cách vieát ba phaàn cuûa daøn baøi nhö theá naøo ?.

(7) Tiết: 16. LUYEÄN TAÄP TAÏO LAÄP VAÊN BAÛN. I – ĐỀ BAØI: Em cần viết một bức thư để tham gia cuoäc thi vieát thö cho Lieân minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình II – LUYEÄN TAÄP: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: 2. Laäp daøn baøi:. Từ yêu cầu của đề baøi, caùc toå haõy thaûo luaän thoáng nhaát daøn baøi trên cơ sở đã chuẩn bị ở nhaø ?.

(8) a. Mở bài: -Ñòa ñieåm vieát thö. -Lời chào. -Lời xưng hô, hỏi thăm sức khỏe bạn, gia đình bạn. -Ca ngợi đất nước bạn. -Lí do vieát thö..

(9) b.Thaân baøi: •*Giới thiệu đất nước mình: • - Vẻ đẹp tự nhiên: bờ biển dài với nhiều sản vật quý hiếm, có nhiều danh lam thaéng caûnh: + Vẻ đẹp Hà Nội - Hồ Gơm: Lẵng hoa giữa lòng thành phố;quần thể kiến trúc Hồ Gơm (Đài Nghiên, Tháp Bút, đền Ngọc Sơn...). Ngời Việt Nam thêng tù hµo: Rñ nhau xem c¶nh KiÕm Hå... + Vẻ đẹp vịnh Hạ Long: Nhiều động đẹp lung linh, biển xanh thẳm, con ngêi mÕn kh¸ch... + Vẻ đẹp Huế: Sông Hơng, núi Ngự, cầu Tràng Tiền : thơ mộng lung linh, nh÷ng c©u hß tha thiÕt.. - Truyền thống lịch sử: + Trải qua nhiều cuộc kháng chiến và giành thắng lợi vẻ vang. - Baûn saéc vaên hoùa daân toäc: Teát, leã hoäi… •  Tự hào về quê hơng đất nớc..

(10) a. Mở bài: -Ñòa ñieåm vieát thö. -Lời chào. -Lời xưng hô, hỏi thăm sức khỏe bạn, gia đình bạn. -Ca ngợi đất nước bạn. -Lí do vieát thö. b.Thaân baøi: *Giới thiệu đất nước mình: - Vẻ đẹp tự nhiên. - Truyền thống lịch sử. - Baûn saéc vaên hoùa. c.Keát baøi: • - Lời chào. •- Lời chúc. •- Lời mời..

(11) Tiết: 16. LUYEÄN TAÄP TAÏO LAÄP VAÊN BAÛN. I – ĐỀ BAØI: Em cần viết một bức thư để tham gia cuoäc thi vieát thö cho Lieân minh Bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình II – LUYEÄN TAÄP: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: 2. Laäp daøn baøi: 3. Viết và trình bày đoạn văn:.

(12) HÀ NỘI.

(13) HÀ NỘI.

(14) HÀ NỘI.

(15) HUẾ.

(16) HUẾ.

(17) NHA TRANG.

(18) NHA TRANG.

(19) ĐÀ LẠT.

(20) ĐÀ LẠT.

(21) ĐÀ LẠT.

(22) HƯỚNG DAÃN TỰ HỌC. 1. Bài vừa học: - Naém vaø vaän duïng thaønh thaïo quy trình taïo laäp vaên baûn. - Tiếp tục rèn kĩ năng viết hoàn chỉnh văn bản đã cho..

(23) 2. Bài sắp học HƯỚNG DẪN TỰ HỌC. “SÔNG NÚI NƯỚC NAM” “PHOØ GIAÙ VEÀ KINH”. * Caù nhaân: - Soạn bài theo những câu hỏi ở Sgk. - Veõ tranh minh hoïa noäi dung hai vaên baûn.. * Nhĩm: Thực hiện theo yêu cầu của phiếu học taäp: Caùch bieåu yù vaø bieåu caûm cuûa hai vaên baûn “Sông núi nước Nam” và “Phò giá về kinh” có gì gioáng vaø khaùc nhau ?.

(24)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×