Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

TTHTCD 9102015 Bieu phu luc so ket 3 nam de an xa hoi hoc tap

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.12 KB, 4 trang )

(1)Phụ lục: SỐ LIỆU SƠ KẾT 03 NĂM (2013 – 2015) THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2012-2020” (kèm theo Công văn số 2003/SGD&ĐT-GDTX ngày 21/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo). Nội dung. 1. Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục a) Xóa mù chữ - Số người biết chữ + Độ tuổi 15 – 60 Trong đó: Nữ DTTS + Độ tuổi 15 – 35 Trong đó: Nữ DTTS - Số người ra học các lớp XMC và được công nhận biết chữ + Độ tuổi 15 – 60 Trong đó: Nữ DTTS + Độ tuổi 15 – 35 Trong đó: Nữ DTTS - Số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại b) Phổ cập giáo dục - Số huyện (thị xã, thành phố) củng cố vững chắc kết quả PCGD tiểu học ĐĐT - Số huyện (thị xã, thành phố) củng cố vững chắc kết quả PCGD THCS 2. Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ a) Cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công. Đơn vị tính. % % % % % %. % % % % % % %. Huyện. Huyện. %. Tỷ lệ đề ra theo Kế hoạch của tỉnh. Tỷ lệ đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện (20132015). Dự báo (20162020).

(2) nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm b) Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 c) Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 3 d) Công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và giao lưu văn hóa 3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn a) Đối với cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện - Cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định - Cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định - Cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm b) Đối với cán bộ, công chức cấp xã - Cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc - Cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định - Công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm c) Đối với lao động nông thôn Tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng d) Đối với công nhân lao động - Công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ. % %. %. %. %. %. % % %. %. %.

(3) thông hoặc tương đương - Công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn - Công nhân qua đào tạo nghề 4. Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn a) Học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kĩ năng sống b) Học sinh, sinh viên được học kĩ năng sống tại các cơ sở giáo dục. NGƯỜI LẬP BIỂU. % %. %. %. …………., ngày tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI (Ký tên, đóng dấu).

(4)

(5)

×